Nieuwsbrieven

Terug
01 | 01

Om het nieuwe jaar goed te starten, stelt essenscia u graag het eerste nummer van essenscia weekly voor, onze nieuwe nieuwsbrief. Samen met de website en een gloednieuw extranet maakt deze nieuwsbrief deel uit van het nieuwe e-communicatieplatform van essenscia.
Met essenscia weekly kiest u zelf de thema’s waarover u informatie wenst te ontvangen. Hiervoor volstaat het om naar het extranet te surfen door te klikken op deze link en uw favoriete thema’s aan te vinken onderaan in de rubriek ‘Newsletter’.

We hopen dat u veel plezier zal beleven met deze nieuwe e-communicatie die u toelaat steeds op de hoogte te zijn van de actualiteit van de sector en van essenscia.

Het essenscia-team wenst u een gelukkig en succesvol 2013!

Issues
essenscial
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
NL FR EN
01 | 01

Via de essenscia weekly willen wij u informeren over de evoluties en evenementen binnen onze sector alsook over de beslissingen van de federatie.

Tijdens de Raad van Bestuur van 13 december 2012 werd de begroting van essenscia voor het jaar 2013 goedgekeurd. Deze begroting blijft op hetzelfde niveau als de begroting 2012. De leden van de Raad pleiten voor een maximale integratie van de federale en regionale activiteiten, dit om enerzijds een maximum aan synergiën te bereiken en bijkomende kosten te vermijden, en om anderzijds op alle niveaus een gelijkluidend en coherent standpunt te bepalen.

De Raad van Bestuur heeft gedebatteerd over het sociaal overleg en over de werkzaamheden van de High Level Group met de federale regering. De competitiviteit van de in België gevestigde ondernemingen moet in de komende maanden versterkt worden. Met de federale regering werkt essenscia aan de realisatie van deze doelstelling die voor alle bedrijven van cruciaal belang is.

In 2013 zal ook het derde Duurzaamheidsrapport van essenscia uitgebracht worden. De aanpak en de gefaseerde voorbereiding werden door Raad van Bestuur goedgekeurd.

Yves Verschueren
Gedelegeerd Bestuurder

Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

World Economic Forum  Davos
Belgian Power Breakfast

Ter gelegenheid van het World Economic Forum dat deze week plaatsvindt in Davos organiseert de Belgische regering een Power Breakfast met het doel de troeven van ons land voor te stellen aan potentiële investeerders.

essenscia is verheugd bij dit initiatief van de federale regering betrokken te worden. In samenwerking met Solvay heeft essenscia de aanwezigheid van Bertrand Piccard op dit ontbijt georganiseerd. Hij zal er het Solar Impulse Project voorstellen alsook de innovatieve materialen die voortkomen uit de chemie en aangewend worden in dit futuristische project.

Het Power Breakfast zal plaatsvinden in aanwezigheid van Prins Filip en Prinses Mathilde, de Eerste Minister en de Vlaamse minister-president.

essenscia zal vertegenwoordigd worden door verscheidene leden van de Raad van Bestuur.

Yves Verschueren
Gedelegeerd Bestuurder

 

Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01
Deze week lanceert essenscia haar jaarlijkse enquête die toelaat de tevredenheid van haar leden te meten. Deze enquête is aan haar zesde editie toe, met een vragenlijst die vrijwel ongewijzigd is gebleven sinds haar eerste versie.

De deelname van een groot aantal respondenten is een grote uitdaging voor deze enquête. Een ruimere feedback laat toe de verwachtingen van de leden t.o.v. hun federatie beter te begrijpen. Wij zijn dan ook zo vrij aan te dringen op een ruime deelname aan onze enquête.

De resultaten van de jongste enquêtes hebben aangetoond dat essenscia voortdurend vooruitgang boekt. De competentie van haar medewerkers, de verdediging van de belangen van de sector en de service naar de leden krijgen een hoge waardering. Terzelfdertijd willen de leden hun federatie een nog actievere rol zien spelen in de media.

De belangrijkste resultaten van deze recentste enquêtes vindt u via deze link

De resultaten van de enquête 2013 zullen in de loop van maart gepubliceerd worden. En de conclusies zullen wij bekend maken in de essenscia weekly.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Sustainable development
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01
In januari 2013 vertraagde de inflatie aanzienlijk tot 1,5%. In dezelfde lijn daalde de gezondheidsindex, die de prijzen van motorbrandstoffen, tabak en alcohol uitsluit en wordt gebruikt bij de berekening van de automatische loonindexering in ons land.

Wat verklaart deze plotse terugval?

Eind november 2012 besliste de federale regering om vijf aanpassingen aan de consumptieprijsindex door te voeren zodat het “werkelijke koopgedrag van de consument beter weerspiegeld wordt”. Vanaf januari 2013 zijn twee maatregelen in voege getreden.

De eerste maatregel betreft de invoering van de solden in de index. Koopjesmaanden zijn ongetwijfeld belangrijke bestedingsmomenten voor de consument. Het solden-effect wordt echter lineair uitgespreid in de tijd en niet volgens twee schokken (januari en juli), dit om een te groot onevenwicht te vermijden. De impact van indexeringen zou inderdaad van geval tot geval fors kunnen variëren aangezien elke sector zijn indexeringssysteem heeft.

De tweede maatregel betreft de huisbrandolie. In de nieuwe berekeningswijze stapt men naar een twaalfmaandelijks gemiddelde bij de berekening van de consumptieprijsindex, rekening houdend met het seizoenspatroon in de aankoop van huisbrandolie. Dit sluit nauwer aan bij de reële jaarfactuur die de consument betaalt.

Zonder de twee maatregelen, verwachtte FOD Economie een mindere sterke terugval van de inflatie in januari. Deze maatregelen dragen dan ook bij tot de doelstelling van de regering om de loonkostenontwikkeling, onder meer als gevolg van indexaanpassingen, af te remmen. essenscia verwelkomt deze beslissing, hoewel dit niet wegneemt dat een diepgaande structurele hervorming van ons indexeringssysteem een absolute noodzaak blijft. Het is inderdaad belangrijk dat België ijvert voor het wegwerken van de loonkostenhandicap die sinds meer dan 20 jaar opgebouwd is ten opzichte van onze buurlanden.

Igor Magdalenic
Chief Economist essenscia

Issues
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Het interprofessioneel sociaal overleg loopt momenteel helaas mank gezien één partij de gesprekken  tijdelijk heeft opgeschort.

De regering heeft nochtans met haar maatregelen niet alleen de inflatie doen afremmen , met de beslissing tot het invoeren van een loonstop dienen we de komende jaren ook onze handicap inzake loonkost te corrigeren. Momenteel wordt er gewerkt aan de verdere uitvoering van deze beslissing en wachten we op een Koninklijk Besluit dat deze loonstop wettelijk vastlegt. Eveneens stelt de regering  ook een aanpassing van de wet op het concurrentievermogen van 1996 in het vooruitzicht met een wijziging inzake het sanctiebeleid bij overtreding van de loonstop.

De duidelijkheid en rechtszekerheid aangaande de loonvorming en de afbouw van de loonkostenhandicap zijn noodzakelijk om ons economisch weefsel te vrijwaren. Daarnaast moet het ons ook helpen om de ziel van het sociaal overleg nog meer aandacht te geven: werkgelegenheid.  Hoe zorgen we ervoor dat onze activiteitsgraad eindelijk aansluiting vindt bij het Europees gemiddelde, hoe gaan we langer werken in de praktijk organiseren, hoe zorgen we ervoor dat meer en meer jongeren zich enthousiast engageren voor een loopbaan in de industrie?

De beste garantie voor een welvarende samenleving blijft immers:  werk.  Het zal voor de volgende generaties wellicht niet anders zijn.

Koen Laenens
Directeur Sociaal beleid

Issues
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Nieuw programma Octrooicel essenscia

essenscia heeft sinds enkele jaren een actieve werking m.b.t. intellectuele eigendom ontwikkeld. In 2011 werd hiervoor een Octrooicel opgericht met de steun van de Federale Overheidsdienst Economie. De bedoeling van deze Octrooicel is ondernemingen uit de sector bewust te maken van het belang van bescherming van intellectuele eigendom en hen bij te staan in concrete vragen over deze materie.

Omwille van het succes van de voorgaande edities, heeft essenscia een nieuw programma voor 2013 opgemaakt dat bestaat uit drie regionaal georganiseerde modules die telkens één aspect van intellectuele eigendom en octrooibescherming in de diepte behandelen. De sessies zijn gratis voor leden van essenscia en worden gegeven door gekwalificeerde experten.
U vindt het volledige programma terug via volgende link.

Naast de organisatie van deze infosessies, ijvert essenscia ook voor een snelle ratificatie van het verdrag tot oprichting van een Europees Octrooigerecht. essenscia is vragende partij voor de oprichting van een Belgische afdeling van dit Europees Octrooigerecht die operationeel is vanaf de inwerkingtreding van het verdrag. De aanwezigheid van een dergelijke rechtbank in België is immers cruciaal om industriële O&O verder te verankeren in ons land.

U kan het pleidooi, dat wordt gesteund door talrijke partners uit de academische en bedrijfswereld, lezen via volgende link.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Chemische stoffen zijn veiliger geworden door REACH

Dit was het besluit van de Europese Commissie bij de evaluatie van de werking van de REACH wetgeving. De bedrijfswereld heeft nu bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 30.601 dossiers ingediend (waarvan 8% uit België) waarin de toepassingen en de eigenschappen beschreven worden van 7.884 chemische stoffen die worden vervaardigd of in de handel gebracht. Met nog een aantal registratiedeadlines te gaan (31 mei 2013 en 31 mei 2018) zal nog  meer informatie beschikbaar komen voor lagere volume chemicaliën.

Over de verhoopte stimulans van innovatie en competitiviteit is helaas nog onduidelijkheid. Hoewel het verslag vaststelt dat enkele aanpassingen in de wetgeving noodzakelijk zijn, wil de Commissie de stabiliteit en voorspelbaarheid van de wetgeving voor het Europese bedrijfsleven verzekeren en zijn er voor de belangrijkste voorwaarden van REACH geen wijzigingsvoorstellen. Er zijn inderdaad nog uitdagingen genoeg zoals de volgende registratiedeadline over 3 maanden, de communicatie in de keten van de veiligheidsinformatie, autorisaties die moeten aangevraagd worden voor zeer zorgwekkende stoffen…

essenscia blijft zich dan ook engageren om, naast de reguliere werking, de leden en niet-leden verder te begeleiden bij de REACH implementatie via de projecten VLARIP en WALRIP.
Issues
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Nieuws van de Raad van Bestuur van essenscia

De Raad van Bestuur van essenscia heeft in haar vergadering van 1 maart 2013 vier vicevoorzitters aangesteld: de heer Patrick Van Acker, de heer Pascal Lizin, de heer Didier Malherbe en de heer Wim Michiels. essenscia-voorzitter Frank Coenen omringt zich op deze manier met de voorzitters van de drie regionale afdelingen van essenscia evenals met de voorzitter van de KMO-commissie. Tegelijk wordt ook de diversiteit van de sectoren binnen essenscia erkend op het hoogste niveau van de federatie. De nauwe samenwerking op Europees, federaal en regionaal niveau is een prioriteit voor essenscia, evenals de aandacht voor de vele KMO’s in de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences.

De Raad van Bestuur heeft verder kennis genomen van de laatste ontwikkelingen in het sociaal overleg en heeft ook met aandacht geluisterd naar de vooruitgang van de werkzaamheden van de High Level Group Chemie tussen essenscia en de federale regering.

De Innovatiekring, een initiatief van de voorzitter van de essenscia Innovation Award François Cornélis, is toegelicht en de rol van essenscia in deze kring is ook besproken. Het initiatief is met interesse onthaald door de leden van de Raad van Bestuur. Vanuit Detic werd het project rond duurzaam gebruik van palmolie toegelicht.

Tenslotte heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van de resultaten van de tevredenheidsenquête die essenscia bij haar leden nu al zes jaar uitvoert. De bijgevoegde presentatie werd gedeeld met de Raad van Bestuur.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Youth & training
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
De vormingsfondsen zijn er voor u !

De vormingsfondsen van onze sector (PC 116 en PC 207) bieden tal van diensten en services aan de bedrijven.

Het gratis opleidingsaanbod werd recentelijk uitgebreid en vernieuwd op basis van de eerder gevoerde enquête. Naast een aantal opleidingen in ‘’hard skills’’ zoals basisveiligheid, logistiek en mechanische en procestechnieken kan u er ook terecht voor een aantal meer ’’soft skills’’ opleidingen genre communicatie, leadership en coaching.

Ter ondersteuning van het competentiebeleid kunnen de KMO’s van de sector beroep doen op de ‘competentie adviescheque’ zodat er op maat van het bedrijf gericht kan worden ingezet op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van de nodige talenten en competenties.

Via de participatie in sectorale en andere collectieve initiatieven trachten de vormingsfondsen de jongeren van vandaag te sensibiliseren voor een loopbaan in de chemie, life sciences en kunststoffen. De uitbreiding van Technopolis  is daarvan een mooi voorbeeld.

Bedrijven kunnen ook individueel jaarlijks een tussenkomst van 0.15% van hun brutoloonmassa ontvangen van de vormingsfondsen wanneer zij een overzicht van hun opleidingsinspanningen indienen bij de vormingsfondsen.

Aarzel zeker niet om op de  diensten van de vormingsfondsen een beroep te doen indien gewenst.
U kan alle onze gegevens terugvinden op onze website: www.fondschem.be.

Koen Laenens
Secretaris-generaal en Directeur Sociale Zaken
essenscia

Issues
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Jaarlijks evenement essenscia

Deze week heeft u wellicht de uitnodiging van ons jaarlijks evenement in uw brievenbus ontvangen. Het event vindt plaats op woensdag 24 april in Square in Brussel met als thema “Chemistry and life sciences: innovating the future of health”.

Na een videoreportage over de activiteiten van essenscia tijdens het voorbije jaar, leiden voorzitter Frank Coenen en gedelegeerd bestuurder Yves Verschueren het thema in. Een panel van toplui uit de industrie en de Europese administratie debatteert nadien over de toekomst van de gezondheidszorg en ons welzijn en de innovatieve bijdrage van de industrie. Hoe ziet de gezondheidszorg van de toekomst eruit en hoe speelt de farmaceutische industrie hierop in? Hoe kan de chemische industrie het welzijn en de gezondheid van de steeds stijgende wereldbevolking op peil houden? Slaagt de industrie erin innovatieve oplossingen te bedenken die tegelijkertijd de veiligheid van haar producten waarborgen en de impact op mens en milieu verminderen? Staan nationale en Europese overheden voldoende open voor technologische innovatie in de industrie? Deze en andere vragen zullen tijdens het debat ter sprake komen. We sluiten af met een walking dinner waar ruim de tijd is voor netwerking.

Als u nog niet bent ingeschreven, nodigen wij u uit om u via deze link te registreren.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen op ons jaarlijks evenement.

Het communicatieteam van essenscia

Issues
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01
Randstad Award 2013: farma
en chemie scoren hoog als aantrekkelijke werkgevers

Naar jaarlijkse gewoonte onderzoekt Randstad de aantrekkelijkheid van de grootste werkgevers in België via een onderzoek bij 14.000 respondenten naar de “employer brand” van bedrijven. De studie is gericht op bedrijven met meer dan 1.000 werknemers en had als centrale onderzoeksvraag: hoe kijkt de buitenwereld naar een bepaald bedrijf? Zowel de aantrekkelijkheid van elk individueel bedrijf als de aantrekkelijkheid van sectoren kwam aan bod.

Uit de rangschikking voor de sectoren blijkt dat de farmaceutische sector, net als de voorbije jaren, de grote winnaar is. Zij gaat de media en de publieke sector vooraf. De farmaceutische industrie wordt beschouwd als de meest aantrekkelijke sector om voor te werken bij quasi alle subgroepen onder de respondenten, ongeacht opleidingsniveau, leeftijd of functie. De sector bekleedt ook de eerste en de tweede plaats voor de verschillende bouwstenen die de aantrekkelijkheid bepalen, namelijk verloning, toekomstperspectieven, werkzekerheid, jobinhoud en opleiding.

De chemiesector vinden we terug op de tiende plaats, een lichte daling ten opzichte van vorig jaar en quasi op gelijke hoogte met de voeding- en bouwsector. De chemische industrie behaalt op de bouwsteen “loonpakket” de derde plaats op het podium.

Wat de individuele prestaties van ondernemingen betreft, zijn er 4 farmabedrijven in de top 10 terug te vinden met GSK op 4, Pfizer op 5, Janssen Pharmaceutica op 7 en Baxter op 9. UCB staat op de 11de plaats.

Uit de conclusies van de studie blijkt dat binnen de privésector de farma-industrie over de meeste troeven in de “War for Talent” beschikt, terwijl werkzekerheid de belangrijkste bouwsteen is voor potentiële werknemers om te kiezen voor een bepaald bedrijf.

De volledige studie kan u hier raadplegen.

Jan Reynaert
Senior Adviseur Arbeidsmarkt,
Onderwijs en Vorming

Issues
essenscial
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
FR NL
01 | 01
De KMO-Commissie van essenscia, de verdediger van de belangen van de KMO's

Tijdens de laatste vergadering van de KMO-commissie van essenscia werden verschillende dossiers besproken die zowel op de Raad van Bestuur van essenscia als bij het VBO aan bod zijn gekomen.

De KMO-commissie van essenscia, die op kwartaalbasis vergadert, toetste de inhoud van deze dossiers en de voorstellen die ze bevatten aan de haalbaarheid voor KMO's uit onze sector. Zo werden onder andere de stand van zaken rond het sociaal overleg, de aanpassing van de reguliere betalingstermijnen tussen bedrijven of nog de resultaten van de tevredenheidsenquête van essenscia besproken.

Wim Michiels, de voorzitter van de KMO-commissie, is tevens één van de ondervoorzitters van de Federatie. Hij kan dus vragen aan de Voorzitter van essenscia om belangrijke punten die de KMO's aanbelangen op de agenda van de Raad van Bestuur te plaatsen.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia


Issues
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
News from our partners
NL FR
01 | 01
Mis de jaarlijkse REACH- en CLP-studiedag op 25 april niet

Uit de evaluatie van de werking van de REACH-wetgeving door de Europese Commissie bleek dat chemische producten veiliger zijn geworden. Belgische bedrijven hebben 8% van de REACH registratiedossiers ingediend, waarbij een veilig gebruik in de hele keten werd aangetoond. Maar het werk is zeker nog niet gedaan!

De volgende registratiedeadline voor stoffen tussen de 100 en 1000 ton is al op 31 mei 2013. De eerste autorisatie aanvraagdossiers moeten ingediend worden voor verschillende zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), want de uitfasering komt snel dichterbij. U verneemt op de studiedag hoe overheden nieuwe SVHC aan de lijst zullen toevoegen en de gevolgen hiervan. Geert Dancet, hoofd van het ECHA, komt de rol van het Agentschap toelichten.

Hoe omgaan met de nieuwe indeling van stoffen en de uitgebreide veiligheidsinformatiebladen blijft een uitdaging. Nu ook voor formuleerders, die juni 2015 voor de omschakeling van de mengsels naar CLP snel dichterbij zien komen. 

essenscia nodigt u dan ook graag uit op de studiedag productbeleid op 25 april waarbij de nieuwe REACH en CLP verplichtingen verduidelijkt worden.

Klik hier voor meer informatie over het programma en u in te schrijven.

Tine Cattoor
Advisor Product Policy

Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
News from our companies
FR NL
01 | 01
Wij zijn tevreden u afgelopen woensdag 24 april zo talrijk te hebben mogen verwelkomen op ons jaarlijks event ‘Chemistry and life sciences: innovating the future of health’.

Het debat gaf ons een goed zicht op de diverse ervaringen, zowel van grote als kleine bedrijven, met de implementatie van REACH dankzij de getuigenissen van Yves Caprara (Prayon) en Luc Vandeputte (Savonnerie et Huilerie Vandeputte). Beide bedrijfsleiders vertolkten eveneens de uitdagingen waarmee onze leden-bedrijven te kampen hebben aan Geert Dancet, directeur van het European Chemicals Agency (ECHA). Prof. Michel Goldman (Innovative Medicines Initiative), Jo De Boeck (Imec) en Tom Heyman (Janssen Pharmaceutica) hebben ons een beeld geschetst van de gezondheidszorg van morgen: gepersonaliseerde geneeskunde, diagnostica op afstand dankzij het gebruik van onze smartphone, identificatie en vernietiging van één enkele kankercel dankzij nanotechnologie, virtuele medische dossiers door nieuwe IT-ontwikkelingen. Al deze huidige en toekomstige technologieën zijn het resultaat van innovatie die de sleutel is van het succes en de toekomst van onze industrie in België.

In de essenscia weekly van volgende week vindt u de foto’s en de videoreportage van het evenement.

Yves Verschueren
Gedelegeerd Bestuurder

Issues
essenscia in the news
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Sustainable construction
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Het jaarlijks evenement van essenscia in beeld

Zoals beloofd in onze editie van vorige week, staan nu alle foto’s en de video van ons jaarlijks evenement “Chemistry and life sciences: innovating the future of health" van 24 april 2013 op onze website www.essenscia.be of op onze Facebook-pagina.
Issues
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
FR NL
01 | 01

Sectorale onderhandelingen arbeiders chemie zijn opgeschort omwille van gebrek aan respect voor de loonnorm

De onderhandelingen voor een Nationaal Akkoord 2013-2014 voor de scheikundige nijverheid zijn op dit ogenblik opgeschort. Het respecteren van de nul loonmarge zowel op sector- als op bedrijfsniveau blijkt voor de vakbonden het grote struikelblok te zijn. De sector hecht al decennia lang het grootste belang aan een duurzaam sociaal klimaat en kiest er ook bewust voor om dit ook de komende jaren verder te zetten samen met de vakbonden. De sector wil m.a.w. de inhoudelijke besprekingen voor een Nationaal Akkoord 2013-2014 verderzetten binnen het wettelijk kader, en met bijzondere aandacht voor thema’s zoals opleiding, employability, langer werken, eindeloopbaan. Hier vindt u het volledige persbericht hieromtrent dat essenscia vandaag heeft verspreid.

Koen Laenens
Directeur Sociaal beleid
essenscia

Issues
Innovation & patents
Social policy
International trade & business development
Product groups
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01
Een eerste stap op weg naar competitieve elektriciteitskosten

Vorige week vrijdag 3 mei heeft de federale regering beslist om een degressiviteit en plafond toe te passen op de offshore-bijdrage voor industriële elektriciteitsgebruikers. Deze degressiviteit gaat in vanaf 1 juli en wordt voorzien tot het einde van het jaar.

Op die manier wordt de offshore-bijdrage voor de laatste 6 maanden gelimiteerd op 125.000 euro waardoor de meerkosten op energie in de tweede helft van 2013 substantieel verminderd kunnen worden. Ook de toepassing van de getrapte vrijstelling komt ten goede aan de KMO’s die hun bijdrage met ongeveer 15% zullen zien dalen. De reducties die aan de bedrijven gegeven worden, worden door de overheid bijgepast. Het bedrag wordt geschat op 23 miljoen euro.

De financiering van de windmolenparken in de Noordzee gebeurt tot op vandaag door de consumenten in functie van hun elektriciteitsverbruik. In de buurlanden zijn er reeds systemen waarbij de industrie vrijgesteld wordt om de competitiviteit van de bedrijven te vrijwaren. Dit is nog niet het geval in ons land en zorgt voor een concurrentieel nadeel voor onze bedrijven.

Om deze reden is de beslissing, die voortvloeit uit de High Level Group Chemie tussen essenscia en de federale regering, voor essenscia dan ook een eerste stap in de goede richting om te komen tot competitieve energiekosten voor de sector chemie, kunststoffen en life sciences en om de kloof met de buurlanden te verminderen. Jammer genoeg is het systeem enkel voorzien tot het einde van het jaar. Het is daarom essentieel om dit nieuwe systeem ook voor de volgende jaren te voorzien om zo de lange termijn visie op de energiekost in lijn te brengen met de buurlanden. Dit lange termijn perspectief is cruciaal voor het aantrekken van nieuwe investeringen in ons land.

Dankzij de jaarlijkse verbruiksenquête van essenscia zijn wij in staat om de impact van dergelijke beleidskeuzes te argumenteren. De gegevens die de bedrijven aanleveren zijn voor ons dan ook onmisbaar om het belang voor de sector in te schatten en constructieve oplossingen aan de overheid voor te stellen om de competitiviteit van de sector te bewaken. De bijdrage van al onze leden aan deze verbruiksenquête is bijgevolg uiterst belangrijk om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van de noden van de sector.

Els Brouwers
Senior adviseur energie en klimaat

Issues
essenscial
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Sustainable construction
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
FR NL
01 | 01

Chemie en life sciences hoofdpartner van nieuwe Technopolis

Vorige week vrijdag 17 mei werd het vernieuwde en uitgebreide Technopolis in Mechelen officieel ingehuldigd door Prins Filip en Prinses Mathilde. essenscia is fier dat ze mee haar schouders heeft kunnen zetten onder dit grootschalig uitbreidingsproject. Samen met de Fondsen voor Vorming en 18 ondernemingen uit de sector is essenscia de grootste private partner van het nieuwe Technopolis.

De uitbreidingsplannen van Technopolis waren voor essenscia een unieke kans om de visibiliteit van de chemie, kunststoffen en life sciences in het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en techniek te vergroten. Twee jaar geleden besliste de federatie en de Fondsen voor Vorming in de Scheikundige Nijverheid mee te stappen in het ambitieuze project. Beide partijen konden hierbij rekenen op de steun en de creatieve inbreng van 18 ondernemingen, met name BASF Antwerpen, Bayer, Belgoprocess, BP Chembel, DuPont de Nemours, Evonik, Exxonmobil Chemical Belgium, Indaver, Ineos, Janssen Pharmaceutica, Lanxess, Nippon Shokubai Europe, Petronas Lubricants Belgium, Proviron, Solvay, Taminco, Tessenderlo Group en Total.

Klik hier voor meer informatie over het partnership tussen de sector en Technopolis.

Frank Beckx
Head of Communication & Public Affairs essenscia

Issues
Youth & training
Innovation & patents
Sustainable construction
Product groups
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01
Afgelopen dinsdag 28 mei heeft Cefochim, het Waalse opleidingscentrum voor beroepen uit de chemische industrie en biofarmacie, haar 10-jarig bestaan gevierd. In aanwezigheid van André Antoine, Waals minister van Werk en Vorming, opende Cefochim haar nieuwe opleidingsvleugel.
Cefochim is in 2003 ontstaan door een gezamenlijk initiatief van essenscia wallonie en de vakbonden om te beantwoorden aan de noden van bedrijven aan hoogkwalitatieve opleidingen voor hun personeel. Sedert haar oprichting heeft Cefochim een groot succes gekend en de afgelopen 10 jaar is het aantal uren opleiding gestegen van 3.000 tot 130.000 uren. Cefochim verzorgt jaarlijks opleidingen voor 1.500 medewerkers uit de sector, 170 werkzoekenden, 100 leerkrachten en 800 studenten.
De nieuwe vleugel rond biofarmacie vertegenwoordigt een investering van 1,7 miljoen euro en strekt zich uit over 600m², waarvan 200 m² bestemd is voor drie clean rooms. Deze steriele ruimtes, die vergelijkbaar zijn met wat we terugvinden bij ondernemingen, zijn uniek in België. Dankzij de uitbreiding van Cefochim kunnen werknemers, werkzoekenden en leerkrachten nu ook in een levensechte en steriele werkomgeving worden opgeleid.

Bernard Broze
Gedelegeerd bestuurder essenscia wallonie
Voorzitter Cefochim
Issues
Sustainable development
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Sustainable construction
essenscia vlaanderen
News from our partners
NL FR
01 | 01

Stand van zaken sector cao 2013/2014

De decibels mogen het niet halen op de inhoud

De besprekingen voor een sector cao zijn op donderdag 30/5 (arbeiders) en op vrijdag 31/5 (bedienden) voorlopig afgesprongen.

We vernemen van een aantal bedrijven uit de sector dat vakbonden er nu trachten om snel op ondernemingsvlak tot cao afspraken te komen voor 2013/2014. Men wenst er cao afspraken te maken op basis van eisenbundels die zich nog steeds overduidelijk situeren buiten het wettelijk kader en zodoende tracht men via precedenten de loonstop onderuit te halen.

Evenzeer krijgen we feed-back uit andere bedrijven waar ook vakbondsafgevaardigden zich terdege  bewust zijn van onze loonhandicap en beseffen dat onze competitiviteit met de buurlanden onder druk staat en het bijgevolg hoog tijd is voor matiging.

Zoals dikwijls het geval is praat de eerste groep vakbondsafgevaardigden echter veel luider dan de tweede.

Als essenscia hebben we de afgelopen dagen talrijke contacten gehad met media en beleidsmakers om het belang van de effectieve nul loonmarge te onderstrepen. De regering heeft in haar relancebeleid beslist de index en barema’s te vrijwaren en tegelijkertijd een nul loonmarge voor 2013/2014 in te voeren. Wij hebben tot op vandaag nog steeds de overtuiging dat zij deze beslissingen ook effectief wenst te realiseren.

Het is dan ook ontoelaatbaar dat het volume het zou halen van de inhoud.

Indien u toch geconfronteerd zou worden met vakbonden die zich niet aan enige wettelijke bepalingen willen houden, adviseren we u ten stelligste om gebruik te maken van de sectorale verzoeningsprocedure zodat alle betrokken partijen het sociaal overleg kunnen voeren waar het hoort: binnen het wettelijke kader.

Koen Laenens
Directeur Sociaal beleid essenscia

Issues
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Sustainable construction
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
essenscia benefits
News from our companies
NL FR
01 | 01

Blauwe en witte boorden

De regering heeft aan de sociale partners 12 vragen gesteld aangaande het statuut arbeiders/bedienden.

De komende weken zullen ettelijke vergaderingen tussen de sociale partners onderling alsook vergaderingen samen met de regering worden gespendeerd aan deze thematiek. Er zijn nog 26 dagen te gaan alvorens de deadline vervalt die is ingesteld door het Grondwettelijk Hof.

essenscia zal van dichtbij deze besprekingen opvolgen. Rechtszekerheid voor de ondernemingen en het vermijden van meerkosten zullen daarbij centraal staan.

Indien er tegen 8 juli een compromis wordt gevonden over de thema’s opzegtermijnen en carensdag kan het debat nadien hopelijk worden verbreed naar mogelijke voordelen die dankzij een nieuw werknemersstatuut een kans moeten krijgen.

Een vereenvoudiging van de personeelsadministratie alsook van het sociaal overleg, een grotere betrokkenheid van medewerkers, het verhogen van de aantrekkelijkheid van een job in de industrie,… Het zijn maar enkele opportuniteiten die  we straks kunnen benutten wanneer het onderscheid tussen arbeiders en bedienden opgaat in een nieuw werknemersstatuut.

Indien het sociaal overleg erin zou slagen om op termijn werk te maken van deze kansen zou er bovendien een extra pluspunt in zitten: het herstel van haar eigen geloofwaardigheid.

Koen Laenens
Directeur sociale zaken essenscia  

Issues
Youth & training
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Product groups
essenscia benefits
News from our companies
FR NL
01 | 01

Kerncijfers 2012
chemie, kunststoffen en life sciences


De handige fiches met de kerncijfers 2012 van de chemie, kunststoffen en life sciences, zijn vanaf vandaag beschikbaar. U vindt er in een oogopslag de belangrijkste economische data en evoluties van de sector zoals omzet, tewerkstelling, toegevoegde waarde, investeringen, export of de uitgaven in onderzoek en ontwikkeling.

De kerncijfers zijn zowel op nationaal niveau als voor de regio’s Vlaanderen en Wallonië beschikbaar. U kan de fiches voor België en Vlaanderen terugvinden hier

De kerncijfers van Wallonië zijn enkel beschikbaar in het Frans via deze link

Aarzel niet om de fiches verder te verspreiden.

Frank Beckx
Head of Communication & Public Affairs
essenscia

Issues
International trade & business development
Product groups
essenscia wallonie
News from our companies
FR NL
01 | 01
International Trade Executive Programme
2013-2014

De bedrijven in de sector chemie, kunststoffen en life sciences zijn uiterst actief op de internationale markten. In 2012 werd een positief saldo op de handelsbalans van de sector van 24 miljard euro gerealiseerd: een indrukwekkend resultaat en een sprekende illustratie van de focus op internationaal ondernemen.

Samen met het International Business Institute biedt essenscia vanaf het najaar 2013 een kwalitatief hoogstaand “International Trade Executive Programme” aan. Klik hier om alle praktische informatie en de inschrijvingsmodaliteiten terug te vinden. Als lid van essenscia geniet uw bedrijf een korting van 20% op het inschrijvingsgeld.

Wij raden u dit initiatief bijzonder aan. De eerste ervaringen in 2012 waren uiterst positief en het programma van dit najaar is bijzonder interessant.

Yves VERSCHUEREN
Gedelegeerd bestuurder
essenscia

Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Didier Malherbe nieuwe voorzitter van essenscia brussel/bruxelles

Tijdens haar Algemene Vergadering van 27 juni heeft essenscia brussel/bruxelles, de Brusselse afdeling van de federatie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences, Didier Malherbe, gedelegeerd bestuurder van UCB Belgium en Vice President van UCB, verkozen tot nieuwe voorzitter voor de komende drie jaar.

Didier Malherbe volgt vanaf vandaag Jean-Antoine De Muylder op als voorzitter van essenscia brussel/bruxelles.

Met een ervaring in zowel de politieke en economische wereld als bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zal Didier Malherbe zorgen voor de verdediging van de belangen van de ruim 120 leden-ondernemingen bij de overheden. Met meer dan zeven jaar ervaring bij het Belgische biofarmabedrijf UCB, één van de grootste bedrijven uit de sector gevestigd in Brussel, is hij de geknipte persoon om de sector te vertegenwoordigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het behoud van de steun voor onderzoek en ontwikkeling in het Brussels Gewest is één van de topprioriteiten voor de kersverse voorzitter.

De non-discriminatie van producten uit de chemische industrie in het Brussels beleid inzake duurzaam bouwen zal een dossier zijn dat hij nauwlettend zal opvolgen.

Mobiliteit wordt één van de belangrijkste randvoorwaarden voor de verdere economische ontwikkeling van Brussel. De nieuwe voorzitter zal de voorstellen van de werkgeversorganisaties voor een beter mobiliteitsbeleid in Brussel voluit steunen.

Gezien het enorme belang van de sector chemie en life sciences voor de Belgische export, zal Didier Malherbe zich eveneens inzetten om de internationale rol van Brussel te versterken.

Bernard Broze
Gedelegeerd Bestuurder
essenscia brussel/bruxelles

Issues
Social policy
International trade & business development
Transport & Logistics
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Schaliegas centraal tijdens Vlaams-Nederlandse economische missie in Texas

essenscia vlaanderen nam deze week deel aan de Vlaams-Nederlandse economische missie in Houston (Texas) onder leiding van Vlaams minister-president Kris Peeters en zijn Nederlandse collega Mark Rutte. 90 bedrijven en ruim 125 zakenlui bezochten de voorbije drie dagen talrijke bedrijven in de chemische industrie, de olie- en gasindustrie en de logistiek.

Vanaf de eerste dag was de ontginning van schaliegas en de spectaculaire revival van de industrie in de VS hét gespreksonderwerp van de missie. Schaliegas is een ‘game changer’ en geeft de Amerikaanse chemische industrie een grote voorsprong op de Europese. Als Vlaanderen en Nederland investeringen willen blijven lokken, dan moeten er stappen worden gezet om de concurrentiepositie te verbeteren. Die boodschap kregen Kris Peeters en Mark Rutte maandagochtend bij een bezoek aan het onderzoekscentrum van ExxonMobil in Houston. Een boodschap die aankwam, want op 8 oktober zitten Nederland en Vlaanderen samen over de problematiek. Beide minister-presidenten kondigden aan dat ze de mogelijkheden van schaliegas met open vizier zullen onderzoeken.

De handelsmissie was ook de ideale gelegenheid om enkele contracten te tekenen. Het chemiebedrijf Proviron heeft een contract ondertekend om in zijn vestiging in Hemiksem remvloeistoffen van het Amerikaanse bedrijf Third Coast International voor de Europese automarkt te gaan produceren. Praxair, de producent van industriële gassen, bevestigde de bouw van een nieuwe productie-eenheid om meer zuurstof en stikstof te kunnen leveren aan de chemiebedrijven in de haven van Antwerpen. Tegelijkertijd breidt Praxair ook zijn pijpleidingennetwerk in de haven uit. De miljoeneninvestering werd maandagavond in Houston geofficialiseerd.

essenscia sloot de economische zending dinsdagmiddag af met een investeringslunch, georganiseerd in samenwerking met Flanders Investment & Trade en de Nederlandse Topsector Chemie. De federatie verdedigde voor een 40-tal Amerikaanse chemiebedrijven de troeven van de Deltaregio als leidende chemische cluster in Europa. U kan de presentatie hier downloaden.

De missie naar Texas was bijzonder leerrijk en verhelderend. Uit de gesprekken met de Amerikaanse bedrijven kwam één boodschap telkens opnieuw naar voor: “It’s all about competitiveness!”. essenscia blijft er bij de beleidsmakers op aandringen dat de juiste maatregelen worden genomen om het investeringsklimaat voor de chemische industrie in Europa en ons land in het bijzonder te verbeteren.


