ACTUALIA

16 april 2015:

Herbekijk  de uitzending van Z Chemie & Farma op Kanaal Z aangaande de bescherming van innovatie met de Octrooicel van essenscia en de innovatieve engineering bij Soudal:

Maart 2019: Chemie en life sciences goed voor een derde van alle Belgische uitvindingen

Het Europees Octrooibureau (EPO) heeft vorig jaar een recordaantal patenten toegekend aan de sector van de chemie en life sciences in België. Met 455 effectief toegekende octrooien is de sector goed voor een derde van alle Belgische uitvindingen, met basischemie en chemische technologie als snelste groeiers. Dat blijkt uit het jaarrapport van het European Patent Office (EPO) dat deze week werd gepubliceerd.

Met Solvay (1), Agfa-Gevaert (5) en UCB (6) staan 3 sectorbedrijven in de top 6 van Belgische patentaanvragers. Ook sectorgebonden onderzoekscentra zoals het VIB en VITO staan in de top 10. Het aantal patenten in de chemie en life sciences is op 5 jaar tijd trouwens met liefst 76% toegenomen. Ook het aandeel van chemie en life sciences in het totaal aantal patenten ligt met 33% in verhouding nergens zo hoog als in ons land.

Lees meer

Maart 2019: Octrooieerbaarheid van planten

Nieuwe ontwikkelingen In december vorig jaar heeft de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau geoordeeld dat het verbod op het patenteren van planten die via klassieke methoden als veredeling zijn ontstaan, niet strookt met het Europees octrooiverdrag (T 1063/18) . Hierdoor wordt de interpretatie van artikel 53, b), van het Europees Octrooiverdrag conform regel 28 van het uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag onderuit gehaald.

De beslissing van December 2018 kan een belangrijke impact hebben op de competitiviteit van onze agro-biotech bedrijven op de Europese en wereldwijde markt.  Midden februari werd deze beslissing voor het eerst besproken binnen het Europees Octrooibureau met de 38 lidstaten (de Europese Commissie was aanwezig als “observer”).  Met het oog op rechtszekerheid in het belang van de gebruikers van het Europees octrooisysteem zullen de besprekingen worden voortgezet en is het de bedoeling dat er op korte termijn een oplossing wordt naar voor geschoven.

Wij vragen  dan ook om het resultaat van de besprekingen binnen het Europees Octrooibureau af te wachten.

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t181063eu1.html
“The board however cannot deduce from decisions G 2/12 and  G 2/13 any other interpretation of Article 53(b) EPC than
that plants are not excluded from patentability, even if they can only be obtained by an essentially biological process.
Since Rule 28(2) EPC excludes plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process from
patentability, its meaning is in conflict with the meaning of  Article 53(b) EP as interpreted by the EBA.”

2:  https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190220.html

November 2018: Yves Verschueren spreker op de EPO Patent Information Conference 2018 (in NL en FR)

Van 12 tot 14 november 2018 vond de hoogmis van intellectuele eigendomsbescherming plaats in Brussel. Als industriële federatie kreeg essenscia het woord om het belang van intellectuele eigendomsbescherming voor een innovatiegedreven sector als de onze toe te lichten. Aan de hand van deze presentative heeft Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia, aangetoond dat innovatie en een sterke strategie rond deze innovaties (ondermeer door intellectuele eigendomsbescherming) essentieel is voor de groei van de sector. Innovatie krijgt dan ook een bijzondere aandacht binnen onze federatie, dankzij ondermeer de octrooicel.

Oktober 2018 - Innovatie, een nieuwe groeimotor in China

Op 18 oktober 2017, tijdens het 19e congres van de Communistische Partij van China, verklaarde president Xi Jinping het volgende:
"Innovatie is de belangrijkste drijvende kracht van de ontwikkeling, het is de strategische basis voor de bouw van een gemoderniseerde economie (...). We zullen ons nationale innovatiesysteem verbeteren en onze strategische wetenschappelijke en technologische kracht versterken. We zullen een cultuur van innovatie stimuleren en de creatie, bescherming en handhaving van intellectuele eigendom versterken. "

Deze woorden zijn geen slogan.

