Octrooicel

Gratis expertise bij de bescherming van uw innovatie

De Octrooicel van essenscia, opgericht in 2011 met de steun van de Federale Overheidsdienst Economie, is een permanent contactpunt waar bedrijven uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences – in het bijzonder kmo’s – terecht kunnen met al hun vragen in verband met intellectuele eigendom.

Met interactieve workshops, dienstverlening op maat en het signaleren van de nieuwste technologieën en wetenschappelijke ontwikkelingen in de sector helpt de Octrooicel vooral kmo’s om hun innovatiekracht optimaal te benutten. De chemie en life sciences vertegenwoordigt bijna twee derde van alle industriële investeringen in onderzoek en ontwikkeling en is daarmee ontegensprekelijk de innovatiekampioen van België.

De Octrooicel van essenscia heeft een zelfevalutatietool voor IE ontwikkeld. De tool omvat een honderdtal vragen die binnen uw bedrijf peilen naar de IE noden, alsook bepalen hoe uw bedrijf scoort tov deze noden. Contacteer ons bij interesse!

Gratis workshops

Jaarlijks organiseert de essenscia Octrooicel drie gratis workshops, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, om ondernemingen te helpen hun innovaties maximaal te beschermen en te valoriseren. Op deze interactieve infosessies gaan experten dieper in op actuele thema’s en wetgeving die verband houdt met de bescherming van intellectuele eigendom. Deelnemers krijgen advies uit eerste hand en leren ook van getuigenissen van andere bedrijven uit de sector.

Programma 2022

De infosessies zijn gratis. Vooraf inschrijven is verplicht.

De voorbije jaren kwamen onder meer deze opleidingsthema’s aan bod in de workshops:
 • Een octrooiportefeuille beheren
 • Innovatieaftrek in de praktijk
 • IP-beleid bij gezamenlijke innovaties
 • Inzichten in de EU-richtlijn over de bescherming van bedrijfsgeheimen en de nieuwe wetgeving over aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s) (i.s.m. LES Benelux)
 • Alternatieve manieren om IP-geschillen te beslechten
 • IP-management van in de beginfase: a roadmap for innovation
 • Hoe bepaal je de waarde van het intellectuele kapitaal van je bedrijf?
 • Breng uw octrooien in kaart. Of hoe detecteert u sneller nieuwe opportuniteiten via octrooien van derden?
 • Hoe maakt u gebruik van uw intellectuele eigendom om kapitaal aan te trekken?
 • Technische tools om uw intellectuele eigendom te ontwikkelen en te beschermen

Dienstverlening op maat

 • Sensibiliseren en informeren van ondernemingen over het belang van intellectuele eigendomsrechten en een optimaal gebruik ervan tijdens het innovatieproces
 • Collectieve begeleiding en advies op maat om een strategie te ontwikkelen voor de bescherming van de intellectuele eigendom in uw onderneming
 • Individuele ondersteuning op specifieke thema’s, bijvoorbeeld via een analyse van de beschikbare informatie in octrooidatabanken
 • Deelnemers aan de essenscia Innovation Award, de belangrijkste industriële innovatieprijs in België, kunnen een beroep doen op de experten van de Octrooicel om de bescherming van hun innovatieprojecten te maximaliseren

Technologiewacht

Via een technologiewacht houdt de essenscia Octrooicel sectorbedrijven op regelmatige basis op de hoogte van de nieuwste trends en technologische ontwikkelingen in gerelateerde vakgebieden. Dit biedt ondernemingen een gedetailleerd inzicht in uiteenlopende technologiedomeinen wat een waardevolle bron van ideeën kan opleveren om nieuwe innovaties te ontwikkelen in de chemie en life sciences.

Technologiewacht – november 2021: hydrogen production

Climate change presents one of the biggest challenges of our times according to the European Environment Agency.  Keeping the global warming target of 1.5ºC as agreed to in the Paris climate deal is challenging and will require significantly reducing the emission of greenhouse gasses.   The renewed interest in hydrogen comes in response to its potential as a climate-friendly energy carrier or feedstock in many applications and sectors.

Download

Technologiewacht – juni 2021: Carbon Capture & Storage

Climate change presents one of the biggest challenges of our times according to the European Environment Agency. Global warming is caused by the emission of greenhouse gases of which carbon dioxide (CO2) and methane represent more than 90%. About 65% of greenhouse gas emissions are caused by CO2 emissions due to the use of fossil fuel and industrial processes. Carbon Capture and Storage (CCS) is essential in achieving the ambitions of the Paris Agreement on climate. This report provides an analysis of the innovative activities in the field of carbon capture and storage by a review of the patent activity in this field.

Download

Technologiewacht – december 2020: Plastic Waste Recycling

Plastic is a unique material with a lot of benefits making it a highly valuable material for many functions and applications.  Further, the plastics industry provides significant contributions to the European economy.  While plastics can provide environmental benefits such as in maintaining food quality and safety and reducing food waste, they are responsible for the plastic pollution in our oceans and have a negative impact on our wildlife.  Combined with the limits of natural resources a paradigm shift from a linear economy to a circular economy is necessary.  Recycling is one of seven principles of the circular economy and innovation plays an important role to find solutions. Accordingly, this report provides an analysis of the innovative activities in the recycling of plastic waste by performing a review of the patent activity in the field of polymer recycling.

Download

Technologiewacht – september 2019: AI in Chemical Industry

Deze technologiewacht bouwt verder op de technologiewacht over big data, maar focust meer specifiek op de opportuniteiten van Artificiële Intelligentie (AI). Om een praktisch inzicht te geven in AI, worden duidelijke definities, misvattingen en mogelijke toepassingen in de chemie- en farmasector aangehaald. Naast een uitgebreide presentatie werd hierover ook een webinar georganiseerd.