Frank Beckx
Head of Communication & Public Affairs
essenscia

 

Issues
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Explosieven precursoren: België neemt de leiding door het lanceren van een nationaal meldpunt

Op 20 juni werd het Nationaal Contactpunt (NCP) explosieve precursoren gelanceerd. Bedrijven en particulieren worden gevraagd om verdachte transacties, diefstallen en niet-traceerbare verdwijningen van stoffen die kunnen gebruikt worden als precursor van explosieven aan het NCP te melden.

Vanaf 2 september 2014 krijgt de meldingsprocedure bij het NCP een dwingend karakter.

Met een klik op deze link, vindt u de lijst van de betrokken stoffen en een infobrochure over explosieve precursoren terug. Deze brochure geeft een antwoord op de vragen wat verdachte transacties, diefstallen en niet-traceerbare verdwijningen zijn, hoe ze kunnen worden gedetecteerd, hoe men erop moet reageren en op welke manier de informatiestroom wordt geregeld tussen de private sector en de politie. Bij deze brochure hoort de folder met informatie over het meldpunt precursoren. De infobrochure en de folder zijn op essenscia extranet beschikbaar, bedoeld voor intern gebruik.

Laurence Baudesson
Advisor Economic Policy/Transport & Logistics
essenscia

Issues
Social policy
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
FR NL
01 | 01

Lancering van de Innovatiekring

essenscia nodigt u graag uit op een van de lanceringsevents van de Innovatiekring.

De Innovatiekring werd opgericht na het succes van de eerste essenscia Innovation Award door juryvoorzitter François Cornélis, gewezen vicevoorzitter van het uitvoerend comité van Total. De Innovatiekring bestaat uit ex-toplui uit de chemie, kunststoffen en farma die hun ervaring en expertise ten dienste stellen van innoverende ondernemingen bij hun strategische denkoefeningen. Onder meer Philippe Bodson, François Cornélis, Edouard Croufer, Christian Jourquin, Norbert Martin, Jean Stéphenne, Luc Sterckx en Luc Vansteenkiste maken deel uit van de Innovatiekring.

Naar aanleiding van de lancering van het nieuwe initiatief, zal essenscia eveneens de competitie voor de Innovation Award 2014 bekend maken. Deloitte geeft een presentatie over de actuele trends en uitdagingen voor het innovatiebeleid van ondernemingen in het kader van de octrooicel van essenscia.

De events vinden plaats in Kortrijk en Hasselt:

Donderdag 19 september 2013 om 15.30u in het Stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, in aanwezigheid van burgemeester Vincent Van Quickenborne en gedeputeerde voor economie Jean de Bethune.   Schrijf u hier in.

Woensdag 9 oktober 2013 om 15.30u in het Provinciehuis van Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, in aanwezigheid van gedeputeerde voor economie Marc Vandeput.  Schrijf u hier in.  

Informatie en programma: klik hier

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

EFIB 2013 : Business meets Policy

Van 30 september tot 2 oktober 2013, vindt EFIB 2013 (European Forum for Industrial Biotechnology) plaats in Square te Brussel met als thema « Business meets Policy ». Bio.Be is dit jaar partner van dit Europees Forum voor industriële biotechnologie, georganiseerd door EuropaBio en Smithers.

Met meer dan 1.000 deelnemers en 100 sprekers uit de wereld van het bedrijfsleven en Europese instellingen, is dit evenement het geprivilegeerd ontmoetingspunt van de actoren uit de biogebaseerde economie. Verschillende Belgische bedrijven worden tijdens dit Forum in het licht gesteld.

Mis de unieke gelegenheid niet om deel te nemen aan de ontwikkeling van een duurzame en groeiende sector. 

Klik op de link om het voledige programma te ontdekken en in te schrijven. De leden van essenscia genieten van een korting van 20 % bij vermelding van de code "biomember20".

Cathy Plasman 
Secretaris generaal
Bio.be

Issues
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Lancering van de Innovatiekring

essenscia nodigt u graag uit op een van de lanceringsevents van de Innovatiekring.

De Innovatiekring werd opgericht na het succes van de eerste essenscia Innovation Award door juryvoorzitter François Cornélis, gewezen vicevoorzitter van het uitvoerend comité van Total. De Innovatiekring bestaat uit ex-toplui uit de chemie, kunststoffen en farma die hun ervaring en expertise ten dienste stellen van innoverende ondernemingen bij hun strategische denkoefeningen. Onder meer Philippe Bodson, François Cornélis, Edouard Croufer, Christian Jourquin, Norbert Martin, Jean Stéphenne, Luc Sterckx en Luc Vansteenkiste maken deel uit van de Innovatiekring.

Naar aanleiding van de lancering van het nieuwe initiatief, zal essenscia eveneens de competitie voor de Innovation Award 2014 bekend maken. Deloitte geeft een presentatie over de actuele trends en uitdagingen voor het innovatiebeleid van ondernemingen in het kader van de octrooicel van essenscia.

De events vinden plaats in Kortrijk en Hasselt:

Donderdag 19 september 2013 om 15.30u in het Stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, in aanwezigheid van burgemeester Vincent Van Quickenborne en gedeputeerde voor economie Jean de Bethune.  
Schrijf u hier in.

Woensdag 9 oktober 2013 om 15.30u in het Provinciehuis van Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, in aanwezigheid van gedeputeerde voor economie Marc Vandeput.  Schrijf u hier in

Informatie en programma: klik hier
Yves Verschueren Gedelegeerd bestuurder

Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01
Een goedgevuld najaar voor essenscia

Wij hopen dat u heeft kunnen genieten van een deugddoende vakantie. Bij de start van het nieuwe werkjaar geven wij u graag een overzicht van de najaarsactiviteiten van essenscia. U zal merken dat uw federatie een goedgevuld programma heeft uitgewerkt, naast de talrijke thematische opleidings- en informatiesessies die wij u aanbieden.

Volgende week donderdag 19 september start de regionale roadshow van de Innovatiekring, een nieuw initiatief onder impuls van François Cornélis, waarbij ex-CEO’s uit de sector hun ervaring en expertise ten dienste stellen van innoverende ondernemingen. De sessies vinden plaats in Kortrijk, Luik en Hasselt. U kan zich nog steeds inschrijven. Verder in deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Op dinsdag 15 oktober lanceert essenscia een nieuw duurzaamheidsrapport. In deze derde editie stellen we de evolutie voor van een 30-tal indicatoren rond People, Planet, Prosperity en Products. Nieuw is dat het rapport volledig online te raadplegen zal zijn in drie talen.

In de maand november staan de jaarevents van essenscia Vlaanderen en Wallonië op de agenda met als centraal thema het energiebeleid dat van levensbelang is voor een duurzame toekomst van de chemische industrie in ons land. Het jaarevent van essenscia vlaanderen vindt plaats op woensdag 20 november om 17.30u in de Salons Van Dijck in Mechelen. Een panel van bedrijfsleiders gaat in debat met de energiespecialisten van verschillende politieke partijen Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Uiteraard volgt essenscia de politieke actualiteit ook dit najaar op de voet. In de High Level Group Chemie met de federale regering en diverse andere overlegfora zullen wij blijven pleiten voor een sterk competitiviteitspact dat aandacht heeft voor de noden van onze sector.

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten op deze events en wensen u veel energie en succes toe in uw onderneming.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
Issues
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
News from our partners
NL FR
01 | 01

Kort verslag van de Raad van Bestuur van essenscia

De leden van de Raad van Bestuur van essenscia hebben uitgebreid kennis genomen van de inhoud van het derde duurzaamheidsrapport dat essenscia op 15 oktober zal presenteren. Het initiatief wordt voluit gesteund door alle leden van de Raad van Bestuur. De hoofdboodschappen voor een duurzame verankering van de chemische en life sciences industrie worden door de vergadering afgestemd. Het presentatie-event op 15 oktober zal plaatsvinden in de Bibliotheek Solvay, in aanwezigheid onder meer van Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Servais Verherstraeten.

De Raad van Bestuur heeft haar goedkeuring gegeven voor een schriftelijke opvolging van de High Level Groep aan de federale regering. Vooral de kosten van offshore windenergie en de hoge lasten die wegen op volcontinuarbeid vereisen een bijsturing door de regering. Ook de grote prijsverschillen voor aardgas tussen Europa en de Verenigde Staten worden actief door essenscia, samen met Cefic, opgevolgd. Met de ambitie om in Europa zo snel mogelijk meer competitieve gasprijzen in de markt te krijgen.

De Raad van Bestuur blijft de strikte naleving van de loonnorm voluit steunen.

essenscia heeft verder informatie verstrekt over de handelsmissie naar India in november, en de actieve rol die de sector van chemie en life sciences in het programma naar zich toetrekt.

Ook de werking van de Innovatiekring is aan de leden van de Raad voorgelegd.

Yves Verschueren
Gedelegeerd Bestuurder

Issues
Youth & training
Innovation & patents
Social policy
International trade & business development
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
NL FR
01 | 01

Spice up your energy-efficiency

Met een eerste energieworkshop op 24 oktober wordt het startschot gegeven voor het nieuwe energie-efficiëntie project van essenscia. Twee jaar na het VLAREP-peterschapsproject, wordt onder de vorm van een aantal workshops en individuele begeleiding informatie en tools aangereikt om op maat van uw bedrijf aan de slag te gaan met energiemanagement.

Via een aantal workshops willen we een praktische leidraad aanreiken om een energiezuinige bedrijfsvoering te verankeren. Naast een reeks van workshops kan ook een advies van een energiedeskundige gevraagd worden waarbij een halve dag begeleiding ter plaatse voorzien kan worden.

Mis de eerste workshop niet !

Meer informatie vindt u terug in de nieuwsbrief en op de website van essenscia.

Ilse Forrez
Advisor Energy & Climate
SPiCE3-Projectcoordinator

Issues
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Transport & Logistics
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
essenscia brussel/bruxelles
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Issues
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
FR NL
01 | 01

Cefic legt focus op herindustrialisering van Europa

De voorbije week heeft de Europese chemiekoepel Cefic de patrons van de chemische industrie in Europa verzameld in München voor haar jaarlijkse algemene vergadering. Voorzitter Kurt Bock zette de troeven van de Europese chemie nog eens in de verf: een goede mix tussen KMO’s en grote ondernemingen, excellente onderzoekscentra en innovatieve producten met hoge toegevoegde waarde.

Het belang van innovatie als motor voor economische groei en jobcreatie in Europa stond centraal tijdens het driedaagse event. Cefic herhaalde haar oproep aan de Europese leiders om de industrie in Europa een nieuwe dynamiek te geven en een verstandig energie- en klimaatbeleid te voeren dat de competitiviteit van onze industrie vrijwaart.

 Ter gelegenheid van de algemene vergadering ontving het Belgische chemiebedrijf Solvay de Responsible Care Award 2013, een prijs die duurzame en innovatieve projecten beloont. Solvay werd in de bloemetjes gezet voor de bouw van een recyclagefabriek voor zeldzame aardmetalen, afkomstig van spaarlampen, in Saint-Fons in Frankrijk.

 Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
Product groups
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuw duurzaamheidsrapport van essenscia

Deze week heeft essenscia haar derde duurzaamheidsrapport voorgesteld dat integraal online beschikbaar is op een interactieve website www.essensciaforsustainability.be. Voortbouwend op de duurzaamheidsrapporten van 2009 en 2011, stelt essenscia in deze derde editie de evolutie voor van een 30-tal indicatoren rond People, Planet, Prosperity en Products. Het nieuwe duurzaamheidsrapport kwam tot stand in een open en transparante dialoog met vele stakeholders van de sector zoals vakbonden, milieuorganisaties, de academische wereld en diverse experts.

Het rapport is op vele vlakken een vernieuwing:
-  Het is integraal beschikbaar online
-  Het is beschikbaar in drie talen (Nederlands, Frans en Engels)
-  Het bevat een toekomstvisie voor elk van de vier P’s
-  Het is verrijkt met talrijke videogetuigenissen van bedrijven en stakeholders
-  Het is een echt werkdocument.

U kan zelf de indicatoren naar keuze selecteren en uw eigen rapport op maat creëren en afdrukken.

Surf snel naar www.essensciaforsustainability.be om het nieuwe rapport te ontdekken!

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Sustainable development
Innovation & patents
Energy & Climate
Social policy
International trade & business development
Product groups
essenscia vlaanderen
FR NL
01 | 01

Zoals aangekondigd in de vorige editie van essenscia weekly stellen we graag ons nieuw duurzaamheidsrapport voor dat we op 15 oktober hebben gelanceerd in de Bibliotheek Solvay.

> Klik hier om de fotoreportage te bekijken.

> Klik hier voor de videoreportage met de sterke momenten van het event.

Als u de mogelijkheid nog niet hebt gehad om het rapport online te ontdekken, surf dan snel naar http://www.essensciaforsustainability.be/  en ontdek de verschillende facetten.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia

Issues
Sustainable development
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
FR NL
01 | 01

De Raad van Bestuur in het kort

Tijdens de laatste Raad van Bestuur is het voorstel goedgekeurd om een geïntegreerde aanpak te volgen in aanloop naar de verkiezingen van mei 2014. Cefic en EFPIA hebben in de vergadering de krachtlijnen van hun memorandum aan de Europese beleidsmakers uiteengezet.

essenscia zal in haar memorandum naast de Europese vragen zowel de federale als de regionale prioriteiten behandelen en op die manier een coherent memorandum aan alle beleidsniveaus overmaken.

De leden van de Raad van Bestuur hebben hun mandaat herbevestigd voor het sectoroverleg met focus op het respect voor de loonnorm en de verdere werking van de vormingsfondsen. Het budget voor de werking van de federatie in 2014 is goedgekeurd, evenals de verdere ondersteuning voor het Master na Master programma aan de KULeuven alsook de oprichting van de NV Antwerp Railport.

De jaarevents van essenscia wallonië op 7 november en essenscia vlaanderen op 20 november zijn aangekondigd. De vervanging van Geert Scheys door Petri Ven als secretaris-generaal van Federplast is ook aan de Raad van Bestuur meegedeeld.

Yves Verschueren
Gedelegeerd Bestuurder

Issues
Sustainable development
Social policy
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01

Jaarlijks event essenscia vlaanderen - 20 november 2013

Energie, de levensader voor een duurzame chemie in Vlaanderen

Energie is essentieel voor de chemische industrie. Het levert stoom en elektriciteit én het is een grondstof voor onze producten. Onze ondernemingen behoren tot de wereldtop inzake energie-efficiëntie en blijven zich verder inzetten voor het terugdringen van hun CO2-uitstoot.

Maar de exploitatie van schaliegas, de uitstap uit de kernenergie en de financiering van hernieuwbare energiebronnen zorgen voor een fundamentele hertekening van het energielandschap. Deze energierevolutie drijft de prijsverschillen tussen Europa en andere werelddelen op de spits. Hoe slagen ondernemingen in Europa en in Vlaanderen erin om competitief te blijven in deze snel veranderende wereld? Zullen beleidsmakers een nieuw evenwicht vinden tussen de zorg voor het leefmilieu en economische groei? We leggen het voor aan een panel van tenoren uit de industrie en energiespecialisten van de grootste politieke partijen. Stof genoeg voor een boeiend debat in de aanloop naar de verkiezingen van 2014.

Programma : klik hier
Inschrijving : klik hier

Issues
Sustainable development
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Jaarlijks event essenscia vlaanderen
20 november 2013

Energie, de levensader voor een duurzame chemie in Vlaanderen

Energie is essentieel voor de chemische industrie. Het levert stoom en elektriciteit én het is een grondstof voor onze producten. Onze ondernemingen behoren tot de wereldtop inzake energie-efficiëntie en blijven zich verder inzetten voor het terugdringen van hun CO2-uitstoot.

Maar de exploitatie van schaliegas, de uitstap uit de kernenergie en de financiering van hernieuwbare energiebronnen zorgen voor een fundamentele hertekening van het energielandschap. Deze energierevolutie drijft de prijsverschillen tussen Europa en andere werelddelen op de spits. Hoe slagen ondernemingen in Europa en in Vlaanderen erin om competitief te blijven in deze snel veranderende wereld? Zullen beleidsmakers een nieuw evenwicht vinden tussen de zorg voor het leefmilieu en economische groei? We leggen het voor aan een panel van tenoren uit de industrie en energiespecialisten van de grootste politieke partijen. Stof genoeg voor een boeiend debat in de aanloop naar de verkiezingen van 2014.

Programma : klik hier
Inschrijving : klik hier

Issues
Sustainable development
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Frank Beckx wordt gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

Brussel, 21 november 2013 – Frank Beckx wordt op 1 januari 2014 de nieuwe gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen, de federatie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences. Dat heeft de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen gisteren beslist. Frank Beckx (33), momenteel nog woordvoerder van essenscia, volgt Frans Dieryck (62) op die acht jaar aan het hoofd heeft gestaan van essenscia vlaanderen. Frans Dieryck zal zich de komende jaren blijven inzetten voor de chemiesector als voorzitter van de Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry (FISCH), de vzw die de duurzame transitie van de sector wil versnellen. De wissel van gedelegeerd bestuurder werd gisterenavond bekend gemaakt op het jaarevent van essenscia vlaanderen in aanwezigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters en talrijke bedrijfsleiders en stakeholders.

Lees hier het persbericht.

Issues
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01

essenscia promoot chemie- en farmacluster tijdens economische missie in India

Deze week nemen 340 vertegenwoordigers van 160 bedrijven deel aan de Belgische Economische Missie in India onder leiding van H.K.H. Prinses Astrid. Ook essenscia en verschillende Belgische chemie- en farmabedrijven, zoals Janssen Pharmaceutica, GSK Vaccines, UCB, Solvay, Recticel en Soudal, zijn op het appel.

In New Delhi ondertekende GSK Vaccines maandag een joint venture met het Indische Biological E. voor de productie van zogenaamde “zes in één” vaccins in de strijd tegen onder meer polio bij kinderen. India is momenteel een van de minst ontwikkelde landen op het vlak van vaccinaties. UCB lanceerde gisteren in Mumbai de stichting “Hope on Wheels”. Het CSR-initiatief van het Belgische biofarmabedrijf bestaat uit een mobiele gezondheidseenheid (Mobile Health Clinic) om in opleiding, diagnose en behandeling te voorzien van duizenden epilepsie-patiënten op het Indische platteland. Vandaag spreken essenscia en Belgische farmabedrijven op het seminarie “Belgium, a business hub for the pharmaceutical market in Europe”, een initiatief van Awex.

Specifiek voor de chemische industrie organiseerde essenscia gisteren in samenwerking met Vlaams minister-president Kris Peeters, Flanders Investment & Trade (FIT), Solvay en het Antwerpse Havenbedrijf in Mumbai het seminarie “Flanders/Belgium, the leading chemical cluster in the heart of Europe”. Voor ruim 30 Indische chemiebedrijven verdedigde essenscia de troeven van de chemiecluster in Vlaanderen. Onze regio is niet onbekend voor Indische investeerders. In 2011 besliste JBF Industries 150 miljoen euro te investeren in een nieuwe productie-eenheid van PET-granulaten in Geel. In de marge van het seminarie maakte ATS Logistics bekend 20 miljoen euro te investeren in logistieke dienstverlening voor de chemische industrie. ATS zal on-site diensten (warehousing, stockage en transport) verlenen aan JBF Industries. De productie van JBF zal starten in april 2014. Tegen dan zal ATS eveneens operationeel zijn. Dit is een mooi voorbeeld van het sterke clusterconcept van onze chemische industrie waarbij logistieke spelers investeringen in de chemie volgen.

Frank Beckx
Head of Communication & Public Affairs

Issues
essenscial
Sustainable development
International trade & business development
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
essenscia benefits
News from our companies
News from our partners
NL FR
01 | 01

Lancering van de SPiCE3 platform

OP 3 december werd het SPiCE³ platform online gelanceerd. Doe mee op www.spice3.eu en ontdek het grootste meertalig online platform over energie-efficiëntie in de industrie!

Het lanceren van de SPiCE³ website leidt tal van presentaties, voorbeelden van good practices en interactieve sessies tot een nieuw hoogtepunt - het grootste meertalig online platform om inspanningen voor energie-efficiëntie vanuit de industrie zelf te bevorderen. Dit online platform – het eerste van zijn soort in Europa – is  beschikbaar in 12 talen en brengt de inspanningen voor energie-efficiëntie in kaart, voornamelijk voor klein en middelgrote ondernemingen (KMO’s).
De komende twee jaar zal dit platform de tool in het SPiCE³-project worden om energie efficiëntie maatregelen en instrumenten kenbaar te maken voor de sector over de landgrenzen heen.

Registreer u nu voor de SPiCE³ nieuwsbrief in jouw taal door hier te klikken!

Ilse Forrez
Adviseur Energie & klimaat
Issues
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
essenscia wallonie
FR NL
01 | 01
De Innovatiekring, 1 jaar na oprichting

Als gevolg van het enorme succes van de eerste “essenscia Innovation Award”, die werd uitgereikt in oktober 2012, richtte de voorzitter van de jury, François Cornélis, de Innovatiekring op.  De Innovatiekring, ondersteund door essenscia, bestaat uit gewezen bedrijfsleiders uit de chemie en life sciences, die jonge ondernemers vrijwillig bijstaan in hun innovatieve projecten bij de oprichting van een onderneming in het domein van chemie en life sciences.  Hun concrete assistentie omvat een analyse van het project, een kritische herziening van het business plan en hulp bij het zoeken naar experten en leveranciers, alsook de activering van hun eigen netwerk.

De innovatiekring maakt een eerste positieve balans op: gemiddeld werden er twee projecten per vergadering behandeld, een bevredigend aantal voor een eerste werkjaar.  De Innovatiekring ambieert nu om 20 projecten te analyseren en twee bedrijven mee op te starten per jaar. De Innovatiekring is op dit ogenblik niet in staat om zelf projecten te financieren, wat op termijn een impact kan hebben op de werking van de Innovatiekring. De vraag naar investeringen is in het algemeen beperkt, waardoor ze niet binnen het toepassingsgebied van de bestaande fondsen vallen.
De Innovatiekring heeft daarom verschillende oplossingen in gedachten: individuele investeringen geval per geval, de oprichting van een specifiek fonds of zich aansluiten bij een bestaand fonds. Deze vraag zal worden uitgeklaard in de komende maanden.

Het initiatief wordt toegejuicht door veel partijen en het loont dan ook de moeite om dit initiatief verder uit te rollen in de toekomst.

Yves Verschueren
Gedelegeerd Bestuurder
Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuws van de Raad van Bestuur

Bij de start van dit nieuwe jaar wens ik aan iedereen een voorspoedig 2014.

In de laatste Raad van Bestuur van 2013 heeft essenscia een overzicht gegeven van de resultaten die bereikt werden in het kader van de High Level Group met de Federale regering. De plafonnering en de degressiviteit van de offshore energie meerkosten, de compensatie voor de indirecte emissies in Vlaanderen, de verhoging van de lastenvermindering voor volcontinu arbeid, de 80% vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, zijn een aantal positieve antwoorden die de regering gegeven heeft op specifieke vragen van essenscia.

Tegelijk blijft de Raad van Bestuur haar bezorgdheid uitspreken over het spoorvervoer en in het bijzonder over de “single wagon” problematiek,  alsook over de aanpak rond innovatieve technologieën zoals nanomaterialen en de autorisatie van chemische stoffen in het kader van REACH. De competitiviteit van de industrie en haar bijdrage aan een innovatieve dynamiek voor België en voor Europa zullen de sleutelthema’s zijn van het memorandum dat essenscia zal voorbereiden in aanloop naar de verkiezingen van mei 2014. België en haar regio’s, maar ook Europa hebben aan industriële slagkracht verloren over de afgelopen jaren: essenscia zal erop aandringen bij alle overheden dat het industriële beleid opnieuw de volle aandacht krijgt.

Yves Verschueren
Gedelegeerd Bestuurder

Issues
essenscial
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Creativiteitsmarathon: winnende ploeg bedenkt wasproces van de toekomst

essenscia vlaanderen organiseerde voor de vierde keer een Creativiteitsmarathon voor jongeren van de laatste jaren van het secundair onderwijs. Dit was de eerste editie van een reeks die essenscia vlaanderen en de Vlaams Jonge Ondernemingen (Vlajo) de komende twee jaar in alle Vlaamse provincies zullen organiseren. Tijdens de tweedaagse marathon in Oost-Vlaanderen kregen 100 leerlingen uit 9 scholen de opdracht om in gemengde teams een creatieve oplossing te bedenken voor uitdagingen geformuleerd door vier ondernemingen uit de chemische industrie, kunststoffen en life sciences:

• Bayer CropScience
Hoe kan Bayer CropScience door zijn biotechnologisch onderzoek bijdragen tot een duurzame landbouw?
• Christeyns
Bedenk het wasproces van de toekomst.
• EOC
Hoe kunnen we onze omgeving overtuigen dat wij duurzaam produceren?
• Recticel
Hoe overtuig je de autogebruiker om over te schakelen op een overdekte, elektrische fiets? Welke rol kan een stad of overheid daarbij spelen?

De leerlingen werden in hun creatieve brainstorm bijgestaan door experten van de peterbedrijven. Vanmiddag stelden de vier beste teams hun project voor aan een jury onder leiding van weerman Frank Deboosere en de directies van de vier bedrijven: André Roef (CEO Bayer CropScience), Jef Wittouck (Managing Director Christeyns), Gunther Van Cauwenberge (Chief Production Officer EOC), Jean-Pierre De Kesel (Chief Sustainability Officer Recticel).

De presentatie van het winnend team “Bollievers” kon op de meeste appreciatie van de jury rekenen. Ze ontwikkelden een bijzonder creatieve oplossing voor het wasproces van de toekomst, een uitdaging geformuleerd door het bedrijf Christeyns uit Gent.

Deze Creativiteitsmarathon is een unieke ervaring voor jongeren. Ze scherpen hun innovatieve en creatieve ideeën aan, leren in team werken, komen in contact met ondernemers en worden ondergedompeld in de echte bedrijfswereld. essenscia wil met dit initiatief jonge mensen enthousiast maken voor chemie, wetenschap en ondernemerschap. Hopelijk vinden ze later ook de weg naar onze industrie.

Frank Beckx
gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Issues
essenscial
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01

Klimaatvisie 2030: nood aan synergie tussen klimaat en industrieel beleid

Deze woensdag publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een klimaat- en energiepakket richting 2030 met dezelfde uitgangspunten als het huidige 20-20-20 beleid: absolute reductiedoelstellingen waarvan het leeuwendeel door de industrie gerealiseerd moet worden.  De recente evoluties op klimaat en energievlak doen twijfel rijzen over deze tactiek:  een internationaal klimaatakkoord bleef uit en de Europese aanpak kende geen navolging in de wereld. De Verenigde Staten werden bovendien voortrekker in de ontginning van schaliegas met enorme consequenties op de fossiele prijzen van de toekomst.

Dit voorstel houdt weinig rekening met de reële, geglobaliseerde wereld en met het gegeven dat de Europese energie intensieve industrie zich in een precaire situatie bevindt wat betreft energiekosten. De EU dient haar tactiek te actualiseren zodat haar voorstellen niet alleen een halt toeroepen aan klimaatverandering  maar ook aan de desindustrialisering van Europa.

essenscia pleit voor een nieuw Europees energie- en klimaatbeleid dat opgewassen is tegen een geglobaliseerde economie en streeft naar een behoud van welvaart dankzij de bijdrage van industrie binnen een duurzaam kader. De kern van de oplossing ligt in een strategie die mikt op toegevoegde waarde en maximaal inzet op innovatie gericht op de ontwikkeling van technologieën die niet alleen binnen maar ook buiten de EU grenzen emissies reduceren. Tijdens de Europese top van 20 en 21 maart zou de Europese Raad zich niet alleen over dit nieuwe pakket moeten uitspreken,  maar ook over een plan om de competitiviteit van de industrie in Europa te herstellen. essenscia vraagt met aandrang om nu het Europese investeringsklimaat te herstellen via een duidelijk signaal dat industrie die duurzaam produceert welkom is in Europa en ondersteund wordt om voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor het klimaat te zorgen. Vandaag is het tijd om uit de Europese klimaatbel te stappen en de juiste keuze binnen een geglobaliseerde economie te maken om de strijd tegen CO2 met succes wereldwijd aan te gaan en de competitiviteit van Europa te herstellen.

Els Brouwers Senior Adviseur Energie & Klimaat

Issues
essenscial
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
essenscia brussel/bruxelles
News from our partners
FR NL
01 | 01

Chemie en life sciences gepromoot in Davos

Ter gelegenheid van het Word Economic Forum (WEF) dat vorige week plaatsvond in Davos, werd essenscia uitgenodigd door de federale regering om deel te nemen aan het Belgian Power Breakfast.

In zijn toespraak voor meer dan 130 bedrijfsleiders liet eerste minister Elio Di Rupo het niet na om de sterke punten van België als kampioen in chemie, kunststoffen en life sciences in de verf te zetten. Hij benadrukte hierbij de vruchtbare samenwerking tussen de federatie en de federale regering in de High Level Group Chemie. Hij vermelde ook de 90.000 jobs die de sector vertegenwoordigt, het recordbedrag aan investeringen in R&D alsook het belang van de sector op de exportmarkten met meer dan één derde van de totale Belgische export.

In de marge van het WEF, werd ook een nieuwe investering van Novartis aangekondigd in haar divisie Alcon in Puurs. Het Zwitserse farmaceutische bedrijf zal enkele tientallen miljoenen euro investeren in bijkomende productielijnen in de biofarma.

Voor de delegatie van essenscia, bestaande uit Yves Verschueren (gedelegeerd bestuurder essenscia), Frank Beckx (gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen), Hans Casier (CEO INEOS Oxide), Paul De Bruycker (CEO Indaver), Pascal Lizin (voorzitter essenscia wallonie) en Didier Malherbe (voorzitter essenscia brussel/bruxelles), was dit evenement een unieke gelegenheid om de sector bij potentiële investeerders uit de hele wereld te promoten.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
essenscial
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Sustainable construction
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Neem deel aan onze tevredenheidsenquête 2014!

Deze week lanceert essenscia haar jaarlijkse enquête die toelaat de tevredenheid van haar leden te meten. Deze enquête is aan haar zevende editie toe, met een vragenlijst die vrijwel ongewijzigd is gebleven sinds haar eerste versie. Op deze manier beschikken we over een vergelijkbare basis om de evolutie van de resultaten doorheen de tijd te kunnen analyseren. 

Het is belangrijk om een zo groot mogelijk aantal respondenten te bereiken. Een ruimere feedback laat ons immers toe de verwachtingen van de leden t.o.v. hun federatie beter te begrijpen. Wij hopen dus op een ruime deelname te kunnen rekenen. De resultaten van de jongste enquêtes hebben aangetoond dat essenscia voortdurend vooruitgang boekt. De competentie van haar medewerkers, de verdediging van de belangen van de sector en de service naar de leden krijgen een hoge waardering. De belangrijkste resultaten van de recentste enquête vindt u via deze link.

De resultaten van de enquête 2014 zullen in de loop van maart worden gepubliceerd in de essenscia weekly. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
Sustainable construction
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
FR NL
01 | 01

Bezoek eerste minister: positieve balans van de High Level Group chemie en life sciences

Afgelopen maandagnamiddag ontving essenscia eerste minister Elio Di Rupo om een balans op te maken van de resultaten van de « High Level Group Chemie en Life Sciences ».

Gedurende meer dan een jaar hebben essenscia en vertegenwoordigers van de federale regering gewerkt rond vijf domeinen die van belang zijn voor de sector: Energie, Werk, Logistiek, Innovatie en Gezondheid & Milieu. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat er concrete maatregelen op verschillende domeinen zijn genomen. Met betrekking tot energie, heeft de regering werk gemaakt van een structurele hervorming van de meerkosten voor de financiering van offshore windenergie door een degressiviteit en een plafond voor industriële verbruikers in te voeren. Op het vlak van werk is de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor volcontinuarbeid gestegen van 15,6% tot 17,8%, wat een deel van de loonkostenhandicap met de buurlanden wegwerkt. Een vereenvoudiging van de Limosa-procedure voor intra-groep medewerkers en externe onderzoekers maakt deel uit van een principeakkoord waardoor de sector gemakkelijker toegang zal krijgen tot hooggeschoolde arbeidskrachten. De regering heeft eveneens haar engagement voor innovatie herbevestigd door de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers met een masterdiploma te verhogen van 75 naar 80%. De regering heeft ook het licht op groen gezet voor de oprichting van een Belgische afdeling van het Europees octrooigerecht. Met betrekking tot logistiek zijn er tot het einde van 2014 subsidies voor verspreid vervoer toegekend om de continuïteit van de spoorwegdiensten te verzekeren voor onze bedrijven.

essenscia is tevreden over de constructieve samenwerking met de federale regering en hoopt deze samenwerking met de nieuwe regering voort te zetten met als doel de competitiviteit van de sector verder te verbeteren.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia

Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01

Exclusieve opleiding crisiscommunicatie

Na het succes van de opleidingen crisiscommunicatie in 2013, organiseert essenscia op 18 maart en 9 mei nieuwe opleidingen in crisiscommunicatie met een focus op sociale media. Deze exclusieve opleidingen bevatten cameratraining en worden georganiseerd voor een beperkt aantal deelnemers. Ze richten zich tot verantwoordelijken voor veiligheid, HR managers, woordvoerders of communicatieverantwoordelijken.

De opleiding begint met een introductie over het nut en het beheer van sociale media bij een crisis. Sociale media geven bedrijven de kans om de buitenwereld snel te informeren over de crisis, om de vinger aan de pols te houden van wat er leeft, om gebruik te maken van nuttige informatie van burgers en stakeholders en om met hen te dialogeren en samen te werken. Nadien overlopen de deelnemers de crisis op basis van een realistisch scenario en leren ze hoe ze moeten reageren en welke kanalen ze daarvoor moeten gebruiken. De cases bevatten zowel milieu, veiligheids- als sociale aspecten. In groep zullen de deelnemers de noodzaak om te communiceren analyseren en hun eigen persberichten, Facebook-berichten en tweets voorbereiden. Ten slotte zullen er interviews voor de camera plaatsvinden zodat alle aspecten van crisiscommunicatie worden doorlopen.

Interesse? Ontdek het volledige programma en schrijf u snel in via deze link.

Corine Petry
Head of communication

Issues
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Social policy
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuw programma Octrooicel essenscia

Een goede kennis over intellectuele eigendom is van essentieel belang voor de bescherming van innovatie, de kern van onze sector. In 2011 werd hiervoor een Octrooicel opgericht met de steun van de Federale Overheidsdienst Economie. De bedoeling van deze Octrooicel is ondernemingen uit de sector bewust te maken van het belang van bescherming van intellectuele eigendom en hen bij te staan in concrete vragen over deze materie.

Omwille van het succes van de informatiesessies in 2011, 2012 en 2013, heeft essenscia dit jaar opnieuw een gevarieerd en interessant aanbod van drie interactieve modules uitgewerkt: het gebruik van octrooidatabanken in de praktijk, de bescherming van bedrijfsgeheimen en het Europees unitair octrooi en het unitair octrooigerecht. Elk thema zal worden uitgewerkt door deskundigen en via praktische oefeningen of getuigenissen worden verduidelijkt vanuit de specifieke invalshoek van de sector.

De sessies zijn gratis voor leden van essenscia. U vindt het volledige programma voor 2014 hier terug.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia benefits
News from our companies
FR NL
01 | 01

essenscia, voorloper in elektronische facturen

Op 20 november 2013 heeft essenscia samen met verschillende andere sectorfederaties een protocolakkoord ondertekend met minister van Begroting Olivier Chastel over de elektronische facturatie. In januari 2014 was essenscia de eerste federatie die haar engagement heeft geconcretiseerd en de elektronische facturatie bij de boekhouding heeft ingevoerd.

De elektronische facturen maken het doorsturen makkelijker en sneller. Bovendien dalen de verzendingskosten, moeten de facturen niet meer manueel ingevoerd worden en moeten veel minder facturen afgedrukt worden. Het elektronische facturatiesysteem betekent een grote vooruitgang die de administratieve lasten van bedrijven, ongeacht hun grootte, zal doen afnemen en een duurzame oplossing biedt.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

 

Issues
essenscial
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01

Een gezamenlijk memorandum van essenscia en pharma.be

Voor het eerst publiceren essenscia en pharma.be een gezamenlijk memorandum met de Europese, federale en regionale verkiezingen in het vooruitzicht.

In het memorandum staan specifieke aanbevelingen, onderverdeeld in acht thema’s, om een beleid van herindustrialisering te voeren zowel in België en zijn regio’s als in Europa. Elke aanbeveling heeft dezelfde structuur en bevat een grondige analyse en concrete voorstellen om de competitiviteit van de industrie te verbeteren.

Drie basisprincipes vormen de rode draad van het memorandum voor de toekomst van onze industrie: geef voorrang aan innovatie, respecteer het “level playing field” voor ondernemingen en zorg voor een stabiel en rechtszeker beleidskader.

Benieuwd naar meer? Klik op deze link om het volledige memorandum te ontdekken.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
essenscial
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Zwitserland en België ontvangen biotech met open armen

In samenwerking met de Belgische ambassade in Zwitserland en Novartis heeft essenscia op 11 maart een seminarie georganiseerd op het hoofdkwartier van Novartis in Bazel, met als thema “Winning through innovation. Belgium and Switzerland take the lead in pharmaceutical biotechnology”.

Het evenement heeft een honderdtal vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie samengebracht met Belgische en Zwitserse wetenschappers actief in de biotech. Ze konden er hun ervaringen uit de farmaceutica en biotech delen en netwerken opbouwen tussen Zwitserland en België. De rode draad doorheen de dag was het stimuleren van innovatie. Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo heeft tijdens zijn discours op het evenement zijn steun uitgesproken voor een taks shelter voor de biotech in België. De taks shelter moet het mogelijk maken om de nodige fondsen aan te trekken voor het ontwikkelen van biotech-bedrijven in ons land.

