Coronavirus

De verspreiding van het coronavirus heeft ook een impact op de Belgische sector van de chemie, kunststoffen en life sciences.

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen en een overzicht van de overheidsmaatregelen en de vele sectorinitiatieven in de strijd tegen het coronavirus. Onze experts volgen de situatie nauwgezet op en actualiseren de info permanent.

Nieuws & updates

Filter op trefwoord:

Filter op categorie:

23/11/2021

1. Verplicht telewerk

Het telethuiswerk is opnieuw verplicht bij alle ondernemingen en voor alle werknemers, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie, de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Een niet – telewerkbare functie is elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden. Bij wijze van voorbeeld lezen we op de website van de RSZ: arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg…

2. Attest

Voor werknemers die niet kunnen telethuiswerken, wordt opnieuw een attest verplicht of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

En model van dergelijk attest is beschikbaar via de website van de FOD WASO

3. Registratietool RSZ

Werkgevers moeten ook opnieuw maandelijks een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen via een online registratietool (zelfde systeem als vorige keer):

 • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming (per vestigingseenheid als er meerdere vestigingseenheden zijn);
 • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is (per vestigingseenheid als er meerdere vestigingseenheden zijn);
 • De aangifte heeft betrekking op de situatie van de eerste werkdag van de maand en moet ingediend zijn uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand.

Voor de periode tot en met 31 december: situatie op woensdag 24 november 2021. De aangifte moet uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 ingediend zijn.

Als er geen wijzigingen zijn voor de volgende maanden moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend.

De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.

Deze registratieplicht geldt niet voor de inrichtingen die vallen onder het Samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat en de Gewesten in verband met inrichtingen en activiteiten met gevaarlijke stoffen (dit zijn de zgn. Seveso-bedrijven).

De online tool is beschikbaar vanaf 24 november 2021 via die link.

Meer informatie over de wijze van aangifte en de geviseerde ondernemingen vindt u eveneens op de website van de RSZ.

4. Terugkeermomenten

Terugkeermomenten kunnen georganiseerd worden voor alle werknemers waarvoor het telethuiswerk verplicht is. Dit kan enkel mits naleving van bepaalde voorwaarden:

 • Een onderling akkoord tussen de werkgever en de werknemers is vereist. Werknemers kunnen dus niet worden verplicht om deel te nemen aan de terugkeermomenten;
 • Doelstelling van de terugkeer moet het bevorderen van psychosociaal welzijn en teamgeest zijn;
 • De nodige instructies over de maatregelen voor een veilige terugkeer moeten voorafgaandelijk aan het personeel worden gegeven;
 • Het personeel moet geïnformeerd worden over het verbod om te komen werken indien ze zich ziek voelen, symptomen vertonen of in quarantaine zitten;
 • De werkgever mag hieraan, voor zijn werknemers, geen enkel gevolg verbinden;
 • Verplaatsingen tijdens piekuren met openbaar vervoer of carpooling moeten vermeden worden; en
 • De beslissing van de werkgever om terugkeermomenten te organiseren moet gebeuren met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, waarbij alle deze voorwaarden worden afgetoetst.

Tot 19 december 2021 mogen dergelijke terugkeermomenten maximum één dag per week per persoon bedragen. Hierbij mogen bovendien per dag maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Vanaf 20 december 2021 mogen er maximum twee dagen per week per persoon aan terugkeermomenten worden georganiseerd. Hierbij mag per dag maximum 40% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Voor de telling van de 20% en 40% worden de personen waarvoor telethuiswerk onmogelijk is, niet meegerekend.

Voor de KMO’s waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telethuiswerk overeenkomstig verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

5. Andere passende preventiemaatregelen

Werkgevers moeten nog steeds alle andere passende preventiemaatregelen nemen om de regels inzake social distancing te garanderen voor wie naar de arbeidsplaats gaat.

30/06/2021

Vanaf deze week is telewerk niet langer verplicht maar sterk aanbevolen voor alle medewerkers wiens functie zich ertoe leent.

Vanaf de maand juli moet er geen telewerkaangifte meer worden ingediend bij de RSZ.  Deze aangifte werd door de federale regering in april 2021 ingevoerd om de controle op het toen verplichte telewerk te verscherpen.

Ook de verplichting om aan medewerkers die niet kunnen telewerken een attest af te leveren dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt, vervalt vanaf deze week.

Uiteraard moeten de geldende sanitaire voorschriften op de werkvloer wel nog steeds worden gerespecteerd.

04/05/2021

Een schema van het VBO geeft de meest recente stand van zaken inzake de verplichtingen en maatregelen in geval van grensoverschrijdende verplaatsingen.

U vindt deze tabel terug op het extranet.

14/04/2021

Kan er in uw bedrijf niet altijd en overal worden getelewerkt? Dan kunt u gebruik maken van de Covid Industry Risk Scan (CIRS), een digitale checklist ontwikkeld door technologiefederatie Agoria om op gestructureerde wijze alle maatregelen te nemen die verplicht en/of aangewezen zijn om veilig te kunnen werken. Heeft u de CIRS al eerder uitgevoerd? Dan blijft deze nieuwe versie 4 een must, want de checklist bevat belangrijke extra informatie over onder meer ventilatie.

Voer de Covid Industry Risk Scan uit

09/04/2021

De wet op het vaccinatieverlof is op 9 april 2021 in werking getreden.

Recht op klein verlet

Het vaccinatieverlof is een recht op klein verlet voor de werknemer om zonder loonverlies van het werk afwezig te zijn, wanneer hij zich tijdens de werkuren laat vaccineren tegen het coronavirus.

De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Praktisch

De werknemer moet:

 • de werkgever vooraf verwittigen,
 • zo spoedig mogelijk verwittigen vanaf het ogenblik dat het tijdstip of tijdsslot voor de vaccinatie hem bekend is,
 • het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

De werkgever kan vragen aan de werknemer te bewijzen dat hij de afwezigheid zal gebruiken voor de vaccinatie.

De werknemer kan dat bewijs leveren door het voorleggen van:

 • de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn in het vaccinatiecentrum,
 • of de uitnodiging, als de bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer aanwezig dient te zijn in het vaccinatiecentrum.