Download 

Technologiewacht – februari 2019: Big data for Chemical 4.0.

Deze technologiewacht in samenwerking met Verhaert geeft een inzicht in de meest recente ontwikkelingen rond Industrie 4.0 binnen de chemie-industrie. Er wordt daarbij ingezoomd op ‘big data’, en hoe dit een opportuniteit kan vormen voor bedrijven uit de sector. Er werden twee rapporten opgesteld: één met focus op de manier waarop deze ontwikkelingen een impact kunnen hebben op businessmodellen en een tweede met een uitgebreide analyse van de technologische ontwikkelingen in het domein, inclusief een patent screening.

Download deel 1: business implications

Download deel 2: technologies

Technologiewacht – mei 2017: Trends in de katalyse van organisch chemie

De trends in octrooien betreffende de katalyse van organische chemie werden onderzocht over de laatste 20 jaar, met uitsluiting van de Chinese octrooiaanvragen. Na een sterke daling in octrooien beginnen de jaren 2000, is er nu weer een meer dan gemiddelde activiteit. Internationaal is er een sterke daling bij de Japanse patenten terwijl de Koreaanse en Saudische octrooien sterk stijgen. In Europa is er sinds 2000 een opvallende stijging in de Oostenrijkse, Poolse en Russische patenten in het domein van organische chemie katalysatoren. Vanaf 2010 is er een verhoogde activiteit bij multinationals als BASF, Sumitomo, Exxonmobil, and Dow. Nieuwkomers op dat vlak zijn SABIC, CNRS, LG chemicals en China petrochemicals. Het gaat hierbij vooral om katalysatoren voor polymerisatie, organometaalkatalysatoren en katalysatoren voor de polymerisatie van olefines. Om techologische trends in katalyse op te sporen werd onderzocht of er nieuwe codes of code clusters in de octrooiaanvragen terug te vinden waren. Doorheen de jaren zijn er duidelijk nieuwe  code clusters gevormd.

Een vijftal trends werden in meer detail geanalyseerd :

 • Er wordt meer gebruik gemaakt van computertechnologie om nieuwe types catalysatoren te ontwikkelen via combinatoriële chemie, modelleringen, kwantitatieve structuur-activiteit relaties etc…
 • Bimodale polymerisatie voor de verbetering van de fysische eigenschappen van HDPE
 • Nanocatalyse: de nanovormen van katalysatoren vertonen een verhoogde katalytische activiteit en selectiviteit. Metalen zoals goud die in hun gewone vorm geen katalytische activiteit vertonen, blijken in hun nanovormen bijzonder selectieve katalysatoren te zijn.
 • Niet conventionele katalysatorbronnen : de groeiende schaarste aan metaalertsen dwingt R&D op zoek te gaan naar nieuwe bronnen. Hierbij wordt enerzijds gewerkt rond de recuperatie van metalen uit ‘urban mining’, dwz electronica afval. Anderzijds biedt ook agrotechnologie mogelijkheden om metalen uit vervuilde gronden te winnen door de metalen te binden aan planten.
 • De ontwikkeling van katalysatoren voor de depolymerisatie van lignine.  De verhoogte interesse in biomassa als grondstof voor de chemische industrie leidt tot meer onderzoek naar geschikte katalysatoren hiervoor.

Technologiewacht – maart 2017: Trends in suikerchemie

Gezien de groeiende interesse voor biogebaseerde grondstoffen in de chemiesector was op vraag van een aantal bedrijven het onderwerp van de eerste technologiewacht van 2017 de trends in de octrooien over suiker gebaseerde producten, buiten de voeding en farma industrie.

Wanneer gekeken wordt naar de globale patent activiteit over de laatste 20 jaar is er wereldwijd een duidelijk toename in aantallen patenten. Met name in China is er een opmerkelijke groei in de laatste 10 jaar. Daarnaast is er ook veel activiteit in Japan, USA en Korea rond dit onderwerp. Wanneer China buiten beschouwing werd gelaten, ziet men een opmerkelijke groei in de business verwachtingen voor deze suikerchemie. Dit wordt afgeleid uit de stijgende verhouding patent/patent familie wat erop duidt dat er ook buiten het land van oorsprong gepatenteerd wordt.

De voornaamste toepassingsdomeinen voor suikerderivaten zijn biobrandstoffen, cosmetica en surfactantia. Er werd onderzocht welke de voornaamste suikerderivaten zijn, welke de belangrijkste syntheseroutes zijn, wie mondiaal de voornaamste spelers zijn.Vervolgens werd een gefocust op een zevental specifieke suikerderivaten waarvoor bedrijven interesse getoond hadden.

Nieuwsberichten (cfr. Innovation Award, Belgian Plastics Day, …)

Ontdek in deze brochure op welke manier u uw product, systeem of werkwijze beter kan beschermen en hoe u zich met octrooien kan wapenen tegen namaak. Een publicatie van de Stichting Neen aan Namaak en Piraterij in samenwerking met essenscia.

Andere octrooicellen

De Octrooicellen zijn het contactpunt waar alle ondernemingen van een bepaalde sector terechtkunnen voor gratis gepersonaliseerd advies over intellectuele eigendom. De FOD Economie biedt financiële ondersteuning aan de Octrooicellen en oefent toezicht uit op hun werking. In totaal zijn er vier Octrooicellen.

Meer informatie op de website van de FOD Economie