Sinds 2001 zijn de investeringen in R&D in China met 20% per jaar gestegen, wat overeenkomt met 2,31% van het bbp. Alleen de Verenigde Staten doen het beter. Wat nog indrukwekkender is op de schaal van dit continent is dat meer dan 4 miljoen FTE’s zijn toegewezen aan onderzoek, voornamelijk binnen bedrijven. 

De bereidheid van Chinese leiders om het model van producent van goedkope producten of de kopieercultuur te verlaten is groot. In plaats daarvan gaan ze zelf innoveren en hun innovaties beschermen. Dit verklaart ook de vooruitgang en de langzaam maar zekere verbetering van het beleid inzake de bescherming van intellectuele eigendom in China. Gezien het hun eigen belang dient, wordt de bescherming van Chinese innovaties immers steeds meer als een noodzaak gezien. 

Dit is één van de belangrijkste boodschappen die we zullen onthouden uit de toelichting van Philippe Snel, advocaat van Da Wo Law Firm in Shanghai, tijdens de derde infosessie van de Octrooicel van essenscia over “IP in China”.

Augustus 2018 – Belgische trade secrets wet in werking getreden

De wet van 30 juli 2018 inzake de bescherming van handelsgeheimen is op 24 augustus in werking getreden. Ze is beschikbaar hier.
 
De definitie van bedrijfsgeheimen wordt ruim geïnterpreteerd en omvat ondermeer de chemische samenstelling van een product en productieprocessen, maar ook commerciële informatie zoals marktstudies.
 
De bescherming van bedrijfsgeheimen is gericht op de onrechtmatige verwerving, het gebruik of de openbaarmaking ervan. Slachtoffers kunnen beroep doen op een reeks (voorlopige) maatregelen: verbod op de verkrijging, het gebruik of de openbaarmaking van het bedrijfsgeheim; het verbod om inbreukmakende goederen te produceren, aan te bieden, in de handel te brengen of te gebruiken, de vernietiging van de inbreukmakende goederen of het uit de handel nemen ervan, enz.

26 april 2018: World IP day

 Op 26/04/2018 was het world IP day, het ideale moment om Belgische ondernemers bewust te maken van het belang van intellectuele eigendomsrechten.

Met een ludieke video van de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) van de FOD Economie, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) wordt het verband tussen intellectuele eigendom en creativiteit geïllustreerd.

De video is beschikbaar op deze link.

27 april 2018: Derde Belgische uitvindingen komt uit chemiesector

De innovatiekracht van de chemie en life sciences heeft in verschillende Belgische krantenkoppen gestaan ter gelegenheid van de publicatie van de jaarcijfers 2017 van de sector.

Maart 2018: EPO activiteitenrapport 2017

Het Europese Octrooibureau heeft zijn activiteitenrapport 2017 gepubliceerd.
Het is beschikbaar op deze link.

Hieronder geven wij enkele kernelementen uit het rapport mee:
-    Het aantal Europese octrooiaanvragen blijft stijgen (3,9%): van 159 316 aanvragen in 2016 naar 165 590
     aanvragen in 2017.
-    47% van octrooiaanvragen zijn ingediend door Europese bedrijven. De andere aanvragen zijn ondermeer
     afkomstig uit de VS (26%), Japan (13%), China (5%) en Korea (4%).
-    Voor de eerste keer grijpt een Chinees bedrijf (Huawei) de toppositie in de EPO ranking van octrooiaanvragen.
-    31% van de aanvragen zijn afkomstig van “kleine ondernemingen”, waaronder KMO’s.
-    In de ranglijst van sectoren met de meeste aanvragen, staat de sector “medische technologie” op de eerste plaats.
     De organische fijne chemie staat op plaats 7 (met een stijging van 4,3% t.o.v. 2016, gevolgd de farma
     (stijging van 8,1%) en vervolgens biotechnologie (14,5% gestegen).
-    Ook op het vlak van toegekende octrooien was 2017 een topjaar (een stijging van 10,1%): van
     95 940 toekenningen in 2016 naar 105 635 toekenningen in 2017.