Verwerking vaccinatiegegevens

De werkgever mag:

 • Informatie over de vaccinatie enkel verwerken met het oog op de organisatie van het werk en het zorgen voor een correcte loonadministratie,
 • de afwezigheid van de werknemer registreren als klein verlet.

Het is de werkgever niet toegestaan:

 • onder welke vorm dan ook, een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak,
 • de reden van het klein verlet te registreren,
 • te registreren dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.

Duur

Het vaccinatieverlof kan worden opgenomen vanaf 9 april 2021 t.e.m. 31 december 2021. Indien de omstandigheden het vereisen, kan deze regeling eventueel worden verlengd tot uiterlijk 30 juni 2022.

Meer informatie

02/04/2021

De sectorale CAO’s voor arbeiders (PC 116) en baremieke bedienden (PC 207) met betrekking tot een aantal specifieke maatregelen gekoppeld aan de crisissituatie gerelateerd aan het coronavirus zijn nogmaals verlengd tot en met 30 juni 2021.

Het gaat om de volgende bepalingen:

–  Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid:

 • 11 euro voor de arbeiders en baremieke bedienden in tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus;
 • Geen anciënniteitsvoorwaarde bij tijdelijke werkloosheid;
 • Alle dagen tijdelijke werkloosheid vanaf 13/03/2020 tot en met 31/03/2021 worden “geneutraliseerd” (met andere woorden: niet op de limiet van 60 dagen aangerekend);

– Gelijkstelling eindejaarspremie: onbeperkte gelijkstelling van alle dagen tijdelijke werkloosheid vanaf 13/03/2020 tot en met 30/06/2021 voor de eindejaarspremie.

Deze bepalingen zijn van kracht tot 30/06/2021.

Ze zijn van toepassing voor alle gevallen van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus, ongeacht de procedure waar men zich op beroept: het klassieke of overgangsstelsel van economische werkloosheid, de soepele procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘corona’ voor de zwaar getroffen ondernemingen, of de klassieke procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

29/03/2021

De federale regering besliste om de controle op het verplichte telewerk te verscherpen. Daartoe heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een online applicatie uitgewerkt waarin alle werkgevers op maandbasis de aantallen moet aangeven van personen die wel en niet telewerken in/bij de onderneming. De eerste registratie in deze applicatie dient te gebeuren op dinsdag 6 april 2021.

Op ons extranet, vindt u een nota van het VBO met daarin verschillende verduidelijkingen over de online-tool.

De link naar de applicatie “Corona Telewerkaangifte” kan u hier vinden.

13/01/2021

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus gelden er sinds 12 januari 2021 nieuwe verplichtingen bij tijdelijke tewerkstelling van werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven.

Deze regels gelden voor alle werkgevers of gebruikers uit alle sectoren, ook uit essentiële sectoren, die werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven tijdelijk in België tewerkstellen of aanstellen.

Verplicht register

De werkgevers of gebruikers (alle sectoren, ook essentiële) die werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven tewerkstellen of aanstellen, zijn verplicht een register bij te houden.

Dit register bevat volgende gegevens over deze personen:

 • identificatie,
 • verblijfplaats,
 • telefoonnummer,
 • de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werk in België heeft samengewerkt.

Deze verplichting is niet van toepassing op grensarbeiders of wanneer het verblijf in België minder dan 48u duurt.

Het register kan worden opgevraagd door de contactopsporingsdiensten en door de inspectiediensten.

Controle PLF

Naast de plicht tot het bijhouden va een register, moeten dezelfde werkgevers of gebruikers er op toezien dat het PLF (Passagier Lokalisatie Formulier) door de betrokken werknemer of zelfstandige uit het buitenland werd ingevuld, en dit voor de aanvang van het werk in België, behalve:

 • wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
 • wanneer ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Negatieve COVID-test

De werknemer of zelfstandige uit het buitenland moet bewijs kunnen leveren van een negatieve COVID-test die minder dan 72u voor de aanvang van zijn werkzaamheden in België is afgenomen.

Het negatieve testresultaat kan worden gecontroleerd door de arbeidsarts en door de inspectiediensten.

Deze regel geldt niet wanneer de  betrokken werknemer of zelfstandige minder dan 48u in België verblijft of grensarbeider is.

Algemene plicht om verplichtingen inzake COVID op de arbeidsplaats na te leven

Er wordt een algemene plicht opgelegd aan alle personen die zich op de arbeidsplaats bevinden om de verplichtingen, opgelegd door de bevoegde overheden, inzake COVID na te leven.

Het gaat om regels inzake quarantaine, testen en contactopsporing, die opgelegd worden door de deelstaten, maar bv. ook over de regels inzake het PLF voor iedereen die terugkeert uit een rode zone.

Op de arbeidsplaats kunnen de arbeidsartsen en de inspectiediensten aan alle betrokkenen vragen om bewijs te leveren dat zij deze verplichtingen naleven, bv. door het voorleggen van een negatief testresultaat in de situaties waar dat verplicht is.

Geldigheidsduur

De maatregelen zijn van toepassing sinds 12 januari 2021. Ze gelden voorlopig reeds tot 1 maart 2021.

Deze maatregelen komen bovenop de andere maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het COVID-virus.

Zie ook website van de FOD WASO.

21/12/2020

Reizen wordt ten stelligste afgeraden.

Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

 • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
 • Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wel de quarantaine  respecteren.
 • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

Meer info: belgium.be

21/12/2020

Telewerk blijft verplicht bij alle ondernemingen en voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Er komt een versterkte controle op de naleving van deze verplichting.

06/11/2020

De federale regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona opnieuw retroactief in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 01/10/2020 tot en met 31/03/2021.

Bijgevolg kan vanaf 01/10/2020 alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘corona’. Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of niet.

Alle informatie vindt u in dit nieuwsbericht van de RVA

01/11/2020

Op het Overlegcomité van 30 oktober werd beslist dat de herfstvakantie voor alle onderwijsniveaus – uitgezonderd het hoger onderwijs – wordt verlengd tot en met zondag 15 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.

De RVA schrijft hierover op zijn website : “De beslissing van een gemeenschap om de herfstvakantie te vervroegen of te verlengen wordt ook beschouwd als een sluiting van een school door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De werknemer, die thuis moet blijven voor de opvang van een kind, kan dus voor de dagen van de vervroegde of verlengde herfstvakantie tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind aanvragen.

