TECHNOLOGIEWACHT

Wat is een technologiewacht?
Via een technologiewacht wordt er op regelmatige basis informatie verzameld uit een bepaald technisch domein op basis van nieuwe octrooien. Deze informatie geeft u inzicht in de stand van de techniek in dit specifieke domein. Deze rapporten geven u gedetailleerde informatie over de laatste ontwikkelingen in diverse technologiedomeinen. Ze kunnen ook dienen als een waardevolle bron van ideeën en innovaties voor uw bedrijf.

Gezien de uitgebreidheid van de chemie en life sciences sector zal deze technologiewacht elk jaar een andere deeldomein beogen. Indien u een specifieke interesse hebt voor een bepaald thema, dan vernemen we dat graag. Als één van de artikelen van deze technologiewacht u bijzonder interesseert, aarzel dan niet om contact op te nemen met de auteurs die u hierover meer informatie kunnen verlenen en u desgewenst kunnen begeleiden bij de uitvoering van uw project.

December 2017

TECHNOLOGIEWACHT: CONTINUE CHROMATOGRAFIE OP INDUSTRIËLE SCHAAL
 
In de derde technologiewacht van essenscia’s octrooicel ontdek je wat continue chromatografie is, waarom deze innovatieve technologie voor uw bedrijf interessant kan zijn en wat de trends zijn.
Continue chromatografie kan een alternatief zijn voor het scheiden van moleculen met kookpunten die dicht bij elkaar liggen en waar dus klassieke destillatietechnieken niet efficient zijn. Of nog, voor het scheiden van chirale vormen van eenzelfde molecule, mengsels waar kristallisatie niet mogelijk is, voor azeotrope mengsels…
Continue chromatografie wordt ook wel simulating moving bed chromatografie genoemd. In vergelijking met batch chromatografie waar de scheiding gebeurt in de tijd, gebeurt de scheiding hier in de ruimte (separation in time versus separation in space) waardoor de scheidingsefficiëntie sterk verhoogd. Deze technologie ontstond al in 1957 voor het scheiden van n-parafines maar het duurde tot de jaren negentig tot de technologie ook uitspreidde naar andere industrieën. Afgezien van de Chinese patenten, zijn de USA, Frankrijk, Duitsland en Zuid-Korea de top 5 spelers op vlak van intellectuele eigendom in continue chromatografie.
Door de verschuiving in citation codes te analyseren, wordt vastgesteld dat het oorspronkelijke patent in een grote verscheidenheid van domeinen geciteerd wordt : in de eerste generatie patenten verschuift het van de scheiding van parafines naar scheiding van olie na het kraken, scheiding van n-xylene en verder ook naar scheidingen in de voedingstoepassingen zoals voor het scheiden van suikers en eiwitten.
In de tweede generatie patenten deint het toepassingsdomein nog verder uit en kent de technologie ook meer toepassingen in de farma-industrie voor chirale structuren en in de voeding voor de scheiding van broodenzymes en de bierbrouwprocessen.
De analyse van de code clusters van de nieuwe patenten na 2011 waarin verwezen wordt naar het oorspronkelijke patent identificeert 7 domeinen: de petrochemische industrie, de chemische procesindustrie, de petroleum industrie, voeding, farma, agro-industrie en industriële microbiologie.
Ondertussen is continue chromotografie een sleuteltechnologie geworden in de voeding- en farmaindustrie.
 

Mei 2017

April 2017

TECHNOLOGIEWACHT: TRENDS IN SUIKERCHEMIE

Gezien de groeiende interesse voor biogebaseerde grondstoffen in de chemiesector was op vraag van een aantal bedrijven het onderwerp van de eerste technologiewacht van 2017 de trends in de octrooien over suiker gebaseerde producten, buiten de voeding en farma industrie.
Wanneer gekeken wordt naar de globale patent activiteit over de laatste 20 jaar is er wereldwijd een duidelijk toename in aantallen patenten. Met name in China is er een opmerkelijke groei in de laatste 10 jaar. Daarnaast is er ook veel activiteit in Japan, USA en Korea rond dit onderwerp. Wanneer China buiten beschouwing werd gelaten, ziet men een opmerkelijke groei  in de business verwachtingen voor deze suikerchemie. Dit wordt afgeleid uit de stijgende aantal van patenten per patent familie wat erop duidt dat er ook buiten het land van oorsprong gepatenteerd wordt.
De voornaamste toepassingsdomeinen voor suikerderivaten zijn biobrandstoffen, cosmetica en surfactantia. Er werd onderzocht welke de voornaamste suikerderivaten zijn, welke de belangrijkste syntheseroutes zijn, wie mondiaal de voornaamste spelers zijn.Vervolgens werd een gefocust op een zevental specifieke suikerderivaten waarvoor bedrijven interesse getoond hadden.
Het volledige rapport kan hier geraadpleegd worden.

Voor meer informatie of suggesties voor volgende technologiewachten kan u terecht bij de Octrooicel van essenscia.

