Opleidingen

In het streven naar een optimale dienstverlening voor bedrijven uit de sector van de chemie en life sciences is een kwaliteitsvol opleidingsaanbod een kerntaak van essenscia. Daarom organiseert de sectorfederatie jaarlijks een groot aantal opleidingen in uiteenlopende expertisegebieden, vooral op het vlak van veiligheid, gezondheid, productbeleid, sociale zaken en de bescherming van intellectuele eigendom. Gemiddeld gaat het jaarlijks om ruim 12.000 opleidingsuren.

Veel opleidingen komen in aanmerking voor overheidssteun via de KMO-portefeuille. Met Co-valent beschikt de sector bovendien over een eigen vormingsfonds voor de actieve begeleiding van kansengroepen en een gratis opleidingsaanbod op maat van sectorbedrijven. Elk jaar volgen bijna 5.000 medewerkers uit de sector er een opleiding.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende opleidingen die essenscia aanbiedt.

VLARIP

VLARIP, of Vlaanderens REACH Implementatie Project, is een uniek project waarmee essenscia ondernemingen, in het bijzonder kmo’s, helpt met de correcte toepassing van de complexe REACH- en CLP-wetgevingen voor een veilig gebruik van chemische stoffen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met experten uit grote chemiebedrijven. VLARIP werd in 2018 bekroond met de Europese Responsible Care Award.

Ook in 2021 staan er vrijwel maandelijks interactieve en praktijkgerichte workshops op het programma over diverse onderwerpen met betrekking tot productbeleid. Het blijft namelijk voor veel bedrijven een uitdaging om de snel evoluerende verplichtingen op te volgen en toe te passen. Denk maar aan veilig omgaan met chemicaliën en zorgwekkende stoffen, het indelen en etiketteren van mengels overeenkomstig de CLP-wetgeving, de integratie van nanomaterialen, enzovoort.

De VLARIP-workshops geven niet alleen een update van de verplichtingen voor bedrijven, de nadruk ligt vooral op het onderling uitwisselen van ervaringen en praktische tips. De workshops vinden telkens online plaats van 13.30u tot 16u. De locaties worden na de zomer in functie van de COVID19 maatregelen terug afgewisseld tussen Brussel, Mechelen en Gent. Online deelname blijft dan ook mogelijk. 

Deelnemen aan VLARIP kan via een bedrijfsabonnement of via een aparte inschrijving per workshop

Belangrijk bij deze workshops is het interactieve aspect waarbij deelnemers de mogelijkheid hebben om de ervaringen en knelpunten die zij in de praktijk ondervinden, te delen met andere deelnemers en de aanwezige experten om zo te leren van elkaar.

Meer info: www.vlarip.be

Basisvorming productbeleid

De basisvorming productbeleid wordt jaarlijks in het voorjaar georganiseerd en is vooral gericht op nieuwe medewerkers in de sector die nood hebben aan een basisopleiding over de wettelijke verplichtingen rond werken met chemische producten. Het gaat daarbij om productwetgevingen zoals REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) en CLP (Classification, Labelling and Packaging) en het correct opstellen van het veiligheidsinformatieblad.

Deelnemers kunnen zich inschrijven per module of voor de ganse 5-daagse opleiding. De basisvorming vindt plaats in de kantoren van essenscia in Brussel. 

Programma 2021:

We hadden deze opleiding graag fysiek laten doorgaan maar gezien de huidige COVID-19 situatie en na zorgvuldig beraad, zien we de noodzaak deze opleiding toch enkel on-line te geven. De online sessies zullen we even interactief en boeiend verzorgen!

 • Module 1 – 2 februari 2021: REACH voor nieuwe werknemers
 • Module 2 – 9 februari 2021: Inleiding tot indeling en etikettering
 • Module 3 – 23 februari 2021: Registreren onder REACH
 • Module 4 – 2 maart 2021: Het veiligheidsinformatieblad
 • Module 5 – 9 maart 2021: Duurzaamheid & Circulaire Economie (halve dag – voormiddag)

Deze opleiding kan in aanmerking komen voor de bijscholing die kadert in het recht en de plicht van preventieadviseurs (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) om zich te vervolmaken, volgens het KB van 17 mei 2007, artikel 27, 28, 29 alsook voor de verplichte bijscholing [artikel 4.1.9.1.2 §2.1° d) van Titel II van het VLAREM] van milieucoördinatoren.

In functie van de noden kan deze opleiding eventueel aangevuld worden met de meerdaagse CLP-opleiding die in het najaar wordt georganiseerd.

Studiedag productbeleid 

Op dinsdag 15 juni 2021 vindt onze jaarlijkse studiedag productbeleid plaats in onze kantoren in Brussel. 

De jaarlijkse studiedag productbeleid bundelt de nieuwste ontwikkelingen op wetgevend vlak met betrekking tot chemieproducten. In de namiddag worden een drietal onderwerpen in afzonderlijke workshops verder uitgediept.

De studiedag is een ideale gelegenheid om te netwerken met collega’s uit de sector, overheidsinstanties en dienstenleveranciers die aanwezig zijn met infostands.

Doelgroep? Regulatory affairs, productstewards, milieucoördinatoren en -verantwoordelijken, preventieadviseurs en veiligheidsverantwoordelijken, procesingenieurs, productieverantwoordelijken, opstellers veiligheidsinformatiebladen, producenten of importeurs van chemische producten, gebruikers, algemeen directeurs en zaakvoerders, beleidsadviseurs, …

CLP-opleiding: gevaarsindeling voor stoffen en mengels

Elk najaar organiseert essenscia een gespecialiseerde, vierdaagse CLP-opleiding om de gevaren van chemische producten te leren indelen. Dit gebeurt in samenwerking met experten van Arche, BIG en Reflector Consulting.