De werknemer moet zijn werkgever hier onmiddellijk van op de hoogte brengen. De werkgever mag de tijdelijke werkloosheid niet weigeren.”

Dit geldt dus niet alleen voor 9 en 10 november, maar ook voor 12 en 13 november.

01/11/2020

Op basis van het ministerieel besluit van 1 november kunnen “grootkeukens en eetzalen voor werkgemeenschappen” open blijven.  Wij menen dat bedrijfskantines op basis van deze bepaling open kunnen blijven, mits naleving van de hygiënevoorschriften.

01/11/2020

De tekst van het nieuwe ministerieel besluit van 1 november laat ruimte voor interpretatie en het is op basis van de tekst niet duidelijk of de attestverplichting zowel voor vitale als  voor niet-vitale bedrijven geldt.

Het VBO bevestigt dat de attestverplichting volgens het kabinet voor alle bedrijven (zowel vitale als niet – vitale bedrijven) geldt.

We hebben vernomen dat er verschillende politiecontroles hebben plaatsgevonden waarbij men aan mensen vraagt waarom ze op weg zijn (bovenop het attest).

Gezien deze situatie kunnen we niet anders dan al onze bedrijven te adviseren om voor elke werknemer een attest op te maken met datum en reden van verplaatsing (aard van de functie, of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening).

Hoewel de kans bestaat dat de overheid een verplicht model van attest zal voorzien, is dat attest momenteel nog niet ter beschikking.

Bedrijven kunnen zich voorlopig inspireren dit attest (uitsluitend beschikbaar voor leden van essenscia via het extranet).

01/11/2020

De sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, hebben op 30 oktober samen met deskundigen van de FOD WASO en de beleidscel van de minister van Werk een nieuwe versie van de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, gefinaliseerd.

Deze versie (versie 3.0) is beschikbaar op de website van de FOD WASO.

Het VBO verduidelijkt in dit document wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

01/11/2020

Telewerk is verplicht bij alle ondernemingen en voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Ondernemingen met activiteiten die niet (langer) als vitaal worden beschouwd (zoals producenten van verven, vernissen en drukinkten – meer info in het bericht “Aanpassing chemische industrie als vitale sector”), dienen – in het geval telewerk onmogelijk is – maatregelen te nemen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Ondernemingen met vitale activiteiten (alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen) moeten – in het geval telewerk onmogelijk is – de maatregelen van social distancing in de mate van het mogelijke naleven.

Bedrijven (vitaal of niet vitaal) moeten werknemers waarvoor telewerk niet mogelijk is een attest of elk ander bewijsstuk bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Meer info in het bericht “Attest telewerk” van 1 november.

01/11/2020

Tot nu toe werd de volledige chemische industrie (PC 116 en 207) inclusief contracting en onderhoud als vitaal beschouwd.

Hoewel uit de aanhef bij de bijlage van het ministerieel besluit van 1 november blijkt dat “de verpakkingsindustrie verbonden aan toegelaten activiteiten, de chemische industrie (inclusief contracting en onderhoud), alsook de productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen” noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, worden er toch een aantal activiteiten van onze sector op basis van hun NACE code uitgesloten en niet langer als vitaal beschouwd. Het gaat o.a. om de activiteiten met de volgende NACE codes: verven, vernissen, drukinkten, mastieken, kleurstoffen, pigmenten, parfums en toiletartikelen, verpakkingsmaterialen van kunststof, poets en reinigingsmiddelen, …

Wij onderzoeken momenteel wat de draagwijdte is van deze bepalingen, maar het onderscheid vitaal / niet vitaal lijkt ons op het eerste zicht enkel gevolgen te hebben voor de toepassing van de bepalingen inzake social distancing. Meer info in het bericht “Telewerk en social distancing” van 1 november.

De nieuwe regels treden in werking op 2/11 en lopen tot en met 13/12.

15/06/2020

Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen, breidt zijn Corona Exit-plan uit met aangepaste dienstverlening, bijkomende steunmaatregelen en subsidiepakketten om bedrijven in Vlaanderen te helpen hun buitenlandse handel en export weer op de rails te krijgen. De Vlaamse regering heeft daarvoor het licht op groen gezet. Met het actieplan wil FIT enerzijds de internationale handel een duw in de rug geven en anderzijds Vlaanderen hoog op de radar houden van buitenlandse investeerders. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de structurele partners en sectorfederaties, zoals essenscia vlaanderen. Ook kmo’s, start-ups en scale-ups wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning behoort tot de dienstverlening van FIT.

Lees meer

06/06/2020

Tijdens een bijeenkomst van de Superkern van de federale regering is beslist om de tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronacrisis en het corona-ouderschapsverlof te verlengen tot 31 augustus 2020.

Persbericht premier

05/06/2020

Met de publicatie van een nieuw Ministerieel Besluit wordt telewerk voortaan aanbevolen in essentiële sectoren, zoals de chemie, kunststoffen en life sciences, net zoals dat het geval is in niet-essentiële sectoren. Dit is een versoepeling tegenover de huidige regeling die bepaalde dat essentiële bedrijven er toe gehouden waren om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen. Het telewerk verliest dus zijn dwingend karakter, maar is evenwel nog steeds aanbevolen.

14/05/2020

Het Koninklijk Besluit over het corona-ouderschapsverlof werd op 14 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit verlof laat het toe aan werknemers, die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever en met zijn akkoord, hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5de of 1/2de voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. Corona-ouderschapsverlof aanvragen voor uw werknemers kan vanaf 15 mei.

Voor meer informatie over het corona-ouderschapsverlof, raadpleeg de website van het RVA.

Voor de aanvraagprocedure, klik hier.

14/05/2020

Aan het begin van de lockdown lanceerde Technopolis het #LockdownLab, een reeks video’s van laagdrempelige experimenten en challenges die je met huis-, tuin- en keukenmateriaal kunt uitvoeren. Die video’s zijn voortaan ook terug te vinden op HLN.be en de HLN-app. Technopolis krijgt er een eigen videokanaal onder de titel ‘#LockdownLab Technopolis‘.

