Basisvorming Productbeleid

Terug naar de agenda
01 | 03 - 29 | 03
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

Basisvorming Productbeleid
€ 850,00
€ 1250,00
01 | 03 - 29 | 03

De basisvorming productbeleid is bedoeld als kennismaking met de verplichtingen en uitdagingen van REACH, CLP gevaarsindeling, en de opmaak van het veiligheidsinformatieblad.

Begin 2018 wordt opnieuw een basisvorming productbeleidaangeboden. Dit programma omvat vier modules:

 • Module 1: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP – GHS)
 • Module 2: REACH voor nieuwe werknemers
 • Module 3: Registreren onder REACH
 • Module 4: Opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB) – 16 rubrieken
Prijzen (excl. BTW - inclusief syllabus, deelname-attest, koffie en broodjeslunch)

essenscia-leden en VLARIP-deelnemers betalen voor het volledige programma (4 modules) € 850/deelnemer; per module: € 250/deelnemer
niet-leden betalen voor hetvolledige programma (4 modules) € 1.250/deelnemer; per module: € 350/deelnemer

U kunt ook inschrijven voor een bedrijfsabonnement. Deze optie biedt de mogelijkheid om per module een andere werknemer van hetzelfde bedrijf te laten deelnemen. Gelieve deze keuze aan te geven op uw inschrijving.

Deze opleiding kan in aanmerking komen voor de bijscholing die kadert in het recht en de plicht van preventieadviseurs (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) om zich te vervolmaken, volgens het KB van 17 mei 2007, artikel 27, 28, 29 alsook voor de verplichte bijscholing [artikel 4.1.9.1.2 §2.1° d) van Titel II van het VLAREM] van milieucoördinatoren.

MODULE 1: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP-GHS)
€ 250,00
€ 350,00
01 | 03
09:30 - 16:00
essenscia, Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep:
Werknemers die omgaan met gevaarlijke producten (productie, opslag, transport…) en waarvoor inzicht in de regelgeving betreffende indeling, etikettering en verpakken van chemische stoffen en mengsels noodzakelijk is. Deze opleiding is bedoeld als eerste kennismaking met de CLP wetgeving.

Programma:

 • Wat is ‘Classification, Labeling, Packaging (CLP) en het Globally Harmonised System (GHS)?
 • gevarencommunicatie onder CLP
 • Overzicht van de gevaarsklassen
 • Basis verpakkingsvereisten
 • CLP in het veiligheidsinformatieblad
 • Notificatie indeling en etikettering  aan ECHA C&L inventory
 • Melding aan het antigifcentrum

Gewenste voorkennis:
Geen specifieke kennis vereist.

KMO-portefeuille: essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119. KMO’s kunnen hierdoor een deel van hun opleidingskosten laten subsidiëren door het Vlaams Gewest.

MODULE 2: REACH voor nieuwe werknemers
€ 250,00
€ 350,00
08 | 03
09:30 - 16:00
essenscia, Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep:
Werknemers die voor het eerst te maken hebben met REACH. Deze opleiding is bedoeld als eerste kennismaking met de verplichtingen en uitdagingen van REACH.

Programma:

 • Wat is REACH en waarom is deze wetgeving er gekomen?
 • De verschillende rollen in REACH
 • Inleiding tot preregistratie & registratie
 • Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
 • Autorisatie& restricties
 • Evaluaties
 • Communicatieverplichtingen in de keten
 • Wanneer is een veiligheidsinformatieblad vereist
 • Handhaving REACH
 • REACH in de bedrijfsvoering

Gewenste voorkennis:
Geen specifieke kennis vereist

KMO-portefeuille: essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119. KMO’s kunnen hierdoor een deel van hun opleidingskosten laten subsidiëren door het Vlaams Gewest.

MODULE 3: Registreren onder REACH
€ 250,00
€ 350,00
22 | 03
09:30 - 16:00
essenscia, Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep:
Werknemers die te maken hebben met of verantwoordelijk zijn voor REACH registraties. Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op het hoe en waarom van het registreren van stoffen.

Programma:

 • Welke stoffen moeten ge(pre)registreerd worden
 • Praktische aspecten van een preregistratie & registratie: inhoud van het registratiedossier, wat is een chemical safety assessment?, registratie van tussenproducten, ...
 • Software nodig voor registratie: REACH-IT, IUCLID, Chesar
 • Gebruik van ECHA Cloud services
 • Datasharing: wat is data-sharing? van pre-SIEF naar SIEF? Hoe samenwerken in een SIEF?  Data-sharing voor non phase-in stoffen, ...
 • Registratie 2018: aandachtspunten, tijdslijn.


Gewenste voorkennis:
Basiskennis van REACH. Voorkennis van IUCLID is niet nodig voor deze module.

KMO-portefeuille: essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119. KMO’s kunnen hierdoor een deel van hun opleidingskosten laten subsidiëren door het Vlaams Gewest.

MODULE 4: Opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB)
€ 250,00
€ 350,00
29 | 03
09:30 - 16:00
essenscia, Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep:
Werknemers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen.

Programma:

 • Waarvoor dient het VIB en welke informatie bevat het?
 • Wanneer moet een VIB opgesteld en verstrekt worden?
 • Het formaat van het VIB
 • Bespreking van de inhoud van de 16 verplichte rubrieken

Gewenste voorkennis:
Basisbegrippen CLP en REACH. Deze opleiding richt zich vooral op de vormvereisten van het veiligheidsinformatieblad en niet op de technische aspecten zoals de indelingscriteria en etikettering volgens CLP, transportwetgeving, (eco)toxicologie, ...

KMO-portefeuille: essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119. KMO’s kunnen hierdoor een deel van hun opleidingskosten laten subsidiëren door het Vlaams Gewest.