Na deze intensieve opleiding kunt u de gevaren van uw mengsels zelf bepalen volgens de CLP-verordening 1272/2008 en hieruit afleiden op welke manier deze gevaarsinfo correct moeten worden aangebracht op etiketten, verpakkingen en veiligheidsinformatiebladen. Experten leren u de achterliggende testmethodes te begrijpen en aan de hand van talrijke praktijkoefeningen oefent u de opgedane kennis in.

De opleiding is opgebouwd uit vier dagdelen:

 • Dinsdag 14/09/2021 : Module 1 – Algemene inleiding tot CLP + fysische gevaren (essenscia & BIG)
 • Dinsdag 21/09/2021 : Module 2 – Gezondheidsgevaren (Reflector Consulting, BIG en Essenscia (Arche*) voor de oefening)
 • Dinsdag 28/09/2021 : Module 3 – Milieugevaren (Arche)
 • Dinsdag 05/10/2021 : Module 4 – Integrale oefening, labeling & packaging, antigifcentrum (Arche en essenscia)

Meer info over de locatie en inschrijving zal volgen.

Vragen? Contacteer opleidingen@essenscia.be

Sociaal beleid

Naast een individuele begeleiding van haar leden inzake de toepassing van de sociale wetgeving organiseert essenscia opleidingen rond sociale thema’s. Zo worden er elke twee jaar opleidingen georganiseerd over de uitkomst van de sectorale onderhandelingen en de toepassing van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten in de chemie en life sciences. Daarnaast is er aandacht voor actuele thema’s en wordt er ingespeeld op tendensen en evoluties binnen het sociaal recht en HR. Tijdens deze seminars krijgt u steeds de juridische uitleg, gekoppeld aan praktische tips over de concrete toepassing ervan in de praktijk. Uitwisseling van ervaringen met collega’s uit de sector is hierbij een meerwaarde.

Opleiding: De sectorale CAO’s van A tot Z

Process Safety Academy

Veiligheid is in de sector van de chemie en life sciences een absolute topprioriteit en een permanent aandachtspunt. Daarom investeert sectorfederatie essenscia met de Process Safety Academy in hoogstaande veiligheidsopleidingen en gespecialiseerde trainingen. De Process Safety Academy fungeert ook als een leerplatform waarbij veiligheidsexperten onderling ervaringen en goede praktijkvoorbeelden op het vlak van procesveiligheid uitwisselen.

De Advanced Master Class on Process Safety Engineering is een uitgebreide en hoog aangeschreven cursus die ook is geïntegreerd in diverse masteropleidingen aan Vlaamse universiteiten. Elk jaar zijn er ook een hele reeks Specialized Courses, diepgaande weekmodules over specifieke veiligheidsthema’s, en verschillende workshops voor ervaringsuitwisseling over uiteenlopende onderwerpen zoals transportveiligheid of explosiegevaar.

Programma 2021 – Process Safety Academy

Octrooicel

De essenscia Octrooicel, opgericht in 2011 met de steun van de Federale Overheidsdienst Economie, is een permanent contactpunt waar bedrijven uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences – in het bijzonder kmo’s – terecht kunnen met al hun vragen in verband met intellectuele eigendom.

Ook dit jaar organiseert de Octrooicel vier gratis workshops in Vlaanderen en Wallonië om u te helpen uw innovatie maximaal te beschermen en te valoriseren.

PROGRAMMA 2021

Onze infosessies verlopen volgens de geldende hygiënevoorschriften in het kader van het coronavirus.

Meer info.

Mediatraining: crisiscommunicatie

Hoe blijf je als onderneming overeind in stressvolle crisissituaties? En hoe formuleer je de juiste boodschap op het juiste moment via het juiste kanaal?

Elk najaar biedt essenscia daarom een exclusieve workshop crisiscommunicatie en mediatraining aan, afgestemd op de specifieke behoeften van bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences.

De focus ligt op praktijkgerichte oefeningen op basis van enkele realistische crisisscenario’s waarbij de deelnemers directe en persoonlijke feedback krijgen van een vakspecialist. Om iedereen een kwaliteitsvolle persoonlijke begeleiding te bieden, is het aantal plaatsen beperkt tot maximaal 8 personen per sessie.

Deze workshops worden zowel in het Nederlands als in het Frans georganiseerd en richten zich in de eerste plaats tot woordvoerders, persverantwoordelijken en communicatieadviseurs, maar de opleiding is zeker ook nuttig voor veiligheidsdeskundigen, crisismanagers, HR-managers en bedrijfsleiders.
Meer info volgt.

 

Algemene voorwaarden opleidingen

 • Als u verhinderd bent, kan een collega uw plaats innemen. Graag dan een seintje vooraf via opleidingen@essenscia.be
 • Kosteloze annulering van uw inschrijving kan tot 7 dagen voor de opleiding. Daarna is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • Bij minder dan 5 deelnemers 7 dagen voor aanvang houdt essenscia zich het recht voor om de opleiding te annuleren.
 • Indien wegens onvoorziene omstandigheden de opleiding geannuleerd wordt, dan behoudt essenscia het recht de opleiding te verplaatsen naar een latere datum en/of andere locatie met behoud van het inschrijvingsgeld. De deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn dan opnieuw van toepassing.