07/05/2020

De procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, te rekenen vanaf 13 maart, zijn sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Deze vereenvoudigde procedure gold aanvankelijk tot 5 april, maar werd nadien verlengd tot 19 april en vervolgens tot 31 mei. Nu wordt de vereenvoudigde procedure opnieuw verlengd tot 30 juni.

Meer info

07/05/2020

De coronacrisis heeft voor iedereen zware gevolgen en zorgt zo voor heel wat spanningen, ook tussen bedrijven onderling. In deze moeilijke omstandigheden is fair zakendoen een must, want alleen samen kunnen ondernemingen deze crisis te boven komen. De Vlaamse Ondernemers, een samenwerkingsverband tussen 18 Vlaamse werkgevers- en sectororganisaties waaronder essenscia vlaanderen, roepen hier dan ook toe op in een gezamenlijke open brief.

Lees meer

06/05/2020

De nationale richtlijn die werd gepubliceerd op 7 april 2020 betreffende de opwerking van chirurgische maskers en FFP2/FFP3-mondmaskers werd geactualiseerd. Het doel van deze richtlijn is de validatie van de verschillende initiatieven te begeleiden, die in het kader van het hergebruik van chirurgische maskers en persoonlijke gezichtsbescherming worden genomen. In de nieuwe versie is een bijlage toegevoegd met een lijst van bedrijven die het FAGG op de hoogte hebben gebracht van een initiatief in ontwikkeling in het kader van de decontaminatie en het hergebruik van maskers.

Meer info

30/04/2020

The Commission would like to speak to representatives of these companies who can discuss the concept of their development programmes, including development timelines, production capacities, investment requirements, and what the EU and Member States can do to help support and accelerate these projects.

If a representative of a company is interested to have an exploratory discussion with the European Commission, please send your contact details to Tineke Van hooland (tvanhooland@essenscia.be). She will compile a list of the feedback received from companies and send it to Europabio for submission to the European Commission.

DG RTD has emphasised that at this stage of their outreach plan, they are not in a position to promise any specific support, but are currently assessing possibilities to help.

28/04/2020

Het departement Buitenlandse Zaken, de Algemene Afvaardiging bij de Europese Unie, PMV en VLEVA maakten samen een overzicht van de mogelijke Europese steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Ontdek via onderstaande link welke maatregelen de Europese Unie al nam – van cofinancieringsprojecten en overbruggingskredieten tot innovatieprogramma’s en tijdelijke vrijstelling van douanerechten – en hoe jouw bedrijf daarvan gebruik kan maken.

Meer info

 

 

27/04/2020

Belgium notified to the Commission under the Temporary Framework a €4 million aid scheme to support coronavirus related R&D projects in the Brussels-Capital region. The public support will take the form of direct grants. The scheme will be accessible to small, medium-sized and large enterprises from all sectors, capable to carry out such activities, which have at least one place of business in the Brussels-Capital region.

More info 

 

 

24/04/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft vrijdag 24 april de Belgische exitstrategie bepaald. Dat gebeurde op basis van adviezen van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES). Als de omstandigheden het toelaten zou België vanaf maandag 4 mei kunnen starten met de geleidelijke afbouw van de strikte inperkingsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In een eerste fase, die ingaat op 4 mei, mogen bedrijven opnieuw opstarten. Telewerk en het respecteren van fysieke afstandsregels blijven evenwel de norm bij deze herlancering van de economie. Een week later, vanaf 11 mei, zouden de winkels weer de deuren mogen openen.

Aangezien de chemie, kunststoffen en life sciences is erkend als een cruciale sector met essentiële productie verandert deze exitstrategie in feite niets voor onze sectorbedrijven die grotendeels operationeel zijn gebleven. Uiteraard dienen de strenge hygiënevoorschriften en andere gezondheidsmaatregelen op de werkvloer strikt nageleefd te worden.

Meer info

23/04/2020

De afgelopen dagen heeft de regering met de sociale partners gewerkt aan een exit-strategie om de strenge coronamaatregelen af te bouwen. Het is daarbij de bedoeling om de economische activiteit in verschillende sectoren gradueel weer op te starten, met aangepaste maatregelen. De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft daartoe een generieke gids opgesteld met goede praktijkvoorbeelden om ondernemingen te helpen bij deze heropstart.

Deze gids biedt in de eerste plaats richtlijnen aan sectoren en aan werkgevers die (gedeeltelijk) hun activiteiten hebben moeten stopzetten, als voorbereiding voor een veilige herneming van hun activiteiten. Sectoren en werkgevers die behoren tot de cruciale sectoren, zoals de chemie en life sciences, en die hun activiteiten niet hebben stopgezet en die reeds zelf maatregelen hebben genomen, kunnen deze gids gebruiken als verdere inspiratiebron.

Concreet betekent dit:

 • Daar waar men al aan de slag is, stelt er zich geen probleem. Doe zo verder en blijf oog hebben voor de veiligheids-, gezondheids- en hygiënevoorschriften. De gids beoogt immers in de eerste plaats dat deel van de economie dat in de komende weken moet heropstarten.
 • Daar waar de heropstart nog moet gebeuren, ga samen met uw medewerkers aan de slag en haal inspiratie uit deze gids om de heropstart van uw bedrijf voor te bereiden. Creëer draagvlak in de schoot van uw bedrijf zodat een vlotte en veilige heropstart van uw bedrijf mogelijk wordt.

De gids is geen checklist, maar een toolbox met goede praktijken en suggesties. De gids heeft dus geen juridisch statuut, maar verzamelt goede praktijken, en geeft een houvast aan de bedrijven om een eigen regeling op maat uit te werken.

Deze generieke gids is ook in het Frans, Duits en Engels beschikbaar.

21/04/2020

Ook de Belgische chemie-, kunststoffen- en farma-industrie ontsnapt niet aan de wereldwijde economische impact van de coronacrisis, maar negen op de tien sectorbedrijven verwachten wel dat het economisch herstel in de chemie en life sciences zich al dit jaar of uiterlijk volgend jaar zal manifesteren. Dat blijkt uit een bevraging van sectorfederatie essenscia bij meer dan 200 ondernemingen. De sterke economische prestaties in 2019 – met bijna 1.500 extra jobs en een recordbedrag aan investeringen in innovatie – maken de chemie- en farmasector weerbaar tegen de impact van de coronacrisis. Om uit die crisis te geraken, pleit essenscia voor een snelle, doordachte en veilige economische heropstart, met de industrie als locomotief.