Klik hier om de foto’s van het evenement te bekijken.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
essenscial
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

essenscia zet alles in om jong talent aan te trekken  

essenscia vlaanderen zet haar acties om jongeren te overtuigen om te kiezen voor STEM-studierichtingen (Science, Technology, Engineering en Mathematics) en een job in de sector ook dit jaar onverkort verder.

Zo vindt vandaag het jobevent “We Are Chemistry” plaats in zaal Stuurboord in Antwerpen. Dit is een initiatief van de POM Antwerpen, essenscia vlaanderen en 14 bedrijven uit de sector. Via speedpresentaties en joblounges maken jongeren kennis met werken bij BASF, Bayer, DuPont, EuroChem, Evonik, Indaver, Ineos, Janssen Pharmaceutica, Kuraray, Monsanto, Praxair, Soudal, Styrolution en Total. Met meer dan 500 deelnemende studenten overtreft We Are Chemistry 2014 het succes van de voorgaande edities! Meer info vindt u op www.wearechemistry.be.

Afgelopen vrijdag 21 maart hebben een 100-tal leerlingen van het SenSe-jaar chemische procestechnieken het vuur aan de schenen gelegd van Frank Daman, afgevaardigd bestuurder van Evonik Degussa in Antwerpen, tijdens een debatnamiddag “Meet the Boss”. Het debat draaide rond de stelling: “De chemische industrie levert een belangrijke bijdrage tot het oplossen van het voedselprobleem. Een mooi voorbeeld hiervan is de productie van methionine in onze Antwerpse vestiging.” De leerlingen van Pito uit Stabroek wisten de jury van experts uit de sector en het onderwijs het meest te overtuigen met hun idee om insecten, een goede bron van eiwitten, te gebruiken om het voedselprobleem te helpen oplossen.

In januari en maart organiseerde essenscia vlaanderen en Vlajo twee nieuwe edities van de succesvolle Creativiteitsmarathon in samenwerking met peterbedrijven uit de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg. Volgend jaar is het de beurt aan de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. Geïnteresseerde peterbedrijven kunnen zich nu reeds melden bij essenscia.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

 

Issues
essenscial
Sustainable development
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Jaarlijks evenement van essenscia

We ontmoeten u graag op dinsdag 29 april in Square in Brussel ter gelegenheid van ons jaarlijks evenement, met als thema “Business and political leaders, together for a strong chemical and life sciences industry in Belgium”.

Gedelegeerd bestuurder van essenscia, Yves Verschueren, zal die avond spreken over de markante aangelegenheden die het afgelopen jaar in onze sector zijn gebeurd. Daarna geeft hij het woord aan een panel van toppolitici en toplui uit de industrie: Jean-Pierre Clamadieu, CEO Solvay, Alexander De Croo, Minister van Pensioenen, Koen Geens, Minister van Financiën en Patricia Massetti, Managing Director MSD Belgium. Samen zullen ze debatteren over de toekomst van de chemische industrie en de life sciences, en hoe de grote uitdagingen van onze sector aan te pakken op vlak van energie, innovatie, milieu of werk.

Mocht u nog niet geantwoord hebben op onze uitnodiging, die deze week is verstuurd, of u heeft nog niet de tijd gehad om zich in te schrijven, kan u op deze link klikken om te kunnen deelnemen aan dit uitzonderlijke netwerkevent.

Corine Petry
Head of Communication

Issues
essenscial
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
essenscia wallonie
essenscia benefits
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Resultaten van de tevredenheidsenquête 2014 van essenscia

Allereerst willen we u graag bedanken voor uw engagement en uw steun. Niet minder dan 520 personen hebben onze jaarlijkse tevredenheidsenquête ingevuld, een recordcijfer sinds de lancering van de enquête in 2008.

De resultaten van dit jaar bevestigen de resultaten van vorig jaar. Negen op de tien leden zijn tevreden tot zeer tevreden over de dienstverlening van essenscia. De score van 4,1 op 5 op algemene tevredenheid is ongeveer dezelfde als vorig jaar.

Volgens de leden vertegenwoordigt essenscia een brede en steeds sterkere sector. De federatie verdedigt op een positieve manier de gemeenschappelijke belangen van de leden en lobbyt op een constructieve manier op Belgisch en Europees niveau. Die goede vertegenwoordigersfunctie dankt de federatie aan de expertise van haar medewerkers. Ook de sterke opleidingen die essenscia aanbiedt, worden positief onthaald. Daardoor wint essenscia aan impact, visibiliteit en geloofwaardigheid, bij de leden én bij het grote publiek.

Maar alles kan beter. Zo wensen sommige leden nog meer ondersteuning voor KMO’s, terwijl andere leden de sectorfederatie graag meer in de media willen zien. essenscia engageert zich om te blijven werken op deze punten en te blijven streven naar meer naambekendheid en naar een positief imago van de sector bij het grote publiek en specifiek bij jongeren.

Wie meer wil weten over de tevredenheidsenquête, vindt de resultaten hier.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
Issues
essenscial
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Sociaal Memento 2013-2014

Deze week is de nieuwe uitgave van het Sociaal Memento 2013-2014 verdeeld onder de essenscia-leden.

In deze editie vindt u een update van alle bepalingen opgenomen in de sectorale CAO’S. Deze CAO-teksten vormen de basis voor het geheel van arbeids- en loonvoorwaarden die van toepassing zijn in de Paritaire Comités voor arbeiders (PC 116) en voor bedienden (PC 207) van de chemie sector.

Zoals u zal merken, werd het Sociaal Memento in een nieuw kleedje gestoken. Met deze vernieuwde stijl leggen we ook de nadruk op de kwaliteit van onze service: correct raad en onderbouwd advies geven in een alsmaar ingewikkelder kluwen van regelgeving. Doe dus zeker een beroep op onze experten wanneer opportuun, in onze dagelijkse adviesverlening staan we ter beschikking voor u.

Wij wensen u veel leesplezier in dit Sociaal Memento 2013-2014 en horen graag waarmee we u verder van dienst kunnen zijn.

Koen Laenens
Directeur Sociale Zaken

Issues
Sustainable development
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
essenscia benefits
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Jaarlijks evenement van essenscia

We bedanken jullie om talrijk aanwezig te zijn op ons jaarlijks evenement van 29 april, met als thema ‘Business and political leaders, together for a strong chemical and life sciences industry in Belgium’.

Wij hopen dat u het debat heeft kunnen appreciëren tussen de toplui uit onze industrie langs de ene kant, mevrouw Patricia Massetti, Managing Director van MSD Belgium Luxembourg en de heer Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay en de beleidsmakers langs de andere kant, minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Financiën Koen Geens.

De discussie was een uitgelezen moment om de uitdagingen voor onze sector kenbaar te maken. Op het vlak van energie was iedereen het eens over de noodzaak om een competitief Europees energiebeleid te voeren. Het belang van maatregelen ten gunste van de industrie, zoals de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers of de notionele intrestaftrek, om nieuwe investeringen te kunnen blijven aantrekken, werd met klem benadrukt. Ook aan innovatie werd veel aandacht besteed tijdens het debat, omdat er op dat vlak vandaag een uniek concurrentieel voordeel bestaat voor de Europese chemische en farmaceutische industrie tegenover de rest van de wereld. U kan de foto’s en de video van de avond bekijken door te klikken op deze link.

Om de video over de High Level Group Chemie en Life Sciences die te zien was op ons evenement, te herbekijken, klik hier.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
Sustainable construction
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Lancering van de essenscia Innovation Award 2014

Met veel plezier kondigen wij u de tweede editie van de essenscia Innovation Award aan, de tweejaarlijkse innovatiewedstrijd georganiseerd door essenscia.

De prijs wil innovatie in de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences belonen en aanmoedigen. De wedstrijd staat open voor alle bedrijven actief in België, leden en niet-leden van essenscia.

Hebt u een innoverend project in uw bedrijf dat een maatschappelijk probleem aanpakt, mis dan deze unieke opportuniteit niet en neem deel aan de wedstrijd. De dossiers moeten uiterlijk op 15 september ingediend zijn

Bent u bij de genomineerden, dan kan u genieten van uitgebreide persaandacht waarin u uw innoverend project kan toelichten. De winnaar krijgt onder meer een prijs van 30.000 euro uitgereikt tijdens een prestigieuze ceremonie op woensdag 3 december 2014 in aanwezigheid van H.K.H. prinses Astrid.

Geïnteresseerd? Klik dan op deze link om alle details van de wedstrijd te ontdekken.

We kijken ernaar uit om uw projecten te mogen ontvangen en hopen dat u zich onder de genomineerden mag noemen.


Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Sustainable construction
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Groeiende bezorgdheid over kosten implementatie REACH en CLP

Sinds 2010 peilt essenscia jaarlijks bij de leden naar de stand van zaken en de problemen bij de implementatie van REACH en CLP. Niet minder dan 36% van de leden reageerden dit jaar op de enquête, waarvoor dank. Meer dan 40% van de leden hebben registratieverplichtingen als producent en/of invoerder, terwijl voor de 38% formulatoren de klemtoon momenteel ligt op de omschakeling van de gevarenindeling naar CLP tegen 1 juni 2015.

De REACH implementatie zit op het goede spoor. België staat bij de Europese top van de ingediende registratiedossiers. Meer dan een derde van de respondenten heeft ondertussen een inspectie met goed gevolg doorstaan. De uitgebreide veiligheidsinformatiebladen vinden gestaag hun weg in de industriële keten. Ook de zoektocht naar en implementatie van alternatieven voor zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) neemt toe.

De grote uitdagingen voor alle leden, ongeacht de rol in de keten, is volgens de respondenten de communicatie in de keten en het opstellen van het blootstellingsscenario waarbij een veilig downstreamgebruik in de keten wordt aangetoond. Daarenboven is er een groeiende bezorgdheid (stijging met 10%) over de kosten voor de verschillende REACH processen zoals stofevaluatie en autorisatie die naast de registratie en communicatie gebudgetteerd moeten worden.

De wetgeving heeft ook tot gevolg dat heel wat bedrijven nadenken over hun productsamenstelling en portfolio. De strengere CLP criteria voor gevarenindeling hebben (momenteel) hierop echter een grotere impact dan REACH.

Uit de enquête blijkt ook de nood, vooral bij KMO’s, naar verdere ondersteuning bij het opmaken van het (uitgebreide) veiligheidsinformatieblad en de indeling en etikettering van gevaarlijke producten. essenscia biedt dan ook de nodige opleidingen en begeleiding aan, onder meer via VLARIP en WALRIP. Vlarip en Walrip zijn de implementatie-projecten voor REACH en CLP in Vlaanderen en Wallonië.

Wie meer wil weten over de resultaten van de enquête, vindt de resultaten hier.

Tine Cattoor
Advisor Product Policy

Issues
essenscial
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Sustainable construction
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

AFEM Meeting in Helsinki

Tijdens de AFEM-vergadering (hoofden van de nationale associaties) van Cefic in Helsinki op 20 en 21 mei is uitvoerig aandacht besteed aan de Europese verkiezingen. Cefic heeft een nieuwe communicatie voorbereid die wijst op het belang en de rol van de chemische industrie in Europa en duidt op de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd.

Het energie- en klimaatdossier blijft een hoge prioriteit in de advocacy van Cefic en van de nationale associaties. Cefic blijft pleiten voor een verzoening van het Europese klimaatbeleid met de hernieuwde ambitie voor meer industriële activiteit in Europa. Op het vlak van Product Stewardship worden zowel de dossiers van de endocrine disruptors als dat van de nanomaterialen van dichtbij opgevolgd. De ontwikkeling van de biobased economy heeft aanleiding gegeven tot heel wat discussie die verder opgevolgd zal worden.

De AFEM-vergadering is afgerond met een bezoek aan het ECHA, het Europese agentschap voor chemische stoffen. In een open en constructieve dialoog tussen het ECHA-management en de vertegenwoordigers van de nationale federaties zijn een reeks pijnpunten bij de implementatie van REACH en CLP ter sprake gebracht. Op 22 en 23 mei heeft essenscia ook deelgenomen aan het International Chemicals Forum waar onder andere de vooruitgang rond het TTIP aan de orde was.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
essenscia benefits
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Luc Delagaye is de nieuwe voorzitter van essenscia vlaanderen

De Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen heeft Luc Delagaye, President van Agfa Materials, aangesteld als nieuwe voorzitter voor een periode van drie jaar. Hij neemt de fakkel over van Patrick Van Acker, head of country BP Belgium, die vijf jaar lang voorzitter is geweest van de Vlaamse tak van de federatie.

Luc Delagaye dankt zijn voorganger Patrick Van Acker voor zijn enthousiasme als voorzitter van essenscia vlaanderen. In het bijzonder prijst hij Van Acker voor zijn heldere visie op de ontwikkeling van de chemische industrie in Vlaanderen en in de wereld. Tijdens zijn voorzitterschap nam essenscia vlaanderen het voortouw in het werkgeverslandschap in tal van dossiers zoals onderwijs en arbeidsmarkt, innovatie, procesveiligheid, milieu en energie.

Luc Delagaye wil als nieuwe voorzitter verdergaan op de ingeslagen weg en kijkt uit naar zijn nieuw engagement binnen de federatie. Hij kijkt ernaar uit om de belangen van onze 450 leden-bedrijven met overtuiging te verdedigen en met concrete voorstellen de dialoog aan te gaan met de nieuwe Vlaamse regering. De grote prioriteit voor de komende jaren is werk te maken van een ambitieus industrieel beleid dat resoluut kiest voor industriële groei in onze regio.

Frank Beckx
Gedelegeerd Bestuurder
essenscia vlaanderen

Issues
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
essenscia benefits
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuws van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van 17 juni heeft de uitslag van de verkiezingen van 25 mei besproken evenals de regeringsbesprekingen op regionaal vlak. essenscia zal actief contact zoeken met de Europese parlementsleden, en dit in samenwerking  met Cefic. Een aantal lunchontmoetingen zijn reeds gepland voor de volgende weken. De leden van de Raad van Bestuur hebben ook met interesse kennis genomen van de werkzaamheden van de Innovatiekring. Innovatie ondersteunen en begeleiden blijft een prioriteit voor onze industrie. Verder is er ook gesproken over het budget van de federatie, over de rol van de koepelorganisaties alsook over de nieuwe ontwikkelingen binnen essenscia vlaanderen. Tenslotte is  de energiethematiek aan bod gekomen en meer specifiek het ontwerp Elia-pact.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
essenscia benefits
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuw masterplan voor kunststofverwerkende industrie

De kunststofverwerkende industrie heeft samen met de sociale partners, verenigd in de paritaire vzw PlastIQ, een nieuw masterplan opgesteld om een antwoord te bieden aan de uitdagingen waarvoor de sector staat. Nieuwe technieken, nieuwe producten en een nieuwe organisatie-aanpak binnen bedrijven vragen immers nieuwe vaardigheden van werknemers.

De komende jaren staat de kunststofverwerkende industrie voor grote uitdagingen: geschoold technisch personeel vinden, een intern en extern opleidingsbeleid uitwerken rond de (bedrijfs)specifieke verwerkingstechnieken om de technische kennis van medewerkers te verhogen, de taken flexibeler organiseren, de inbreng en inzetbaarheid van medewerkers verhogen,….

Deze knelpunten kwamen naar voren in een studie, uitgevoerd door de Stichting Innovatie en Arbeid (StIA) van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV), in opdracht van de sociale partners in de kunststofverwerkende industrie. Doelstelling was om na te gaan welk effect daarvan te verwachten valt op de vereiste competenties van medewerkers in de toekomst. 

Om op een snelle en doeltreffende manier te kunnen inspelen op deze uitdagingen heeft essenscia vlaanderen in nauwe samenwerking met Federplast.be en de vakbonden uit de kunststofverwerkende sector in de paritaire vzw PlastIQ (het vroegere WVOK vzw) een actieplan voor de sector uitgewerkt met als doel een antwoord te bieden op de nood aan geschoolde en competente, toekomstige en bestaande medewerkers.

In de periode 2014-2016 worden verschillende projecten opgezet om geschoolde werknemers naar de sector te trekken en om de competenties van de bestaande werknemers te versterken. Zo komt er een opleidingsaanbod op maat van de bedrijven en hun medewerkers, dankzij een intense samenwerking met het onderwijs, met externe opleidingscentra en met andere sectoren.

Voor meer info: www.plastiq.be

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Issues
essenscial
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01
REPROBEL: Verlenging sectorakkoord “Vergoedingen voor reprografie”

Door het uitblijven van nieuwe regelgeving heeft Reprobel beslist om het huidige regime te verlengen voor de periode 2014, 2015 en 2016. Concreet betekent dit dat er een nieuw sectoraal akkoord werd afgesloten voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2016.

Dit akkoord biedt de aangesloten ondernemingen die minder dan 200 bedienden en/of zelfstandigen (uitgedrukt in full time equivalent) tewerkstellen en die niet behoren tot een groep van ondernemingen die deze drempel overschrijdt, het voordeel dat zij tot 31.12.2016 geen verplichtingen hebben tegenover Reprobel door een eenmalige betaling van een forfaitair bedrag gebaseerd op het aantal tewerkgestelde bedienden (uitgedrukt in FTE). Bedrijven die 200 of meer bedienden tellen, zullen door Reprobel worden verzocht om een individueel akkoord af te sluiten.

De gehanteerde tarieven, exclusief 6% btw, voor de periode van drie jaar zijn:

• 9,54 EUR per bediende/ zelfstandige voor ondernemingen die 10-199 bedienden/ zelfstandigen tewerkstellen
• 60,30 EUR globaal forfait voor ondernemingen met 5-9 bedienden/ zelfstandigen
• 22,59 EUR globaal forfait voor ondernemingen met 0-4 bedienden/ zelfstandigen

Om van deze voordeeltarieven te kunnen genieten, dient u het aangifteformulier m.b.t. de vergoedingen voor reprografie per post te sturen aan Reprobel. Dit moet vóór 30 september 2014 gebeuren. Het is dus niet langer mogelijk om online in te tekenen op Reprobel. Reprobel zal op basis van deze gegevens een factuur opmaken. U kan het aangifteformulier downloaden op ons extranet.

Tenslotte herinneren wij u ook nog graag aan de Reprobel-aangifte van 2013. Indien u deze nog niet heeft ingevuld, raden wij u aan dit zo snel mogelijk te doen, en deze samen met de andere aangifte te sturen aan Reprobel.

Barbara Veranneman
Bedrijfsjurist
Issues
essenscial
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Investeringen zitten in de lift

Na een belangrijke investering in de modernisering van het productieplatform van Total in de haven van Antwerpen kondigt nu ExxonMobil een project van een miljard dollar aan in een eenheid die zware residuele olie met een hoog zwavelgehalte zal omzetten in schonere petroleumproducten en vervoerbrandstoffen. Daarnaast werden in 2013 tevens talrijke investeringen gerealiseerd in de chemie en life sciences, ondanks de onzekere macro-economische context, voor een bedrag van 2 miljard euro.

Deze recente aankondiging is een duidelijk signaal van de Belgische petrochemische mega-cluster om zijn ontwikkeling voort te zetten en zijn excellentiepositie in de wereld te versterken. Bedrijven blijven investeren, maar ook de conjunctuur vertoont duidelijke tekens van heropleving in 2014. Volgens de recentste ramingen van de Europese chemiefederatie (CEFIC) zou de Europese chemische en farmaceutische industrie een productiegroei kennen van 2,5% in volume.

essenscia verheugt zich over deze positieve evolutie, maar blijft waakzaam over de problematiek van de energiekosten en de loonkosten. Als België een aantrekkelijk land wil blijven voor investeringen in de chemie en life sciences zijn deze factoren van groot belang.

Igor Magdalenic
Chief economist

Issues
essenscial
Sustainable development
Social policy
Sustainable construction
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
NL FR
01 | 01

Vlaams regeerakkoord goede basis voor krachtig industrieel beleid

Op 25 juli 2014 legde de nieuwe Vlaamse Regering van N-VA, CD&V en Open Vld onder leiding van minister-president Geert Bourgeois de eed af in het Vlaams Parlement.

essenscia vlaanderen heeft het Vlaams regeerakkoord met veel aandacht gelezen en een vergelijking gemaakt met de beleidsprioriteiten in haar verkiezingsmemorandum. Over het algemeen kunnen we stellen dat de nieuwe Vlaamse Regering resoluut kiest voor een gericht industrieel clusterbeleid met bijzondere aandacht voor de kostencompetitiviteit van de industrie, de rationalisatie en vereenvoudiging van de overheidsstructuren ter ondersteuning van innovatie en ondernemerschap en het terugdringen van de administratieve lasten.

We herkennen een aantal belangrijke essenscia-voorstellen in het regeerakkoord, zoals onder meer de invoering van een energienorm voor de energie-intensieve industrie, de hervorming van de distributienettarieven, het principe van respect voor het ‘level playing field’ bij de omzetting van Europese milieuwetgeving, de uitbreiding van praktijkgerichte stages en werkplekleren in een versterkt samenwerkingsverband tussen onderwijs en bedrijfsleven en de verankering van de Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry (FISCH) als toekomstig strategisch onderzoekscentrum voor duurzame chemie.

Het team van essenscia vlaanderen zal de concrete uitwerking van de regeringsambities nauwgezet opvolgen en in dialoog met de kabinetten de vinger aan de pols houden bij de beleidsuitvoering. De komende weken zal essenscia vlaanderen een bezoek brengen aan de nieuwe Vlaamse excellenties om ze kennis te laten maken met de sector en onze aandachtspunten toe te lichten.

U kan de essenscia-analyse van het Vlaams regeerakkoord hier terugvinden. 

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Issues
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
News from our partners
NL FR
01 | 01
Opendeurweekend van de chemie en life sciences

Na de succesvolle edities in 2006 en 2011 met bijna 50.000 bezoekers organiseert essenscia opnieuw een opendeurweekend van de chemie, kunststoffen en life sciences in het weekend van 9 en 10 mei 2015.

Om ook van deze editie een succes te maken, hopen we dat een groot aantal leden-bedrijven, universiteiten en hogescholen dat weekend de deuren zullen openstellen.

Om dit nationale evenement te ondersteunen en te promoten, biedt essenscia alle deelnemende bedrijven en instellingen promotiemateriaal aan. Zo komt er een gezamenlijke website waarop alle deelnemende bedrijven en instellingen te zien zullen zijn, er zullen flyers en posters, aanpasbaar per bedrijf, ter beschikking zijn van de bedrijven, er komt een nationale reclamecampagne, enz.

Op dinsdag 23 september geven we meer uitleg tijdens een informatiesessies om 10u in Technopolis over de verschillende organisatorische mogelijkheden. We nodigen u uit om deel te nemen aan deze infosessie, ook als uw bedrijf nog niet beslist heeft of het zal deelnemen aan het opendeurweekend. Om in te schrijven voor de infosessie volstaat het om het formulier op deze link in te vullen.

Corine Petry
Head of Communication
Issues
essenscial
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
Sustainable construction
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Breaking Science: de chemie laat van zich horen

essenscia heeft donderdag samen met het vormingsfonds van de sector, Co-valent, bij Technopolis een nieuw online platform voor jongeren en hun leerkrachten gelanceerd: www.breakingscience.be. Op de site staan allerlei topics, video’s en weetjes uit de chemie, kunststoffen, farma en biotech.

Hoeveel goud zit er in een smartphone? Wist je dat parfum 3 noten heeft? Waaruit bestaan de zolen van sportschoenen? Hoe werkt een vaccin? Het antwoord op al deze vragen en nog veel meer staan op www.breakingscience.be. Op de bijhorende Facebook (Breaking Science) en Twitter-account (@breakingscinl) houden we de vinger aan de pols.

Er staat ook heel wat info over wetenschappelijke en technische studies en jobs uit de sector. Medewerkers uit een 20-tal topbedrijven in ons land doen ook hun verhaal, over hun job en hun carrière. Wat doet bijvoorbeeld een procesoperator of milieu-ingenieur?

Naast jongeren wil Breaking Science ook een tool zijn voor leerkrachten. De topics en weetjes kunnen de theorie van de klas dichter bij de leefwereld van jongeren brengen. Er is ook een kalender met evenementen, voor een klasuitstap bijvoorbeeld.

Corine Petry
Head of communication

Issues
essenscial
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
News from our partners
NL FR
01 | 01

CAO-onderhandelingen in uw bedrijf: wees goed voorbereid

De eerste resultaten van de CAO-enquête 2013/2014 die door essenscia om de twee jaar wordt uitgevoerd bij haar leden-bedrijven, zijn voorgesteld en besproken in de Sociale Stuurgroep. Uit de enquête blijkt onder meer dat loonmatiging ook voor de bedrijven uit onze sector een belangrijke bezorgdheid is en blijft, en dat daarbij het gebruik van variabele verloning met de jaren aan belang toeneemt. Wij nodigen U graag nu reeds uit om deel te nemen aan de meetings van de regionale groepen die rond dit thema in het najaar georganiseerd zullen worden. De gedetailleerde informatie zal vervolgens beschikbaar zijn bij het sociaal departement van essenscia, met de nodige analyse per regio en per subsector. De gegevens uit deze enquête vormen immers de juiste basis om de CAO-besprekingen van 2015/2016 constructief en grondig voor te bereiden.

Koen Laenens
Directeur Sociaal beleid

Issues
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01

Afschakelplan elektriciteit: stand van zaken

Deze winter bestaat het risico dat er niet op elk moment voldoende elektriciteit zal zijn om aan de vraag te voldoen. Dat komt omdat drie kernreactoren tijdelijk niet functioneren en omdat de laatste jaren niet voldoende geïnvesteerd is in leveringszekere energie. De regering heeft een afschakelplan uitgewerkt, dat bepaalt welke gemeentes voor enkele uren zonder elektriciteit zullen zitten.

Sinds de voorstelling van dit afschakelplan per gemeente stellen ondernemingen zich heel wat vragen over de impact van dergelijke afschakeling. Vanuit essenscia wordt dan ook alles in het werk gesteld om u de nodige informatie(kanalen) te bezorgen.

Netbeheerder Elia houdt rekening met een risico op stroomtekort gedurende 49 uur over de hele winter, maar dat aantal kan nog oplopen bij erg streng winterweer. Concreet bevat het afschakelplan zes schijven van verbruikers. Elke schijf is goed voor 500MW en kan in geval van stroomtekort uitgeschakeld worden. Dat zal gebeuren in de vooravond, tussen 17u en 20u. Een roterende beurtrol moet vermijden dat telkens dezelfde gemeenten afgeschakeld worden. Een algemene lijst met gemeenten die geselecteerd zijn voor afschakeling is beschikbaar op de website van de FOD economie. Aanstaande vrijdag zou een meer gedetailleerde lijst met straatnamen worden gepubliceerd.

De modaliteiten van het afschakelplan werden bij Ministerieel Besluit van 3 juni 2005 vastgelegd. Hierin wordt bepaald dat de “bevoorrading van industrie met als doel de industriële installaties te beschermen” als één van de prioritaire afnemers wordt beschouwd. Wij zullen als essenscia opvolgen dat onze leden, en het in bijzonder de Seveso-bedrijven, ook in de gedetailleerde lijst (die eind september zou verschijnen) gevrijwaard worden van afschakeling.

Van zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zullen wij u informeren via dit medium.

Indien u bedrijfsspecifieke vragen heeft, kunt u deze per mail bezorgen aan bveranneman@essenscia.be

Els Brouwers
Senior Adviseur Energie & Klimaat

 

Issues
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01

Raad van Bestuur van 16 september

De Voorzitter opent de Raad van Bestuur met een minuut stilte ter nagedachtenis van Geert Janssens, voorzitter van IVP, overleden op 14 augustus 2014. Het juridische kader rond de activiteiten van de Innovatiekring wordt aan de leden van de Raad van Bestuur toegelicht. De regionale regeerakkoorden worden overlopen, de aansluiting op het memorandum van essenscia wordt aangetoond en ook de politieke contacten in dit verband worden besproken. De resultaten van de loonenquête vormen de basis voor de voorbereiding van de CAO-besprekingen van 2015/2016. Ook de problemen rond de bevoorradingszekerheid worden toegelicht evenals de rol die essenscia in deze aangelegenheid zal opnemen. Essenscia zal ook deelnemen aan de Prinselijke missie naar Maleisië en Singapour. Tot slot worden de vormingsinspanningen voor scholen en jongeren in het Duitstalige landsgedeelte toegelicht.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
FR NL
01 | 01

European Biotechweek 2014

De Europese Biotechweek komt er terug aan (www.biotechweek.org). Van 6 tot 12 oktober 2014 organiseert bio.be, de Belgische biotechnologiefederatie onder de koepel van essenscia, een aantal activiteiten om onze sector te belichten.

De openingsdag van 6 oktober wordt gewijd aan het high level seminarie ‘Biotech: trends & expectations’, waarvan u het volledige programma kan vinden op ons extranet. Op het seminarie worden de nieuwe ontwikkelingen die er aankomen, belicht en hoe we die, zowel op wetgevend als financieel vlak, kunnen ondersteunen.

Met onze actie ‘GGO’s veroveren de sociale media’ ondersteunen we verschillende activiteiten op Europees niveau om studenten over dit thema te informeren. Er is onder meer de Twittercampagne #mybiotech, het platform growingvoices.eu, alsook een specifiek GGO-dossier op de site www.breakingscience.be. De volgende editie van het tijdschrift MENS (Biomens.eu) zal eveneens volledig gewijd zijn aan dit thema. Tot slot organiseren we bedrijfsbezoeken, zoals bij Genzyme in Geel en Syngenta in Gent, om Belgische en Europese beleidsmakers de werkvloer te laten leren kennen.

Cathy Plasman
Secretaris Generaal bio.be

Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Economische missie naar Shanghai om partnership te versterken

Zaterdag vertrekt een economische missie naar Shanghai en Singapore om 30 jaar vriendschap tussen de stad Antwerpen en de stad Shanghai te vieren. Onder meer Antwerps burgemeester Bart De Wever zal deelnemen aan de missie, net als vertegenwoordigers van het Havenbedrijf, essenscia vlaanderen en onze leden-bedrijven Indaver en Soudal.

Gedelegeerd bestuurder Frank Beckx zal op het Chemical Investment Seminar spreken over de troeven van de chemiecluster in Antwerpen en Vlaanderen. De sector van chemie, kunststoffen en life sciences is goed voor meer dan 8 miljard euro toegevoegde waarde. Driekwart van de top 15 grootste chemische bedrijven heeft een productiesite in Vlaanderen, recente investeringen van ExxonMobil en Total bevestigen deze positie.

Ook op het vlak van export naar China scoort onze industrie. De afgelopen 10 jaar is de uitvoer van chemische en life sciences-producten van Vlaanderen naar China met meer dan 50% gestegen. Met een derde van de Vlaamse export naar China is de chemiesector de grootste exporteur.

Tijdens het seminarie zal Frank Beckx in naam van essenscia vlaanderen een Memorandum of Understanding ondertekenen met SCIA, de Shanghai Chemical Industry Association. Beide federaties worden premium partners voor het delen van informatie en het delen van contacten voor het ontwikkelen van nieuwe business opportuniteiten. Meer informatie over de missie vindt u op http://missie.antwerpen.be/.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Innovatie ligt in het hart van de activiteiten van essenscia

De laatste dagen hebben verschillende bedrijven uit onze sector belangrijke investeringen aangekondigd. ExxonMobil heeft in aanwezigheid van veel politieke gezagsdragers het startschot gegeven voor een nieuw raffinageproject op de site van Antwerpen. Een investering van meer dan een miljard euro. 3M in Zwijndrecht investeert dan weer in nieuwe productielijnen voor het produceren van solventvrije lijm en in een nieuw onderzoekscentrum voor zijn innovatie-activiteiten en duurzame ontwikkeling.

In tussentijd heeft de jury van de essenscia Innovation Award een groot aantal kwalitatieve dossiers rond innovatie bekeken, die veelbelovend zijn voor de toekomst van onze sector in België. De uitreiking van de prijs vindt plaats op 3 december, in aanwezigheid van Prinses Astrid, die de essenscia Innovation Award 2014 zal overhandigen aan de winnaar.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Industry meets politics op 18 november

Op het jaarevent van essenscia vlaanderen op dinsdag 18 november 2014 maken we kennis met de nieuwe Vlaamse Regering. Hoe wil de nieuwe bestuursploeg werk maken van een ambitieus industrieel beleid en welke concrete plannen hebben de ministers in petto voor de chemie, kunststoffen en life sciences?

De viceministers-presidenten Hilde Crevits en Annemie Turtelboom en fractieleider Matthias Diependaele vertegenwoordigen de drie Vlaamse meerderheidspartijen en gaan in debat met bedrijfsleiders uit de sector, respectievelijk Paul De Bruycker, CEO van Indaver, Jan Naets, Plant Manager van ExxonMobil Chemical Belgium en Wim Michiels, CEO van Proviron.

Dankzij het succes van de voorbije jaren verhuist het evenement naar Antwerp Engineering Company in de Indiëstraat 10 te Antwerpen. U bent meer dan welkom vanaf 17.30u. Inschrijven kan online op deze link.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
essenscia benefits
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Raad van Bestuur van 22 oktober 2014

De Raad van Bestuur van essenscia heeft uitvoerig het federaal regeringsakkoord besproken, met bijzondere aandacht voor de thema’s arbeidsmarkt en pensioenen, energie en fiscaliteit en voor de farmaceutische industrie.

De organisatie en de communicatie rond de opendeurdagen van mei 2015 kwamen ook aan bod tijdens de raad van bestuur, net als de resultaten van de Pan-Europese studie over de chemie en de verwante sectoren (pharma, kunststoffen, verven, detergenten en cosmetica, landbouw). De resulaten tonen aan dat het imago van de sector positief evolueert.

Een laatste punt op de raad van bestuur was de Innovation Award 2014, die op 3 december in het Paleis der Academiën uitgereikt zal worden in aanwezigheid van H.K.H. Princes Astrid.

 Yves Verschueren
Gedelegeerd Bestuurder

Issues
essenscial
Innovation & patents
Social policy
essenscia vlaanderen
FR NL
01 | 01

Leerstoel “essenscia Chair Safety Engineering” verlengd

De KU Leuven en essenscia zetten de samenwerking voor de Leerstoel “essenscia Chair Safety Engineering” voor vijf jaar voort. De samenwerking rond de Leerstoel en de daarmee samenhangende opleiding Master of Science in Safety Engineering ging in 2009 van start en heeft sindsdien al een 75-tal Masters in Safety Engineering afgeleverd. Zij kunnen meteen aan de slag als preventie-adviseur of expert procesveiligheid.

De Leerstoel Safety Engineering heeft tot doel om veiligheidsexperts op universitair niveau op te leiden en streeft ernaar de studenten meer inzicht te geven in de problematiek van veiligheid en procesveiligheid in de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences. Naast de klassieke colleges zijn er ook meer praktijkgerichte seminaries en bedrijfsbezoeken.

De Leerstoel maakt deel uit van een uitgebreid programma rond procesveiligheid binnen het essenscia-opleidingscentrum Delta Process Academy. Dankzij de sponsoring via de Leerstoel legt deze opleiding een brug tussen het onderzoek binnen de academische wereld en de noden in de bedrijfswereld. Voor meer informatie over de Leerstoel en Delta Process Academy kan u contact opnemen met coördinator Geert Boogaerts (gboogaerts@essenscia.be).

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

Issues
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
International trade & business development
essenscia vlaanderen
FR NL
01 | 01
Event essenscia vlaanderen

Afgelopen dinsdag vond het jaarevent van essenscia vlaanderen plaats in de Antwerp Engineering Company. We kijken terug op een geslaagde editie met ruim 250 aanwezigen en drie sterke debatten over Innovatie en Economie, Onderwijs en Energie.
Voorzitter van essenscia vlaanderen Luc Delagaye en gedelegeerd bestuurder Frank Beckx trokken de debatavond op gang met een korte stand van zaken van de sector. “De grootste uitdaging is de competitiviteit van de bedrijven te vrijwaren, we moeten investeringen blijven aantrekken”, aldus Beckx. “Daarom is het noodzakelijk dat er een gelijk speelveld is met de buurlanden. Vlaanderen moet niet altijd de eerste van de klas zijn”, specifieerde Delagaye.

In het debat Innovatie en Economie had CEO van Proviron Wim Michiels het over de risico-aversie bij politici en het grote publiek voor innovaties. “Wij bedrijven hebben goesting om te innoveren, dingen te proberen, de politiek en media moeten hiervoor openstaan.” N-VA-fractieleider Matthias Diependaele beaamde dit. “De overheid moet een sfeer creëren voor bedrijfsleiders zodat ze kunnen doen waar ze goed in zijn.”
Het debat Energie draaide vooral rond betaalbare en leveringszekere energie. “De uitdagingen zijn enorm”, stak minister van Energie Annemie Turtelboom niet onder stoelen of banken. “Hier is geen goedkoop schaliegas en de factuur van 1,7 miljard door hernieuwbare energie moeten we wegwerken.” Jan Naets van ExxonMobil maakte duidelijk dat zowel de strenge en eenzijdige Europese klimaatdoelstellingen als het afschakelplan moeilijk te verteren zijn voor de bedrijven.

