Algemene voorwaarden essenscia vzw

 1. Toepassingsgebied
  1. Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) maken deel uit van elke overeenkomst tussen essenscia vzw en de Klant.
  2. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van essenscia vzw.
  3. Indien om het even welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden zou worden beschouwd als zijnde niet-afdwingbaar of in tegenspraak met een wettelijke bepaling, dan zal dit geen impact hebben op de uitvoerbaarheid en geldigheid van de resterende bepalingen.
  4. essenscia vzw heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Als kennisgeving dient de bekendmaking op de website. Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat de Algemene Voorwaarden gepubliceerd zijn op de website.
 2. Betaling
  1. Alle  facturen en debetnota’s van essenscia vzw zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum.
  2. Om geldig te zijn moet elke klacht over een factuur schriftelijk ingediend worden uiterlijk binnen de vijftien dagen volgend op de ontvangst van de factuur. Na die termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
  3. Elke factuur die op de vervaldag niet volledig is betaald, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op gelijk aan 8%, alsook een forfaitaire vergoeding van 10%  op het factuurbedrag (met een minimum van 25 EUR).
  4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.
 3. Eigendomsvoorbehoud
 4. De geleverde brochures, boekjes of andere goederen blijven eigendom van essenscia vzw tot volledige betaling van het bedrag in hoofdsom, kosten en intresten. Dit geldt ook bij faillissement van de schuldenaar van de factuur. Levering geschiedt op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.
 5. Opleidingen
  1. Alle inschrijvingen voor opleidingen gebeuren via www.essenscia.be. Door in te schrijven, aanvaardt Klant dat uitsluitend deze Algemene Voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen. De prijs voor de opleiding staat vermeld op de webpagina (prijs exclusief btw). Alle belastingen en btw zijn ten laste van de Klant.
  2. De persoon die de inschrijving verricht (“Klant”) is verantwoordelijk voor de correcte opgave van de gevraagde persoonsgegevens aan essenscia vzw. Dit zowel voor persoonsgegevens van de Klant als alle betrokken personen waarvoor de Klant inschrijvingen verricht.
  3. Inschrijvingen geboekt via de essenscia website kunnen onmiddellijk worden betaald met debetkaart (o.a. Maestro, Bancontact) of kredietkaart (o.a. Mastercard, Visa) zonder aanrekening van administratieve kosten enerzijds of overschrijving anderzijds. Kredietkaarten worden onmiddelijk gedebiteerd op het moment van de transactie. De veiligheid van de elektronische overdracht valt onder de uitsluitende bevoegdheid van Ingenico Payment Services. Persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zullen uitgewisseld worden. Het komt aan de Klant toe om kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de aansprakelijkheidsbeperkingen die toepasselijk zijn op de betaaldiensten waarvan hij gebruik maakt. Wanneer Klant kiest voor overschrijving zijn de betalingsmodaliteiten zoals vermeld onder artikel 2 van toepassing.
  4. De tijdige en correcte indiening van een projectaanvraag bij de KMO-portefeuille, alsook de tijdige en correcte uitvoering van alle stappen ter vervolledigen van het projectdossier met het oog op een tijdige betaling aan essenscia vzw, behoren tot de verantwoordelijkheid van de Klant. Elke aanvraag die niet in overeenstemming is met bovenstaande criteria of met de criteria vooropgesteld door de KMO-portefeuille zelf, wordt door essenscia vzw afgewezen. Voor de geldende aanvraag- en betalingstermijnen verwijst essenscia vzw naar de voorwaarden van de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be). De toegestane termijnen door de KMO-portefeuille doen geen afbreuk aan de betalingstermijn van essenscia vzw. Het niet-verkrijgen van de subsidie KMO-portefeuille heeft geen invloed op de overeenkomst tussen de klant en essenscia vzw.
  5. Kosteloze annulering van een inschrijving kan tot 5 werkdagen vóór de opleiding. Daarna is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.  Annulaties moeten per email gebeuren ter attentie van de contactpersoon (‘contact person’) zoals vermeld op het inschrijvingsformulier op de website. In voorkomend geval wordt de factuur gecrediteerd en het inschrijvingsgeld teruggestort.
  6. Als de klant verhinderd is, kan een collega zijn plaats innemen door vooraf een mail te sturen aan de contactpersoon (‘contact person’) zoals vermeld op het inschrijvingsformulier op de website.
  7. essenscia vzw behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren in geval van onvoldoende inschrijvingen of overmacht. In deze gevallen wordt de Klant hiervan zo snel als mogelijk verwittigd. essenscia vzw behoudt zich het recht de opleiding te verplaatsen naar een latere datum en/ of andere locatie en/of online met behoud van het inschrijvingsgeld. De deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De annuleringsvoorwaarden in artikel 4.5  zijn dan opnieuw van toepassing.  In geval van annulatie kan de Klant hiervoor geen schadevergoeding eisen. Wanneer de opleiding niet wordt verplaatst door essenscia vzw, wordt de factuur gecrediteerd en in voorkomend geval het inschrijvingsgeld teruggestort.
 6. Aansprakelijkheid
  1. In geval van zware fout is de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de vergoeding van de directe materiële schade. De partijen zijn niet aansprakelijk voor indirecte materiële of immateriële schade, winst- of inkomensderving.
  2. De eventuele aansprakelijkheid van een partij veronderstelt het bewijs van zijn zware fout, van directe materiële schade en van het causaal verband tussen beiden.
 7. Privacy
 8. essenscia vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Om in te tekenen op onze diensten (bijv.  om in te schrijven voor onze opleidingen), heeft essenscia vzw een beperkt aantal persoonsgegevens van Klant nodig. De opgevraagde persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679. Onze volledige privacy policy is hier raadpleegbaar.
 9. Intellectuele eigendom
 10. De goederen en/of diensten geleverd voor een bestelling onder deze Algemene Voorwaarden kunnen beschermd zijn door intellectuele- en industriële-eigendomsrechten.  Deze eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, behoren toe aan essenscia vzw en worden niet overgedragen met de levering van de goederen en/of diensten.  Bovendien worden er met de levering geen rechten verleend onder deze eigendomsrechten aan de besteller tenzij expliciet en specifiek anders vermeld.
 11. Toepasselijk recht en rechtbank
 12. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten  en facturen tussen Klant en essenscia vzw is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting of een geschil zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.