CLP

Gevaren van Chemische producten

De gevaren van Chemische producten worden bepaald onder de CLP verordening 1272/2008. CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging of hazardous Products.

Eind 2008 heeft Europa de belangrijke stap gezet om voor indeling en etikettering van gevaarlijke chemische producten over te schakelen naar het wereldwijd geharmoniseerd system GHS (Globally Harmonised System). GHS is het kader van de Verenigde Naties waarin wereldwijd dezelfde indelingscriteria en communicatie voor gevaarlijke chemische producten worden vastgelegd.

Tot 2017 gelden nog bepaalde overgangsmaatregelen voor chemische producten die al voor 1 juni 2015 op de markt waren gebracht binnen de Europese Unie.
Het etiket van een gevaarlijk chemisch product moet steeds volgende informatie vermelden:

- Gevaarspictogram(men)
- gevaarsaanduidingen
- veiligheidsaanbevelingen
- signaalwoord
- identificatie van het product
- identificatie van de leverancier met naam, adres en telefoonnummer
- de nominale hoeveelheid

Bijkomend op het GHS systeem voorziet CLP ook de verplichting om de classificatie en etikettering  (C&L) te melden aan het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA).  Alle aangemelde indelingen voor alle gevaarlijke stoffen, op zich of aanwezig in een gevaarlijk mengsel,  zijn terug te vinden in de C&L inventaris.

Op de website van ECHA  vind je volgende zaken terug:

• Een beknopt overzicht van de CLP wetgeving
• Wetteksten, Richtsnoeren en FAQ's
• Informatie over de indeling en etikettering van stoffen in de registratiedossiers of in de Classification & Labelling Inventory

Voor deze wetgeving biedt essenscia ondersteuning aan bedrijven via de VLARIP  en WALRIP  projecten en de opleidingen.

Informatie bij het Antigifcentrum


Het Antigifcentrum
beantwoordt meer dan 50.000 noodoproepen per jaar over ondermeer geneesmiddelen, planten, cosmetica, chemische producten, … De artsen van het Antigifcentrum zijn daarvoor elke dag opnieuw, 24 op 24 uur telefonisch bereikbaar op het gratis nummer 070/245.245.

Om dringende oproepen over blootstelling aan een chemisch product snel en efficiënt te beantwoorden, moeten de permanentieartsen beschikken over de juiste samenstelling van gecommercialiseerde producten. Ten laatste 48 uren vóór het op de Belgische markt brengen van een gevaarlijk mengsel voor de gezondheid of zijn fysische effecten, gewasbeschermingsmiddelen, biociden en cosmetica dient de verantwoordelijke  de nodige informatie te bezorgen aan het Antigifcentrum. Bedrijven worden aangemoedigd om ook de samenstelling van producten die buiten de wetgeving van verplichte aangifte vallen, door te geven. Het Antigifcentrum bewaart de samenstellingen van deze producten confidentieel.

Voor de verplicht aan te melden producten moet een retributie betaald worden aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Leefmilieu.

Het Koninklijk Besluit van 21 april 2016 legt de modaliteiten van de melding vast.