Tot slot, de aandachtstrekker van de pers, het debat Onderwijs. Minister Hilde Crevits toonde zich een voorstander van werkplekleren. “Maar er is meer vertrouwen nodig tussen onderwijs en bedrijven om werkplekleren en duaal leren goed te laten functioneren. We moeten oplossingsgericht en creatief denken.” Paul De Bruycker van Indaver gelooft dat de inspanningen die bedrijven leveren voor werkplekleren op termijn zullen renderen.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen
Issues
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
Product groups
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
NL FR
01 | 01
essenscia promoot de sector in Maleisië en Singapore

Op de prinselijke missie naar Maleisië en Singapore heeft essenscia voor een groot publiek van Maleisische industriële spelers de troeven van de Belgische chemische sector, kunststoffen en life sciences belicht. In samenwerking met FIT, AWEX en BIE, heeft de federatie een succesvol Chemistry Power Breakfast georganiseerd in aanwezigheid van prinses Astrid, en heeft ze tijdens een investeringsseminarie de biofarma in ons land in de schijnwerpers gezet.

Dankzij de prinselijke missie hoopt essenscia de handel met Maleisië nog een duw in de rug te geven en nieuwe investeringen aan te trekken. Belgische bedrijven zijn alleszins zeer actief op de Maleisische markt, getuige de nieuwe productiesite van het Belgische bedrijf Oleon die in het kader van de prinselijke missie officieel werd ingehuldigd.

Naast Oleon hebben ook de bedrijven Realco en Solvay hun bedrijf voorgesteld aan de Maleisische industrie. Realco stelde zijn revolutionaire enzymen technologie voor waarmee ingekapselde bacteriën in keukens en ziekenhuizen effectief bestreden kunnen worden. Solvay stelde zijn duurzaam product Epicerol voor, epichlorohydrin dat uit biogebaseerde glycerine gemaakt is.

De missie is momenteel in Singapore waar een bezoek aan het Research & Innovation Center van Solvay en de site van GSK Biologicals op het programma staat.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia
Issues
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Product groups
essenscia vlaanderen
News from our partners
NL FR
01 | 01
Agfa Graphics wint essenscia Innovation Award met lagemigratie-inkt

De nieuwe inkt en bijhorende inkjetdruktechnologie zijn zeer duurzaam en voor het eerst ook geschikt voor delicate drank- en voedselverpakkingen. In tegenstelling tot industriële inkjetinkten volhardt deze inkt wel op oppervlaktes als botervlootjes of plastic drankflessen. Dat maakt de inkt zeer voedselveilig op delicate verpakkingen. Bovendien is er minder inkt nodig en kan alles sneller in productie gaan. De etenswaren krijgen sneller een etiket, liggen dus eerder in de winkelrekken, waardoor de producten langer houdbaar zijn.
Voor deze tweede editie heeft de jury in totaal 25 projecten ontvangen, allen van opmerkelijk hoge kwaliteit.De criteria waarop de jury de projecten beoordeelt, zijn originaliteit, het potentieel om toegevoegde waarde en werkgelegenheid in ons land te creëren, de bescherming van het intellectuele eigendom en de bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

De andere genomineerde projecten waren:
  • Proviron uit Hemiksem/Oostende met een voedingssupplement voor kuikenvoeder waardoor antibiotica overbodig worden
  • Eurogentec uit Seraing met een unieke technologie om DNA-plasmide, nodig voor vaccins, te produceren op veel grotere schaal en goedkoper dan tot nu toe mogelijk was
  • Airopack uit Heist-op-den-Berg met een nieuwe spuitbus zonder gas, gemaakt van recyclebaar en doorzichtig plastic
  • Realco uit Louvain-la-Neuve met een enzymatisch middel dat door de pantser van een biofilm breekt en hardnekkige bacteriën in ziekenhuizen en restaurants vernietigt
  • Recticel uit Wetteren met ultralichte dashboards die te vinden zullen zijn in de nieuwe generaties wagens van de grote autoconstructeurs
  • Taminco uit Gent met een solvent, afbreekbaar in het milieu en veilig voor de gezondheid
Klik op deze link om de speciale editie van De Tijd te lezen rond de “essenscia Innovation Award”. Indien u een papieren exemplaar wenst te ontvangen, kan u dit aanvragen op het mailadres info@essenscia.be.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder


Issues
essenscial
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
Social policy
News from our companies
News from our partners
NL FR
01 | 01
3 redenen om niet te staken

De acties van de vakbonden gaan stilaan naar een hoogtepunt met de aangekondigde nationale actiedag op maandag 15 december. De ambitie van de bonden is hierbij om die dag het economische leven in België ‘‘plat te leggen’’.

Op 15 december maakt iedereen een bewuste keuze tussen staken of werken, en dit op eigen verantwoordelijkheid. Als werkgeversorganisatie stellen we dat staken ons niet vooruithelpt. We geven u graag onze argumenten om ook anderen daarvan te overtuigen.
  1.  We moeten allemaal langer werken. Dat is geen idee of voorstel, maar een vaststaand feit willen we behouden wat we nu hebben: onze pensioenen, een uitgebreide sociale zekerheid voor iedereen beschikbaar, een hoge welvaartsgraad. De federale regering heeft terecht net als alle voorgaande federale regering ‘langer werken’ als absolute prioriteit in het beleid aangestipt. Ook de EU wil dat mensen in België langer aan het werk blijven in het kader van de 2020-doelstelling. Langer werken is dus ook voor de EU geen wens, maar een noodzaak.
  2. Het sociaal overleg is prioritair. We moeten met alle sociale partners bekijken hoe we de werkzaamheidsgraad in ons land kunnen verhogen. Echter, werkbare compromissen zijn nog nooit bereikt aan een stakingspiket of wegblokkade. Alle sociale partners moeten rond de tafel, weg van media en boutades, constructieve voorstellen uitwerken. Voorstellen die zowel pragmatisch zijn als het collectief belang vooropstellen.
  3.  Een stakingsdag schaadt iedereen. Een werknemer krijgt geen loon, een bedrijf verliest omzet, de Belgische economie verliest miljoenen aan toegevoegde waarde. Ook internationaal krijgt het imago van ons land een ernstige deuk bij potentiële investeerders. De jobs van de huidige en toekomstige generaties staan daarmee op het spel.
Onze argumenten zullen niet iedereen overtuigen, we respecteren ook het recht op staken. We hopen wel dat werkwilligen op 15 december ook effectief aan de slag kunnen gaan en niet gehinderd worden door derden. Het land economisch platleggen geeft een hevige vlam in de pan. Maar wat na 15 december eens het vuur geluwd is? Alle partners zullen samen oplossingen moeten vinden in een sereen klimaat.

Koen Laenens
Directeur Sociaal beleid
essenscia


Issues
Reach, CLP & Product policy
NL FR
01 | 01
Nieuws van de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen

Op 4 december besprak de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen het advocacy-plan naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse Regering. essenscia vlaanderen bracht de voorbije maanden een bezoek aan de Vlaamse ministers Bourgeois, Crevits, Turtelboom, Muyters en Schauvliege om er de aandachtspunten van onze sector voor te stellen. De Raad van Bestuur legde de prioriteiten vast voor vier cruciale domeinen: energie en klimaat, onderwijs en arbeidsmarkt, omgeving en innovatie. De federatie zal voor deze thema’s een structureel overleg opstarten met de Vlaamse Regering. Verder werd een overzicht gegeven van het programma van Delta Process Academy dat in 2015 wordt uitgebreid met twee bijkomende sessies specifiek voor verwerkende bedrijven en KMO’s.

Eveneens op het vlak van (proces)veiligheid werd recent de essenscia Leerstoel Safety Engineering aan de KU Leuven voor vijf jaar verlengd. De bestuurders namen kennis van de werking van Railport Antwerp NV en de stand van zaken in het dossier verspreid vervoer. Tenslotte werd het opendeurweekend van de sector, dat plaatsvindt op 9 en 10 mei 2015, onder de aandacht gebracht. 21 leden-bedrijven en 10 kennisinstellingen hebben inmiddels hun deelname bevestigd aan dit vierjaarlijkse evenement. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich nog inschrijven tot de volgende infosessie op 5 februari 2015.

Naar aanleiding van de Raad van Bestuur zal essenscia vlaanderen voortaan elk kwartaal een overzicht publiceren van de vooruitgang die geboekt werd in de 10 strategische actiedomeinen van de federatie. Het eerste overzicht kan u via deze link terugvinden op ons extranet. Als u vragen heeft, nodigen wij u uit om rechtstreeks contact op te nemen met onze experten.

Wij wensen u een prettig eindejaar en een vliegende start van het nieuwe jaar.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
News from our partners
NL FR
01 | 01

De raad van bestuur van essenscia.

Tijdens zijn laatste raad van bestuur herhaalde essenscia het belang van de sociale dialoog. Deze moet zich richten op het behoud van het concurrentievermogen van bedrijven en daarmee dus ook de werkgelegenheid. De onderhandelingen tussen de sociale partners zijn essentieel en moeten worden gehouden in strikt en constructief kader.
essenscia is daarbij positief over de initiatieven van de overheid die de dialoog tussen de sociale partners trachten te bevorderen. De raad van bestuur keurde de regeling van de ledenbijdragen voor 2015 goed en dit op basis van een budget dat gelijk is aan dat van 2014. essenscia blijft actief de discriminatie bekampen die erin bestaat om bouwmaterialen op basis van de "bio" materialen te bevoordelen. essenscia verdedigt het standpunt dat de duurzaamheid van een gebouw best wordt beoordeeld op het niveau van het gebouw en niet op het niveau van de materialen. De raad vraagt essenscia om de kwestie van staatssteun aan hernieuwbare energie nauw op te volgen. De activiteiten van de "Biotechweek" worden ook toegelicht.

Yves Verschueren
Gedelegeerd Bestuurder

Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our partners
NL FR
01 | 01
Octrooicel blaast vijfde kaarsje uit

Na een zeer geslaagde editie van onze tweede Innovation Award eind vorig jaar, zet essenscia ook dit jaar verder in op het belang van innovaties.  Innoveren is belangrijk, maar de bescherming van deze innovaties is minstens even belangrijk voor een gezonde bedrijfsstrategie. In dat kader richtte essenscia met steun van de FOD economie in 2011 de Octrooicel op.

De Octrooicel groeide uit tot een permanent contactpunt waar alle ondernemingen uit de sectoren die essenscia vertegenwoordigt terecht kunnen met hun vragen over intellectuele eigendom. Ze ondersteunt hen eveneens bij het gebruiken van de kennis vervat in de octrooien van derden. Zo verwijzen wij graag naar onze nieuwste technologiewacht betreffende innovaties in het domein van duurzame chemie die beschikbaar is op onze website. Dit rapport, opgesteld door het onderzoekcentrum EMRA, geeft u een inzicht in de nieuwste technologieën op het vlak van de behandeling van vaste stoffen, keramiek, oppervlaktechemie, enz. De medewerkers van de Octrooicel helpen u graag verder indien u een bepaald onderwerp verder wenst uit te diepen, bijvoorbeeld aan de hand van informatie beschikbaar in gratis raadpleegbare octrooidatabanken.

De Octrooicel begeleidt de ondernemingen niet alleen op individuele wijze, maar streeft ook naar een collectieve bewustwording van het belang van intellectuele eigendomsrechten van innovaties. De Octrooicel biedt u ook dit jaar graag een gevarieerd programma van infosessies aan.

Noteer alvast 5 maart (Agfa Graphics, Mortsel) in uw agenda voor de eerste sessie “How to protect innovative company know how”. Mevrouw Nicole Maréchal, senior legal counsellor & governance officer bij Cefic, de Europese chemiefederatie, zal toelichten op welke manieren uw bedrijf het best haar bedrijfsgeheimen kan beschermen. Vervolgens krijgt u een inzage in de IP beschermingsstrategie van Agfa Graphics, dat met zijn nieuwe lagemigratie-inkt de essenscia Innovation Award 2014 heeft gewonnen. U kunt zich hiervoor inschrijven via volgende link.

Barbara Veranneman
Bedrijfsjurist
Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our partners
NL FR
01 | 01

‘Advanced Master Class on Process Safety’ kent groot succes

Procesveiligheid is een zeer specifieke discipline binnen onze sector. Het niveau en de kwaliteit van ‘process safety management’ bepaalt zeer dikwijls het succes van een organisatie. Volgende week organiseert Delta Process Academy (DPA), onder de vleugels van essenscia, voor de derde maal de Advanced Master Class on Process Safety. Deze cursus is gericht naar medewerkers die zich willen verdiepen in de essentie en de valkuilen van ‘process safety’. De opleidingen worden verzorgd door specialisten in de verschillende deelgebieden uit de industrie en de academische wereld. De cursus mocht al meer dan 120 deelnemers verwelkomen. Ook volgende week volgen ruim 40 medewerkers uit de chemiesector deze 5-daagse opleiding in Antwerpen.

De opleiding is opgebouwd rond enkele essentiële pijlers van ‘process safety’. Naast een inleiding komen aspecten zoals risicoanalyse, explosieveiligheid, ‘safety in unit operations’, ‘competence in operations’ en ‘mechnical integrity’ aanbod. Deze laatste pijler is een uitbreiding van het programma gezien de actualiteit. Zowel de corrosiefenomenen, de inspectietechnieken als de opbouw van de mechanische enveloppe komen aanbod.

Deze Advanced Master Class is een initiatief van essenscia, het geassocieerde opleidingsinstituut Delta Process Academy in samenwerking met de essenscia-Leerstoel Safety Engineering aan de KU Leuven.

Naar de toekomst willen we de opleiding nog meer afstemmen op de behoeften van de industrie en toegankelijk maken voor iedereen. Wij wensen de deelnemers een goede opleiding, een uitbreiding van hun netwerk en een boeiende ervaring toe.

Geert Boogaerts
Coördinator Delta Process Academy

Issues
Reach, CLP & Product policy
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Winnende ploeg van Creativiteitsmarathon bedenkt oplossing in strijd tegen Ebola

essenscia vlaanderen organiseerde voor de zesde keer een Creativiteitsmarathon voor jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs. Dit initiatief maakt deel uit van een reeks die essenscia vlaanderen en Vlajo in alle Vlaamse provincies organiseren met de steun van het Agentschap Ondernemen. Tijdens de tweedaagse marathon in de provincie Antwerpen kregen 88 leerlingen uit 7 scholen de opdracht om in gemengde teams een creatieve oplossing te bedenken voor uitdagingen geformuleerd door BASF Antwerpen, Monsanto, Indaver en Janssen Pharmaceutica.

De leerlingen werden in hun creatieve brainstorm bijgestaan door experten van de peterbedrijven. Vanmiddag stelden de vier beste teams hun project voor aan de directies van de vier bedrijven: Tom Aelbrecht (Director Venture & Incubation Center Janssen/J&J), Rob Kruitwagen (Directeur Indaver), Patrick Vanhulle (Operations Manager Crop Protection Monsanto) en Marc Van Breda (VP Health, Safety, Environment & Energy Policy BASF Antwerpen). Provinciegouverneur Cathy Berx reikte de prijs uit aan het meest creatieve team “The Vaccinators” dat voor Janssen Pharmaceutica een persoonsidentificatiesysteem met elektronische polsbandjes, een distributienetwerk om het Ebolavaccin te vervoeren en een sensibiliseringscampagne uitdokterde.

De Creativiteitsmarathon is een unieke kans voor jongeren om hun creativiteit en ondernemingszin aan te scherpen. Ze leren in team werken en kunnen hun innovatieve ideeën met echte ondernemers confronteren. essenscia vlaanderen wil onder meer met deze Creativiteitsmarathon jonge mensen enthousiast maken voor STEM-studierichtingen. We rekenen erop dat velen onder hen later ook de weg vinden naar onze ondernemingen.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Issues
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Social policy
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
NL FR
01 | 01

Tevredenheidsenquête essenscia

Deze vrijdag zal essenscia haar jaarlijkse enquête lanceren die toelaat de tevredenheid van haar leden te meten. Deze enquête is aan haar achtste editie toe, met een vragenlijst die identiek is gebleven sinds de laatste versie.

De deelname van een groot aantal respondenten is een grote uitdaging voor deze enquête. Een ruimere feedback laat toe de verwachtingen van de leden t.o.v. hun federatie beter te begrijpen. Wij zijn dan ook zo vrij aan te dringen op een ruime deelname aan onze enquête.

De resultaten van de enquête zullen in de loop van maart gepubliceerd worden en de conclusies zullen wij bekend maken in de essenscia weekly. We danken u bij voorbaat voor uw deelname.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
NL FR
01 | 01

essenscia vlaanderen en Vlaamse hogescholen sluiten pact voor intensievere samenwerking

essenscia vlaanderen en 17 hogescholen, verenigd in de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), hebben maandag in het Vlaams Parlement een convenant ondertekend in aanwezigheid van onderwijsminister Hilde Crevits. Hogescholen en bedrijven uit de sector hebben traditiegetrouw al goede banden met elkaar voor de invulling van het opleidingsaanbod en de organisatie van stageplaatsen voor studenten, maar met het sluiten van dit convenant willen ze een stap verder gaan.

Een van de thema’s die centraal staat in het convenant is de uitbouw van werkplekleren of het zogenaamde duaal leren. De sector wil de bestaande proefprojecten verder uitbouwen en verankeren in haar samenwerking met het hoger onderwijs. Ook wat betreft het delen van opleidingsinfrastructuur zal een samenwerking worden opgezet.

Hogescholen leveren eveneens diensten aan het werkveld en kunnen wetenschappelijke onderzoeksprojecten starten op maat van het bedrijf. Ondernemingen zijn hier dikwijls nog te weinig van op de hoogte. Beide partners zetten met het convenant daarom ook de eerste stappen naar een betere afstemming van het onderzoek en de dienstverlening van de hogescholen op de innovatieve ontwikkelingen en behoeften van de sector.

Met hun samenwerking willen essenscia vlaanderen en VLHORA ook inzetten op de profilering van STEM-gerelateerde thema’s door wetenschapspopularisatie, het aantrekkelijk maken van de sector en haar beroepen en de bevordering van de doorstroom van hogeschoolstudenten naar de sector.

Deze vorm van structurele samenwerking tussen de hogescholen en een belangrijke industriële sector is de eerste in haar soort in Vlaanderen en kan rekenen op de volle steun van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en haar collega van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Issues
essenscial
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Een collectieve arbeidsovereenkomst voor innovatie

essenscia heeft gisteren een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) inzake innovatie en structurele transformatie ondertekend. De sectorovereenkomst voorziet gesprekken over 7 concrete punten, o.a. het belang van innovatie in het sociaal overleg, een analyse van de nodige competenties van medewerkers op het vlak van innovatie alsook een arbeidsorganisatie als instrument voor een betere competitiviteit en bijgevolg ook voor jobs.

Dit overleg zal een ruim debat met de vakbonden kunnen openen over zowel de product- en procesinnovaties als over vernieuwing in de arbeidsorganisatie. Deze conventie biedt een opportuniteit om met alle sociale partners de concurrentiekracht van de Belgische chemische en life sciences industrie optimaal te verbinden met de werkgelegenheid. Tevens geeft dit ons de opportuniteit om een vernieuwende sociale dialoog aan te gaan.

Koen Laenens
Directeur sociaal beleidIssues
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
News from our partners
FR NL
01 | 01

Een nieuwe TV-serie over de chemie en life sciences

In samenwerking met essenscia, ExxonMobil, Janssen Pharmaceutica en Soudal en met de steun van het Agentschap Ondernemen zendt Kanaal Z vanavond een nieuwe serie uit: ‘Z-Chemie & Farma’.

De sector chemie, kunststoffen en life sciences zal in 12 reportages elke donderdagavond in de kijker worden gezet. Zeer uiteenlopende thema’s zoals energie-efficiëntie, innovatie, duurzaam bouwen, internationaal ondernemen en opleiding zullen aan bod komen.

Mis de eerste aflevering op donderdag 26 februari niet! Deze toont een reportage over een Innovation Bootcamp bij Janssen Pharmaceutica. U zal elke aflevering ook kunnen herbekijken via www.essenscia.be.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01

Raad van Bestuur van 18 februari

De evolutie van het sociaal overleg heeft tijdens deze vergadering de volle aandacht genoten van onze leden. In deze context werd het akkoord binnen de Groep van 8 in detail beschreven, evenals de acties die essenscia heeft ondernomen naar het VBO en de overheid toe. essenscia formuleerde aan de Raad van Bestuur eveneens een voorstel van mandaat met betrekking tot de sociale dialoog op sectoraal niveau.

Het jaarlijks evenement van essenscia op 29 april haakt trouwens in op dit thema en heeft als titel “A social dialogue for growth & jobs“. De focus ligt hierbij op de ontwikkeling van een constructieve sociale dialoog die leidt tot groei, meer jobs en een sterkere concurrentiekracht.

Voorts werden de geplande communicatie-acties voorgesteld omtrent de opendeurdagen van de sector van de chemische industrie en life sciences tijdens het weekend van 9 en 10 mei en werd ook de oprichting besproken van het Innovation Fund als juridisch zelfstandige vennootschap. De bijeenkomst werd afgesloten met een overzicht van de activiteiten die op touw werden gezet in het kader van werkplekleren.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
NL FR
01 | 01

Nieuws van de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen

Op 5 maart besprak de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen de conceptnota ‘duaal leren in het secundair onderwijs’ van de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk.
De Raad van Bestuur steunt de invoering van duaal leren als volwaardige onderwijsvorm, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor maatwerk op basis van de specifieke kenmerken van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences. De sector ziet ook heel wat opportuniteiten voor duaal leren in het hoger onderwijs waar momenteel reeds een aantal proefprojecten met leden-bedrijven lopen. Duaal leren is eveneens een van de actiepunten in het convenant dat essenscia vlaanderen recent met de Vlaamse Hogescholenraad VLHORA heeft afgesloten.

Op het vlak van logistiek is de balans opgemaakt van de werking van Railport Antwerp NV en de advocacy van essenscia voor een stabiel, competitief en kwaliteitsvol verspreid spoorvervoer. De bestuurders werden verder geïnformeerd over de sociale actualiteit en het mandaat van de federale Raad van Bestuur voor het sectoroverleg.

Tot slot werd een overzicht gegeven van de samenwerking met Voka, de vertegenwoordiging van essenscia vlaanderen in het STEM-platform en de Raad van Bestuur van Flanders Investment & Trade en kregen de bestuurders een update van de organisatie van het opendeurweekend op 9 en 10 mei 2015. Naar aanleiding van de Raad van Bestuur vindt u via deze link op ons extranet het kwartaaloverzicht van de vooruitgang die geboekt werd in de 10 strategische actiedomeinen van essenscia vlaanderen. Ons team van experten staat ter beschikking voor verdere toelichting.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Resultaten tevredenheidsenquête 2015

Eerst en vooral willen we u allen bedanken voor uw engagement en uw deelname aan onze jaarlijkse enquête. Een tevredenheidsscore van 4,2/5 is voor onze medewerkers de beste motivatie om zich dag na dag maximaal in te zetten voor de belangen van onze sector. Negen op de tien deelnemers is tevreden over de dienstverlening van essenscia en meer dan 40% bemerkt een positieve evolutie in vergelijking met vorig jaar. Deze resultaten bevestigen de klantgerichte dynamiek binnen onze federatie.

De deelnemers aan de enquête onderstrepen vooral de expertise en de pragmatische aanpak van essenscia, waardoor de belangen van de sector ten opzichte van de overheden met succes worden verdedigd. De toegenomen aandacht voor communicatie, maar ook de kwaliteitsvolle organisatie van opleidingen, seminaries en netwerkevenementen geven sinds 2008 een nieuwe impuls aan de federatie. Dit heeft tot gevolg dat de impact en de zichtbaarheid van essenscia is toegenomen, zowel ten opzichte van de leden als tegenover het grote publiek.

Vanzelfsprekend zijn er ook enkele aandachtspunten. Hoewel de visibiliteit van essenscia in de media is verbeterd, blijft het niettemin noodzakelijk de inspanningen op communicatievlak verder te zetten om op die manier het positieve imago van onze sector bij de publieke opinie te versterken.

Daarom zal essenscia zich op dit punt blijven inzetten met als doelstelling een grote tevredenheid bij de leden, een toenemende autoriteit inzake sectorgebonden nieuwsthema’s en de promotie van de chemische industrie en life sciences bij het grote publiek en jongeren via specifieke acties en communicatiecampagnes.

Via deze link kunt u een samenvatting van de enquête 2015 raadplegen.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder

Issues
essenscial
Innovation & patents
Energy & Climate
Social policy
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
essenscia brussel/bruxelles
News from our partners
NL FR
01 | 01

Jaarlijks evenement essenscia

Wij kijken er naar uit u persoonlijk te mogen verwelkomen op woensdag 29 april 2015 in Square Meeting Centre Brussel ter gelegenheid van ons jaarlijks evenement met als thema ‘A social dialogue for growth and jobs’.

Een toekomstgericht sociaal overleg vormt een essentiële voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling van de Belgische economie, in het bijzonder binnen de chemische industrie, kunststoffen en life sciences. Tijdens ons jaarlijks evenement presenteren we u de resultaten van een studie, uitgevoerd bij onze aangesloten bedrijven, over hun ervaringen met het sociaal overleg binnen hun onderneming.

‘Hoe kan het sociaal overleg de motor van onze welvaart blijven ?' Die vraag wordt beantwoord in een toespraak van Kris Peeters, Vice-Eersteminister en Minister van Werk en Economie. Tijdens het aansluitende debat analyseren we de opportuniteiten om de sociale dialoog maximaal in te zetten voor de groei, concurrentiekracht en werkgelegenheid van onze sector. Panelleden zijn Wouter De Geest, Voorzitter essenscia en Gedelegeerd Bestuurder BASF Antwerpen, Arnout De Koster, Manager Employers Activities Programme, International Labour Organization, Thierry De Schrijver, Managing Director, Amcor Flexibles, Marc Goblet, Secretaris-Generaal, ABVV en Marie-Hélène Ska, Secretaris-Generaal, ACV.

Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven, volstaat het om op deze link te klikken om te kunnen deelnemen aan dit uitzonderlijk netwerkevent.

Corine Petry
Head of Communication

 

Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Transport & Logistics
News from our partners
NL FR
01 | 01
Opendeurdagen van de chemie en de life sciences

De maand mei nadert snel en de voorbereidingen voor het opendeurweekend op 9 en 10 mei draaien op volle toeren.

We nodigen u uit om www.ilovechemistry.be te bezoeken, een website die speciaal voor de opendeurdagen ontwikkeld werd. U ontdekt er alle deelnemende bedrijven en hun activiteiten. Vanaf 10 april lanceren we bovendien een online promotiecampagne en in de aanloop naar het evenement zenden we een week lang een radiospot uit op de nationale zenders.

Het opendeurweekend is de ideale gelegenheid om onze bedrijven en de innoverende producten die ze maken van dichtbij te leren kennen en achter de schermen kennis te maken met de mensen die er werken. Heel wat ondernemingen organiseren bovendien leuke en ontspannende activiteiten voor jong en oud.

We danken bij voorbaat alle ondernemingen voor hun deelname en hopen dat ze dat talrijke bezoekers mogen verwelkomen.

Corine Petry
Head of communication

Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
International trade & business development
Product groups
essenscia vlaanderen
News from our partners
NL FR
01 | 01

Geen onderscheid meer tussen isolatiematerialen in het Waals Gewest

essenscia wallonië is blij met de beslissing van de nieuwe Waalse regering om de isolatiepremies te herzien en geen onderscheid meer te maken tussen materialen op basis van hun origine. Het nieuwe premiestelsel vereenvoudigt de aanvraagprocedure en bracht op 1 april het vijftigtal bestaande premies terug tot twee hoofdcategorieën, namelijk energiepremies en renovatiepremies voor gebrouwen ouder dan 20 jaar. Het nieuwe premiestelsel houdt rekening met de technische prestaties en kreeg ook een sociale dimensie doordat de grootte van de premie inkomensafhankelijk is.

Het Waals Gewest voert hiermee het oude stelsel af dat tot eind 2014 bijkomende financiële steun toekende voor het gebruik van zogenaamd natuurlijke materialen. Een onderscheid dat essenscia wallonië de voorbije jaren meermaals aan de kaak stelde, want het had geen enkele wetenschappelijke, technische of economische grondslag, berustte louter op ideologische vooroordelen uit de vorige regeerperiode en was nadelig voor de inwoners van het gewest die een potentieel bijkomend energiebesparingsvoordeel dreigden te verliezen dat ze wel zouden genieten als de extra premies rekening hielden met het isolatieniveau in plaats van de aard van het isolatiemateriaal.

Zo is de Waalse regering er in een moeilijke economische context in geslaagd de nodige middelen vrij te maken om niet alleen de bouwsector te steunen, maar ook de producenten van isolatiemateriaal te helpen in hun niet-aflatende zoektocht naar steeds betere producten waarmee de burger zijn energiekosten binnen de perken kan houden.

essenscia wallonië is dan ook opgelucht en erg enthousiast over deze belangrijke hervorming van het Waalse premiestelsel!

Bernard Broze
Gedelegeerd bestuurder essenscia wallonië

Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Straffe werknemers, slimme werkgevers

Co-valent, het vormingsfonds van onze sector, lanceert een campagne om de bedrijven uit de chemie en life sciences te sensibiliseren rond het thema arbeidsbeperking.
De inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking is een maatschappelijke uitdaging die mits het nodige maatwerk zeer goed kan samengaan met het op peil houden van de productiviteit van een onderneming.
Dat dit geen ver-van-mijn-bedshow is, bewijzen enkele getuigenissen van medewerkers met een arbeidsbeperking die aan de slag zijn bij bedrijven uit onze sector. U vindt deze praktijkvoorbeelden op de website Co-valent, net als een uitgebreid online dossier met meer voorbeelden, praktische info en steunmaatregelen.
Als onderneming kan u bovendien ook gratis begeleiding aanvragen. Voor alle vragen over deze thematiek kan je terecht bij de medewerkers van Co-valent. Ze helpen je graag op weg.

Koen Laenens
Directeur sociaal beleid essenscia

Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Chemie en farma in België, een sector die innoveert en vooruitgang boekt

De sector van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences wint jaar na jaar aan belang, zowel in Europa als binnen het Belgische industriële weefsel. Dat bleek gisteren bij de voorstelling van de economische kerncijfers voor 2014. Met een recordomzet van 64,2 miljard euro en een tewerkstelling van bijna een kwart miljoen mensen zet de sector haar opmars van de voorbije jaren voort.

De chemische en farmaceutische industrie blijft met 3 miljard euro uitgaven in onderzoek en ontwikkeling – meer dan de helft van alle industriële uitgaven in O&O – de onbetwiste leider op vlak van innovatie. De investeringen vertegenwoordigen met 1,78 miljard euro bijna een derde van alle industriële investeringen in België. Met een exportcijfer van 112 miljard euro blijft de sector Belgisch exportkampioen, goed voor bijna een derde van de totale export. Bovendien is de chemie en farma een belangrijke steunpilaar van de Belgische economie met een positief handelssaldo van 23,2 miljard euro.

Kortom, met een omzetcijfer dat al tien jaar in stijgende lijn zit en doorgedreven investeringen in innovatie en productie bewijst de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences dat ze ook in de toekomst een hoeksteen vormt van de industriële activiteiten in ons land.

Maar om groei en jobcreatie alle kansen te geven is er nood aan een daadkrachtig industrieel beleid met competitieve energieprijzen en bevoorradingszekerheid, een gunstige fiscaliteit voor innovatie en een constructieve sociale dialoog. Daar zal essenscia blijven op toezien.

De volledige jaarcijfers kunt u hier terugvinden

Yves Verschueren,
Gedelegeerd bestuurder essenscia

 

Issues
essenscial
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Kom naar de opendeurdagen van de chemie en life sciences

Het Guinness World Record van de ‘Grootste chemieles’ is sinds deze week in handen van essenscia en Technopolis. Liefst 1.018 kinderen uit het vijfde en zesde studiejaar volgden dinsdag een uur chemieles en voerden gezamenlijk chemische proefjes uit. Daarmee verpulverden we het vorige wereldrecord dat met 837 leerlingen op naam stond van een Britse school.

Hiermee gaf essenscia het startschot van een chemieweek met de opendeurdagen van komend weekend als hoogtepunt. Zowat 40 bedrijven en kennisinstellingen zetten zaterdag en/of zondag hun deuren uitzonderlijk open voor het grote publiek. Mis deze buitenkans niet en werp een unieke blik achter de schermen bij diverse ondernemingen uit de chemie en farma en maak op een boeiende manier kennis met de innoverende en duurzame producten die ze maken. Onze bedrijven ontvangen u graag voor een rondleiding op maat.

Op zondag 10 mei vindt er van 11 tot 16 uur in Technopolis in Mechelen ook het eerste Chemiefestival plaats, een unieke samenwerking tussen Vlaamse universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en kennisinstellingen. Onder het motto ‘Word chemieprofessor in 1 dag’ kunnen kinderen er onder begeleiding aan de slag met allerlei chemische proefjes.

Alle informatie over de opendeurdagen vindt u op de website www.ilovechemistry.be.

Corine Petry
Head of Communication
Issues
essenscial
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Product groups
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Recordweek voor chemie en life sciences

Het wereldrecord ‘Grootste chemieles’ met 1.018 leerlingen, meer dan 30.000 bezoekers tijdens het opendeurweekend van de chemie en life sciences en een indrukwekkende reeks investeringen met onder meer de forse uitbreiding van Nippon Shokubai in Zwijndrecht, de opstart van het grootste Europese stoomnetwerk in de Waaslandhaven en de opening van het nieuwe innovatiecentrum van Eastman in Gent. Kortom, het was een recordweek voor de sector.

Daarom willen we bij essenscia graag alle bedrijven en kennisinstellingen hartelijk bedanken voor hun gewaardeerde deelname aan de opendeurdagen. Dankzij de inzet en het enthousiasme van vele medewerkers werd ook deze editie weer een succes. Het opendeurweekend kreeg ook ruime weerklank in de media en zat onder meer prominent in het VTM Nieuws, was een van de hoofdpunten in de radiojournaals van VRT en kwam aan bod in verscheidene nationale en regionale kranten.

Sectorfederatie essenscia lanceerde tijdens de opendeurdagen ook een oproep aan beleidsmakers en onderwijspartners om samen te investeren in duaal leren op maat van de chemische en farmaceutische industrie om zo de doorstroming van jong talent te bevorderen. In overleg met de overheid en de scholen wil essenscia duaal leren verder uitbouwen tot een volwaardig onderwijssysteem, zodat knelpuntberoepen als procesoperatoren, ingenieurs en technici beter kunnen worden ingevuld.

De videoreportage over de opendeurdagen bij BASF Antwerpen kunt u hier bekijken.

Frank Beckx
Gedelegeerd Bestuurder essenscia vlaanderen
Issues
essenscial
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
BioVox.be: internationale promotie van Belgische life sciences

De innoverende sector van de life sciences in België internationaal promoten. Dat is de doelstelling van BioVox.be, een gloednieuwe Engelstalige website die vandaag officieel werd gelanceerd tijdens ‘Knowledge for Growth’, de jaarlijkse conventie van de life sciences in ICC Gent. BioVox.be is een initiatief van Turnstone Communications met de steun van essenscia/Bio.be, KVCV, FlandersBio, VIB, Biowin en Janssen Pharmaceutica.

BioVox.be zet de innovaties van Belgische onderzoekers en bedrijven uit de sector van de life sciences permanent in de kijker. Op de site vindt u interviews, themadossiers en het laatste nieuws over wetenschappelijke doorbraken. Zowel op vlak van gezondheid, landbouw en andere toepassingsgebieden van de farma en biotech.

Bezoek de website, schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de baanbrekende en razendsnelle evoluties binnen de Belgische life sciences. essenscia/Bio.be zal de sector ook internationaal promoten tijdens de Wereldexpo in Milaan met de steun van Flanders Investment and Trade (FIT). Op 5 juni organiseren we in samenwerking met FlandersBio, Fevia Vlaanderen en Flanders’ Food het seminarie ‘Life sciences in the food chain’, specifiek gericht op internationale investeerders.

Meer info: www.biovox.be

Cathy Plasman
Secretary General Bio.be
Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
NL FR
01 | 01

Vlaams Milieuforum: essenscia en Voka vragen sneller vergunningstraject en level playing field

De Vlaamse industrie engageert zich om de forse inspanningen voor een beter leefmilieu onverminderd verder te zetten, maar vraagt aan de Vlaamse regering om geen strengere milieuregels op te leggen dan de Europese richtlijnen. Dat is de conclusie van het Vlaams Milieuforum dat Voka en essenscia vandaag organiseerden in het Vlaams Parlement in aanwezigheid van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Uit diverse rapporten blijkt dat de industrie in Vlaanderen in heel wat milieudossiers bij de beste leerlingen van de klas hoort. Zo ligt de uitstoot van specifiek verzurende emissies vandaag liefst twintig keer lager in vergelijking met de nulmeting in 1987. De sector van de chemie en life sciences vertegenwoordigt nu nog slechts 3% van de totale NOX-uitstoot in België. Onze ondernemingen zijn vastbesloten op die weg verder te gaan, maar we zijn ervan overtuigd dat het stimuleren van innovatie op termijn meer milieuwinsten oplevert dan het opleggen van een strikt restrictief kader.

Daarom heeft essenscia bij de bevoegde minister nogmaals aangedrongen om het level playing field, dat ook staat ingeschreven in het regeerakkoord, maximaal te respecteren om de mondiale concurrentiepositie van onze ondernemingen niet te verzwakken. We vragen ook een duidelijk en uniform kader in verband met de EU-richtlijn voor Middelgrote Stookinstallaties en de geplande harmonisatie van de waterfactuur mag niet leiden tot een prijsverhoging. Tot slot moet de invoering van de omgevingsvergunning de vergunningstijd ook daadwerkelijk 5 tot 6 maanden verkorten.

