Basisvorming Productbeleid

Terug naar de agenda
07 | 02 - 21 | 03
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

Basisvorming Productbeleid
€ 850,00
€ 1100,00
07 | 02 - 21 | 03

Steeds wijzigende wetgeving, nieuwe werknemers,… tonen de nood aan voor een aantal kwaliteitsvolle basisopleidingen over de verplichtingen die bij het op de markt brengen van chemische producten horen.

De basisvorming productbeleid is bedoeld als kennismaking met de verplichtingen en uitdagingen van REACH, CLP gevaarsindeling, de opmaak van het veiligheidsinformatieblad en transportwetgeving.
Begin 2017 wordt opnieuw een basisvorming productbeleidaangeboden.
Dit programma omvat vier modules.
essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119.

MODULE 1: REACH voor nieuwe werknemers
€ 250,00
€ 300,00
07 | 02
09:30 - 16:00
essenscia, Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep: Werknemers die voor het eerst te maken hebben met REACH.
Deze opleiding is bedoeld als eerste kennismaking met de verplichtingen en uitdagingen van REACH.

PROGRAMMA
- Wat is REACH en waarom is deze wetgeving er gekomen?
- De verschillende rollen in REACH 
- Inleiding tot preregistratie & registratie
- Autorisatie (SVHC) & restricties 
- Evaluaties 
- Communicatieverplichtingen in de keten 
- Handhaving REACH 
- REACH en de bedrijfsvoering

Gewenste voorkennis: Geen.

KMO-portefeuille: essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119. KMO’s kunnen hierdoor een deel van hun opleidingskosten laten subsidiëren door het Vlaams Gewest.

MODULE 2: REACH voor registranten
€ 250,00
€ 300,00
21 | 02
09:30 - 16:00
essenscia, Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep: Werknemers die te maken hebben met of verantwoordelijk zijn voor REACH registraties. Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op het hoe en waarom van het registreren van stoffen.

PROGRAMMA
- Welke stoffen moeten ge(pre)registreerd worden
- Praktische aspecten van een preregistratie & registratie:
  * inhoud van het registratiedossier,
  * wat is een chemical safety assessment?,
  * registratie van tussenproducten, ...
- Software nodig voor registratie:
  * REACH-IT, IUCLID, Chesar
- Datasharing: wat is data-sharing?
  * Van pre-SIEF naar SIEF?
  * Hoe samenwerken in een SIEF?
  * Data-sharing voor non phase-in stoffen, ...
- Registratie 2018: aandachtspunten, tijdslijn

Gewenste voorkennis: Basiskennis van REACH. Voorkennis van IUCLID is niet nodig voor deze module.

KMO-portefeuille: essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119. KMO’s kunnen hierdoor een deel van hun opleidingskosten laten subsidiëren door het Vlaams Gewest.

VOLZET - MODULE 3: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP-GHS)
€ 250,00
€ 300,00
07 | 03
09:30 - 16:00
essenscia, Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Deze sessie is volzet. Stuur een mail naar opleidingen@essenscia.be om op de wachtlijst te worden geplaatst.

Doelgroep:
Werknemers die omgaan met gevaarlijke producten (productie, opslag,  transport…) en waarvoor inzicht in de regelgeving betreffende indeling, etikettering en verpakken van chemische stoffen en mengsels noodzakelijk is. Deze opleiding is bedoeld als eerste kennismaking met de CLP wetgeving.

PROGRAMMA
- Wat is Classification, Labeling, Packaging (CLP) en het Globally Harmonised System (GHS)? 
- Welke wijzigingen heeft de gevarencommunicatie ondergaan door CLP? 
- Overzicht van de gevaarsklassen 
- CLP en het veiligheidsinformatieblad 
- Notificatie C & L aan ECHA 
- Melding antigifcentrum

Gewenste voorkennis: Geen specifieke kennis vereist.

KMO-portefeuille: essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119. KMO’s kunnen hierdoor een deel van hun opleidingskosten laten subsidiëren door het Vlaams Gewest.

MODULE 4: Inhoud en opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB)
€ 250,00
€ 300,00
21 | 03
09:30 - 16:00
essenscia, Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep: Werknemers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van  veiligheidsinformatiebladen of er gebruik van maken (preventieadviseurs, milieucoördinatoren, hiërarchische lijn...).

PROGRAMMA
- Waarvoor dient het VIB en welke informatie bevat het? 
- Wanneer moet een VIB opgesteld en verstrekt worden? 
- Het formaat van het VIB 
- Bespreking van de 16 verplichte rubrieken met extra aandacht voor de recente wijzigingen

Gewenste voorkennis: Geen. Deze opleiding richt zich vooral op de vormvereisten van het veiligheidsinformatieblad en niet op de technische aspecten zoals de indelingscriteria en etikettering volgens CLP, transportwetgeving, (eco)toxicologie, ...

KMO-portefeuille: essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119. KMO’s kunnen hierdoor een deel van hun opleidingskosten laten subsidiëren door het Vlaams Gewest.

Details contactpersoon

Isabelle DESCAMPS
idescamps@essenscia.be

Terug naar de agenda