Lees meer

15/04/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de inperkingsmaatregelen en hygiënevoorschriften in de strijd tegen het coronavirus te verlengen tot en met 3 mei. Dit betekent dat de geldende regels tot die datum ongewijzigd blijven en strikt moeten worden opgevolgd. Ook in de ondernemingen blijven de huidige regels van toepassing. Volgende week is er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad om verschillende exitscenario’s voor de economie en samenleving te bespreken.

Meer info

13/04/2020

Acht Vlaamse ondernemers willen met het initiatief ‘Bescherming voor Helden’ vanaf deze zomer maandelijks 1 tot anderhalf miljoen FFP2-mondmaskers produceren in België. essenscia en Catalisti, de speerpuntcluster voor innovatie in chemie en kunststoffen, steunen het project via hun netwerk aan bedrijven en kennisinstellingen.

Meer info

11/04/2020

Door de COVID-19 pandemie is er in België een verhoogde nood aan zuurstof voor patiënten met ademhalingsproblemen. Dit vormt een uitdaging voor de gebruikelijke distributiekanalen van zuurstof voor medische doeleinden. Het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) neemt samen met de betrokken stakeholders – de federaties beMedTech en essenscia en de bedrijven die ze vertegenwoordigen, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, Defensie, de beroepsorganisaties voor apothekers APB en OPHACO en de koepels voor woonzorgcentra, rusthuizen en de ziekenhuizen – extra maatregelen om de bevoorrading voor alle patiënten te garanderen.

Meer info

11/04/2020

Ten gevolge een beslissing van de minister van Werk zal de toepassing van de vereenvoudigde procedure voor de toekenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht (initieel voorzien tot en met 19 april 2020) verlengd worden tot en met 31 mei 2020.

Website RVA

10/04/2020

Elk bedrijf, groot of klein, wordt op een of andere manier getroffen door de coronacrisis. De bijhorende financiële impact valt voor niemand te onderschatten. Daarom roept het VBO alle bedrijven op om solidair te zijn en hun facturen op tijd te betalen.

Lees meer

09/04/2020

Er is momenteel geen tekort aan zuurstof voor medische toepassingen in ziekenhuizen. Dat meldt essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences die ook de producenten en leveranciers van industriële en medische gassen vertegenwoordigt. De federatie zoekt mee naar oplossingen voor de logistieke bevoorrading van zuurstof in de woonzorgcentra.

De bedrijven die in België zuurstof produceren – Air Liquide, Air Products, BTG, IJsfabriek Strombeek, Linde en Messer – hebben de voorbije weken voldoende voorbereidende maatregelen getroffen op het vlak van personeelsbezetting en productiecapaciteit. Daardoor is er in ons land voldoende zuurstof beschikbaar, ondanks de stijgende marktvraag in Europa en de rest van de wereld.

Deze industriële producenten van zuurstofgas leveren voornamelijk vloeibare zuurstof rechtstreeks aan hospitalen. De toediening van zuurstof is cruciaal bij de behandeling van longaandoeningen met ademhalingsmoeilijkheden, zoals Covid-19, en bij pijnbestrijding en palliatieve zorgen.

Sectorfederatie essenscia werkt momenteel nauw samen met de overheden, zorginstellingen en andere betrokken organisaties om ook de logistieke verdeling naar woonzorgcentra – waar meestal gasvormige zuurstof wordt gebruikt – verder te optimaliseren en de nodige zuurstof snel ter plaatse te krijgen. In dat opzicht is het aan te raden dat patiënten met een zuurstofnood zoveel mogelijk behandeld worden in ziekenhuizen waar de bulklevering van vloeibare zuurstof gegarandeerd is.

Om de bevoorrading van zuurstof te kunnen blijven verzekeren, is het wel ontzettend belangrijk dat de recipiënten, namelijk de lege gasflessen of vaten, voldoende kunnen blijven roteren tussen de zorginstellingen en de zuurstofproducenten. Op die manier kunnen ze efficiënt gereinigd en opnieuw met zuurstof gevuld worden, zodat ze snel opnieuw beschikbaar zijn voor de patiënten.

09/04/2020

Door de wereldwijde uitbraak van COVID-19 is er een enorme vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), in het bijzonder mondmaskers. Het is essentieel dat die mondmaskers, waar ze ook vandaan komen, een adequate bescherming bieden.

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden zijn tijdelijk ook mondmaskers toegelaten zonder CE-markering volgens de Europese fabricagenormen. De FOD Economie biedt een overzicht van de alternatieve certificatienormen die in de huidige noodsituatie toegelaten zijn en geeft advies over het Alternative Test Protocol (ATP), een vereenvoudigd testprotocol om mondmaskers (FFP2 & FFP3) te testen op twee essentiële veiligheidsvoorschriften.

Meer info

09/04/2020

Op 9 april werd het Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie gepubliceerd. Dit KB voorziet in uitzonderingsmaatregelen, van beperkte duur (1 maart tot en met 3 mei 2020), om te garanderen dat de overlegorganen van vennootschappen, verenigingen en andere rechtspersonen naar behoren kunnen blijven werken.

Rechtspersonen kunnen enerzijds kiezen om hun reeds bijeengeroepen of vóór 3 mei bijeen te roepen algemene vergadering gewoon te laten doorgaan op de geplande datum, maar dan via elektronische of schriftelijke weg, en met handhaving van het stem- en vragenrecht van de aandeelhouders en leden.  Anderzijds kunnen ze hun algemene vergadering, of die nu al bijeengeroepen is of niet,  uitstellen naar een latere datum (tot 10 weken na de uiterste datum die, in de meeste gevallen, is vastgelegd op 30 juni). Die optie hangt samen met het verlengen van een reeks wettelijke termijnen voor indiening van de officiële stukken. Tot slot wordt nog verduidelijkt dat vergaderingen van het bestuursorgaan geldig schriftelijk of langs elektronische weg gehouden kunnen worden.

 

08/04/2020

Met een extra productiecapaciteit van meer dan 1 miljoen liter handalcohol hebben chemie-, farma- en voedingsbedrijven, in nauwe samenwerking met de taskforce van de federale overheid, het dreigende tekort aan ontsmettende handgels opgelost. Door de snelle goedkeuring van tijdelijke vergunningen en het opvoeren van de bestaande productie kunnen zorginstellingen en ondernemingen nu over voldoende handgels en ontsmettingsproducten beschikken om hun werknemers optimaal te beschermen tegen het coronavirus.