Een efficiënt vergunningenbeleid en lokale spelregels die in lijn liggen met de Europese wetgeving moeten leiden tot een Vlaams beleid dat de industrie niet als tegenstander, maar als medestander beschouwt in de zorg voor een beter leefmilieu. Het kunnen bovendien doorslaggevende argumenten zijn om een investering al dan niet in Vlaanderen te laten doorgaan.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

 

Issues
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Chemie en life sciences in de kijker op Wereldexpo Milaan

‘Feeding the Planet, Energy for Life’, dat is het centrale thema van de Wereldexpo in Milaan. Het spreekt voor zich dat de sector van de chemie en life sciences deze invalshoek graag aangrijpt om de duurzame innovaties van de chemie en biotechnologie in de ganse voedselketen in de kijker te zetten. Daarom organiseert essenscia/Bio.be morgen het seminarie ‘Life sciences in the food chain’ in samenwerking met FlandersBio, Fevia Vlaanderen en Flanders’ FOOD. Het evenement krijgt de steun van Flanders Investment and Trade (FIT) en kan op de belangstelling rekenen van de Commissie Economie en Innovatie van het Vlaams Parlement.

Het seminarie in het Belgisch paviljoen moet internationale investeerders duidelijk maken dat onze rijke culinaire traditie - naast bier, wafels, chocolade en frieten – bovenal innoverend en duurzaam is. De Wereldexpo is een belangrijke economische opportuniteit voor de deelnemende bedrijven zoals Proviron, Rousselot en TopChim die er het ideale forum vinden om hun expertise en innovaties aan de wereld te tonen. Vlaanderen is absolute wereldtop inzake voeding, maar we zijn ook koplopers in de chemie en life sciences. De voedingsindustrie en biotechnologie zijn bovendien nauw met elkaar verweven en zijn bondgenoten in de wereldwijde uitdaging om de groeiende wereldbevolking van gezond en kwaliteitsvol voedsel te voorzien en dit op een duurzame manier.

Op 25 juni zet essenscia samen met AWEX ook de schouders onder het seminarie ‘Alimentation durable: solutions et innovations.’ Onder meer Realco, Prayon en Sopura presenteren er hun innovatieve oplossingen voor een duurzame voeding in aanwezigheid van Waals minister-president Paul Magnette.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen
Issues
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Product groups
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuws van de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen

Op 4 juni besprak de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen een aantal actuele Vlaamse en Europese milieu- en energiedossiers die een mogelijke impact kunnen hebben op de concurrentiekracht van onze ondernemingen. De Raad van Bestuur benadrukte nogmaals dat het respect voor het level playing field in de omzetting van Europese richtlijnen en competitieve energieprijzen een absolute prioriteit zijn in de advocacy van essenscia.

De Raad van Bestuur keurde het thema van het jaarevent van essenscia vlaanderen goed. Het event, dat plaatsvindt op dinsdagavond 1 december, zal in het teken staan van Vlaanderen als investeringslocatie voor chemie en life sciences en zal verschillende internationale en Vlaamse investeerders aan het woord laten. Minister-president Geert Bourgeois heeft zijn deelname alvast bevestigd. U verneemt hierover meer via essenscia weekly.

Het communicatieteam gaf feedback over de opendeur van de chemie en life sciences van 9 en 10 mei. In totaal ontvingen de 24 deelnemende bedrijven en 15 kennisinstellingen 30.792 bezoekers. Het opendeurweekend kreeg ruime weerklank in de media en de meeste bedrijven blijken erg tevreden te zijn. Alle resultaten worden op 18 juni met de deelnemers besproken tijdens een evaluatievergadering. De Raad van Bestuur steunt het voorstel om in 2019 opnieuw een opendeur te organiseren. Dat jaar viert de federatie tevens haar 100-jarig bestaan.

De bestuurders werden verder geïnformeerd over het ontwerp van sectoraal sociaal akkoord 2015-2016 en de aanpak van het vierde duurzaamheidsrapport van essenscia dat op 13 oktober wordt gelanceerd.

Tot slot had de Raad van Bestuur een boeiende discussie met de top van Voka. Voorzitter Michel Delbaere en de nieuwe gedelegeerd bestuurder Hans Maertens gaven een toelichting over hun visie op een geïntegreerde samenwerking tussen de interprofessionele en sectorale werkgeversorganisaties.

Naar aanleiding van de Raad van Bestuur vindt u via deze link op ons extranet het kwartaaloverzicht van de vooruitgang die geboekt werd in de 10 strategische actiedomeinen van essenscia vlaanderen. Ons team van experten staat ter beschikking voor bijkomende toelichting.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

 

Issues
Sustainable development
Product groups
News from our companies
FR NL
01 | 01
Sectorakkoord in teken van duurzame loopbanen

De sociale partners hebben deze week een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ondertekend voor de bijna 90.000 arbeiders en bedienden uit de chemie, kunststoffen en life sciences. Het sectorakkoord respecteert de maximale loonmarge zoals vastgelegd in het interprofessioneel akkoord en de wetgeving  en voorziet in de oprichting van een uniek Demografiefonds dat opleidings- en vormingsprojecten gaat uitwerken voor werkbaar werk.

Met deze cao hebben de sociale partners vooral de wil getoond om de toekomst van een van de belangrijkste industriële sectoren in ons land te ondersteunen. Het sectorakkoord gaat veel verder dan het louter vastleggen van loon- en arbeidsvoorwaarden en legt de klemtoon op duurzame loopbanen. Zo hebben we samen beslist om een deel van de loonmarge te investeren in een Demografiefonds dat de overgang naar werkbaar werk moet begeleiden.

Het is de bedoeling dat het fonds, dat onder deze vorm nog niet bestaat in ons land, projecten uitwerkt  om werknemers op een gemotiveerde en haalbare manier langer aan de slag te houden. Tegen eind oktober zullen de sociale partners de juridische structuur en de doelstellingen van het Demografiefonds concreet uitwerken. Hiermee neemt onze sector andermaal het voortouw in de maatschappelijke discussie rond langere loopbanen.

essenscia hecht veel belang aan een constructieve sociale dialoog en is daarom tevreden dat het sociaal overleg in een sfeer van wederzijds vertrouwen relatief snel tot een evenwichtig totaalakkoord heeft geleid. Het was trouwens de eerste keer dat een gezamenlijk akkoord voor arbeiders en bedienden werd onderhandeld. Zo bouwen we verder aan een vernieuwende sociale dialoog. Innovatie zit in het DNA van onze bedrijven, maar met de innovatie-cao van februari en dit sectorakkoord hebben we ook oog voor innovaties in de arbeidsorganisatie en het sociaal overleg.

Koen Laenens
Directeur sociaal beleid
essenscia
Issues
Reach, CLP & Product policy
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuws van de Raad van Bestuur van essenscia

De Raad van Bestuur van essenscia heeft het sectorakkoord voor de periode 2015-2016 unaniem goedgekeurd. De bestuursleden hadden eveneens aandacht voor het verloop van de sociale dialoog op Europees niveau. Op energievlak blijft essenscia pleiten voor meer rechtszekerheid inzake de hervorming van het groenestroombeleid en de geplande doorrekening van de hieraan verbonden kosten door de federale en gewestelijke regeringen.

De herziening van het ETS-systeem op Europees vlak moet de industrie toelaten om haar activiteiten in Europa op een competitieve manier te blijven ontwikkelen met het oog op economische groei en jobcreatie. Het vierde duurzaamheidsrapport van de sector van de chemie en life sciences wordt op 13 oktober voorgesteld in aanwezigheid van minister van Duurzame Ontwikkeling Marghem. Verschillende indicatoren illustreren op lange termijn het engagement van de sector om bij te dragen aan de diverse pijlers van een duurzame samenleving. De Raad van Bestuur gaf eveneens goedkeuring aan het eerste budgetvoorstel voor 2016.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia

Issues
essenscial
International trade & business development
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01

Belintra: chemiesector helpt hulpdiensten bij transportongevallen met chemische stoffen

De federale overheid en sectorfederatie essenscia hebben hun engagement hernieuwd om intensief samen te werken bij eventuele ongevallen tijdens het transport van chemische stoffen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon ondertekende maandag een nieuwe Belintra-overeenkomst bij BASF Antwerpen. Voortaan geldt Belintra (Belgian Incidents with Transports of hazardous substances) niet enkel voor wegverkeer, maar ook voor spoorvervoer. Het systeem werd ook geïntegreerd in het Europese ICE-netwerk (Intervention in Chemical transport Emergencies) en de interventies worden nu jaarlijks geëvalueerd.

Belintra, opgericht in 1998, is een mooi voorbeeld van de manier waarop de chemische industrie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt. Bij transportongevallen met gevaarlijke stoffen kunnen brandweer en civiele bescherming dag en nacht een beroep doen op de expertise van deskundigen uit de chemiesector, ook al zijn ze geen betrokken partij bij de ongevallen.

Via twee coördinatiecentra – BASF Antwerpen voor Nederlandstalige oproepen en Solvay voor Franstalige oproepen – schakelt Belintra een netwerk in van specialisten uit een veertigtal ondernemingen. Naargelang de ernst van het incident kan het gaan om telefonische bijstand, het sturen van een expert ter plaatse of de effectieve inzet van de Belintra-invertentiedienst met gespecialiseerd materiaal.

Veiligheid en milieubescherming zijn topprioriteiten voor onze sector. We stellen dan ook graag de expertise en knowhow van onze specialisten ter beschikking voor het algemeen belang. essenscia wil daarom iedereen die betrokken is bij Belintra uitdrukkelijk danken voor hun engagement. Minister Jan Jambon onderstreepte het belang van deze unieke samenwerking tussen overheid en industrie en was erg onder de indruk van de demonstratie van de BASF-interventiedienst.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia

Issues
essenscial
Innovation & patents
Social policy
International trade & business development
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

essenscia vlaanderen wil volgend schooljaar starten met proefprojecten duaal leren

Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft de Vlaamse regering vorige vrijdag een aangepaste conceptnota duaal leren goedgekeurd. Dit onderwijssysteem is een combinatie van leren en werken waarbij een aanzienlijk deel van de opleiding bestaat uit leren op de werkvloer.

Met deze conceptnota ligt er nu een duidelijk stappenplan op tafel voor de invoering van duaal leren als volwaardige onderwijsvorm binnen het secundair onderwijs. essenscia vlaanderen gelooft dan ook sterk in de slaagkansen van duaal leren, op voorwaarde dat maatwerk mogelijk is. De specifieke context van bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences vereist nu eenmaal een doordachte aanpak.

Daarom is het positief dat ondernemingen voldoende inspraak krijgen in de selectie, begeleiding en evaluatie van de leerlingen zonder al te veel administratieve rompslomp. Het is ook goed dat een leervergoeding volgens de conceptnota enkel mogelijk is bij een effectieve economische meerwaarde voor de onderneming. Tot slot steunen we de mogelijke uitbreiding van duaal leren naar het hoger onderwijs.

essenscia vlaanderen engageert zich dan ook om mee te werken aan de proefprojecten die volgend schooljaar worden opgestart. Zo kan onder meer de succesvolle Se-n-Se-studierichting (secundair na secundair) Chemische Procestechnieken, waarbij het aantal studenten de voorbije jaren is vervijfvoudigd tot 150, ingeschakeld worden als sleutelproject. Dit zullen we doen in overleg met bedrijven, onderwijsinstellingen en sociale partners waarbij we de duale leertrajecten willen selecteren in functie van de diverse noden van onze sector.

Heeft uw bedrijf interesse om mee te werken aan proefprojecten duaal leren? Neem voor meer informatie contact op met Jan Reynaert (jreynaert@essenscia.be), Sr. Advisor Arbeidsmarkt, Onderwijs en Vorming.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Issues
essenscial
Youth & training
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Boeiend en druk najaar voor chemie en life sciences

Na een korte zomerpauze brengen we u met deze nieuwsbrief weer elke week het laatste nieuws uit de chemie, kunststoffen en life sciences. Het belooft trouwens een boeiend en goedgevuld najaar te worden voor de sector. Blikvanger is natuurlijk de lancering van het vierde duurzaamheidsrapport op 13 oktober.

Ons land is van 7 tot 10 oktober trouwens het middelpunt van de wereldwijde chemische industrie met de organisatie van de Global Chemical Industry European Convention in Brussel door de Europese chemiefederatie Cefic.

Nog in oktober neemt essenscia deel aan de economische prinselijke missie naar Canada onder leiding van prinses Astrid. De troeven van de Belgische chemische industrie en life sciences worden tijdens deze missie volop uitgespeeld. Diezelfde maand ondersteunt essenscia/Bio.be de Europese Biotechweek en de organisatie van het European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy (EFIB), eveneens in Brussel.

Tot slot kunt u ook al de datum noteren van het jaarevent van essenscia vlaanderen dat op maandag 16 november zal plaatsvinden in de Ghelamco Arena in Gent met als thema ‘Vlaamse chemie en life sciences in de Champions League voor internationale investeringen?’.

Corine Petry
Head of Communication
Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Life sciences in de spotlight

Belgische bedrijven zijn wereldspelers in de farmaceutische industrie en de biotechnologie. Die toonaangevende rol wil essenscia/Bio.be dit najaar extra in de verf zetten. Zo zetten we mee onze schouders onder de European Biotech Week van 12 tot 18 oktober en het EFIB-Forum (European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy, ) van 27 tot 29 oktober in Brussel.

We focussen ook op inhoud. Zo organiseren we op 17 september een workshop over de toepassing van de ISO-standaarden in de biotechnologie met als gastspreker Tatsuo Heki, voorzitter van de bevoegde ISO-werkgroep. Inschrijven kan via de link verderop in deze nieuwsbrief. Daarenboven ontvangt u binnenkort alle info over ons seminarie ‘Use of Genetic Resources’ dat op 12 oktober zal plaatsvinden in Technopolis.

Tot slot kan u in datzelfde Technopolis op 5 november terecht voor de World Biotech Tour (), een internationaal wetenschapsfestival over het belang van biotechnologie. Via leuke experimenten en interessante lezingen ontdekken jong en oud welke rol biotechnologie speelt in hun dagelijks leven. Op de hoogte blijven van de nieuwste evoluties binnen de Belgische life sciences? Bezoek dan zeker eens de website van BioVox.

Cathy Plasman
Secretaris-generaal essenscia/Bio.be

Issues
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
News from our partners
FR NL
01 | 01

Een taxshift met effect

Deze zomer bereikte de regering Michel een akkoord over een taxshift die resulteert in een effectieve daling van de kosten op arbeid.

Enerzijds zal de reeds voorziene bijkomende lastenverlaging op reguliere ploegenarbeid al in 2016 versneld worden doorgevoerd, waarbij de vermindering voor specifieke volcontinuarbeid ongewijzigd blijft. Anderzijds werd een traject overeengekomen om de patronale RSZ-bijdrage te reduceren tot maximaal 25% tegen 2020.

Deze maatregel is er dan ook één met een daadwerkelijk positief effect op de loonkostenhandicap tegenover de buurlanden. De taxshift geeft zuurstof aan de bedrijven, zodat investeringsdossiers voor Belgische sites in een gunstig daglicht komen te staan.

Investeringen blijven immers de enige sleutel naar een blijvende werkgelegenheid die op haar beurt de beste maatregel is voor duurzame koopkracht. De regering toont hiermee leiderschap in een moeilijke materie. Het zou goed zijn mochten de sociale partners in het najaar de krachten bundelen om dit positief elan volop te steunen.

Koen Laenens
Directeur Sociaal beleid essenscia

 

Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Een gezond klimaat voor de burger en voor de industrie

essenscia heeft deze week een reactie gestuurd naar de Europese Commissie uit onvrede met de publicatie van het ‘energie zomerpakket’. Dat omvat onder meer een voorstel voor de hervorming van het Europese emissiehandelssysteem ETS vanaf 2020. Voor essenscia is deze ETS-hervorming van essentieel belang om te garanderen dat de best presterende bedrijven in energie-intensieve sectoren in de EU blijven en er verder kunnen groeien zonder competitiviteitsverlies.

In tegenstelling tot de doelstelling die de Europese Raad formuleerde in oktober vorig jaar - een adequate bescherming tegen onnodige kosten voor bedrijven die internationaal concurreren - bedreigt het Commissievoorstel dat nu op tafel ligt de competitiviteit van deze bedrijven en ondergraaft ze het investeringsvertrouwen.

Waarover gaat het? ETS is een marktsysteem voor emissierechten gericht op het reduceren van de industriële uitstoot van broeikasgassen door de elektriciteitssector en de verwerkende industrie in de EU. Het totaal aantal toegelaten emissies wordt vooraf vastgelegd, zonder rekening te houden met de economische evolutie en de snelheid van de technologische vooruitgang, en mag niet overschreden worden. De bedrijven dienen elk jaar evenveel emissierechten in te leveren als de hoeveelheid emissies die ze gedurende dat jaar hebben uitgestoten.

Om de competitiviteit van de Europese industrie te beschermen ten opzichte van andere regio’s, die dergelijk prijsverhogend systeem niet kennen, wordt een gedeeltelijke kosteloze toewijzing van emissierechten voorzien voor ondernemingen die internationaal concurreren. Deze bescherming, gebaseerd op strenge performantiecriteria, wil men nu nog verder afbouwen. Dit tast de competitiviteit aan zonder de emissies daadwerkelijk te verminderen.

essenscia pleit voor een aantrekkelijk investeringsklimaat in Europa, zowel voor investeringen in bestaande als in nieuwe installaties. Hiervoor is een correct niveau van carbon leakage bescherming nodig, in lijn met de economische conjunctuur. Bovendien is het beter de bescherming te baseren op actuele productieniveaus, in plaats van historische, zodat industriële groei mogelijk is.

Els Brouwers
Head of Energy & Climate

Issues
essenscial
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01
Federale regering en essenscia werken samen aan concurrentiekracht Belgische chemie en life sciences

De federale regering en essenscia hebben deze week de ‘High Level Group chemie en life sciences’ opnieuw opgestart. Met dit overlegplatform willen we het concurrentievermogen van de chemische industrie en life sciences versterken om zo de verankering van de sector in België te verzekeren. De officiële installatievergadering in aanwezigheid van eerste minister Charles Michel vond plaats bij Realco in Louvain-la-Neuve.

De High Level Group zal werken rond vier sleuteldomeinen: werkgelegenheid, energie, innovatie en de bescherming van de gezondheid en het milieu. Op de agenda staan concrete onderwerpen zoals de loonkost van volcontinuarbeid, competitieve energieprijzen, de uitbreiding van de fiscale vrijstelling voor onderzoekers tot op bachelorniveau of het nationale register voor nanomaterialen. De maandelijkse vergaderingen van de werkgroepen moeten tegen eind 2016 uitmonden in een concreet actieplan.

Eerste minister Charles Michel erkent de chemische industrie, kunststoffen en life sciences als een van de economische pijlers van ons land en beschouwt deze High Level Group als een praktijkvoorbeeld van de groeistrategie van de federale regering. Er zal dan ook regelmatig overleg zijn met het kabinet van de eerste minister om de vooruitgang van de werkzaamheden op te volgen.

Voor essenscia is deze nieuwe High Level Group – er waren gelijkaardige succesvolle initiatieven met premiers Leterme en Di Rupo – van essentieel belang om de leiderspositie van de Belgische chemische en farmaceutische industrie op de wereldmarkt te versterken, zeker in het licht van de groeiende internationale concurrentie zoals de heropleving van de Amerikaanse chemische industrie dankzij de exploitatie van schaliegas.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia
Issues
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuws uit de Raad van Bestuur van essenscia

De Raad van Bestuur van essenscia is op 15 september samengekomen bij Realco in Louvain-la-Neuve naar aanleiding van de officiële lancering van de ‘High Level Group Chemie en Life Sciences’ in aanwezigheid van eerste minister Charles Michel. Leden van de Raad van Bestuur zullen de vier werkgroepen voorzitten: arbeidsmarkt, energie, innovatie en de bescherming van de gezondheid.

Catherine Rutten, CEO van Pharma.be, presenteerde het Toekomstpact voor de patiënt, afgesloten tussen de federale regering en de biofarmaceutische industrie. De voorzitter heeft dit initiatief positief onthaald. Samen met de High Level Group onderstreept dit pact het belang van onze sector voor de socio-economische welvaart van het land.

Het wegwerken van de loonkostenhandicap met de buurlanden blijft een prioriteit voor essenscia. De maatregelen van de tax shift, zoals aangekondigd door de regering, laten toe om de arbeidskosten voor volcontinuarbeid te verminderen van 28% in 2010 tot 13% tegen 2019-2020. essenscia pleit eveneens voor meer flexibiliteit wat betreft de rendementsgarantie voor de tweede pensioenpijler en het behoud van de verticale methode in de aangepaste wetgeving op de aanvullende pensioenen.

Tot slot nodigt essenscia haar leden uit op de lancering van het duurzaamheidsrapport 2015 dat op 13 oktober zal plaatsvinden in aanwezigheid van minister Marie Christine Marghem. Om de aantrekkingskracht van de sector in het buitenland te promoten, zal essenscia eind oktober tijdens de prinselijke missie naar Canada twee seminaries organiseren, namelijk over de sterke positie van zowel de Belgische biofarma (Vancouver) als van de chemiesector (Calgary).

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia

Issues
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuws van de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen

Op 24 september vond de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen plaats. De vergadering besprak de huidige samenwerking tussen essenscia vlaanderen en Voka en de randvoorwaarden om deze samenwerking in de toekomst te versterken.

De Raad keurde ook het ontwerp sectorconvenant met de Vlaamse overheid goed. Met dit convenant engageren de sociale partners van de sector en de Vlaamse overheid zich om te werken aan concrete projecten voor een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, competentiebeleid en een bevordering van de evenredige arbeidsdeelname. Het convenant wordt nu voorgelegd aan de Vlaamse Regering om begin januari in werking te treden voor een periode van twee jaar.

Nog op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt gaven de bestuurders hun steun aan het proefproject duaal leren voor de Se-n-Se-opleiding chemische procestechnieken. Begin 2016 wordt dit nieuwe concept aan de bedrijven voorgesteld met als doel vanaf volgend schooljaar in heel Vlaanderen te starten met duaal leren in deze belangrijke opleiding voor de job van procesoperator. Gelijkaardige duale leertrajecten worden uitgewerkt met de farma- en kunststoffensector.

Verder nam de Raad van Bestuur kennis van de recente aanpassing van de doorrekening van het groenestroom- en WKK-beleid waarbij de Vlaamse Regering oog heeft gehad voor de competitiviteit van de energie-intensieve industrie. Het management van de Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry (FISCH) lichtte de plannen toe om FISCH om te vormen tot een speerpuntcluster in het nieuwe clusterbeleid.

Tot slot werden de bestuurders geïnformeerd over het essenscia vlaanderen-jaarevent ‘Vlaamse Chemie en Life Sciences in de Champions League voor internationale investeringen?’. Leden en stakeholders zijn van harte welkom op maandag 16 november in de Ghelamco Arena in Gent. U kan zich inschrijven via deze link.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

Issues
essenscial
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
België verwelkomt de wereldtop van de chemie

Na Londen, München en Parijs vindt de Global Chemical Industry European Convention, de jaarlijkse bijeenkomst van de wereldtop van de chemie, op dit moment plaats in Brussel. Van 7 tot 10 oktober bespreken bedrijfsleiders en bestuurders van de belangrijkste chemiebedrijven en –federaties uit de wereld de uitdagingen voor de chemiesector in Europa en op wereldvlak.

De keuze voor Brussel als gaststad illustreert het belang van de Belgische chemische industrie. De deelname van drie vice-eersteministers – Didier Reynders, minister van Buitenlandse en Europese Zaken, Jan Jambon, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Kris Peeters, minister van Werk en Economie – én van Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad, onderstreept dat de politieke leiders de chemiesector erkennen als belangrijke pijler van de Belgische economie.

Bovenaan de agenda van de conventie staat het mondiale en Europese klimaatbeleid. De chemische industrie pleit ervoor dat de COP 21, de VN-Klimaatconferentie van begin december in Parijs, zal leiden tot internationale lange-termijnakkoorden die alle industrielanden binden. Deze akkoorden moeten de omschakeling naar een koolstofarme economie versnellen. Zolang er geen globaal akkoord bereikt is, moet Europa er in zijn energie- en klimaatbeleid echter over blijven waken dat de Europese industrie voldoende competitief blijft tegenover de internationale concurrentie.

Dag na dag ontwikkelen talentvolle medewerkers in de chemiebedrijven innoverende oplossingen om een antwoord te bieden op de wereldwijde uitdagingen, waaronder de klimaatproblematiek. Bovendien kent de toekomstgerichte chemiesector een economische groei die sterker is dan het mondiale gemiddelde. België beschikt met zijn chemische industrie dus duidelijk over een troef die het vaker moet durven uitspelen.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia
Issues
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuwe duurzaamheidsrapport van de chemie en life sciences

essenscia heeft deze week het vierde duurzaamheidsrapport van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences voorgesteld in aanwezigheid van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem.

Het nieuwe duurzaamheidsrapport illustreert op basis van ruim dertig indicatoren de vooruitgang van de sector in de sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity. Het hoofdstuk Products toont aan dat de innovatieve producten van de industrie duurzame oplossingen bieden voor tal van maatschappelijke uitdagingen.

Het rapport bevat ook enkele opvallende nieuwigheden. Zo ontwikkelde essenscia een nieuwe indicator die de resource efficiency van de sector in kaart brengt. Sinds 2005 is de productie-index met 41% gestegen terwijl het gebruik van energiedragers als grondstof met 8% is gedaald. De sector produceert dus meer met minder grondstoffen. Daarnaast integreert het duurzaamheidsrapport ook de Sustainable Development Goals die vorige maand door de Verenigde Naties werden gelanceerd.

In 2009 waren we de eerste industriële sector met een uitgebreid duurzaamheidsrapport. Deze vierde editie bewijst opnieuw dat duurzame ontwikkeling in het DNA zit van de chemie en life sciences. Het rapport toont op een unieke manier aan dat de bedrijven en de medewerkers uit de sector een cruciale bijdrage leveren aan de verbetering van ieders levenskwaliteit. We zouden het daarom heel erg waarderen mocht u het rapport delen met uw netwerk.

Ontdek het integrale rapport op www.essensciaforsustainability.be

Veel leesplezier !

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia

Issues
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
News from our partners
FR NL
01 | 01

Afbouw schuldenberg groenestroomcertificaten is eerste stap in structurele hervorming Vlaams energiebeleid

De Vlaamse regering besliste vorige week vrijdag om de heffing per afnamepunt substantieel te verhogen voor alle elektriciteitsgebruikers, zowel gezinnen als bedrijven, om zo de schuldenberg van zowat 2 miljard euro aan groenestroomcertificaten tegen 2021 versneld af te bouwen. essenscia vlaanderen ondersteunt de beslissing om eindelijk duidelijkheid te brengen over de aanpak van de jarenlange oversubsidiëring van hernieuwbare energie.

Het optrekken van de heffing zal ook voor de chemie- en farmabedrijven een meerkost betekenen, maar het verdient vermelding dat de Vlaamse regering in haar beslissing rekening houdt met de concurrentiekracht van de energie-intensieve industrie. De energiekosten voor Vlaamse bedrijven liggen nu eenmaal hoger dan in de buurlanden. Dat is een fors concurrentienadeel voor een sector waar energiekosten zeer zwaar doorwegen in de totale kostenstructuur.

essenscia vlaanderen blijft daarom pleiten voor een transparante prijsvergelijking van de totale energiekost – inclusief heffingen, taksen en netwerktarieven – met de industrie in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Vlaams Energieminister Annemie Turtelboom heeft dit voornemen alvast opgenomen in haar beleidsbrief voor het komende parlementaire jaar.

De invoering van dergelijke energienorm laat toe om op basis van objectieve criteria extra maatregelen te nemen om de competitiviteit van de Vlaamse industrie te vrijwaren. Dat is een absolute noodzaak voor het behoud van de tewerkstelling en de bijhorende welvaart die onze sector creëert.

essenscia vlaanderen is daarnaast vragende partij voor het doorvoeren van een structurele hervorming zodat het groenestroombeleid niet blijft leiden tot bijkomende financiële lasten voor de elektriciteitsverbruikers. Enerzijds is er nood aan een versterkte focus op innovatie in plaats van subsidiëring waarbij de chemische industrie een voortrekkersrol speelt in de ontwikkeling van duurzame technologieën. Anderzijds kan een uitdoofscenario van de subsidies voor hernieuwbare energie leiden tot een volwaardige integratie van groene stroom in de elektriciteitsmarkt.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

Els Brouwers
Hoofd Energie en Klimaat essenscia

Issues
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
FR NL
01 | 01
Vlaamse chemie en life sciences in de Champions League?

De Vlaamse chemie en life sciences in de Champions League voor internationale investeringen? Dat is ditmaal het centraal thema van het jaarlijks evenement van essenscia vlaanderen op maandag 16 november vanaf 17.30 uur in de Ghelamco Arena in Gent.

De voorbije maanden en jaren slaagden heel wat bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences er in om belangrijke investeringsdossiers naar Vlaanderen te halen. Wat zijn de redenen van dit succes en hoe kunnen we de aantrekkingskracht van Vlaanderen als investeringslocatie nog versterken?

Om op die cruciale vragen een antwoord te zoeken, geven we via videogetuigenissen het woord aan internationale investeerders als Mark Costa (Eastman Chemical Company), Tom Heyman (Johnson & Johnson), Masanori Ikeda (Nippon Shokubai), Marc Lebel (FRX Polymers) en Margret Suckale (BASF).

In het aansluitende panelgesprek gaan Hans Casier (INEOS Phenol), Dirk Coorevits (Soudal), Roel De Vil (Nippon Shokubai) en Claire Tillekaerts (Flanders Investment & Trade) dieper in op de troeven van de sector én op de toekomstige uitdagingen voor de chemie en life sciences. Vlaams minister-president Geert Bourgeois houdt de slottoespraak.

In naam van alle medewerkers van essenscia vlaanderen hoop ik u op 16 november persoonlijk te mogen begroeten. Inschrijven kan eenvoudig via deze link.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen
Issues
essenscial
Reach, CLP & Product policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01
Essenscia/Bio.be in de bres voor innovaties in de biotechnologie

Tijdens de European Biotech Week en het EFIB-forum (European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy) heeft sectorfederatie essenscia/Bio.be via workshops, seminaries en bedrijfsbezoeken opgeroepen om wetenschappelijk onderzoek in de biotechnologie niet te laten stilvallen door complexe en langdurige administratieve procedures.

Tijdens een seminarie in Technopolis over het Nagoya-protocol – dat de toegang regelt tot genetische bronnen zoals planten, zaden, schimmels en micro-organismen – gaf staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs aan deze bekommernis te delen en te streven naar een efficiënte toepassing van het protocol om de toekomst van de Belgische biotechsector te verzekeren.

Tijdens een bedrijfsbezoek aan biotechbedrijf Celyad, in samenwerking met het Belgische platform voor celtherapie Co-ACT, pleitte essenscia/Bio.be voor een aangepast wettelijk kader voor celtherapie om de competitiviteit van de sector te garanderen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block bevestigde haar engagement om de innovatie in de celtherapie te ondersteunen en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen te bevorderen.

Tijdens het EFIB-forum presenteerden twee Belgische start-ups hun baanbrekende innovaties. Green2Chem ontwikkelt een bioreactor om wortelgewassen zoals ginseng snel en continu te kweken. Syngulon bouwde expertise uit om biologische processen in bioreactoren op een meer efficiënte manier te sturen. Beide innovaties illustreren het groeipotentieel van de industriële biotechnologie dankzij vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek.

Cathy Plasman
Secretaris-generaal essenscia/Bio.be
Issues
essenscial
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Vlaamse chemie en life sciences op weg naar sterk investeringsjaar

De Vlaamse chemie en life sciences ligt op koers om ook in 2015 meer dan 1 miljard euro aan investeringen aan te trekken. Dat blijkt uit een tussentijdse berekening op basis van de beschikbare halfjaarcijfers. Daarmee zet de sector het sterke investeringsritme van de voorbije jaren verder.

Het jaarlijks evenement van essenscia vlaanderen, voorbije maandag in de Ghelamco Arena, stond dan ook in het teken van internationale investeringen. Flanders Investment & Trade maakte bekend dat de chemie en life sciences de voorbije jaren niet enkel de meeste, maar vooral ook de grootste investeringsprojecten naar Vlaanderen haalde.

Met 154 BDI-projecten (Buitenlandse Directe Investeringen) in de periode 2010-2014 is de sector goed voor 18% van het totaal aantal investeringen. Die vertegenwoordigen samen een bedrag van 4,26 miljard euro en dat is liefst 38% van het totale investeringsbedrag van buitenlandse ondernemingen in Vlaanderen.

Tijdens het panelgesprek kwamen de vele troeven van de sector duidelijk naar voren, maar was er ook voldoende aandacht voor de toekomstige uitdagingen. Minister-president van de Vlaamse regering Geert Bourgeois erkende in zijn slottoespraak het economische belang van de sector en de noodzaak om de competitiviteit van de industrie te versterken.

Herbeleef het evenement via deze foto- en videoreportage.
Herbekijk de getuigenissen van internationale investeerders zoals Eastman Chemical Company, Johnson & Johnson, Nippon Shokubai, FRX Polymers en BASF.
Ontdek in deze animatiefilm waarom België en Vlaanderen wereldkampioen zijn in chemie, kunststoffen en life sciences. 

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

 

Issues
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

essenscia aanwezig op Klimaatconferentie in Parijs

Volgende week start de belangrijke COP21 VN-Klimaatconferentie in Parijs. essenscia steunt een globale aanpak van het klimaatprobleem en is daarom vragende partij voor een globaal en bindend akkoord met gelijke spelregels voor alle grote industrielanden.

Belgische ondernemingen moeten vandaag opboksen tegen concurrenten uit andere werelddelen waar minder strenge milieuregels gelden, de gemiddelde energieprijzen lager liggen en bedrijven geen CO2-uitstootrechten of forse financiële bijdragen voor hernieuwbare energie moeten betalen. Een level playing field, of een gelijkmatige verdeling van de klimaatinspanningen tussen alle grote economieën, is daarom een cruciaal onderdeel van elk toekomstig klimaatakkoord.

Bovendien dragen de innovatieve producten uit de chemie, kunststoffen en farma net bij tot de oplossing van het klimaatprobleem. Men kan wel doelstellingen vastleggen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, maar dat lukt enkel met nieuwe technologieën en producten voor een zuiniger energieverbruik, zoals lichtere materialen voor een lager brandstofverbruik in voertuigen of een betere isolatie van gebouwen.

Om die innovaties te stimuleren, moet de competitiviteit van de industrie in België en Europa gewaarborgd worden. Om de bedrijven hier te houden en hen te steunen in hun duurzame strategie, zijn gelijke spelregels op wereldvlak absoluut nodig. Beleidsmakers moeten beseffen dat de chemische industrie niet het probleem is, maar net een belangrijk deel van de oplossing.

Els Brouwers
Hoofd Energie & Klimaat
essenscia

Issues
essenscial
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Chemie en life sciences dragen fors bij aan betere luchtkwaliteit

De chemische industrie, kunststoffen en life sciences investeerde de voorbije decennia fors in milieuzorg, hoofdzakelijk via verbeterde productie- en verbrandingsprocessen. Met resultaat. De specifieke verzurende emissies – zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) – bedragen momenteel minder dan 5% van de uitstoot in 1987. Anders gezegd: de specifieke uitstoot die ‘zure regen’ kan veroorzaken, ligt vandaag twintig keer lager in vergelijking met de nulmeting en nadert stilaan een asymptotisch minimum.

Hoewel de sector nog slechts verantwoordelijk is voor amper 3% van de totale uitstoot van verzurende emissies in België, blijven bedrijven bij elk investeringsproject rekening houden met de milieu-impact, waaronder de NOx- en SOx-emissies. Om die reden verwelkomt de chemische industrie de strengere emissiegrenswaarden voor middelgrote stookinstallaties (MCP of Medium Combustion Plants) die eind november werden goedgekeurd door het Europees Parlement. Deze nieuwe EU-richtlijn zorgt namelijk voor een level playing field met gelijke milieuregels binnen de Europese Unie.

Sinds eind 2013 debatteren de Europese instellingen ook over een herziening van de NEC-richtlijn, de National Emission Ceilings Directive. Deze bepaalt de maximale jaaruitstoot per lidstaat voor de voornaamste luchtpolluenten, bijvoorbeeld ‘fijn stof’. Hoewel de chemiesector geen dominante bijdrage levert voor deze specifieke luchtverontreiniging, blijft essenscia pleiten voor realistische plafonds. De lat voor een betere luchtkwaliteit mag evident hoog worden gelegd, maar het moet wel technologisch en economisch haalbaar zijn om er over te geraken. Niemand wint bij onvoldoende onderbouwde en te optimistische scenario’s – hoe goed bedoeld ook – die achteraf bijgestuurd moeten worden met extra reductiemaatregelen.

Philippe Cornille
Senior Advisor Milieu essenscia
Issues
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuws van de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen

Op 3 december was de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen te gast bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol. De vergadering besprak de vooruitgang van de advocacy op Vlaams niveau waarbij de focus ligt op vier thema’s: energie en klimaat, onderwijs en arbeidsmarkt, omgeving en innovatie.