December 2016

TECHNOLOGY WATCH: MATERIALS FOR ADDITIVE MANUFACTURING

De Octrooicel van essenscia publiceert haar laatste technologiewacht van 2016.
Deze technologiewacht onderzoekt de trends en ontwikkelingen in materialen die gebruikt worden voor ‘Additive Manufacturing’ of ‘3D-printing’. Additive Manufacturing is een technologie waarbij voorwerpen gecrëerd worden door het aanbrengen van opeenvolgende lagen van een materiaal aan de hand van een computer en een digitaal model van het voorwerp. Er zijn verschillende technologieën ontwikkeld afhankelijk van het materiaal waarbij gewerkt wordt en afhankelijk van de toepassing.
In grote lijnen kunnen de verwerkte materialen ingedeeld worden in 3 categorieën, kunststoffen, poeders en vloeistoffen.
Naast de conventionele thermoplasten en thermoplastische rubbers is er een duidelijke groei in onderzoek rond hernieuwbare materialen, recyclage en het gebruik van afval in additive manufacturing. Ook het gebruik van biodegradeerbare materialen voor 3D printen, met name voor medische implantaten kent een groei. Naast polymeren is er veel onderzoek naar tal van composieten, nanocomposieten.
Bij poeders gaat het voornamelijk over tal van metaalpoeders, keramieken of metaal-keramiek legeringen. Ook polymeer poeders voor selectieve ‘laser sintering’ worden ontwikkeld.
Vloeistoffen worden vooral gebruikt in stereolithografie of 3D ‘inkjet’-printing die vervolgens uitgehard worden. Typische materialen hiervoor zijn acrylaten, silicones, polycarbonaten en tweecomponent-PU systemen. Ook 3D-composieten op basis van dispersies van nanodeeltjes in een vloeistoffen worden ontwikkeld.
Een –niet exhaustief- overzicht van deze nieuwe materialen en de bijhorende patenten vindt u hier.

Voor meer informatie of suggesties voor volgende technologiewachten kan u terecht bij de Octrooicel van essenscia.

Oktober 2016

TECHNOLOGIE WATCH: CARBON DIOXIDE CONVERSION

Ook benieuwd hoe ver men staat men de conversie van CO2 naar brandstoffen en chemicaliën? Lees dan via deze link de meeste recente technologiewacht die door de Octrooicel van essenscia werd gepubliceerd.
Uit de studie van de recente octrooien over de conversie van CO2 blijkt het aantal patentaanvragen hieromtrent de laatste jaren exponentieel gestegen is. De meeste octrooiaanvragen handelen over de conversie van CO2 in koolstofmonoxide, de productie van syngas, methaan, methanol, mierezuur en ‘biomassa’.  Methanol kan als brandstof gebruikt worden maar kan net als mierezuur ook als grondstof in de chemie-waardeketen gebruikt worden. Daarnaast zijn er in beperktere mate ook octrooien over de productie van polymeren op basis van CO2.
Het onderzoek focust zich vooral op (enzymatische) catalyse, electrochemische reductie en micro-organismen zoals algen.

Voor verdere info kan u steeds contact nemen met de Octrooicel. Ook suggesties voor andere technologiewachten mogen steeds doorgegeven worden.

April 2016

TECHNOLOGIE WATCH: POLYMEREN VOOR MEDISCHE TOEPASSINGEN

Deze technologiewacht  geeft u een overzicht van verschillende types polymeren voor medische toepassingen. Hierin komen onder andere composities, hydrogels, shape memory materialen, nanoparticles…
Elk type wordt kort toegelicht samen met een overzicht van recent patent aanvragen in elk van die velden.
Voor meer informatie of suggesties voor volgende technologiewachten kan u terecht bij de Octrooicel van essenscia.

November 2015

TECHNOLOGIE WATCH: TRENDS IN BIOPOLYMEREN

Deze nieuwe technologiewacht wordt aan de trends in biopolymeren besteed. In een beknopte inleiding wordt geschetst wat verstaan wordt onder biopolymeren. Daarna wordt een overzicht gegeven over de belangrijkste trends in de patenten die rond dit onderwerp verschenen. Over de laatste jaren is er een significante stijging in het aantal patenten over biopolymeren. $0Meer details vind je in deze link

Juli 2015

TECHNOLOGIE WATCH: PLASTICIZERS

Dit artikel geeft meer uitleg over de laatste technologische evoluties betreffende plastificeermiddelen, additieven gebruikt om de eigenschappen van de polymeren te verbeteren. Hun ontwikkeling is vooral gericht op duurzaamheid, daar 50% van de R&D zich focust op het gebruik van hernieuwbare bronnen. 
U kunt dit artikel raadplegen via deze link.

Januari 2015

Augustus 2014

Januari 2014

Voor dit derde rapport worden composieten in de schrijnwerper geplaatst.
In dit rapport kunt u het volgende terugvinden:
- Een overzicht van de grote octrooiaanvragers per bedrijf en per land
- Een analyse van de belangrijkste trends
- De verschillen van het soort onderzoek tussen de academische wereld en de industrie
- De akkoorden/ allianties tussen de grote spelers van de sector
- De strategieën van de belangrijkste landen (Duitsland, Japan, VS, China, …)
- De belangrijkste toepassingsgebieden: elektronisch (LED), energie-opslag, luchtvaart en automotive.

Op het vlak van de trends, merken we het volgende :
- Omgevingsfactoren: bio-gebaseerde composieten, composteerbaar of biologisch afbreekbaar, het realiseren van life cycle analyses
- Nieuwe technologieën: het verminderen van het aantal productiestappen, nanostructuren.

Het rapport bevat een klein gedeelte over coatings.
Indien u meer informatie wenst, aarzel niet om het volledige rapport te consulteren op ons extranet via deze link.

Geïnteresseerde niet-leden kunnen een mail sturen naar Isabelle Descamps om het rapport op te vragen.

Oktober 2013: nanomaterialen

Als lid van essenscia kan u het rapport terugvinden op ons extranet.
Geïnteresseerde niet-leden kunnen een mail sturen naar Isabelle Descamps om het rapport op te vragen.

Juli 2013

Als lid van essenscia kan u het rapport terugvinden op ons extranet.
Geïnteresseerde niet-leden kunnen een mail sturen naar Isabelle Descamps om het rapport op te vragen.