Lees meer

07/04/2020

In tijden van social distancing doen virtuele knuffels extra deugd. Daarom steunt essenscia het Virtual Hugs-project van Deloitte Belgium, Vrije Universiteit Brussel en Close the Gap om gebruikte smartphones en tablets in te zamelen voor woonzorgcentra en ziekenhuizen. Zo kunnen ouderen en patiënten digitaal contact houden met hun familie en vrienden. Een tablet of smartphone doneren of dit initiatief financieel ondersteunen? Check dan www.virtualhugs.be. Alvast bedankt voor uw steun!

07/04/2020

Er is een nationale richtlijn beschikbaar om de verwerking van chirurgische mondmaskers en FFP2/FFP3-maskers te begeleiden zodat hergebruik door schoonmaken, desinfecteren of steriliseren mogelijk is. Door de COVID-19 epidemie wordt de bevoorrading van verschillende gezondheidszorgmaterialen bemoeilijkt. Onder leiding van de Task Force Shortages is daarom een werkgroep rond het hergebruik van eenmalige producten opgericht. Deze samenwerking heeft het mogelijk gemaakt om een nationale richtlijn te ontwikkelen. Deze richtlijn heeft als doel de validatie te begeleiden van de verschillende initiatieven die worden ondernomen in het kader van het hergebruik van chirurgische maskers en persoonlijke gezichtsbescherming.

Meer info

07/04/2020

Co-valent, het paritaire en sectorale vormingsfonds voor de chemie en life sciences, blijft sectorbedrijven ook tijdens de coronacrisis volop ondersteunen met een aangepast opleidingsprogramma. U wilt uw medewerkers aanmoedigen om hun competenties verder te ontwikkelen? Ontdek dan het gratis aanbod aan webinars en digitale (taal)opleidingen van Co-valent.

Meer info

03/04/2020

De tijdelijke werkloosheid door de impact van het coronavirus blijft in de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences relatief beperkt. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Met 14,6 procent zit de sector ruim onder het gemiddelde van 34,3%. In totaal zijn nu 1,17 miljoen Belgen tijdelijk werkloos, waarvan 13.674 in de chemie en life sciences. Dat is een aandeel van 1,2%.

 

03/04/2020

Uw bedrijf wil een tijdelijke toelating om ontsmettingsproducten op basis van alcohol te produceren? De federale overheidsdienst Financiën heeft de vergunningsvoorwaarden hiervoor gepubliceerd. Deze ontsmettingsmiddelen kunnen daarna met vrijstelling van accijnzen geleverd worden.

Meer info

03/04/2020

Als antwoord op de coronacrisis heeft de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) een hele reeks ISO-normen voor medisch materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen gratis beschikbaar gemaakt. Het gaat onder meer over beschermkledij en beademingstoestellen, maar ook over meer algemene normen voor risk en emergency management.

Raadpleeg de lijst

02/04/2020

RTC Antwerpen ondersteunt leerkrachten van technische en praktijkvakken via een online deelplatform waarop digitaal lesmateriaal voor iedereen toegankelijk is. Ook voor het studiegebied chemie in de tweede en derde graad TSO zijn er interessante lespakketten. Zo is er Breaking Science, met allerlei games en wetenschapsverhalen, of Labster, waarbij je ongelimiteerd kan experimenteren in een virtueel laboratorium.

Meer info

01/04/2020

Op de website chemieleerkracht.be staan meer dan 2.500 chemieproefjes, 1.500 video’s en filmfragmenten, 8.000 quizjes en 250 spelletjes. Allemaal over chemie! Om tijdens de coronamaatregelen inspiratie te bieden aan leerlingen uit het secundair en lager onderwijs, en ook wel aan hun ouders, zijn er 25 nieuwe YouTube-video’s beschikbaar, didactisch uitgewerkt en thuis veilig uit te voeren door kinderen.

YouTube-kanaal chemieleerkracht.be

30/03/2020

Uw bedrijf wil starten met de tijdelijke productie van handgels? Check hier de voorwaarden om een tijdelijke vergunning aan te vragen. De hydroalcoholische gels en handalcohol kunnen daarna met vrijstelling van accijnzen geleverd worden.

De lijst van bedrijven die een tijdelijke vergunning hebben om deze handgels te maken, vindt u hier.

27/03/2020

Er moet steeds prioriteit worden gegeven aan ziekenhuizen en verplegend personeel. Maar ook de vraag naar hydroalcoholische gels voor gebruik op de werkvloer is groot. Het is cruciaal om werknemers te beschermen van bedrijven die operationeel blijven.

DETIC heeft een lijst van bedrijven samengesteld die effectieve hydroalcoholische gels produceren, met goedkeuring van de Belgische autoriteiten.

Bekijk de lijst

Hetzelfde geldt voor virusdodende producten voor de desinfectie van oppervlakken. Ook hiervoor heeft DETIC, in samenwerking met Bioplus-Probois, een lijst opgesteld van bedrijven die deze producten in diverse conditioneringen kunnen leveren.

Bekijk de lijst

27/03/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de eerder genomen maatregelen met twee weken te verlengen, dus tot en met 19 april. Afhankelijk van de omstandigheden is nadien een bijkomende verlenging met twee extra weken mogelijk, dus tot en met 3 mei.

Meer info 

26/03/2020

De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) stelt haar online chemieplatform tot minstens 19 april gratis ter beschikking van leerlingen en chemieleerkrachten van het secundair onderwijs. Met de interactieve applicaties wil KVCV het onderwijs helpen om de chemiekennis van leerlingen op peil te houden tijdens de coronacrisis.

Meer info

26/03/2020

Sinds deze week werken verscheidene experten van essenscia nauw samen met de federale task force om te helpen mogelijke tekorten aan medisch materiaal op te vangen. De focus ligt hierbij op de bevoorrading van mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverleners, de beschikbaarheid van grondstoffen en extra productiecapaciteit voor handgels, ontsmettingsproducten en medische gassen en de ontwikkeling van diagnostische tests voor het coronavirus.