Belangrijke dossiers zijn onder meer de recente hervorming van het groenestroombeleid, de invoering van een energienorm, de voorbereiding van duale leertrajecten voor de opleidingen chemische procestechnieken en mechanische vormgevingstechnieken (specifiek voor de kunststofverwerkende bedrijven), de invoering van de omgevingsvergunning, het respecteren van het level playing field in de Vlaamse milieuregelgeving, de doorstart van FISCH als speerpuntcluster en de ondersteuning van de valorisatie van innovatief onderzoek.

De Raad keurde aansluitend de strategische prioriteiten 2016 van essenscia vlaanderen goed waarbij het versterken van de competitiviteit van onze industrie de centrale doelstelling blijft. De bestuurders werd verder geïnformeerd over de besprekingen van de samenwerkingsovereenkomst tussen Voka en essenscia vlaanderen die de komende weken wordt gefinaliseerd.

Een terugblik op het jaarevent van essenscia vlaanderen van 16 november jl. stond eveneens op de agenda. Het event over internationale investeringen in de Gentse Ghelamco Arena werd zowel naar inhoud als vorm erg positief geëvalueerd. De Raad van Bestuur koos ‘de arbeidsmarkt van de toekomst’ als werktitel voor het jaarevent 2016. Tot slot werden de plannen voor BlueChem, een incubator en accelerator voor jonge bedrijven en start-ups in de chemiesector, toegelicht door de stad Antwerpen en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV).

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

Issues
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Nieuws uit de raad van bestuur van essenscia

De raad van bestuur van essenscia is samengekomen op 9 december. Wat het sociaal beleid betreft, werden de leden geïnformeerd over de onderhandelingen met de sociale partners over de oprichting van een Demografiefonds en over de aanpassing van de wet op de aanvullende pensioenen.

Intussen heeft de installatievergadering van de High Level Group Chemie en Life Sciences plaatsgevonden op het kabinet van de eerste minister. Tijdens de startmeeting werd de werking besproken van dit overlegplatform tussen de federale regering en essenscia. Een aantal werkgroepen zijn sinds midden november aan de slag.

Op energievlak stond de COP21 Klimaatconferentie op de agenda en de mogelijke impact hiervan op de herziening van het Europese ETS-emissiehandelssysteem. essenscia blijft pleiten voor beschermingsmaatregelen om de ondernemingen te wapenen tegen carbon leakage en de competitiviteit van de sector te vrijwaren. Vervolgens werd ingegaan op het dossier van de EEAG-aanmelding (Environmental and Energy State Aid Guidelines) waarbij een specifieke aanpak werd voorgesteld om de dossiers op federaal, Vlaams en Waals niveau afzonderlijk te behandelen.

De raad van bestuur keurde het budget 2016 unaniem goed, net als de modaliteiten van de lidmaatschapsbijdragen. De raad van bestuur werd afgesloten met een uitgebreid overzicht van de belangrijkste dossiers en activiteiten van Bio.be in 2015.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia
Issues
essenscial
Sustainable development
Innovation & patents
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Onze beste wensen voor 2016

In naam van alle medewerkers bij essenscia wens ik u en uw familie het allerbeste voor 2016. Dat het een ondernemend jaar mag worden boordevol inspiratie en innovatie in de chemie, kunststoffen en life sciences. Bij essenscia staan we ook dit jaar klaar om de baanbrekende en duurzame innovaties bij onze lidbedrijven maximaal te ondersteunen en hard verder te werken aan de competitiviteit en de uitstraling van de sector.

Net als de voorbije jaren hebben we ook in 2016 een uitgebreid programma uitgewerkt met tientallen praktijkgerichte opleidingen, trainingen en infosessies op maat van de sector. U kan zich nu al inschrijven voor een hele reeks specifieke vormingssessies over uiteenlopende thema’s als proces- en productveiligheid of de bescherming van intellectuele eigendom. Hieronder vindt u een beknopt overzicht.

Tot slot wil ik al graag vooruitblikken op twee belangrijke evenementen in 2016. Op dinsdag 19 april organiseert essenscia vanaf 17 uur haar jaarlijks evenement in Square Meeting Centre in Brussel. De komende weken verneemt u hierover alle details. In het najaar staat de derde editie van de essenscia Innovation Award op het programma. Misschien wordt uw onderneming wel de opvolger van BASF/Emulco en Agfa Graphics? De voorwaarden tot deelname worden dit voorjaar bekendgemaakt. De winnaars en de genomineerden van de vorige edities kunt u hier bekijken.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia

Overzicht opleidingen 1ste semester 2016:

• Workshops Vlarip (CLP & REACH) op 21/1, 18/2, 24/3, 21/4, 19/5 en 16/6. Info & inschrijven.
• Infosessies Octrooicel op 3/3 en 26/5. Programma & inschrijven.
• Basisvorming productbeleid op 22/3, 12/4, 28/4 en 10/5. Info & inschrijven.
• Delta Process Academy op 9/3 en 8/6. Info
• Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor informatie over bijkomende opleidingen.
Issues
essenscial
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Sectorbedrijven zetten volop in op energie-efficiëntie

109 Vlaamse chemie-, kunststof- en farmabedrijven hebben het voorbije decennium gezamenlijk evenveel energie bespaard als het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer anderhalf miljoen huishoudens. De reden? Permanente investeringen zorgden voor een toename van de energie-efficiëntie met meer dan 10%. Dat blijkt uit het eindrapport van de eerste generatie energiebeleidsovereenkomsten (periode 2002-2014) tussen de sector en de Vlaamse overheid.

De resultaten maken duidelijk dat onze sectorbedrijven zo efficiënt en zuinig mogelijk omspringen met energie en op dit vlak tot de wereldtop behoren. Aan de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten (periode 2015-2020) zijn intussen 111 sectorbedrijven vrijwillig toegetreden, goed voor liefst 90% van het sectorale energieverbruik.

De deelnemende ondernemingen, zowel multinationals als KMO’s, engageren zich tot een continue verbetering van de energie-efficiëntie en dragen op die manier bij aan de realisatie van de Vlaamse CO2- en energiedoelstellingen. Innovatie en energie-efficiëntie zijn bovendien belangrijke voorwaarden om internationaal competitief te blijven. Het is daarom goed dat het systeem van de energiebeleidsovereenkomsten hiervoor een positief beleidskader creëert.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

Lees het volledige persbericht.
Issues
essenscial
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Social policy
Health, Safety & Environment
Sustainable construction
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia benefits
News from our partners
FR NL
01 | 01
België promoot chemie en life sciences op het World Economic Forum in Davos

In samenwerking met de federale regering heeft essenscia vanochtend de troeven van de Belgische chemie en life sciences in de kijker gezet tijdens het ‘Belgian Power Breakfast’ op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Het evenement vond plaats voor een publiek van internationale investeerders en werd onder meer bijgewoond door Koning Filip en Koningin Mathilde, Vice-eersteminister en minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo en Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

België beschikt over een chemische en farmaceutische industrie van wereldklasse. De opleidingsgraad en knowhow van de werknemers, de hoogtechnologische infrastructuur en de focus op innovatie en duurzaamheid zijn troeven die internationaal erkend worden. Het komt er nu op aan de competitiviteit van onze ondernemingen te versterken en een aantrekkelijk investeringsklimaat te creëren dat bijkomende investeerders kan aantrekken.
De taxshift van de federale regering is daarbij een stap in de goede richting.

Met een derde van de totale Belgische export en bijna 30% van alle industriële investeringen – 1,78 miljard euro in 2014 – is de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences een industrietak met een zeer belangrijk aandeel buitenlandse investeringen. Daarom zet essenscia al jaren zwaar in op de wereldwijde promotie van de sector bij potentiële investeerders. In die optiek zal een delegatie van essenscia in december deelnemen aan de prinselijke missie naar Texas in de Verenigde Staten.

Lees meer over de internationale promotie van de Belgische chemie en life sciences in ons duurzaamheidsrapport.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia
Issues
essenscial
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Chemie en life sciences sleutelsectoren voor internationalisering Vlaamse economie

Duurzame chemie en life sciences zijn door de Vlaamse overheid aangeduid als sleutelsectoren voor het internationaal economisch beleid van Vlaanderen. Dat is maandag door Vlaams minister-president Geert Bourgeois bekendgemaakt tijdens de eerste Flanders International Economic Summit van FIT (Flanders Investment & Trade).

In totaal selecteerde de Vlaamse overheid in overleg met ruim 100 stakeholders vijf zogenaamde ‘accelerators’ of industrieën die als speerpunt worden uitgespeeld binnen een wereldwijde economische strategie. Het gaat om life sciences & health; duurzame chemie, bio-economie en circulaire economie; food; smart logistics en solution driven engineering & technology. Dit alles onder de slagzin ‘Create solutions for a complex world’.

Met essenscia vlaanderen zetten we graag mee onze schouders onder deze aanpak met de focus op innovatie en duurzaamheid. Met één derde van de totale export en 38% van het totale investeringsbedrag van buitenlandse ondernemingen in Vlaanderen zijn de chemie, kunststoffen en life sciences namelijk ook sleutelsectoren voor de Vlaamse welvaart. Of anders gezegd: ‘we are part of the solution’.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen
Issues
essenscial
essenscia in the news
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
News from our companies
FR NL
01 | 01
Chemie en life sciences goed voor 4 van de 9 nominaties ‘Foreign Investment Trophy’

Liefst vier van de negen genomineerden voor de ‘Foreign Investment of the Year Trophy 2016’ van FIT (Flanders Investment & Trade) komen uit de chemie en farma. Het gaat om Datwyler en Evonik in de categorie ‘Europe’, Nippon Shokubai in de categorie ‘Asia, Africa & Middle East’ en Pfizer in de categorie ‘Americas’. De winnaars worden bekendgemaakt op 24 februari. Stemmen op uw favoriet(en) kan tot vrijdag 19 februari via foreigninvestmenttrophy.

In naam van essenscia vlaanderen wil ik de vier ondernemingen en hun werknemers van harte feliciteren met deze nominatie. Dit bewijst opnieuw dat de sector een cruciale rol speelt in het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Vlaanderen. Zo was de chemische en life sciences industrie in de periode 2010-2014 goed voor 154 buitenlandse investeringsprojecten en 38% van het totale investeringsbedrag van buitenlandse ondernemingen in Vlaanderen.

De investeringsgraad blijft ook de beste graadmeter voor de verankering op lange termijn van de chemie, kunststoffen en life sciences in Vlaanderen. Het is bovendien opvallend dat de genomineerde investeringen – en de bijhorende jobcreatie – stuk voor stuk focussen op innovatie en duurzaamheid. Voor essenscia vlaanderen vormt dit een extra motivatie om te blijven werken aan de competitiviteit van de sector binnen een internationale economische context.

Stem hier op uw favoriet.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen
Issues
essenscial
Sustainable development
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Uniek Demografiefonds investeert in werkbaar werk in de chemie en life sciences

Met de oprichting van een Demografiefonds, een primeur voor ons land, gaat de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences concrete projecten financieren om de overgang naar langer werken mogelijk te maken en dit zowel voor arbeiders als bedienden. essenscia heeft met de sociale partners een principeakkoord bereikt om een deel van de wettelijk beschikbare loonmarge niet om te zetten in een directe koopkrachtverhoging, maar via het Demografiefonds te investeren in langetermijnprojecten die werkbaar werk moeten bevorderen.

Ondernemingen uit de sector kunnen via het fonds projectvoorstellen indienen en laten financieren. Het kan bijvoorbeeld gaan om loopbaanbegeleiding bij de overstap naar lichter werk, peter- en meterschapsprojecten voor coaching, de tijdelijke combinatie van een dagfunctie met een ploegensysteem of competentiegerichte bijscholingen om interne mutaties te faciliteren. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar oudere personeelsleden en medewerkers in ploegenstelsels, zonder evenwel de jongeren te vergeten.

Met dit Demografiefonds neemt één van de belangrijkste industriële sectoren van het land – het fonds heeft betrekking op bijna 1.000 bedrijven en 90.000 werknemers – het voortouw in het maatschappelijk debat over langere loopbanen en duurzame inzetbaarheid. Het Demografiefonds van onze sector staat op die manier symbool voor de daadkracht van een constructieve sociale dialoog waarbij een mooi evenwicht tussen sector- en ondernemingsniveau ruimte laat voor het nodige maatwerk. De vakbonden geven aan dat ze met deze open geest effectief mee werk willen maken van de jobs van morgen.

Koen Laenens
Directeur Sociaal Beleid essenscia

Lees hier het persbericht
Issues
essenscial
essenscia in the news
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01
Chemie voor duurzaam bouwen en verbouwen

Tijdens Batibouw, dat plaatsvindt van 25 februari tot 6 maart, zullen heel wat sectorbedrijven hun innovatieve oplossingen presenteren voor duurzaam bouwen, verbouwen en renoveren. Aangezien gebouwen bijna 40% van het totale energieverbruik vertegenwoordigen, is de renovatie van het gebouwenbestand één van de meest efficiënte manieren om de uitstoot van CO2 in België drastisch te verlagen. De bouwmaterialen uit de chemische en kunststofverwerkende industrie zijn uitermate geschikt om met een minimum aan grondstoffen een maximum aan effect te bereiken.

Om die reden pleit essenscia ervoor – net als de Federale Overheidsdienst Leefmilieu – om de duurzaamheid te evalueren op gebouwniveau, zonder daarbij bepaalde materialen te discrimineren. Bouwmaterialen zijn per definitie intermediaire producten die samen verwerkt worden tot één geheel: het gebouw. De keuze voor een bepaald type bouwmateriaal heeft onmiskenbaar een impact op de overige bouwelementen en de bouwtechnische vereisten.

Vandaag merken we een trend naar een sector-overschrijdende aanpak. Ondernemingen uit de chemie en kunststoffen werken samen met producenten van bijvoorbeeld bakstenen of beton om globale oplossingen te ontwikkelen. In dit kader neemt essenscia in mei deel aan de ‘Transitiecafés’, een platform voor de uitwisseling van de nieuwste ontwikkelingen in de bouwsector. Dit moet samenwerkingsverbanden stimuleren in de omschakeling naar duurzaam (ver)bouwen.

Vorig jaar heeft essenscia – samen met de productgroepen – de regionale, provinciale en stedelijke overheden gesensibiliseerd om een halt toe te roepen aan ‘greenwashing’ en de buitenproportionele promotie van bio-ecologische bouwmaterialen. Met resultaat. In Wallonië en Brussel is het premiestelsel gewijzigd naar een systeem dat meer rekening houdt met de bouwtechnische specificaties. In Vlaanderen ondertekenden essenscia en Federplast.be het Renovatiepact van de Vlaamse Regering, dat doorgedreven renovaties zal stimuleren.

Maar er blijft nog een weg af te leggen. Daarom zal essenscia ook dit jaar de innovaties van de sectorbedrijven op vlak van duurzaam bouwen en verbouwen in de kijker blijven zetten door actief deel te nemen aan innovatie- en informatiesessies met de verschillende overheden. Daarnaast blijven we pleiten voor initiatieven die de renovatiegraad kunnen verhogen. Tot slot zullen we blijven aandringen om de duurzaamheid van een bouwproject te evalueren op gebouwniveau en dit op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria.

In naam van het essenscia sustainable construction platform
Saskia Walraedt
Sr advisor duurzame ontwikkeling
Issues
essenscial
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
International trade & business development
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Nieuws uit de raad van bestuur

Tijdens de Raad van Bestuur van essenscia op 23 februari zijn de werkzaamheden besproken van de High Level Group met de federale regering. Er werd ook een stand van zaken opgemaakt van het overleg met de regionale overheden in Vlaanderen en Wallonië. essenscia voert nu een gestructureerde dialoog met de overheden op de verschillende politieke niveaus in ons land en vertrouwt erop dat deze samenwerking positieve resultaten zal opleveren.

Daarnaast kwam de inhoudelijke invulling en de verdere aanpak van het Demografiefonds aan bod en werden de activiteiten van Co-valent besproken. Sectorbedrijven maken steeds vaker gebruik van de diensten van dit paritaire vormings- en opleidingsfonds. In het kader van Batibouw werden eveneens de prioriteiten rond duurzaam bouwen toegelicht. Ook het Europese beleid rond de circulaire economie, en de impact ervan op de industrie, is uitvoerig behandeld.

Tot slot werden de leden van de Raad van Bestuur geïnformeerd over het jaarlijkse evenement van essenscia dat op 19 april 2016 zal plaatsvinden in Square in Brussel. De digitalisering van de bedrijfsprocessen is ditmaal het centrale thema onder de titel ‘Chemistry & Life Sciences 4.0: embracing digital transformation’.

U kan zich hier inschrijven voor dit evenement.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia
Issues
essenscial
essenscia in the news
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Sustainable construction
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Tevredenheidsenquête essenscia: bedankt voor uw deelname en waardering

Dit jaar heeft u opnieuw talrijk deelgenomen aan onze jaarlijkse tevredenheidsenquête. In naam van alle medewerkers bij essenscia wil ik u uitdrukkelijk bedanken voor deze waardevolle feedback.

Het geeft ons bovendien veel voldoening dat de resultaten uitermate positief zijn. Zo mochten we een algemene tevredenheidsscore optekenen van 4,25 op 5, een absoluut record. Sinds de start van onze jaarlijkse enquêtes in 2008 zien we trouwens een continue vooruitgang op alle indicatoren.

De expertise van onze medewerkers en het vermogen van essenscia om de belangen van de sector te vertegenwoordigen op het allerhoogste niveau worden unaniem erkend. Daarnaast zijn er uitstekende scores voor de kwaliteit van de dienstverlening en de diverse opleidingen die de federatie aanbiedt. De toegenomen visibiliteit in de media en de vele sensibiliseringsacties hebben op hun beurt bijgedragen aan de versterking van een positief sectorimago bij het grote publiek en bij jongeren in het bijzonder.

We zijn dan ook verheugd met deze prima resultaten die voor onze federatie een extra motivatie betekenen om op deze weg verder te gaan en ons dag na dag te blijven inzetten om uw tevredenheid op het hoogst mogelijke niveau te handhaven. Bedankt voor uw steun.

U kunt de gedetailleerde resultaten van de tevredenheidsenquête 2016 raadplegen via deze link.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia
Issues
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
essenscia brussel/bruxelles
essenscia benefits
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuws uit de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen

Op 3 maart was de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen te gast bij het Havenbedrijf Gent. De voorbereiding van het proefproject duaal leren in de Se-n-Se-opleiding Chemische Procestechnieken werd uitgebreid besproken. De Vlaamse regering selecteerde deze studierichting als een van de zeven opleidingen die volgend schooljaar wordt omgevormd tot een duaal leertraject.

essenscia vlaanderen bereidde de afgelopen maanden, samen met twee leden-bedrijven en drie scholen, het leerplan voor. Een belangrijk deel van de lestijd zal daarbij op de werkplek plaatsvinden. Er wordt een warme oproep gedaan naar sectorbedrijven om vanaf 1 september 2016 deel te nemen aan dit proefproject. Geïnteresseerde ondernemingen kunnen zich tot 25 maart melden bij Jan Reynaert van essenscia vlaanderen (jreynaert@essenscia.be).

Vervolgens keurde de Raad van Bestuur het samenwerkingsakkoord goed tussen essenscia vlaanderen en Voka vzw. Beide organisaties engageren zich hiermee om in de toekomst nauwer en efficiënter samen te werken in het werkgeverslandschap. De bestuurders gaven eveneens hun fiat voor de aanpak van het jaarevent dat dit najaar plaatsvindt. Het evenement, met als titel ‘The Future of Jobs in Chemistry and Life Sciences’, spitst zich toe op de impact van Industrie 4.0 op werken in de sector en de competenties van medewerkers.

Tot slot werd het aanvraagdossier van de Speerpuntcluster Chemie & Kunststoffen, de opvolger van het innovatieplatform FISCH, toegelicht. 27 ondernemingen hebben samen met essenscia vlaanderen hun actieve steun toegezegd. We rekenen erop dat de Vlaamse overheid tegen de zomer het licht op groen zet voor deze nieuwe speerpuntcluster.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Issues
essenscial
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
essenscia vlaanderen
essenscia benefits
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Schrijf nu in voor het jaarlijks evenement van essenscia

Op dinsdag 19 april organiseert essenscia haar jaarlijks evenement in Square Brussels Meeting Centre met als centraal thema: ‘Chemistry & Life Sciences 4.0: embracing digital transformation’. Welke impact heeft de vierde industriële revolutie op bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences?

Op het programma staan onder meer een openingstoespraak door Vice-eersteminister en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo en een paneldebat met onder andere Stéphane Dalimier (Voorzitter Federplast en Business Unit Manager D.I.Y. bij NMC), Luc Debruyne (President GSK Vaccines), Wouter De Geest (Voorzitter essenscia en gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen), Etienne Genin (Directeur L’Oréal Libramont) en Stefan Van Thienen (Chemical Sector Leader bij Deloitte).

Indien u nog niet de kans heeft gehad om uw aanwezigheid te bevestigen, kunt u zich eenvoudig inschrijven via deze link.

Wij hopen u op 19 april persoonlijk te mogen begroeten op dit niet te missen netwerking event.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia

 

Issues
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Algemene vergadering Federplast.be: kunststofverwerkers en de circulaire economie

De algemene vergadering van Federplast.be, de federatie van kunststofverwerkers, stond vandaag in het teken van de circulaire economie. De kunststofverwerkende industrie is op dit vlak een van de koplopers in Europa: in ons land krijgt liefst 97% van het ingezamelde kunststofafval een nuttige toepassing via recyclage of energierecuperatie.

In België wordt 41% van alle kunststofverpakkingen ingezameld. Daarmee doet ons land beter dan het Europees gemiddelde. Met een ‘Circular Economy Package’ streeft de Europese Commissie tegen 2025 naar de recyclage van 55% van al het kunststofafval. Dit betekent dat ons land op minder dan 10 jaar zowat 15% meer kunststofverpakkingen zal moeten inzamelen voor recyclage en hergebruik. Het groeipotentieel ligt vooral in het beter sorteren en selectief ophalen van huishoudelijke afvalstromen.

De circulaire economie is een opportuniteit om hoogtechnologische innovaties in recyclagetechnieken te stimuleren zodat we afvalstromen maximaal kunnen omvormen tot kwaliteitsvolle grondstoffen. Daarvoor moeten we de hinderpalen in de wetgeving over het gebruik van dergelijke grondstoffen wegwerken en onze sorteer- en ophaalmethodes optimaliseren. Zo kan België het voortouw nemen in de circulaire economie én zelf basisgrondstoffen produceren in plaats van ze te moeten invoeren.

Volgens een studie van PWC, uitgevoerd op vraag van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem, kan de circulaire economie voor de chemiesector in België een groei betekenen tussen de 2,27 en 6,3%. De minister werkt daarom momenteel aan een modernisering van het wettelijk kader rekening houdend met de technische en economische vereisten. Gelijke spelregels voor alle Europese lidstaten zijn evenwel noodzakelijk om van de circulaire economie een succes te maken.

Petri Ven
Secretaris-Generaal
Federplast.be

Issues
essenscial
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia benefits
News from our partners
FR NL
01 | 01
essenscia vlaanderen en Voka gaan nauwer samenwerken

essenscia vlaanderen en Voka hebben vorige week hun samenwerkingsovereenkomst hernieuwd met de uitdrukkelijke intentie om in de toekomst nog nauwer te gaan samenwerken. Beide organisaties streven hiermee naar een efficiënte en kostenbewuste werking van het werkgeverslandschap in Vlaanderen en België. Dit moet een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen, wat in het belang is van onze ondernemingen, de verantwoordelijke beleidsmakers en de sociale partners.

Voka en essenscia vlaanderen vertegenwoordigen heel wat gemeenschappelijke bedrijven en werken al langer constructief samen rond diverse thema’s. Deze intensieve samenwerking is dus een logische stap naar een hecht partnerschap. Zo willen we onze waardevolle expertise rond gemeenschappelijke beleidsthema’s op een structurele manier met elkaar delen, waarbij we als federatie alle vrijheid behouden voor een sectorspecifieke aanpak. We zijn ervan overtuigd dat dit een win-winsituatie is voor beide partijen.

De samenwerking zal zich concreet toespitsen op regionale beleidsdomeinen zoals bepaalde energie- en klimaatthema’s, onderwijs, arbeidsmarkt, innovatie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, het Vlaams sociaal overleg en milieu. Zo zal het Vlaams Milieuforum dat we vorig jaar voor de eerste keer met Voka organiseerden dit najaar een vervolg krijgen. We hopen dat dit samenwerkingsverband ook een inspiratiebron kan zijn om Voka en het VBO, de interprofessionele werkgeversorganisaties op Vlaams en federaal niveau, nog meer te laten samenwerken.

Lees het persbericht

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen
Issues
Sustainable development
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Chemie en life sciences: meer dan ooit de industrie van de toekomst

De sector van de chemie, kunststoffen en life sciences heeft een bijzonder sterk jaar achter de rug. Dat blijkt uit de economische kerncijfers voor 2015 die essenscia deze week heeft voorgesteld. De omzet zit op een recordhoogte van bijna 65 miljard euro en het budget voor onderzoek en ontwikkeling is het voorbije decennium met ruim 60% toegenomen tot 3,6 miljard euro, het hoogste bedrag ooit. Bovendien blijft de sector de absolute exportkampioen, goed voor een derde van de totale Belgische export.

Het aantal jobs is vorig jaar met 0,5% gestegen tot 88.700 arbeidsplaatsen. Daarmee groeit het sectoraandeel in de totale industriële tewerkstelling al voor het tiende jaar op rij. Opvallend is dat drie kwart van de jobs worden gecreëerd door buitenlandse ondernemingen waarbij multinationals uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland samen goed zijn voor de helft van de tewerkstelling. Bovendien blijft de sector een katalysator voor jobcreatie in België met bijna 150.000 indirecte arbeidsplaatsen in andere bedrijfstakken.

Deze sterke jaarcijfers onderstrepen het toenemend economisch belang van een sector die ontegensprekelijk de pijler is van de Belgische economie en welvaart. Dankzij een hoge productiviteit en getalenteerde medewerkers is de chemie en life sciences goed voor een derde van de toegevoegde waarde van de totale verwerkende industrie. Het is bovendien een toekomstgerichte en innovatieve sector die een derde van de investeringen – bijna 2 miljard euro in 2015 – en bijna 60% van alle industriële uitgaven in R&D in België vertegenwoordigt.

En de toekomst? De innovaties uit de sector zijn cruciaal voor een succesvolle aanpak van de klimaatverandering en de andere grote maatschappelijke uitdagingen door een groeiende wereldbevolking. Dus is er een evenwichtig en innovatiegedreven klimaatbeleid nodig om de sectorbedrijven in ons land en in Europa alle kansen te geven baanbrekende innovaties te blijven ontwikkelen die bijdragen tot een duurzame samenleving.

Lees het persbericht en bekijk de presentatie van de jaarcijfers.

Wij danken u ook voor uw talrijke aanwezigheid op het jaarlijks evenement van essenscia van afgelopen dinsdag. De sfeerfoto’s kunt u hier bekijken.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
Issues
essenscia in the news
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
International trade & business development
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Doe mee aan de essenscia Innovation Award 2016

Het is met veel plezier dat ik u de lancering mag aankondigen van de derde editie van de essenscia Innovation Award. Met deze tweejaarlijkse wedstrijd wil essenscia de vele innovaties uit de chemie, kunststoffen en life sciences extra in de kijker zetten. De sector is trouwens de onbetwiste innovatiekampioen van België, goed voor bijna 60% van alle industriële uitgaven in onderzoek en ontwikkeling.

Deze wedstrijd staat open voor alle Belgische bedrijven. Ook niet-leden van essenscia kunnen dus deelnemen, maar de voorgestelde innovatie moet wel een duidelijke link hebben met chemie, kunststoffen en life sciences. Is er binnen uw onderneming een innovatieproject dat een origineel antwoord biedt op een maatschappelijke uitdaging? Mis dan deze unieke kans niet en bezorg ons uw innovatiedossier voor 1 september 2016 via innovationaward@essenscia.be

De juryvoorzitter is François Cornelis, voormalig vicevoorzitter van het uitvoerend comité van Total. Andere leden van de jury zijn onder meer Koenraad Debackere, Managing Director R&D aan KU Leuven, Benoît Gailly, Professor Innovation Management aan UCL en Rik Van Peteghem, CEO van Deloitte Belgium. Nieuw dit jaar is dat de Octrooicel van essenscia specifieke ondersteuning biedt aan KMO’s om voor hun innovaties een strategie rond intellectueel eigendomsrecht te ontwikkelen.

De genomineerde bedrijven kunnen rekenen op een ruime visibiliteit in de media. De uiteindelijke winnaar ontvangt onder meer een prijs van 30.000 euro. De uitreiking van de essenscia Innovation Award vindt plaats op 17 oktober 2016 in het Paleis der Academiën in Brussel en dit in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid.

Interesse? Klik hier voor alle details over de essenscia Innovation Award. We kijken er alvast naar uit om uw innovatiedossiers te mogen ontvangen. Veel succes!

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
Issues
essenscial
essenscia in the news
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Nieuws uit de Raad van Bestuur van essenscia

De Raad van Bestuur opende op 19 april met de presentatie van de kalender van de sociale verkiezingen. Vervolgens werden de jaarrekeningen 2015 van essenscia besproken en goedgekeurd. Er werd ook dieper ingegaan op de tevredenheidsenquête van essenscia. De resultaten duiden op een positieve evolutie van het imago en de dienstverlening van de federatie, en dit op alle ondervraagde criteria.

Op logistiek vlak kregen de leden van de Raad van Bestuur een overzicht van de prioriteiten voor 2016 inzake douane, spoortransport, pijpleidingen en de smart supply chain. Dit najaar zal essenscia ook deelnemen aan het staatsbezoek aan Japan in oktober en de prinselijke missie naar Texas in december. Beide handelsmissies omvatten specifieke acties om de aantrekkelijkheid van de Belgische chemie en farma te promoten bij internationale investeerders.

Op energievlak blijven twee belangrijke dossiers – de State Aid Guidelines voor energie en de geplande ETS-hervorming – de volle aandacht van de federatie opeisen. Zo blijft essenscia pleiten voor rechtszekerheid en een adequate bescherming van de chemische en farmaceutische industrie tegen de zogeheten carbon leakage.

Tot slot is bij Federplast.be Jean-Pierre De Kesel van Recticel aangesteld als nieuwe voorzitter in opvolging van Stéphane Dalimier. Hij zal in zijn nieuwe functie gesteund worden door de nieuwe ondervoorzitter Frédéric-Charles Bourseaux van Kabelwerk Eupen. De voorzitter van essenscia wil Stéphane Dalimier bedanken voor het geleverde werk en de goede samenwerking die met de sector van de kunststof- en rubberverwerkers is opgezet.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
Issues
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
International trade & business development
Product groups
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Sociale verkiezingen 2016

Deze week werd het startschot gegeven voor de 4 jaarlijkse sociale verkiezingen en dit in 380 ondernemingen in onze sector. De ondernemingen vanaf 50 werknemers organiseren dit voor een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), voor ondernemingen vanaf 100 werknemers komt er een verkiezing voor de ondernemingsraad (OR) bovenop.

Voor de samenstelling van de Syndicale Delegatie (SD) worden geen sociale verkiezingen georganiseerd, de leden ervan worden in de zes maanden volgend op de sociale verkiezingen rechtstreeks door de vakorganisaties aangeduid of verkozen.

Deze drie overlegorganen vormen de spil van het sociaal overleg in de ondernemingen, de plaats bij uitstek waar het sociaal overleg ingebed is in de realiteit van elke dag en idealiter een positieve bijdrage levert aan meer groei en jobs.

Na de verkiezingen zijn de mandatarissen gekend en is het nemen van een goede start belangrijk om de volgende vier jaar het overleg optimaal te laten verlopen.

essenscia organiseert een reeks van infosessies over de sociale verkiezingen voor haar leden om ze hierop voor te bereiden. De volgende sessies zullen handelen over de installatie, werking en bevoegdheden van de OR en het CPBW. Ze gaan door op 31 mei te Gent en 2 juni te Grobbendonk in het Nederlands en op 27 mei te Waver in het Frans. Om het volledige programma terug te vinden en in te schrijven, kan u op onderstaande link klikken.

Koen Laenens
Directeur Sociaal beleid

Issues
essenscial
essenscia in the news
Sustainable development
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Product groups
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Phytofar, de Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen bestaat 75 jaar

Op 11 maart 1941 kwamen afgevaardigden van onder meer Union Chimique Belge en Protex in volle oorlogstijd samen op het bureau van de Nationale Landbouw- en Voedingsorganisatie om er ‘Phytofar’ op te richten, voluit: ‘Groupement des Fabricants Belges des produits de Phytopharmacie, asbl’. De organisatie leek haar nut te bewijzen, want ze overleefde de turbulente oorlogsjaren en groeide onder impuls van de naoorlogse landbouwrevolutie uit tot een succesvolle beroepsvereniging.

Vandaag telt de vereniging 19 leden en kunnen voorzitster Goedele Digneffe beroep doen op een drukbezet secretariaat dat zich dagelijks inzet om een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu te promoten.

Deze heugelijke gebeurtenis wordt gevierd op 26 mei in het Egmontpaleis waar de genodigden naast een walking dinner ook worden getrakteerd op de voorstelling van een jubileumboek over de rijke geschiedenis van de vereniging en een debat over de toekomst van de sector onder leiding van voormalig VRT-journalist Guy Janssens.

We wensen Phytofar een gelukkige verjaardag en hopen dat er nog vele jaren mogen volgen.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia

Issues
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

ETS-hervorming: essenscia stelt amendementen voor

De Europese Commissie heeft vorige zomer haar hervorming van het Europese emissiehandelssysteem (ETS) voorgesteld. Het wetgevend voorstel van de Commissie wordt momenteel behandeld binnen het Europees Parlement en de Europese Raad. Bedoeling is om de finale hervorming goed te keuren in de loop van 2017.

Naar aanleiding van deze ETS-hervorming heeft essenscia een hele reeks amendementen opgesteld, om de competitiviteit van de chemie, kunststoffen en life sciences industrie te vrijwaren. Zo pleiten we er in eerste instantie voor om voldoende emissierechten ter beschikking te stellen om bedrijven te beschermen tegen delokalisatie ten gevolge van unilaterale Europese kosten. Daarnaast moet deze bescherming op realistische doelstellingen gebaseerd zijn en op een correcte manier berekend worden per onderneming. Het is namelijk in het belang van het Europese investeringsklimaat dat de bescherming van de industrie de reële economische activiteit volgt. Ten slotte pleiten we voor maximale rechtszekerheid. 

De amendementen van essenscia worden ruim verspreid onder de Europese parlementsleden en de ministeriële kabinetten op federaal en regionaal niveau. Ze hebben ook als basis gediend voor enkele Europese industriële federaties. We hopen dan ook dat onze insteek wordt meegenomen in de discussies en een positieve bijdrage kan leveren aan de bescherming van de concurrentiekracht van onze industrie. We houden u in ieder geval op de hoogte.

Els Brouwers
Head energy & climate
essenscia

Issues
essenscial
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Nieuws uit de High Level Group Chemie en Life Sciences

essenscia en de federale regering hebben de besprekingen binnen de High Level Group Chemie en Life Sciences hervat. De vergaderingen werden tijdelijk opgeschort omwille van de begrotingswerkzaamheden en de spijtige voorvallen van 22 maart in Brussel.

De 4 werkgroepen – innovatie, sociale zaken, productbeleid en energie – zijn in mei opnieuw samengekomen om hun activiteiten verder te zetten. Bijkomende vergaderingen zijn gepland in de komende weken. Tot slot zal er op 27 juni met alle betrokken kabinetten een plenaire vergadering plaatsvinden waarbij de stand van zaken van de werkzaamheden zal worden besproken.

Deze constructieve dialoog met de federale overheid moet het op termijn mogelijk maken om nieuwe pistes te openen om de ontwikkeling van onze sector te stimuleren en de competitiviteit van de Belgische chemie, kunststoffen en life sciences industrie op internationaal niveau te versterken.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
Issues
essenscia in the news
Sustainable development
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
essenscia/bio.be promoot Belgische biofarma in de VS samen met minister Maggie De Block

De talrijke innovaties van de Belgische biotechbedrijven promoten en de vele troeven van België als farmaland internationaal in de kijker zetten. Met die doelstelling trok essenscia/bio.be deze week naar de BIO International Convention in San Francisco, de belangrijkste biotechmeeting ter wereld met ruim 15.000 bezoekers uit 70 landen. Samen met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en ruim dertig biotech- en farmabedrijven werden ook de nauwe banden tussen de Belgische en Amerikaanse biofarmaceutische industrie versterkt.

Als mede-organisator van het seminarie ‘Bridging North American and Belgian excellence in innovative health’ heeft essenscia/bio.be de innovatiekracht van de Belgische biofarma in de verf gezet voor een internationaal publiek. Samen met essenscia/bio.be nam minister De Block ook deel aan de ‘Global Life Science Industry and Ministerial Meeting’ van ICBA (International Council for Biotech Associations).

Tot slot stonden er ook twee bedrijfsbezoeken op het programma. Het Amerikaanse Dermira in Menlo Park heeft een partnerschap met het Belgische UCB voor de ontwikkeling van een middel tegen psoriasis. JLABS in South San Francisco is een innovatiecentrum van Johnson & Johnson dat op flexibele basis labo- en kantoorruimte aanbiedt aan beloftevolle start-ups in de biotech. De aanwezigheid van minister De Block is  zonder twijfel een meerwaarde om de unieke troeven van België als toonaangevend farmaland internationaal te promoten.