Juni 2017: Fact Sheet Intellectual property management at trade fairs

Handelsbeurzen zijn belangrijk voor de handel op alle niveaus en vormen een effectief marketinginstrument voor bedrijven. Zij helpen nieuwe klanten aan te trekken, versterken het imago van een bedrijf of een product, geven een inzicht in de concurrentiepositie van het bedrijf en kunnen het concurrentievermogen verbeteren. Ze zijn een uniek trefpunt voor alle professionals uit een bepaalde industrie en bieden de mogelijkheid om de laatste trends, technologische innovaties en R&D uit een bepaalde sector te ontdekken. Hierdoor kunnen ze ook een platform zijn van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Het voordeel hierbij is echter wel dat bedrijven ingeval van een inbreuk tijdens beurzen meer waterdichte bewijzen kunnen verzamelen hierover dan wat ze van de website van diegene die de inbreuk pleegt kunnen halen.

Gezien beurzen vaak slechts enkele dagen duren, is het cruciaal voor de rechthebbende om snel (onmiddellijk) te handelen en doeltreffende maatregelen te nemen tegen inbreuken op intellectuele eigendom, dan wel om zichzelf te verdedigen ingeval van een inbreuk aan zijn adres. 
Het is daarom van essentieel belang om uw intellectuele eigendomsrechten goed te beheren bij deelname aan vakbeurzen. De European IPR helpdesk heeft in dit kader de fact sheet “Intellectual property management at trade fairs” ontwikkeld die ernaar streeft u de nodige bijstand te geven bij het voorbereiden van uw deelname aan een beurs via een overzicht van preventieve en accurate maatregelen.

De factsheet is ingedeeld in verschillende hoofdstukken. Het eerste deel gaat in op het voorbereidend werk. Zo is het van essentieel belang te zorgen dat u, voor de start van de beurs, op de hoogte bent van alle intellectuele eigendomsrechten die u bezit alsook op welke regio deze van toepassing zijn. Intellectuele eigendomsrechten zijn immers enkel afdwingbaar in het land waar het recht is aangevraagd en toegekend. Het tweede deel geeft u een aantal  do’s en don’ts mee die nuttig zijn bij de voorbereiding van de beurs, tijdens de beurs als na de beurs. Deze tips zullen u helpen om het maximale uit de beurs te halen, zonder dat uw innovaties worden weggekaapt.

De volledige factsheet is beschikbaar hier.

November 2017: Nieuw IP-gids voor KMO’s

Het beheer van intellectuele eigendom (IP) is essentieel voor het concurrentievermogen van een bedrijf. Helaas hebben KMO’s vaak geen tijd of middelen om hierop in te zetten.
Daarom heeft de IPR-helpdesk van Europa recentelijk een gids gepubliceerd specifiek gericht op het beantwoorden van IP-kwesties waarmee KMO’s geconfronteerd worden. De gids is ontwikkeld op basis van “frequently asked questions” ingediend bij de IPR-helpdesk.
Elk onderdeel van de gids is gewijd aan één specifiek IP-recht. De gids is beschikbaar op deze link (enkel in het Engels).

Augustus 2017: Bedrijfsgeheimen (trade secrets) zijn belangrijk bij de bescherming van innovaties

Op 13 juli 2017 werd de eerste EU studie over het belang van bedrijfsgeheimen en hun relatie met octrooien gepubliceerd (beschikbaar op deze link).
Deze studie biedt een diepgaand inzicht in het gebruik van bedrijfsgeheimen. De timing is goed gekozen, gezien de lidstaten momenteel volop de bedrijfsgeheimenrichtlijn 2016/943 aan het omzetten zijn (deadline hiervoor is juni 2018).
De studie is gepubliceerd door het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en het EU-waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights). Cefic, de Europese chemiefederatie, heeft eraan meegewerkt, waardoor er ook heel wat info over de chemische industrie is meegenomen. Zo blijkt uit het rapport dat chemiebedrijven in de EU hun innovaties zowel beschermen via bedrijfsgeheimen (64%) als met octrooien (43,8%) (tabel p. 35). 