U wil medisch materiaal (zoals mond- en gezichtsmaskers, beademingstoestellen, handschoenen, beschermschorten en -pakken, veiligheidsbrillen, enzovoort) aanbieden, al dan niet gratis, of u kan die produceren? Laat het weten aan de federale taskforce via deze link. Alvast bedankt voor uw steun.

Uw onderneming kampt zelf met tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers of desinfecterende ontsmettingsproducten? Gelieve dit te melden via coronashortages@fagg-afmps.be. De federale taskforce centraliseert alle info.

25/03/2020

De verspreiding van het Covid-19-virus heeft ook een impact op de activiteiten van de gebruikers van het Belgisch systeem voor de bescherming van intellectuele eigendom. De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) neemt alle mogelijke maatregelen om de impact op procedures voor octrooien, aanvullende beschermingscertificaten en kwekersrechten te beperken.

Meer info

25/03/2020

Maak het voor wie tijdelijk werkloos is door de coronacrisis mogelijk om op een flexibele manier bij te springen in cruciale sectoren waar een personeelstekort dreigt, zoals transport, supermarkten, land- en tuinbouw of de voeding-, energie- en zorgsector. Met dit voorstel tot intersectorale solidariteit roept essenscia iedereen op om de krachten te bundelen zodat essentiële goederen en diensten verzekerd blijven.

Lees meer

24/03/2020

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. Lopende openbare onderzoeken worden tijdelijk opgeschort en verder gezet na 24 april.

Meer info

24/03/2020

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) zijn op dinsdag 24 maart 2020 tot een akkoord gekomen om de sociale verkiezingen uit te stellen naar de periode van 16 tot 29 november 2020, afhankelijk van hoe de gezondheidssituatie door het coronavirus verder evolueert.

Meer info (extranet)

24/03/2020

Om te verhelpen aan het nijpende tekort aan mondmaskers biedt het Bureau voor Normalisatie (NBN) de productnormen voor mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen voor medisch personeel tijdelijk gratis aan tot zolang de coronacrisis duurt.

Meer info

24/03/2020

In de strijd tegen het coronavirus hebben de Belgische instanties, in samenwerking met DETIC, een noodprocedure uitgerold voor het toekennen van tijdelijke toelatingen voor bepaalde soorten biociden. Deze noodprocedure is momenteel geldig voor twee soorten productcategorieën:

 • alcoholische gels of oplossingen voor desinfectie van handen (PT1) én
 • desinfecteermiddelen voor oppervlakten (PT2).

Voor de alcoholische handgels (PT1) beveelt de WHO het gebruik van een alcoholoplossing met een concentratie van alcohol boven 70% voor het verwijderen van de coronavirus covid-19. Een tijdelijke toelating voor een product die minder dan 70% alcohol bevat, kan desalniettemin aangevraagd worden bij de overheden enkel en alleen als het bedrijf de werkzaamheid van de uiteindelijke samenstelling tegen virussen kan aantonen door middel van een werkzaamheidstest (EN 14476).

Voor de desinfecteermiddelen voor oppervlakten (PT2) kunnen verschillende werkzame stoffen gebruikt worden (alcohol, glutaaraldehyde, waterstofperoxide, actieve chloor,…) naargelang de keuze van het bedrijf. Het is echter absoluut noodzakelijk om het resultaat te hebben van een werkzaamheidstest tegen virussen (EN 1276 + EN 1650 + EN 14476 + EN 13697). Behalve voor waterige oplossingen met meer van 70% alcohol.

Na onderzoek van het dossier en indien het ontvankelijk wordt geacht, verlenen de overheden een tijdelijke toelating voor het in de handel brengen en het gebruik van dit product voor een periode van maximaal 180 dagen. Deze tijdelijke toelating volgens de noodprocedure is kosteloos.

Meer info over de aanvraagprocedure

24/03/2020

Zowat 90.000 medewerkers zetten zich in volle coronacrisis dag en nacht in om de productie in de chemie- en farmasector operationeel te houden. Zo verzekeren ze de cruciale bevoorrading van essentiële grondstoffen voor tal van sectoren. Dat engagement verdient het grootste respect. Meer dan ooit komt de gezondheid en veiligheid van de werknemers op de eerste plaats. essenscia roept alle bedrijven daarom nogmaals op om de opgelegde hygiënevoorschriften consequent toe te passen.

Lees meer

Een uitgebreide FAQ over de impact van de coronamaatregelen op de arbeidsomstandigheden in bedrijven vindt u op de website van de federale overheid.

23/03/2020

Sinds 23 maart 2020 heeft de federale regering de lijst van cruciale economische sectoren en de lijst van bijhorende Paritaire Comités verder uitgebreid. Ook voor de chemie en life sciences volgde een verruiming: de chemie-industrie werd al integraal als cruciaal beschouwd, maar voortaan geldt dit inclusief contracting en onderhoud.

Ministerieel besluit

23/03/2020

Door toedoen van het coronavirus is er momenteel een zeer urgente vraag naar extra beschermingsmateriaal voor medisch personeel, in het bijzonder mondmaskers. essenscia heeft daarom een oproep gelanceerd bij de zowat 700 sectorbedrijven om een deel van de eigen voorraad stof- en mondmaskers ter beschikking te stellen van de Belgische ziekenhuizen en artsen. Op een week tijd zijn op die manier al zowat 175.000 mondmaskers gedoneerd, samen met tienduizenden handschoenen, veiligheidsbrillen en beschermingspakken.

Lees meer

23/03/2020

Sinds zondag 22 maart werd door de Belgische autoriteiten een vignet beschikbaar gesteld dat grensarbeiders in cruciale sectoren toelaat om vlotter de grens tussen België en Nederland over te geraken. Voor de grens met Frankrijk en Luxemburg bestond reeds eerder een ander attest. Wat betreft de attesteringsplicht blijven we benadrukken dat de Belgische overheid niet verplicht om attesten te voorzien voor woon-werkverkeer binnen België.

Meer info

20/03/2020

De Vlaamse regering heeft een Nooddecreet uitgevaardigd dat een tijdelijke vrijstelling voorziet van de omgevingsvergunning voor onder meer bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal. Er dient wel een melding te gebeuren daags voor exploitatie.