Cathy Plasman
Secretaris-generaal
essenscia/bio.be

Dank aan de lidbedrijven van essenscia/bio.be die deelnamen aan de BIO International Convention: AbbVie, Amgen, Beta-Cell, Bone Therapeutics, Celyad, Eurogentec, GSK, Janssen Pharmaceutica, MaSTherCell, MSD, Novadip, Pfizer, Q-Biologicals, Rousselot, SGS, TiGenix, UCB en Univercells.
Issues
essenscial
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
essenscia benefits
News from our partners
FR NL
01 | 01
Nieuws uit de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen

Op 2 juni vond de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen plaats bij ExxonMobil in Zwijndrecht. De Raad van Bestuur nam kennis van de vooruitgang in het overleg met de Vlaamse Regering rond energie en klimaat, onderwijs en arbeidsmarkt, omgeving en innovatie. Op de volgende Raad van Bestuur wordt dit structureel overleg afgerond in aanwezigheid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Het proefproject duaal leren in de Se-n-Se-opleiding Chemische Procestechnieken krijgt goede vorm. Ruim 15 bedrijven hebben hun interesse om deel te nemen uitgedrukt. De voorbereidingen lopen volgens plan wat ons toelaat om op 1 september 2016 te starten met het proefproject in samenwerking met drie Vlaamse scholen. Meer info vindt u op www.essenscia.be/duaal-leren.

De Raad van Bestuur besprak de eerste tendensen van de enquête ‘vacatures en stages’ die essenscia vlaanderen recent bij haar leden-bedrijven heeft uitgevoerd. Een uitgebreide communicatie is voorzien in de loop van deze maand.

De bestuurders keurden de aanpak van het jaarevent van 29 november 2016 in Be Lounge in Willebroek goed. Het event, met als titel ‘The Future of Jobs in Chemistry and Life Sciences’, spitst zich toe op de impact van Industrie 4.0 op werken in de sector en de competenties van medewerkers. Het evenement wordt academisch begeleid door een studie van de Antwerp Management School.

De Raad van Bestuur stemde eveneens in met de deelname van essenscia vlaanderen aan de exploitatie van BlueChem. Deze incubator voor duurzame chemie richt zich tot start-ups en groeibedrijven in de brede chemische waardeketen en zal volgens planning eind 2019 worden geopend op de site Blue Gate in Antwerpen.

Tot slot werden de bestuurders geïnformeerd over het programma van de Belgische Economische Missie naar Texas van 3 tot 10 december 2016. De sectoren chemie en farma komen uitgebreid aan bod tijdens deze missie met bedrijfsbezoeken, seminaries en events met Amerikaanse bedrijfsleiders uit de sector. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze missie, kunnen zich tot eind augustus melden bij essenscia en Flanders Investment & Trade.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen
Issues
essenscial
Sustainable development
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia wallonie
News from our companies
FR NL
01 | 01
Meer dan 500 openstaande vacatures in Vlaamse chemie en farma

Er zijn op dit moment 543 openstaande vacatures in de Vlaamse chemie-, kunststoffen- en farmasector. Dat blijkt uit de eerste ‘Jobbarometer’, een enquête die essenscia vlaanderen vorige maand heeft uitgevoerd bij meer dan honderd sectorbedrijven. Drie kwart van de ondernemingen heeft vacatures, voornamelijk voor technische profielen in productie- en onderhoudsfuncties.

Zo situeert 41% van de openstaande vacatures zich op TSO-niveau, waarvan bijna de helft voor Se-n-Se-studierichtingen zoals bijvoorbeeld Chemische Procestechnieken. Op het niveau van professionele bachelors gaat het vooral om functies in onderhoud en productie vanuit technische studiegebieden als Elektromechanica. Op masterniveau zijn de profielen van industrieel ingenieur en burgerlijk ingenieur erg in trek.

Uit de enquête blijkt voorts dat voor 54% van de vacatures geen specifieke werkervaring is vereist. Dit toont duidelijk aan dat er in de sector van de chemie en life sciences heel wat jobkansen zijn voor pas afgestudeerden met een wetenschappelijke of technische achtergrond. Dat is goed nieuws voor jongeren die deze maand afstuderen of de komende weken een belangrijke studiekeuze moeten maken.

Ongeveer de helft van de openstaande vacatures is trouwens bedoeld om de uitstroom van oudere werknemers op te vangen. De andere vacatures zijn het gevolg van extra arbeidsplaatsen of nieuw gecreëerde functies. Met essenscia vlaanderen willen we deze ‘Jobbarometer’ voortaan elk jaar lanceren via een enquête bij onze lidbedrijven. Alvast heel erg bedankt aan de meer dan honderd ondernemingen die dit jaar hebben meegewerkt aan ons eerste onderzoek.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Lees het persbericht
Issues
essenscial
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuws uit de Raad van Bestuur van essenscia

De Raad van Bestuur van essenscia heeft op 21 juni kennis genomen van de resultaten van de sectorale cao-enquête en de sociale verkiezingen. Vervolgens werd de hervorming van de vennootschapsbelasting besproken, een item dat op de regeringsagenda staat. In dit kader pleit essenscia voor een verlaging van de vennootschapsbelasting in lijn met het Europees gemiddelde, maar dan wel met het expliciete behoud van de huidige fiscale maatregelen om innovatie te bevorderen zoals bijvoorbeeld de belastingvrijstelling van octrooi-inkomsten.

De High Level Group Chemie en Life Sciences heeft intussen de werkzaamheden hervat over de thema’s Innovatie, Werk, Energie en Productbeleid. Op deze manier onderhoudt essenscia een permanente en constructieve dialoog met de federale regering.

Aan de Raad van Bestuur werd eveneens het budgetvoorstel 2017 gepresenteerd. Het definitieve budget van de federatie moet worden goedgekeurd in oktober.

Op regionaal niveau zet essenscia mee de schouders onder het project BlueChem, een incubator voor duurzame chemie die tegen 2020 wordt opgestart in Antwerpen. Met de Louvain School of Management heeft essenscia een innovatief partnerschap afgesloten onder de naam ‘Les Zinnovants’. Het is de bedoeling om op basis van creatief videomateriaal een online leerplatform te ontwikkelen over de noodzakelijke kerncompetenties om innovatie te stimuleren.

Koen Laenens
Secretaris-generaal
essenscia

Issues
essenscial
Innovation & patents
Energy & Climate
Social policy
Health, Safety & Environment
FR NL
01 | 01
essenscia Innovation Award 2016: bezorg ons uw innovatiedossier voor 1 september

Na het succes van de twee voorbije edities is er dit jaar opnieuw een essenscia Innovation Award. Zo willen we als sectorfederatie Belgische bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences extra stimuleren om te innoveren en hun intellectuele eigendom te beschermen. De winnaar ontvangt een prijs van 30.000 euro en elke genomineerde komt aan bod in een uitgebreide mediacampagne in samenwerking met De Tijd en L’Echo.

Mis deze kans niet en zet de innovatiekracht van uw onderneming in de kijker. Uw innovatiedossier indienen kan tot 1 september 2016 via innovationaward@essenscia.be. De uitreiking van de award vindt plaats op 17 oktober 2016 in het Paleis der Academiën in Brussel in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid en van Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk en Economie.

Met deze Innovation Award wil essenscia ook beklemtonen dat de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences de absolute innovatiekampioen van België is. Vorig jaar stegen de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in onze bedrijven tot 3,6 miljard euro. Dit is een nieuw record en een stijging van ruim 60% sinds 2005. De sector vertegenwoordigt hiermee bijna 60% van alle industriële uitgaven in R&D in ons land.

Bovendien was er vorig jaar een markante stijging (+18%) van het aantal toegekende Europese octrooien aan de Belgische chemie, kunststoffen, farma en biotech. Met 305 patenten in 2015 is onze sector goed voor gemiddeld 6 octrooien per week. De chemie en life sciences is dan ook de sector bij uitstek voor de organisatie van een Innovation Award.

Maak er dus een inspirerende zomer van en verras de jury van de Innovation Award met uw innovatiedossier. Meer info via www.essenscia.be/nl/innovationaward2016.

PS: in naam van alle medewerkers van essenscia wens ik u een fijne vakantieperiode. De volgende essenscia weekly zal verschijnen op donderdag 18 augustus. Graag tot dan!

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
Issues
essenscial
Innovation & patents
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01
Een zomer in het nieuws

Na een korte zomerpauze brengen we u met essenscia weekly weer elke week het laatste nieuws uit de chemie, kunststoffen en life sciences. Tijdens de zomermaanden was onze sector trouwens regelmatig in het nieuws.

Zo heeft het magazine Trends-Tendances de voortrekkersrol van ondernemingen uit onze sector op het vlak van duurzame ontwikkeling uitgebreid in de verf gezet. In een interview met De Standaard onderstreepte Kris Peeters, federaal minister van Werk en Economie, het innoverende karakter van het Demografiefonds waarmee de sociale partners uit de chemie en life sciences investeren in projecten voor werkbaar werk en duurzame loopbanen.

De kranten De Tijd en L’Echo zoomden in op de stijgende tewerkstelling in de sector met een toename van het aantal jobs in de loop van 2015 en in het eerste semester van dit jaar. Tot slot uitte Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia, op de radiozenders van RTL en RTBF zijn bezorgdheid over de beperkte beschikbaarheid van technische en wetenschappelijke profielen en hamerde hij op het belang van talentvolle medewerkers om de sterke verankering van de sector in België te blijven garanderen.

Ook de komende weken en maanden plannen we uiteraard nog heel wat evenementen en persacties. U leest er meer over in de volgende edities van onze nieuwsbrief.

Corine Petry
Head of Communication
essenscia
Issues
essenscial
Youth & training
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Transport & Logistics
Sustainable construction
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
essenscia benefits
News from our partners
FR NL
01 | 01

Chemiesector pioniert met duaal leren

essenscia vlaanderen heeft vandaag bij BASF Antwerpen in aanwezigheid van de Vlaamse ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters het proefproject duaal leren gelanceerd in de studierichting Chemische Procestechnieken. Bij deze nieuwe onderwijsvorm vindt meer dan de helft van de lestijd plaats op de werkvloer met een intensieve training van anderhalve week in opleidingscentrum ACTA en drie doorgedreven stages van in totaal 15 weken bij een chemiebedrijf: de onderneming als klaslokaal. Jongeren ervaren zo op een intensieve manier wat de job van procesoperator precies inhoudt, zodat ze na hun opleiding goed voorbereid zijn om in de chemiesector aan de slag te gaan.

Drie scholen uit drie verschillende provincies – Don Bosco Haacht, PITO Stabroek en Sint-Carolus Sint-Niklaas – twaalf chemiebedrijven en 30 leerlingen stappen in het pilootproject. Namens essenscia wil ik iedereen danken die mee aan de kar heeft getrokken om dit baanbrekende onderwijsproject mogelijk te maken. Het is dankzij de inzet en het engagement van de deelnemende ondernemingen dat de chemiesector op dit vlak een pioniersrol vertolkt. Dank u wel Agfa-Gevaert, BASF Antwerpen, Borealis, Covestro, Eastman Chemical Company, EuroChem, Evonik, Indaver, INEOS, INEOS Styrolution, Monsanto en SVEX (joint venture Indaver en Suez).

essenscia vlaanderen zet naast duaal leren in Chemische Procestechnieken dit schooljaar ook mee de schouders onder een proefproject duaal leren voor de kunststofverwerkende industrie in de studierichting Mechanische Vormgevingstechnieken.  Dit is een initiatief van Plastics@Tielt in samenwerking met PlastIQ, VTI Tielt en 7 kunststofverwerkende bedrijven. Tegen volgend schooljaar willen we voor de farmasector in de regio Puurs een proefproject duaal leren opstarten in de studierichting Industriële Onderhoudstechnieken.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Bekijk de reportages: in het VRT Journaal in VTM Nieuws en op ATV.

Issues
essenscial
Reach, CLP & Product policy
Social policy
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Voka en essenscia organiseren Tweede Vlaams Milieuforum met minister Joke Schauvliege

Voka en essenscia vlaanderen slaan opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van het Tweede Vlaams Milieuforum op donderdag 22 september vanaf 13 uur in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. We zijn alvast verheugd om Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, als slotspreker te kunnen aankondigen.

Op het programma staan voorts onder meer een toelichting over de actuele staat van ons leefmilieu door Michiel Van Peteghem van de Vlaamse Milieumaatschappij en een vooruitblik op de invoering van de omgevingsvergunning met een live demonstratie van de online vergunningsaanvraag.

Met dit initiatief willen Voka en essenscia vlaanderen in de eerste plaats het engagement en de forse inspanningen van de Vlaamse industrie voor een beter leefmilieu beklemtonen. Om die focus op een duurzame productie verder uit te bouwen, is er evenwel nood aan een level playing field en administratieve vereenvoudiging in het milieubeleid, zodat de mondiale concurrentiepositie van onze bedrijven niet in het gedrang komt.

We hopen u daarom te mogen verwelkomen op het Tweede Vlaams Milieuforum in de mooie setting van het Vlaams Parlement. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Ontdek het volledige programma via deze link.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Issues
essenscial
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Demografiefonds uit de startblokken

Het beheerscomité van het sectorale Demografiefonds is op 8 september voor de eerste keer samengekomen om concrete maatregelen te nemen om dit unieke initiatief van start te laten gaan. Zoals u weet was de sector van de chemie en life sciences de eerste in België om een specifiek fonds op te richten dat in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de loopbaan projecten zal financieren om de werkbaarheid in de sector te versterken en te verbeteren.

Tijdens de eerste vergadering werden enkele belangrijke beslissingen genomen. Zo zullen bedrijven ervoor kunnen kiezen om ofwel een plan te maken dat ingaat in 2016 tot maximaal 2019, ofwel een plan met een looptijd van 2017 tot maximaal 2020. In beide gevallen zal de volledige financiering uit de ondernemingen, alsook de extra toelage van Co-valent, kunnen worden aangewend voor telkens maximaal 0,30 % van de brutoloonmassa.

Ook de expertengroep, onder aansturing van de Antwerp Management School, heeft intussen de werkzaamheden opgestart. Zij leggen momenteel de laatste hand aan een model dat als basis kan dienen bij de opmaak van een demografieplan, inhoudelijke ondersteuning op maat en de ontwikkeling van een website. Deze website wordt gelanceerd in oktober en bevat naast alle inhoudelijke informatie ook een online applicatie om de gemaakte demografieplannen eenvoudig in te dienen.

Eind oktober zal essenscia ook bijkomende infosessies organiseren om de mogelijkheden en de principes van het Demografiefonds in detail te bespreken. Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij de collega’s van het team sociaal beleid.

Koen Laenens
Secretaris generaal
essenscia

Issues
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuws uit de Raad van Bestuur van essenscia

De Raad van Bestuur van essenscia heeft tijdens de bijeenkomst van 20 september zijn volledige steun toegekend aan de verdere praktische uitwerking van het Demografiefonds. De bestuursleden hebben de voortrekkersrol onderstreept die de sector op dit vlak speelt met een proactieve aanpak van de vergrijzing en duurzame loopbanen. Samen met de sociale partners neemt essenscia op een innovatieve manier het voortouw in een belangrijke maatschappelijke uitdaging.

De Raad van Bestuur heeft ook de vooruitgang besproken van de werkgroepen binnen de ‘High Level Group’ met de federale regering en kreeg een overzicht van de resultaten van het Structureel Overleg met de Vlaamse regering en de vordering van de werkzaamheden binnen het Overlegplatform met de overheid in Wallonië. In dit kader heeft de Raad van Bestuur ook de aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting besproken om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. 

Voorts kregen de bestuursleden een uitgebreide toelichting bij een Europese studie die specifiek voor de chemiesector de kosten analyseert van allerhande wetgeving en regelgeving binnen de Europese Unie. Ook de stand van zaken van bepaalde energiedossiers op Europees niveau kwam aan bod. De interactie en de relaties met het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) was eveneens onderwerp van een reflectiemoment.

Het nieuwe team van biotechfederatie essenscia/Bio.be – Secretaris-generaal Frédéric Druck en voorzitster Tineke Van hooland – presenteerden hun plan van aanpak voor het beheer van de organisatie. De leden van de Raad van Bestuur zijn uitgenodigd op de prijsuitreiking van de essenscia Innovation Award op maandag 17 oktober in het Paleis der Academiën in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia

Issues
essenscial
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

essenscia/bio.be promoot innovaties in de biotechnologie tijdens European Biotech Week

Deze week vindt in zestien Europese landen de vierde editie plaats van de European Biotech Week. Een initiatief dat de meerwaarde van biotechnologie onderstreept voor uiteenlopende sectoren als gezondheidszorg, landbouw, voeding, energie, waterzuivering of de bio-gebaseerde industrie.

Met bedrijfsbezoeken, gisteren aan Ecover, pionier in was- en reinigingsmiddelen op basis van ingrediënten van plantaardige oorsprong, en vandaag aan UCB, koploper in biofarma, zet sectorfederatie essenscia/bio.be de vele innovaties in de Belgische biotechnologie internationaal in de kijker. Het blijft namelijk belangrijk om de troeven van een veelbelovende en toekomstgerichte sector als de biotechnologie zo ruim mogelijk bekend te maken. Niet enkel bij overheidsinstanties en vakorganisaties, maar zeker ook bij het brede publiek.

Het komt erop aan een maatschappelijk draagvlak te creëren dat het belang van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek erkent en nieuwe toepassingen als 3D-printing, nanotechnologie en het gebruik van big data voluit ondersteunt. Op die manier kunnen we het ontwikkelingspotentieel van de biotechnologische industrie in ons land ten volle benutten en de Belgische biotech valley verder uitbouwen.

Biotechnologie is een relatief jong vakgebied, maar het aantal toepassingen in het dagelijks leven is de voorbije twintig jaar fors toegenomen. Bovendien kent de sector een exponentiële groei in ons land, goed voor zowat 250 ondernemingen, 26.500 directe en 43.000 indirecte jobs of een totaal van bijna 70.000 mensen die zich dagelijks inzetten voor de verdere ontwikkeling van de Belgische biofarmaceutische en biotechnologische industrie. 

Meer info via www.biotechweek.org. Of volg @essensciabiobe op Twitter.

Frédéric Druck
Secretaris-generaal
essenscia/bio.be

Issues
essenscial
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Jaarevent essenscia vlaanderen op 29 november

Welke gevolgen hebben digitalisering, automatisering en robotisering op de tewerkstelling en de productieprocessen in de chemie, kunststoffen en life sciences? En hoe stemmen we ons onderwijs af op deze jobs in de arbeidsmarkt van de toekomst? Het jaarevent van essenscia vlaanderen focust op 29 november in Be Lounge in Willebroek op ‘The future of jobs in chemistry & life sciences’.

Industry 4.0, big data, the internet of things. Er is vandaag heel wat te doen over de zogenaamde vierde industriële revolutie. Maar wat komt er nu precies op ons af, en welke impact zal dit hebben op het aantal en het soort jobs in de chemie en life sciences in Vlaanderen? In opdracht van essenscia vlaanderen voert professor Ans De Vos van de Antwerp Management School een sectorspecifieke studie uit, waarbij ook tientallen bedrijfsleiders, HR-managers en jonge werknemers uit de sector actief worden betrokken.

De resultaten van dit onderzoek stellen we in primeur voor tijdens het jaarevent. De conclusies uit het rapport vormen ook de inhoudelijke basis voor het aansluitende paneldebat met Viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Tania De Decker (Randstad), Wouter De Geest (BASF Antwerpen), Dirk Duquet (Eastman) en Gunther Pauwels (Sanofi Genzyme). Kortom, een niet te missen evenement dat uw blik op de toekomst zal veranderen.

Schrijf nu in voor ‘The future of jobs in chemistry and life sciences’ op dinsdag 29 november om 18.30 uur in Be Lounge in Willebroek.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Issues
essenscial
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
Product groups
News from our partners
FR NL
01 | 01
Veiligheid, energie en duurzaamheid staan centraal op wereldconventie van de chemie

De jaarlijkse wereldconventie van de chemische industrie, die vorige week plaatsvond in Firenze, legde de klemtoon op strategische thema’s zoals productveiligheid, het klimaatakkoord van Parijs en de circulaire economie.

Geert Dancet, uitvoerend directeur van ECHA, het Europees Agentschap voor chemische stoffen, was eregast op de conventie. Hij onderstreepte tijdens zijn toespraak de goede werking van deze organisatie die erin slaagde om op korte tijd uit te groeien tot een wereldwijde autoriteit. Hij benadrukte eveneens de goede samenwerking met de chemische industrie en de Europese chemiefederatie Cefic. Tot slot lanceerde Dancet ook een oproep om een hoog kwaliteitsniveau na te streven in de dossiers, in het bijzonder op het gebied van nanomaterialen. Volgens hem moet de herziening van de wetgeving over REACH de continuïteit blijven waarborgen, waarbij verbeteringen kunnen aangebracht worden op punten waar het systeem te complex en dus inefficiënt en kostelijk is.

Het klimaatakkoord van Parijs, dat intussen is bekrachtigd door een grote meerderheid van belangrijke landen in de wereld, plaatst de chemische industrie voor haar verantwoordelijkheid: de eigen uitstoot aan broeikasgassen verder terugdringen en blijven werken aan innovatieve oplossingen die zorgen voor minder uitstoot in heel wat andere bedrijfssectoren. De circulaire economie vormt op haar beurt een belangrijke uitdaging. In dat opzicht kan de chemische industrie al een mooi rapport voorleggen. Europa speelt een voortrekkersrol in dit nieuwe economische model en bedrijven uit de sector investeren fors in talrijke innovaties om de omschakeling naar een circulaire economie te versnellen.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
Issues
essenscial
Sustainable development
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Alleen maar winnaars op de essenscia Innovation Award 2016

Met een recordaantal van 40 ingezonden innovaties, stuk voor stuk van topkwaliteit, kunnen we terugblikken op een bijzonder hoogstaande editie van de essenscia Innovation Award, de tweejaarlijkse prijs waarmee we de vele innovaties uit de Belgische industrie in de kijker zetten. De Innovation Award illustreert de innovatiekracht en de expertise waarmee ons land wereldwijd het verschil maakt, in het bijzonder in de chemie, kunststoffen, farma en biotechnologie.

Winnaar GSK ontwikkelde een kandidaat-vaccin tegen zona met opmerkelijke testresultaten bij oudere patiënten. Het is een innovatie met een duidelijke Belgische stempel. Onderzoek en ontwikkeling gebeurden hoofdzakelijk in ons land en het vaccin zal ook grotendeels in België worden geproduceerd. H.K.H. Prinses Astrid overhandigde de Innovation Award maandag tijdens een ceremonie in het Paleis der Academiën in Brussel. BASF Antwerpen, Evonik Antwerpen, IRE ELiT, Mithra Pharmaceuticals en Qpinch werden genomineerd voor hun innovaties in superabsorberende polymeren, duurzame voedselproductie, kankeronderzoek, vrouwelijke gezondheid en energie-efficiëntie.

Succesvolle innovaties trekken investeringen aan, zorgen voor extra jobs en dus voor meer welvaart. Maar deze Innovation Award kijkt verder. De bekroonde projecten verbeteren onze levenskwaliteit en dragen bij aan een duurzame toekomst. Ze verzoenen de zorg voor een leefbare planeet met de verankering van sleutelsectoren voor onze economie. Daarbij gaat extra aandacht naar de bescherming van intellectuele eigendom, zodat we de beste ideeën en de knapste koppen hier in België houden. In naam van essenscia wil ik alle deelnemende organisaties en hun medewerkers dan ook uitdrukkelijk bedanken voor het hoge kwaliteitsniveau van hun innovatieprojecten. Wie durft te innoveren, is altijd een winnaar. De deelnemers aan de Innovation Award zijn daarom allemaal winnaars.

Bedankt! 2ZK (Tuzetka), Acar'Up, Advachem, BASF Antwerpen, Conwed Plastics, Dequenne, Dow Corning, Eastman Chemical Company, Evonik Antwerpen, Femmes Tout Terrain, Fyteko, GO2M-CoRI, GSK, Guilmin, iFLUX, Indaver-Ecluse, IRE ELiT, Iristick, Janssen Pharmaceutica, JSR Micro, M2Wave, Mithra Pharmaceuticals, Nomacorc, Pollet, Qpinch, Realco, Recticel, SCK-CEN, Sopura, Soudal, Spectralys Biotech, Sto, TrendMiner, UCB, Univercells, Value Ash Technologies, VDV Lubricants, Werner & Mertz Benelux Consumer en Zensor.

Bekijk de foto’s en de videoreportage van de prijsuitreiking.

Lees het online dossier van De Tijd over de essenscia Innovation Award.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
Issues
essenscial
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Succesvolle studiedag productbeleid

Veilig omgaan met chemische producten is een prioriteit van de sector. Dit bleek ook uit de grote interesse in de jaarlijkse update over de REACH en CLP-wetgeving op de studiedag productbeleid van essenscia. Meer dan 100 deelnemers verdiepten zich in de (nieuwe) registratie- en communicatieverplichtingen en wisselden ervaringen uit in de workshops.

Met de laatste REACH-registratiedeadline van 1 juni 2018 in aantocht was het duidelijk dat de opmaak van het dossier nu moet starten om tijdig de eindmeet te halen. Hierbij dient men meer rekening te houden met een aantal alternatieve testen om het gevaar van een stof te bepalen dan bij vorige registraties waar dierproeven nog toegelaten waren.

De wijzigingen in het registratieproces werden door het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) toegelicht, zoals gewijzigde software en volledigheidscontrole om het principe van ‘one substance, one registration’ (OSOR) beter te handhaven. Het Agentschap gaf ook toelichting bij hun strategie om de ‘substances that matter’ te identificeren en indien nodig gepaste maatregelen voor te stellen. Het gebruik van deze REACH-informatie blijkt echter niet zo evident voor andere wetgeving zoals de biocidenverordening 528/2012 en het ‘nieuwe Toxic Substance Control Act (TSCA)’ van de Verenigde Staten.

De gevarenbepaling van stoffen en mengsels, en de communicatie hiervan, blijft een voortdurende uitdaging door de jaarlijkse wijzigingen van de CLP-wetgeving. De voorgestelde essenscia CLP-handleiding werd geactualiseerd met de aanpassingen ingevoerd door de 8e en 9e wijziging van de CLP-wetgeving en is gratis ter beschikking van de leden.

De antigifcentra dienen over deze gevaarsinformatie van de verkochte mengsels te beschikken om noodoproepen bij incidenten met burgers te beantwoorden. De inhoud van deze aangiftes wordt vanaf 1 januari 2020 geharmoniseerd. ECHA start een project om na te gaan hoe de huidige nationale aangiftes via een centraal webportaal vereenvoudigd kunnen worden.

Om al de gebruiks- en veiligheidsinformatie in de keten door te geven, zowel up als down, en de kwaliteit van het veiligheidsinformatieblad te verbeteren, werden een aantal aandachtspunten besproken. Ook de nieuw ontwikkelde communicatietools werden voorgesteld. Iedereen wordt opgeroepen hiervan gebruik te maken om zo het gezamenlijk engagement van Cefic, Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group (DUCC) en ECHA te steunen.

Tine Cattoor
Advisor Product Policy
essenscia

Bekijk hier de foto’s van de studiedag productbeleid
Issues
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Jaarevents essenscia vlaanderen en essenscia wallonie werpen een blik op de toekomst

Niemand kan de toekomst voorspellen, maar we kunnen er ons wel zo goed mogelijk op voorbereiden. Dat is het uitgangspunt van de jaarevents van essenscia vlaanderen en essenscia wallonie die later deze maand plaatsvinden.

Het jaarevent van essenscia vlaanderen focust op 29 november op ‘The future of jobs in chemistry & life sciences’. Welke gevolgen hebben digitalisering, automatisering en robotisering op de tewerkstelling en de productieprocessen in de chemie, kunststoffen en life sciences? En hoe stemmen we ons onderwijs af op deze jobs van de toekomst?

Op het programma staan onder meer een key note presentatie van professor Ans De Vos van de Antwerp Management School. In opdracht van essenscia vlaanderen voerde AMS een sectorspecifieke studie uit waarvan de resultaten in primeur worden voorgesteld tijdens het jaarevent. Aansluitend is er een paneldebat met onder meer Hilde Crevits, Viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs, Tania De Decker, Global Director Life Sciences & Chemical bij Randstad en bedrijfsleiders uit de sector.

Het jaarevent van essenscia wallonie verdiept zich op 22 november op de leiderschapsstijlen van de toekomst: ‘Leadership 2030’. Hoe moeten bedrijfsleiders omgaan met nieuwe manieren van werken die ontstaan door grote maatschappelijke veranderingen zoals de globalisering, de vergrijzing, de klimaatuitdaging en de recentste technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen?

Kortom, twee niet te missen evenementen die uw blik op de toekomst zullen verruimen.

Ik schrijf mij in voor ‘The future of jobs in chemistry and life sciences’ op dinsdag 29 november om 18.30 uur in Be Lounge in Willebroek.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen
Issues
Youth & training
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuws uit de Raad van Bestuur van essenscia

De Raad van Bestuur heeft met tevredenheid kennisgenomen van de vooruitgang die is geboekt in de opstart van het Demografiefonds. Onlangs werd de website gelanceerd. Dit online platform, ontwikkeld in samenwerking met de sociale partners, biedt ondernemingen heel wat nuttige informatie en stelt bedrijven in staat om eigen demografieplannen op te stellen en te delen.

Op het vlak van energie volgt essenscia nauwgezet de onderhandelingen op over het beleid rond hernieuwbare energie en de mogelijke classificatie als staatsteun van bepaalde regeringsmaatregelen. De federatie ondersteunt de federale en regionale regeringen bij hun argumentatie om aan te tonen dat de systemen die van kracht zijn in ons land geen staatssteun vormen volgens de bepalingen in het Europese verdrag.

De mogelijke samenwerking met Recytyre onderstreept het belang van innovatie in een circulaire economie en de noodzaak om goede partnerschappen aan te gaan. De Innovation Award 2016 heeft andermaal de innovatiekracht van de bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences in de kijker gezet. Het succes van deze award illustreert de sleutelrol die onze sector speelt in de zoektocht naar oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen en het streven naar een leefbare planeet.

Tot slot komen volgende week maandag regeringsafgevaardigden en vertegenwoordigers van de federaties van de zeven grootste Europese chemielanden bijeen in de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden in Brussel. Bedoeling is om samen met de Europese overheden te discussiëren over de toekomst van de chemische industrie in Europa.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia

Issues
essenscial
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
Product groups
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuws uit de Raad van Bestuur

In de laatste Raad van Bestuur van 2016 heeft essenscia uitgebreid aandacht besteed aan het sociaal overleg en aan de energiedossiers. Het Demografiefonds is nu operationeel en een eerste dossier is goedgekeurd. De interesse vanuit de sectorbedrijven is groot en de paritaire werking van het fonds functioneert goed.

In de aanloop naar de besprekingen over een Interprofessioneel Akkoord (IPA) voor de periode 2017/2018 werden het wettelijk kader rond werkbaar en wendbaar werk en de aanpassing van de wet van 1996 op het concurrentievermogen besproken. Het federaal overleg in de Groep van Tien zal concreter worden zodra de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) de beschikbare loonmarge heeft aangeduid.

Het aanmeldingsdossier van het ondersteuningsmechanisme van de offshore windmolenparken is momenteel in bespreking bij de Europese Commissie. De energievisie van het VBO wordt door essenscia ondersteund mits bepaalde essentiële bijsturingen inzake competitiviteit en subsidiëringen, die binnen de energiecommissie van het VBO moeten uitgeklaard worden.

De stroomversnelling rond de Vlaamse energievisie wordt door essenscia vlaanderen van nabij opgevolgd. In Wallonië heeft essenscia wallonie verzet aangetekend tegen een nieuwe doorrekeningswijze voor de Elia-belasting.

Verder werden ook de Innovation Income Deduction, de ledenbijdragen 2017 en de uitbreiding van de samenstelling van de Raad van Bestuur naar Industriële Gassen besproken en goedgekeurd. Tot slot hebben de productgroepen hun bezorgdheid uitgedrukt over de verdere regionalisering van federale bevoegdheden, wat de wetgeving complexer maakt.

De voorzitter heeft de vergadering afgesloten met zijn kerstwensen naar alle leden van de Raad van Bestuur. In naam van alle medewerkers van essenscia wens ik u en uw familie een hartverwarmende eindejaarsperiode toe.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia

Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
essenscia vlaanderen
News from our companies
FR NL
01 | 01

Sterk sectorengagement op Vlaamse Klimaat- en Energietop

Bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences hebben samen een veertigtal concrete engagementen ingediend naar aanleiding van de tweede Vlaamse Klimaat- en Energietop van volgende week donderdag, 1 december. Hiermee vertegenwoordigt de sector zowat 40% van alle gepubliceerde engagementen. Dit onderstreept nogmaals de toonaangevende rol die onze sector speelt op het vlak van milieuzorg, energie-efficiëntie en duurzame innovatie. Een overzicht vindt u op de projectwebsite www.vlaamseklimaattop.be.

Het gaat stuk voor stuk om inspirerende verhalen en unieke samenwerkingsverbanden die de koploperspositie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences in Vlaanderen ten volle illustreren. Onze sector levert op deze manier een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan dit initiatief van de Vlaamse regering. Vanuit essenscia vlaanderen willen we dan ook graag alle bedrijven bedanken voor hun medewerking die getuigt van een sterke focus op duurzaamheid.

Als sectorfederatie hebben we ook zelf enkele engagementen ingediend die enerzijds aantonen dat de sector de voorbije 25 jaar al indrukwekkende energie-efficiëntiewinsten en CO2-reducties heeft gerealiseerd, maar anderzijds ook beklemtonen dat de producten en toepassingen uit de sector op hun beurt noodzakelijk zijn voor een succesvolle aanpak van de klimaatuitdaging, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam bouwen, transport en hernieuwbare energie. U kan ons klimaatengagement hier nalezen.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

 

Issues
essenscial
Innovation & patents
Energy & Climate
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia benefits
FR NL
01 | 01
Chemie en life sciences sector wil koploper zijn in Industrie 4.0

Meer of minder jobs? De toenemende digitalisering zal in de chemie, kunststoffen en life sciences in Vlaanderen vooral een impact hebben op de jobinhoud. Daardoor zullen werknemers en leidinggevenden meer en andere competenties nodig hebben. Het opleidingsaanbod afstemmen op deze jobs van de toekomst vormt dan ook een grote uitdaging voor het onderwijs en het HR-beleid in de ondernemingen.

Dat is samengevat de conclusie van ‘The future of jobs in chemistry and life sciences’, een sectorspecifieke studie van de Antwerp Management School (AMS) in opdracht van essenscia vlaanderen. De resultaten werden dinsdagavond onder grote belangstelling en in aanwezigheid van Viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorgesteld tijdens ons jaarevent. Het is wellicht de eerste sectorspecifieke studie over dit thema in Vlaanderen. Graag wil ik de 50 experten uit 25 verschillende sectorbedrijven bedanken voor hun actieve deelname aan de focusgroepen en hun inhoudelijke bijdrage aan het onderzoeksrapport.

We moeten ernaar streven om met onze sectorbedrijven koploper te zijn in de digitale transformatie. Industrie 4.0 kan onze internationale concurrentiepositie versterken, op voorwaarde dat de sector zich snel en flexibel aanpast aan de technologische en socio-demografische revoluties.

Dit rapport is dus geen eindpunt, maar eerder de start van een werkproces dat we vanuit essenscia verder willen ondersteunen via de sectorale vormingsfondsen, het Demografiefonds voor werkbaar werk en diverse opleidingsprogramma’s op maat. Zo kan Industrie 4.0 uitgroeien tot een unieke opportuniteit om jobs efficiënter, zinvoller en duurzamer te maken.

Bekijk de foto’s en de videoreportage van het jaarevent

Download het volledige onderzoekrapport

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen
Issues
essenscial
Innovation & patents
Health, Safety & Environment
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Digitalisering is een prioriteit voor het Europees sociaal overleg

De Europese sociale partners van de chemiesector – ECEG (European Chemical Employers Group) langs werkgeverszijde en IndustriAll langs vakbondszijde – hebben recent een joint position ondertekend met betrekking tot de verschillende aspecten van digitalisering.

Beide partners erkennen hiermee dat digitalisering een belangrijke hefboom zal zijn om bij te dragen aan een hogere productiviteit en kwaliteit, continue kostenreductie en een grotere operationele efficiëntie in productie en supply chain management.

Deze technologische evolutie zal daardoor onvermijdelijk leiden tot aanpassingen van werkorganisatie en jobinhoud. Sommige jobs zullen in hun huidige vorm verdwijnen, andere zullen worden aangepast. Maar er zullen ook nieuwe functies worden gecreëerd, waarvoor uiteraard een pakket aan nieuwe competenties vereist is.

De Europese sociale partners onderschrijven hiermee de nood aan goed opgeleide medewerkers als motor voor innovatie, jobcreatie en competitiviteit. Deze gezamenlijke visie werd eveneens vertaald in een aantal actiepunten die de komende maanden zullen worden opgevolgd.

Op deze manier wenst een constructief Europees sociaal overleg ook expliciet richting te geven aan het sociaal overleg op nationaal niveau om zo finaal bij te dragen tot een competitieve chemische industrie.

Lees de volledige tekst van de joint position.

Koen Laenens
Secretaris-generaal en directeur Sociaal Beleid
essenscia

Issues
essenscial
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Energy & Climate
International trade & business development
Health, Safety & Environment
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Nieuws uit de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen

De Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen heeft vorige week de strategische prioriteiten vastgelegd voor 2017. Zo wil de federatie onder meer haar pioniersrol in het onderwijsproject duaal leren verderzetten en de voorbeeldfunctie van de sector op vlak van duurzame ontwikkeling verder uitdragen. Voorts blijft essenscia zich onverminderd inzetten om concurrentieversterkende maatregelen uit te werken voor energie en klimaat, logistiek, proces- en transportveiligheid, buitenlandse handel en innovatie.

