TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN

Om de risico’s verbonden aan het transport van gevaarlijke goederen zoveel als mogelijk te minimaliseren, is het transport van gevaarlijke goederen onderworpen aan diverse internationale, regelgeving:

 • UN Model Regulations Transport of Dangerous Goods
 • ADR (wegvervoer)
 • RID (spoorvervoer)
 • ICAO-TI (luchtvervoer)
 • ADN (binnenvaart)
 • IMDG-code (zeevervoer van verpakte goederen)
 • ...
Bovenstaande regelgevingen bevatten gedetailleerde (technische) voorschriften m.b.t. onder meer:

 • de gevaarsclassificatie van goederen;
 • de verpakking van gevaarlijke goederen;
 • bulktransport van gevaarlijke goederen (bv. via tankcontainers);
 • de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren in de supply chain;
 •  ...

Door een proactieve opvolging van de regelgeving, tracht essenscia – in samenwerking met haar leden en de Europese federatie Cefic – er zoveel als mogelijk op toe te zien dat de internationale voorschriften in lijn zijn met de in de industrie toegepaste goede praktijken inzake transport van gevaarlijke goederen.
Daarnaast informeert essenscia haar leden over diverse ontwikkelingen inzake de regelgeving en toegepaste praktijken mbt transport van gevaarlijke goederen.
Finaal biedt essenscia de veiligheidsadviseurs van haar leden een platform voor informatie- en ervaringsuitwisseling en kunnen haar leden beroep doen op de experten werkzaam binnen de federatie voor advies.

Prev Next
januari 2013
Alle evenementen