Meer info

20/03/2020

De VDAB heeft een speciale zoekfunctie op haar website gelanceerd om vacatures die te maken hebben met de coronacrisis sneller in te vullen. Heel wat werkgevers in cruciale sectoren kampen namelijk met een dreigend personeelstekort. Surf naar vdab.be/coronacrisis/vacatures en volg het stappenplan.

19/03/2020

Het VBO bevestigt dat er vandaag nog steeds geen werkgeversattest nodig is om zich naar het werk te begeven. Dit zou in de komende dagen kunnen wijzigen maar we houden u hiervan op de hoogte. Vragen? Mail naar socialpolicy@essenscia.be

19/03/2020

De eerste bijeenkomst van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen, waarvan ook essenscia deel uitmaakt, heeft deze ochtend plaatsgevonden. Er werd bevestigd dat de haven tot de essentiële infrastructuur van ons land behoort en belangrijk is voor de bevoorrading van het land en van Europa. De haven blijft dus 100% operationeel dankzij de dagelijkse inzet en het engagement van alle medewerkers.

Meer info

18/03/2020

De Belgische chemie, kunststof- en farmabedrijven zetten momenteel alles op alles om operationeel te blijven, rekening houdend met de aangescherpte coronamaatregelen. Zo gelden er strenge hygiënevoorschriften voor productiemedewerkers. Op die manier wil de sector garanderen dat de cruciale productie van basisingrediënten voor onder meer zuiver drinkwater, voedingsmiddelen, medicijnen, handzepen en andere hygiënische beschermingsmiddelen niet in het gedrang komt.

Lees meer

18/03/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verder te versterken. Deze nieuwe richtlijnen zijn ingegaan op woensdag 18 maart 2020 om 12 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht. De overheden hebben ook extra steunmaatregelen aangekondigd voor bedrijven.

Lees meer

18/03/2020

De sociale verkiezingen zullen worden uitgesteld. Een aanpassing van de wet moet nog volgen. De sociale partners hebben besloten om de kiesprocedure voorlopig te bevriezen op X + 36. Het is nog onduidelijk tot wanneer de opschorting geldt en hoe de verkiezingen laten zullen worden verdergezet.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de experten van het sociaal departement van essenscia via socialpolicy@essenscia.be of de actuele informatie checken op de website van de FOD Waso (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

18/03/2020

De federale overheid heeft bij ministerieel besluit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences officieel erkend als een cruciale sector die essentiële diensten levert voor de maatschappij en noodzakelijk is voor het socio-economisch functioneren van het land. Het betreft ondernemingen in de paritaire comités 116, 200 en 207 voor de scheikundige nijverheid waardoor in principe de ganse sector – chemie, kunststoffen, farma, biotech – onder deze bepaling valt.

Met betrekking tot de werkvloer gelden volgende maatregelen:

 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven of functies waarvoor dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand (anderhalve meter) nauwgezet respecteren. Het respecteren van de algemene hygiënevoorschriften is een must.
 • Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten.
 • Voor cruciale sectoren en essentiële diensten, zoals de chemie en life sciences, geldt een uitzondering op de regels van social distancing mochten deze niet altijd kunnen worden gegarandeerd. Het is wel zo dat deze bedrijven gevraagd wordt om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telewerk en de regels van social distancing maximaal toe te passen. De algemene hygiënemaatregelen dienen uiteraard eveneens strikt te worden nageleefd.
17/03/2020

De RVA heeft op haar website een FAQ (Frequently Asked Questions) gepubliceerd over de het aanvragen van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van de impact van het coronavirus. Het document zal permanent worden geactualiseerd.

Meer info

16/03/2020

Door toedoen van het coronavirus is er momenteel een zeer urgente vraag naar extra beschermingsmateriaal, in het bijzonder mondmaskers, voor gezondheidsmedewerkers die betrokken zijn in de opvang van Covid-19 patiënten. Daarom verzoeken we bedrijven, rekening houdend met de eigen risicoanalyses, om in de mate van het mogelijke dergelijke persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen van onze Belgische ziekenhuizen en artsen.

Via deze korte vragenlijst kunt u snel en eenvoudig de hoeveelheid beschermingsmiddelen aangeven die uw onderneming ter beschikking heeft.

16/03/2020

essenscia heeft beslist om alle geplande evenementen en opleidingen tot minstens 3 april te annuleren of uit te stellen als gevolg van de richtlijnen vanuit de overheid. Ook het jaarevent van essenscia, gepland op 21 april in Square in Brussel, wordt tot nader order uitgesteld. De sectorale opleidingscentra hebben hun activiteiten eveneens voorlopig stopgezet.

Meer info via onze online agenda

12/03/2020

De impact van het coronavirus blijft toenemen. De regering neemt bijkomende maatregelen om het risico op een verdere verspreiding van het virus in te dijken en beveelt daarom richtlijnen tot ‘social distancing’ aan. Ook op de werkvloer is het aanbevolen om dergelijke maatregelen in te voeren. Voorts zijn er op federaal niveau 10 fiscale en sociale steunmaatregelen uitgevaardigd voor bedrijven, onder andere op het vlak van tijdelijke werkloosheid en betalingstermijnen voor RSZ, BTW, bedrijfsvoorheffing en vennootschapsbelasting.

Lees meer

05/03/2020

De economische impact van het coronavirus neemt stelselmatig toe. essenscia roept alle sectorbedrijven op om alert te zijn, de algemene hygiënevoorschriften strikt op te volgen en de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.
We bieden u graag een overzicht waar u de meest relevante en actuele informatie over het coronavirus kan vinden.

Meer info

26/02/2020

De Wereldgezondsheidsorganisatie (WHO) heeft algemene richtlijnen gepubliceerd waarmee bedrijven de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan. Het gaat om een overzicht van maatregelen om de verspreiding van de infectie maximaal te beperken.

Meer info

05/02/2020

Als sectorfederatie wordt essenscia meer en meer bevraagd over de impact van het coronavirus op de chemie, kunststoffen en life sciences in België. Daarom roepen we sectorbedrijven op om de economische impact (logistiek, productie, …) op de bedrijfsactiviteiten aan ons te melden via bveranneman@essenscia.be. Deze informatie zal geanonimiseerd worden behandeld, maar biedt ons de kans een accuraat beeld te vormen van de impact op de sector.