Twee recente initiatieven die de focus op innovatie illustreren, werden in detail toegelicht. Zo werd eind november BlueChem gelanceerd, een incubator voor duurzame chemie in Antwerpen waarvan essenscia een van de belangrijkste private partners is. Deze week werd ook de Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen officieel gelanceerd onder de nieuwe naam Catalisti. Door verder te bouwen op de expertise van FISCH moet dit initiatief, met steun van de Vlaamse overheid, duurzame innovaties in de chemie en kunststoffen versnellen.

essenscia vlaanderen blijft ook verder werk maken van permanente opleidingen en infosessies. Zo vieren we op 19 januari in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege de tiende verjaardag van VLARIP. Met dit project werden het voorbije decennium tijdens meer dan 200 workshops honderden werknemers uit de sector vertrouwd gemaakt met gespecialiseerde wetgevingen als REACH en CLP om op die manier maximale productveiligheid te garanderen. U bent hartelijk welkom op dit evenement. U kunt zich gratis inschrijven via deze link.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
essenscia brussel/bruxelles
News from our companies
NL FR
01 | 01
Opleidingsprogramma eerste jaarhelft 2017

In de eerste plaats wens ik u en uw familie in naam van alle medewerkers bij essenscia het allerbeste voor 2017. Bij essenscia staan we ook dit jaar klaar om de baanbrekende en duurzame innovaties bij de sectorbedrijven maximaal te ondersteunen en hard verder te werken aan de competitiviteit en de uitstraling van de chemie, kunststoffen en life sciences. Daarom hebben we ook in 2017 een uitgebreid programma uitgewerkt met tientallen praktijkgerichte opleidingen, trainingen en infosessies op maat van bedrijven uit de sector.

U kan zich nu al inschrijven voor een hele reeks specifieke vormingssessies over uiteenlopende thema’s als proces- en productveiligheid of de bescherming van intellectuele eigendom. Hieronder vindt u een beknopt overzicht. Op 19 januari vieren we bovendien 10 jaar VLARIP, een uniek begeleidingstraject waarmee essenscia bedrijven helpt om complexe wetgevingen als REACH en CLP correct te implementeren. U kan zich hier inschrijven voor dit feestelijke jubileumevenement.

Tot slot wil ik graag vooruitblikken op twee belangrijke evenementen in 2017. Op dinsdag 18 april organiseert essenscia vanaf 17 uur haar jaarevent in Square Meeting Centre in Brussel met als centraal thema ’Life sciences: a journey of discovery in a changing society’. De komende weken verneemt u hierover meer details. In het najaar, op donderdag 12 oktober, lanceren we de vijfde editie van het essenscia duurzaamheidsrapport waarmee we de voortrekkersrol van de sector op vlak van duurzame ontwikkeling andermaal in de verf zetten.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia

Overzicht opleidingen 1ste semester 2017:

• Workshops Vlarip (CLP & REACH) op 19/1, 16/2, 16/3, 20/4, 18/5 en 22/6. Programma & inschrijven.
• Infosessies Octrooicel op 21/2 en 9/5. Programma & inschrijven.
Basisvorming productbeleid op 7/2, 21/2, 7/3 en 21/3. Programma & inschrijven.
• Workshops Delta Process Academy op 22/3 en 7/6. Programma & inschrijven.
Specialized Course on Process Safety Engineering van 14/3 tot en met 17/3. Programma & inschrijven.
• Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor informatie over bijkomende opleidingen.
Issues
essenscial
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Social policy
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01
Een akkoord over alles of een akkoord over niets

De ‘Groep van tien’ kwam vorige week tot een volwaardig ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA). Daarmee wordt een jarenlange periode van moeilijke onderhandelingen en mislukte besprekingen afgesloten. Het bereikte akkoord biedt perspectief om te evolueren naar een sociaal overlegmodel dat zich richt op de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

De sociale partners geven hiermee blijk van verantwoordelijkheidszin en beantwoorden critici aan de zijlijn door concrete resultaten neer te zetten op het terrein. Daarmee ligt ook de weg open om de vele bladzijden van acties en betogingen om te slaan en de sociale rust te laten weerkeren. Sociale vrede is namelijk noodzakelijk om aan de onderhandelingstafel met wederzijds respect en vertrouwen akkoorden af te sluiten met het oog op economische groei en de creatie van jobs.

Het akkoord dat voorligt is zoals altijd een compromis waarbij elke partij toegevingen heeft gedaan. Toch laat de opgemaakte ontwerptekst aan duidelijkheid niets te wensen over. Bij de finale beoordelingen van het ontwerpakkoord is het dan ook essentieel dat dit door alle partijen als één en ondeelbaar wordt gezien.

Koen Laenens
Secretaris-generaal en Directeur Sociale Zaken
essenscia
Issues
essenscial
Youth & training
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Octrooicel: advies en opleidingen voor de bescherming van uw innovatie

Voor de innoverende ondernemingen uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences is de bescherming van hun intellectuele eigendom een sleutel tot succes. Om hen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden, biedt de Octrooicel van essenscia bedrijven een dienstverlening op maat met praktische tips en interactieve workshops om innovaties maximaal te beschermen en te valoriseren.

Ook dit jaar organiseert de Octrooicel drie interactieve infosessies over diverse thema’s zoals patent landscaping, systemen voor de optimalisatie van de intellectuele eigendomsportefeuille en het gebruik van technische tools om innovaties te stimuleren en te versnellen. Een nieuwigheid dit jaar: elke sessie zal worden afgesloten met de voorstelling van een technologiewacht over de nieuwste innovatieve technologieën die een meerwaarde kunnen betekenen voor de sector. Ontdek het volledige programma en schrijf u gratis in voor een of meerdere sessies via deze link.

Noteer alvast 21 februari in uw agenda voor de eerste infosessie over cross-industry learning en patent landscaping, of de techniek om via octrooien van derden sneller nieuwe opportuniteiten te detecteren voor de eigen business. In samenwerking met Creax bekijken we welke tools hiervoor beschikbaar zijn. Tim Desmet, Technology and Innovation Manager bij Agfa Materials, getuigt over de manier waarop deze aanpak inspiratie kan bieden voor innovaties in productontwikkeling.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
Issues
essenscial
Youth & training
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our companies
FR NL
01 | 01

essenscia vlaanderen en Co-valent vernieuwen partnerschap met Technopolis. Doet uw onderneming ook mee?

Jongeren inspireren voor wetenschappen en techniek om hen op die manier enthousiast te maken voor een studie- en beroepskeuze in de chemie en life sciences. Het is een van de strategische prioriteiten van essenscia vlaanderen, waarvoor we sinds 2013 intensief samenwerken met Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie in Mechelen. Een partnerschap dat tot stand kwam dankzij de steun van het sectorale vormingsfonds Co-valent en achttien sectorbedrijven.

Deze samenwerking was een schot in de roos met jaarlijks ruim 15.000 deelnemers aan de workshops in het LAB, een state-of-the-art laboratorium waar leerlingen en bezoekers onder deskundige begeleiding allerlei proefjes en experimenten kunnen uitvoeren. In de tentoonstellingszone Xplora behoren de opstellingen ‘Moleculenbouwer’ en ‘Onderzoeker’ – waar jongeren op een originele en interactieve manier kennismaken met typische beroepen uit de sector – tot de populairste en meest gewaardeerde exhibits.

Om die reden hebben essenscia vlaanderen en Co-valent beslist om het partnerschap met Technopolis te vernieuwen en mee de schouders te zetten onder de nieuwe tentoonstelling ‘Sport en Wetenschap’ die in de zomer van 2018 wordt gelanceerd. Innovaties uit de chemie, kunststoffen en life sciences zijn namelijk essentieel voor topprestaties in de sportwereld, denk maar aan kledij, materialen, sportvloeren, gezondheidsbegeleiding, enzovoort. Dat willen we graag tonen aan de 300.000 jaarlijkse bezoekers van Technopolis. Samen met u, want uw onderneming kan een spelverdelende rol spelen in dit sportieve project.

Tijdens de kick-offmeeting op maandag 13 februari om 10 uur in Technopolis ontdekt u op welke manier uw bedrijf kan scoren en als exclusieve partner extra visibiliteit kan genieten. Schiet u mee uit de startblokken? Schrijf snel in via deze link.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Issues
essenscial
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Product groups
essenscia vlaanderen
essenscia benefits
News from our partners
FR NL
01 | 01
Nieuwe innovatie-aftrek

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft in de zitting van 2 februari de nieuwe innovatie-aftrek goedgekeurd ter vervanging van de octrooi-aftrek. Het percentage van inkomsten uit innovatie dat vrijgesteld is van belastingen wordt opgetrokken van 80 naar 85%, maar geldt voortaan op de netto-inkomsten na het in mindering brengen van de directe kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De aftrek wordt met andere woorden gekoppeld aan de effectieve R&D-uitgaven van de betrokken onderneming.

De nieuwe maatregel heeft ook een ruimer toepassingsgebied voor intellectuele eigendom in vergelijking met de vroegere octrooi-aftrek. Zo komen van nu af aan ook inkomsten uit kwekersrechten en weesgeneesmiddelen in aanmerking wat het onderzoek in deze domeinen kan bevorderen. Een andere nieuwigheid is dat de nieuwe aftrek ook van toepassing is op software wat de toenadering tussen de sector van de chemie en life sciences en de digitale economie kan vergemakkelijken.

essenscia is tevreden dat de regering een systeem heeft uitgewerkt dat volledig conform is met de internationale richtlijnen van de OESO. Dit moet meer juridische zekerheid bieden aan ondernemingen die bovendien gebruik kunnen maken van een overgangsperiode van 5 jaar. De vernieuwde fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten moet België in het Europese koppeloton houden op vlak van innovatiesteun en investeringen in onderzoek en ontwikkeling in ons land stimuleren.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
Issues
essenscial
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Nieuws uit de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van essenscia heeft zich deze week in de eerste plaats gefocust op de actualiteit op sociaal vlak. Zo heeft de voorzitter het belang onderstreept om tijdens de komende onderhandelingen op sectorniveau de loonmarge te respecteren zoals vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord.

Op logistiek vlak moedigt de Raad van Bestuur essenscia aan om een actieve rol te blijven spelen in de vele initiatieven rond de digitalisering van de logistieke supply chain, en dit om zowel de efficiëntie als de veiligheid van het transport van producten uit de chemie en farma te optimaliseren.

Inzake energie heeft essenscia deelgenomen en bijgedragen aan de besprekingen voor de uitwerking van een energievisie binnen het VBO. Competitieve energieprijzen ten opzichte van de buurlanden blijft daarbij een absolute topprioriteit. Tot slot heeft voorzitster Tineke Van hooland de nieuwe strategie van essenscia/bio.be gepresenteerd om de belangen en de troeven van de life sciences en biotechnologie in België te promoten.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
Issues
essenscial
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
essenscia wallonie
essenscia benefits
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Internationale ondernemingen blijven investeren en jobs creëren in chemie en farma

De chemie- en farmasector blijft een magneet voor buitenlandse investeringen. Uit cijfers van FIT (Flanders Investment & Trade) blijkt dat voor elke 100 euro die buitenlandse bedrijven in Vlaanderen investeren, er 44,2 euro naar de chemie en life sciences gaat. Geen enkele sector doet beter. Vorig jaar ging het om 825 miljoen euro, omgerekend 2,26 miljoen euro per dag, goed voor 469 nieuwe jobs. Bedrijven uit Frankrijk, de VS en Duitsland investeerden het meest. Opmerkelijk is dat 18 van de 41 investeringsdossiers zogenaamde ‘greenfield’-projecten zijn.

We zijn binnen de federatie dan ook bijzonder trots dat na Nippon Shokubai, Datwyler en Pfizer vorig jaar, eergisteren opnieuw twee sectorbedrijven in de prijzen vielen tijdens de uitreiking van de FIT Trophy. De Franse farmagroep Sanofi won de ‘Foreign Investement of the Year 2017 Trophy’ voor zijn omvangrijke investering in de site van Sanofi Genzyme in Geel. Een project van 300 miljoen euro dat 100 nieuwe jobs oplevert.

BASF Antwerpen kreeg de ‘Lifetime Achievement Trophy’ voor de jarenlange investeringen in zijn vestiging in de Antwerpse haven, die de voorbije 50 jaar is uitgegroeid tot het grootste chemische productiecentrum van België en het op een na grootste van de BASF-groep wereldwijd. Een erkenning die de voorbije jaren ook werd toegekend aan onze lidbedrijven ExxonMobil en Johnson & Johnson. Ook de Noorse houtproducent Kebony, winnaar van de titel ‘Newcomer of the Year’ is sterk geïntegreerd in de Antwerpse chemiecluster via connecties met LANXESS, het stoomnetwerk ECLUSE en TransFurans Chemicals uit Geel. 

In naam van essenscia wil ik graag alle bedrijven en alle medewerkers uit de sector bedanken voor hun dagelijkse inzet waarmee ze binnen een internationale context het verschil maken en zo de aantrekkingskracht vergroten van Vlaanderen als topregio voor R&D, productie en logistiek in chemie en life sciences.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Lees het persbericht

Issues
essenscial
Innovation & patents
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01

Positieve resultaten essenscia tevredenheidsenquête 2017

In naam van alle medewerkers bij essenscia wil ik iedereen die heeft deelgenomen aan de essenscia tevredenheidsenquête 2017 uitdrukkelijk bedanken voor de waardevolle feedback.

Met een algemene tevredenheidsscore van 4,2/5 zetten we de positieve resultaten van de voorbije jaren verder. Van de 375 respondenten geeft 91% aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van essenscia, terwijl zowat de helft van de ondervraagden onderstreept dat de federatie op dit vlak zelfs nog vooruitgang heeft geboekt tegenover vorig jaar.

De expertise van onze medewerkers en het vermogen van essenscia om de belangen van de sector te vertegenwoordigen op het allerhoogste niveau worden unaniem erkend. Sommige deelnemers hebben wel de wens geuit om kmo’s een meer specifieke ondersteuning te bieden.

Op vlak van communicatie kennen de scores voor visibiliteit in de media een continue vooruitgang sinds 2008. Toch blijven onze leden wijzen op de noodzaak om de sector van de chemie en life sciences voluit te promoten als steunpilaar van de Belgische economie en verder werk te maken van een positief sectorimago bij het grote publiek, bijvoorbeeld via de modernisering van de website.

De resultaten van deze tevredenheidsenquête betekenen voor ons een extra motivatie om dag na dag verder te werken aan een optimale dienstverlening en de vele troeven van de chemie, kunststoffen en life sciences onverminderd in de kijker te zetten.

U kunt de gedetailleerde resultaten van de tevredenheidsenquête 2017 raadplegen via deze link.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia

 

Issues
essenscial
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01

Jaarevent essenscia zoomt in op biotech en life sciences

‘Life sciences: a journey of discovery in a changing society’. Met dit thema focust het jaarlijks evenement van essenscia, dat plaatsvindt op dinsdag 18 april in Square in Brussel, op de biotechnologie en life sciences als motor van een reeks spectaculaire doorbraken die veelbelovende toekomstperspectieven bieden voor revolutionaire toepassingen in heel wat aspecten van ons dagelijks leven. De biotechnologie creëert duurzame innovaties die de traditionele chemiesector versterken en een belangrijke bijdrage leveren aan de succesvolle aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen.

Na een introductie door Wouter De Geest, voorzitter van essenscia, onderzoeken we in een panelgesprek met politieke beleidsverantwoordelijken en vertegenwoordigers uit de industrie op welke manier we het economische ontwikkelingspotentieel van de biotech en de life sciences optimaal kunnen benutten en welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om hun groei in België te verzekeren.

U ontvangt spoedig een persoonlijke uitnodiging met het volledige programma, maar u kunt zich nu al inschrijven via deze link

We kijken er alvast naar uit om u talrijk te mogen verwelkomen op ons jaarevent.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia

Issues
essenscial
essenscia in the news
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Sustainable construction
essenscia vlaanderen
essenscia benefits
News from our partners
FR NL
01 | 01
Annual event Federplast.be: sustainability & competitiveness, a win-win?

Als pionier van de circulaire economie is de sector van kunststof- en rubbermaterialen dag in dag uit bezig met innovatie ten voordele van duurzame producten en oplossingen. De focus ligt daarbij op de hele keten, van ontwerp tot recyclage en hergebruik. Federplast.be, de Belgische federatie van kunststof- en rubberverwerkers onder de koepel van essenscia en Agoria, legt tijdens haar jaarevent op donderdag 20 april daarom de klemtoon op de cruciale link tussen duurzaamheid en competitiviteit als stimulans voor innovatie.

De onafgebroken inspanningen van de sector op het vlak van duurzaamheid dragen namelijk bij tot zijn concurrentievermogen en omgekeerd. Het is dan ook van essentieel belang dat een kader wordt gecreëerd, zowel op Belgisch als op Europees niveau, dat innovatie in de sector stimuleert en het behoud van dit concurrentievermogen mogelijk maakt. Alleen zo kan het pad van duurzame ontwikkeling verder worden bewandeld, wat meteen de beste garantie is om de toekomst te verzekeren van de zowat 250 bedrijven, voornamelijk kmo’s, die Federplast.be verenigt. Samen zijn ze goed voor bijna 21.000 jobs.

Tijdens het jaarevent schetsen we de perspectieven voor de kunststofindustrie in België waarbij we enkele markante succesverhalen in de kijker zetten. Eric Liègeois van het Directoraat-Generaal ‘Enterprise and Industry’ van de Europese Commissie, geeft toelichting bij de Europese strategie voor kunststoffen en neemt ook deel aan het panelgesprek waar vertegenwoordigers van sectorbedrijven als Incoplas, Recticel, Sabert en Samsonite de thema’s verder zullen uitdiepen. De slotconclusie is voor Marc De Groote en Wouter De Geest, voorzitters van respectievelijk Agoria en essenscia.

Nog niet ingeschreven? Registreer u via deze link voor het annual event van Federplast.be op 20 april in Brussel.

Petri Ven
Secretaris-generaal
Federplast.be
Issues
essenscial
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Nieuws uit de Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen

De Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen heeft vorige week met Johan Desmet (Praxair) en Dirk Duquet (Eastman Chemical Company) twee nieuwe ondervoorzitters aangesteld. De bestuursleden werden daarna geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in enkele belangrijke energie- en milieudossiers en acties op vlak van sociaal beleid en circulaire economie.

Deze maand is essenscia vlaanderen ook gestart met een Werkgroep Innovatie waarin experts van een twintigtal bedrijven vertegenwoordigd zijn. De Werkgroep zal zich vooral toespitsen op het ondersteunend kader voor innovatie in Vlaanderen, meer bepaald O&O-budgetten en modaliteiten, ondersteuning van piloot- en demoprojecten en de opvolging van BlueChem, de incubator voor duurzame chemie die tegen 2020 de deuren moet openen in Antwerpen.

De Raad van Bestuur kreeg ook toelichting bij structurele samenwerkingen die essenscia vlaanderen wenst op te zetten met enkele belangrijke partners in Vlaanderen. Zo is er de ambitie om met FIT (Flanders Investment en Trade) nog nauwer te gaan samenwerken in het kader van ‘Vlaanderen versnelt!’, de internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie waarbinnen de clusters ‘life sciences & health’ en ‘sustainable resources, materials & chemistry’ aangeduid zijn als sleutelsectoren.

Samen met het sectorale vormingsfonds Co-valent werd ook een nieuw partnerschap afgesloten met Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie in Mechelen, en dit in het kader van de expo ‘Sport en Wetenschap’ die in 2018 wordt gelanceerd. Sectorbedrijven kunnen partner worden van deze samenwerking. Ondek hier alle details.

Tot slot gaf de Raad van Bestuur de goedkeuring aan de inhoudelijke aanpak van het jaarevent van essenscia vlaanderen in november 2017. Thematisch werd ervoor gekozen om de toegevoegde waarde in kaart te brengen die de chemie en life sciences creëert voor andere industriële sectoren en bij uitbreiding voor de Vlaamse economie.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen
Issues
essenscial
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Annual event essenscia: Ga mee op ontdekkingsreis in de life sciences

Hoe kan de industriële biotechnologie de chemie, farma en andere sectoren op weg zetten naar een duurzame toekomst? Welke veelbelovende doorbraken bieden potentieel om onze levenskwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld op vlak van voeding en gezondheid? En hoe zit dat met biofarma en bio-gebaseerde chemie? Pertinente vragen waarop het jaarevent van essenscia u op dinsdag 18 april vanaf 17.30 uur in Square in Brussel graag een antwoord biedt.

Onder de titel ‘Life sciences: a journey of discovery in a changing society’ focussen we op de cruciale rol van life sciences in het vormgeven van onze toekomst. Innovatie en duurzaamheid zijn sleutelbegrippen in dat verhaal. Maar om de economische en maatschappelijke meerwaarde van de life sciences ten volle te benutten is er evident nood aan een adequate omkadering.

Kortom, voldoende gespreksmateriaal voor een reeks verhelderende videoreportages en een boeiend paneldebat met gerenommeerde sprekers als François Blondel, CEO KitoZyme, Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, Didier Malherbe, Gedelegeerd bestuurder UCB Belgium, Tom van Aken, CEO Avantium en Tineke Van hooland, External Affairs Director AbbVie België en Luxemburg en voorzitster essenscia/bio.be.

Ontdek het volledige programma en schrijf snel in via deze link.

We kijken er alvast naar uit om u talrijk te mogen verwelkomen op ons jaarevent. Graag tot dan!

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
Issues
essenscial
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Social policy
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
1.400 nieuwe jobs op twee jaar tijd

De chemie-, kunststoffen- en farmasector heeft de voorbije twee jaar 1.400 extra jobs gecreëerd. Dat is de sterkste jobaangroei sinds tien jaar. Voorts is het opvallend dat 52% van die nieuwe jobs zijn ingevuld door vrouwen. Met een directe tewerkstelling van bijna 90.000 arbeidsplaatsen en 150.000 indirecte jobs biedt de sector vandaag werk aan zowat een kwart miljoen mensen. Dat blijkt uit de economische kerncijfers die essenscia deze week aan de pers heeft voorgesteld.

Naast een significante stijging van de tewerkstelling laat de sector ook absolute recordcijfers optekenen voor omzet, export en R&D. Zo steeg de omzet tot een recordniveau van bijna 65 miljard euro. De sector blijft ook de onbetwiste nummer 1 op vlak van innovatie met een recordbedrag van 4 miljard euro aan uitgaven in onderzoek en ontwikkeling. Dat is bijna een verdubbeling op tien jaar tijd. De chemie en farma blijft met een exportcijfer van 116 miljard euro ook veruit de belangrijkste exportsector van het land.

Met een kwart van de omzet, een derde van de export, een derde van de investeringen en twee derde van de R&D-uitgaven is de chemie en farma meer dan ooit een sleutelsector van de Belgische industrie en een hoeksteen van onze welvaart. Maar om de welvaartsgroei en jobcreatie op langere termijn veilig te stellen, is er nood aan een sterk industrieel beleid dat de internationale concurrentiepositie van de Belgische chemie en life sciences versterkt, innovatie stimuleert en buitenlandse investeringen aantrekt. De invoering van een energienorm die de energiekosten voor de Belgische industrie meer in lijn brengt met de buurlanden is daarbij prioritair.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia

Lees het persbericht
Issues
essenscial
essenscia in the news
Sustainable development
Innovation & patents
Energy & Climate
Reach, CLP & Product policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
essenscia wallonie
essenscia benefits
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Succesvol jaarevent over innovatiekracht life sciences

‘Collaborate to innovate’. Dat was samengevat de kernboodschap tijdens het essenscia jaarevent over de innovatiekracht van de life sciences en biotechnologie. Samenwerkingen tussen start-ups en gevestigde bedrijven, tussen de academische wereld en het bedrijfsleven, tussen de chemie en life sciences en andere sectoren. Zo kunnen biotechnologie, gentherapie en duurzame chemie baanbrekende innovaties ontwikkelen met revolutionaire toepassingen in ons dagelijks leven.

Conclusie van het panelgesprek? België is top in life sciences. Niet alleen voor medische toepassingen, maar ook als motor voor innovatie in diverse andere sectoren. Zoals de ontwikkeling van geavanceerde materialen, de zoektocht naar alternatieve grondstoffen of de verbetering van consumptiegoederen zoals voeding of wasmiddelen. Bedankt aan alle aanwezigen en dank aan de panelleden voor de geanimeerde en inhoudelijk waardevolle discussie.

Herbeleef het evenement via deze foto’s en bekijk de aftermovie. Of ga op visuele ontdekkingsreis in de life sciences via de reportages van argenx, DuPont en Galactic

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
Issues
essenscial
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
Product groups
essenscia wallonie
essenscia benefits
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Eerste Seveso Forum illustreert permanente veiligheidsfocus chemiesector

Voor de eerste keer organiseert essenscia vlaanderen, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, een gespecialiseerd Seveso Forum waar experten van overheidsorganisaties en hulpdiensten toelichting geven bij specifieke veiligheidsinitiatieven. Zo focust deze unieke studiedag onder meer op het alarmeringssysteem BE-Alert dat volgende maand officieel wordt gelanceerd. Ook de werking van het nieuwe ICMS-platform (Incident & Crisis Management System) komt aan bod, net als de visie van brandweer, civiele bescherming en inspectiediensten op mogelijke Seveso-risico’s.

Dit Seveso Forum staat open voor alle Seveso-bedrijven en vindt plaats op dinsdag 6 juni in het Mechelse congrescentrum Lamot. Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, licht zijn visie toe tijdens de openingstoespraak. Het slotwoord is voor Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen. Zij is eveneens lid van het beheerscomité van het Seveso-fonds dat via bijdragen van Seveso-bedrijven uit de sector wordt gefinancierd en waarmee initiatieven worden betaald zoals BE-Alert, ICMS en Campus Vesta, een multidisciplinair opleidingscentrum voor professionele veiligheidstrainingen.

essenscia onderstreept hiermee dat veiligheid voor mens en milieu de voornaamste prioriteit blijft voor de chemiesector. In die context start onze Delta Process Academy volgende week ook met een nieuw vijfdaags opleidingsprogramma. Gerenommeerde specialisten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gaan dieper in op het belang van menselijke factoren en de organisatiestructuur in het veiligheidsproces. Het is een nieuwe benadering die sectorbedrijven helpt om via preventieve maatregelen het veiligheidsniveau van hun productieprocessen verder te optimaliseren.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Bekijk het programma en schrijf gratis in voor het Seveso Forum op 6 juni in Mechelen
Issues
essenscial
Sustainable development
Youth & training
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
essenscia vlaanderen
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
10 jaar REACH in de kijker op essenscia studiedag Productbeleid

REACH, de Europese wetgeving over het veilige gebruik van chemische stoffen, bestaat 10 jaar. Daarom maakt essenscia tijdens haar jaarlijkse studiedag Productbeleid op 13 juni in Brussel de balans op van 10 jaar REACH, bekijken we de evoluties in de wetgeving en blikken we vooruit naar de toekomst. De principes van REACH worden namelijk steeds vaker toegepast in nieuwe reglementering en ook de wetenschap staat niet stil.

De studiedag focust onder meer op het actuele thema van hormoonverstorende stoffen, waarbij we inzoomen op de wetenschappelijke achtergrond: hoe werkt ons hormonaal systeem en welke invloed kunnen hormoonverstorende stoffen hierop uitoefenen? We gaan ook dieper in op de verplichtingen voor nanomaterialen, de rol van REACH in de overgang naar een circulaire economie en het wetgevend kader over de bescherming tegen reprotoxische stoffen.

De studiedag biedt ook workshops over de opvolging van uw dossier bij REACH-registraties, de aangifte bij het Antigifcentrum en aandachtspunten bij de opmaak van een veiligheidsinformatieblad. Vergeet ook niet dat tegen 31 mei 2018 alle chemische stoffen die in volumes van 1 tot 100 ton per jaar in de Europese Unie worden geproduceerd of ingevoerd, geregistreerd moeten zijn bij het European Chemicals Agency (ECHA). De komende maanden organiseren we dan ook specifieke VLARIP-workshops over de registratierichtlijnen, nanomaterialen en werken met chemische stoffen in de praktijk.

Tine Cattoor
Advisor Product Policy
essenscia

Schrijf nu in voor studiedag Productbeleid op 13 juni in Brussel

Bekijk het VLARIP-opleidingsaanbod over REACH en CLP
Issues
essenscial
essenscia in the news
Sustainable development
Youth & training
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
essenscia vlaanderen
News from our partners
FR NL
01 | 01
Sectorakkoord in chemie en farma bevestigt maximale loonmarge van 1,1%

De sociale partners in de chemie, kunststoffen en farma hebben deze week een akkoord ondertekend over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de zowat 90.000 arbeiders en bedienden in de sector. De sectorcao respecteert integraal de maximale loonmarge van 1,1%, zoals vastgelegd door de Groep van Tien en de Nationale Arbeidsraad, en zorgt op die manier voor een evenwichtig loonbeleid, waarbij extra koopkracht voor de werknemers in balans is met de bescherming van de concurrentiekracht van de bedrijven. essenscia is tevreden dat het akkoord focust op groei en werkgelegenheid om op die manier de komende twee jaren een sereen sociaal klimaat in de ondernemingen te bevorderen.    

Voor essenscia was het vooral belangrijk om de fundamentele logica van het Belgische sociaal overlegmodel te respecteren en het Interprofessioneel Akkoord (IPA), dat eind maart werd afgesloten, een volwaardige invulling te geven op sectorniveau. In het sectorakkoord zijn we  met alle vakbonden van arbeiders en bedienden samen overeengekomen dat de loonkost de komende 2 jaar maximaal met 1,1 % mag stijgen, bovenop de automatische indexering. Dit betekent een substantiële verbetering van de koopkracht van alle werknemers, ook in kmo’s. Het komt er nu op aan om deze visie door te trekken op bedrijfsniveau, zodat de onderhandelingen in de ondernemingen binnen ditzelfde duidelijke kader kunnen verlopen.

Het sectorakkoord voorziet ook een verhoging van de minimumlonen en ploegenpremies. Daarnaast is er een verlenging van de bestaande stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en omvat het akkoord maatregelen voor tijdskrediet en landingsbanen. Meest opvallende nieuwigheid is de extra inspanning op het vlak van vorming. Zo stelt het akkoord om op sectorniveau gemiddeld drie dagen opleiding per VTE (voltijdsequivalent) per jaar te voorzien. Permanente training is cruciaal voor de toekomst van een innovatieve en kennisintensieve industrie als de chemie en farma. Met deze volgehouden inspanning in opleidingen onderstrepen we nogmaals de voortrekkersrol van de sector op dit vlak.

Koen Laenens
Secretaris Generaal / Directeur sociaal beleid
essenscia
Issues
essenscial
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
Health, Safety & Environment
essenscia wallonie
News from our partners
FR NL
01 | 01
10 jaar REACH: België in Europees koppeloton met 1.815 geregistreerde stoffen

Sinds de invoering van de Europese REACH-wetgeving (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen), vandaag exact tien jaar geleden, hebben bedrijven in België 3.520 registratiedossiers ingediend voor in totaal 1.815 verschillende stoffen. Ons land is daarmee een van de koplopers in Europa. Dit onderstreept nogmaals de sterkte van de chemie en life sciences in België.

Enerzijds is REACH een ambitieuze wetgeving die van onze ondernemingen heel wat administratieve en financiële inspanningen vraagt. Anderzijds is het zo dat REACH heeft bijgedragen aan een veilig en verantwoord gebruik van chemische stoffen doorheen de hele keten, van producent tot consument. En veiligheid voor mens en milieu blijft te allen tijde onze absolute topprioriteit. Het is dan ook een goede zaak dat REACH op relatief korte tijd is uitgegroeid tot een rolmodel waarop gelijkaardige wetgevingen in andere werelddelen en niet-EU-landen werden gebaseerd.

Om nog twee andere redenen staan we vandaag op een scharniermoment inzake Europese wetgeving. Ten eerste zijn we exact één jaar voor een nieuwe, belangrijke REACH-registratiedeadline. Ten laatste op 31 mei 2018 moeten alle chemische stoffen die in de Europese Unie in kleinere volumes van 1 tot 100 ton per jaar worden geproduceerd of ingevoerd, geregistreerd zijn bij het European Chemicals Agency (ECHA).

Ten tweede is 1 juni 2017 de definitieve startdatum van de nieuwe CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging). Vanaf vandaag moeten alle chemische producten in de handel voorzien zijn van correcte labels met daarop de nieuwe generatie gevaarsymbolen. Sinds juni 2015 gold een overgangsperiode waarbij de 7 gevaarsymbolen met een oranje achtergrond systematisch werden vervangen door 9 nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand.

Met de begeleidingsprojecten VLARIP en WALRIP engageert essenscia zich al jarenlang om bedrijven, in het bijzonder kmo’s, te helpen om de REACH- en CLP-verordeningen correct toe te passen. Reden waarom de initiatieven van essenscia onlangs als een van de best practices werden aangehaald tijdens de internationale ECHA-meeting in Helsinki. Dit motiveert ons nog meer om ook de komende tien jaar onze ondernemingen met raad en daad bij te staan op vlak van productbeleid.

Lees het persbericht

Tine Cattoor
Advisor Product Policy
essenscia
Issues
essenscial
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
International trade & business development
Health, Safety & Environment
Transport & Logistics
essenscia benefits
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Fingers crossed voor Belgische kandidatuur om European Medicines Agency naar ons land te halen

Met een speciale website en een uitgebreide brochure zet België zijn kandidatuur voor de vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) extra kracht bij. Door de Brexit dient het EMA, waar zowat 900 mensen werken, vanuit Londen te verhuizen naar een nieuwe locatie binnen de Europese Unie. België kiest voor een flexibele aanpak op maat en schuift drie mogelijke locaties naar voor in en rondom Brussel.   

Voor essenscia en pharma.be, de twee vertegenwoordigers van de Belgische farmaceutische industrie, zou de mogelijke komst van het EMA naar België een extra troef betekenen voor de sterk uitgebouwde farmasector in ons land. De koppositie van de Belgische farma en biotech op vlak van onderzoek en ontwikkeling, klinische testen, productie, logistiek en export is dan ook terecht een van de troefkaarten in het Belgische dossier.

Daarnaast zet de Belgische kandidatuur sterk in op het innovatieve eco-systeem in ons land met een sterke wisselwerking tussen bedrijven, universiteiten, academische ziekenhuizen en gespecialiseerde onderzoekscentra. Bovendien biedt België een hoge levenskwaliteit in het geografische en politieke hart van Europa. Kortom, België lijkt een logische bestemming voor het EMA en bij essenscia zullen we deze kandidatuur in al onze internationale contacten voluit promoten.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia

Meer info
Download de brochure
Issues
essenscial
Sustainable development
Reach, CLP & Product policy
News from our companies
News from our partners
FR NL
01 | 01
Luc Delagaye drie jaar langer voorzitter van essenscia vlaanderen

De Raad van Bestuur van essenscia vlaanderen heeft vorige week unaniem beslist om het mandaat van voorzitter Luc Delagaye te verlengen voor een nieuwe termijn van drie jaar. In naam van het voltallige team wil ik Luc Delagaye, president bij Agfa Materials, danken voor de inzet en het engagement tijdens de voorbije jaren en veel succes wensen voor de komende drie jaar.

De Raad van Bestuur maakte ook een positieve evaluatie van het eerste schooljaar duaal leren in Chemische Procestechnieken. Het proefproject kreeg overigens een bijzonder goede score van de onderwijsinspectie. De eerste lichting afgestudeerden wordt eind deze maand tijdens een feestelijke proclamatie in Technopolis in de bloemetjes gezet. Vanaf september breidt het project uit met meer leerlingen, meer bedrijven en een extra school in Tessenderlo. Het regionale proefproject voor de kunststofsector in de regio Tielt wordt verdergezet en volgend schooljaar wordt duaal leren ook uitgetest in de farmasector.

Voorts werd het traject besproken om op strategische beleidsdomeinen – onderwijs, energie, milieu – nog nauwer te gaan samenwerken met Voka. De Raad van Bestuur gaf ook de goedkeuring aan het inhoudelijke voorstel voor het jaarevent met als thema ‘Chemistry & life sciences, connecting industries for a better quality of life’. Afspraak op dinsdag 28 november vanaf 17.30 uur in het Elisabeth Center naast de zoo in Antwerpen. Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters heeft zijn komst reeds bevestigd.

In opdracht van essenscia vlaanderen en Co-valent loopt er momenteel eveneens een haalbaarheidsstudie over de bouw van een specifiek opleidingscentrum voor de farmasector. Werkbezoeken aan gelijkaardige centra in Ierland en Nederland zijn achter de rug. De studie wordt in oktober voorgesteld aan de sectorbedrijven. Nadien volgt eventueel in een tweede fase de opmaak van een financieel en business plan. De raadsleden kregen ook toelichting bij de nieuwigheden in de VLAREM III-wetgeving waarbij essenscia ervoor pleit om elke vorm van gold plating te vermijden, conform het regeerakkoord.

De bijeenkomst in het Antwerpse Havenhuis werd afgesloten met een boeiende presentatie over de toekomstvisie van het Havenbedrijf door CEO Jacques Vandermeiren en Michel Leyseele, Hoofd van de Petrochemische Cluster.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen
Issues
essenscial
Sustainable development
Innovation & patents
Reach, CLP & Product policy
Social policy
Transport & Logistics
News from our companies
News from our partners
FR NL