De drie belangrijkste bevindingen uit de studie zijn de volgende:
•    Bedrijfsgeheimen worden over het algemeen vaker gebruikt dan octrooien, vooral bij KMO’s
•    Octrooien worden vaker gebruikt bij de bescherming van innovaties van materiële goederen, terwijl proces- en diensteninnovaties vaker beschermd worden door geheimhouding.
•    Bedrijfsgeheimen en octrooien zijn complementair: Vele bedrijven zetten in op beide methodes om hun innovaties te beschermen.

Mei 2017 – Technologiewacht: trends in de katalyse van organisch chemie

[nieuwe technologiewacht zoals bekendgemaakt tijdens de laatste infosessies]

De trends in octrooien betreffende de katalyse van organische chemie werden onderzocht over de laatste 20 jaar, met uitsluiting van de Chinese octrooiaanvragen. Na een sterke daling in octrooien beginnen de jaren 2000, is er nu weer een meer dan gemiddelde activiteit. Internationaal is er een sterke daling bij de Japanse patenten terwijl de Koreaanse en Saudische octrooien sterk stijgen. In Europa is er sinds 2000 een opvallende stijging in de Oostenrijkse, Poolse en Russische patenten in het domein van organische chemie katalysatoren. Vanaf 2010 is er een verhoogde activiteit bij multinationals als BASF, Sumitomo, Exxonmobil, and Dow. Nieuwkomers op dat vlak zijn SABIC, CNRS, LG chemicals en China petrochemicals. Het gaat hierbij vooral om katalysatoren voor polymerisatie, organometaalkatalysatoren en katalysatoren voor de polymerisatie van olefines. Om techologische trends in katalyse op te sporen werd onderzocht of er nieuwe codes of code clusters in de octrooiaanvragen terug te vinden waren. Doorheen de jaren zijn er duidelijk nieuwe  code clusters gevormd.

Een vijftal trends werden in meer detail geanalyseerd :

• Er wordt meer gebruik gemaakt van computertechnologie om nieuwe types catalysatoren te ontwikkelen via combinatoriële chemie, modelleringen, kwantitatieve structuur-activiteit relaties etc…
• Bimodale polymerisatie voor de verbetering van de fysische eigenschappen van HDPE
• Nanocatalyse: de nanovormen van katalysatoren vertonen een verhoogde katalytische activiteit en selectiviteit. Metalen zoals goud die in hun gewone vorm geen katalytische activiteit vertonen, blijken in hun nanovormen bijzonder selectieve katalysatoren te zijn.
• Niet conventionele katalysatorbronnen : de groeiende schaarste aan metaalertsen dwingt R&D op zoek te gaan naar nieuwe bronnen. Hierbij wordt enerzijds gewerkt rond de recuperatie van metalen uit ‘urban mining’, dwz electronica afval. Anderzijds biedt ook agrotechnologie mogelijkheden om metalen uit vervuilde gronden te winnen door de metalen te binden aan planten.
• De ontwikkeling van katalysatoren voor de depolymerisatie van lignine.  De verhoogte interesse in biomassa als grondstof voor de chemische industrie leidt tot meer onderzoek naar geschikte katalysatoren hiervoor.

April 2017- Chemie & life sciences sector innoveert aan recordtempo van 1 patent per dag

April 2017 - Sterke stijging van de R&D uitgaven in de chemie en life sciences sector

Maart 2017 – Technologiewacht – Trends in suikerchemie

Gezien de groeiende interesse voor biogebaseerde grondstoffen in de chemiesector was op vraag van een aantal bedrijven het onderwerp van de eerste technologiewacht van 2017 de trends in de octrooien over suiker gebaseerde producten, buiten de voeding en farma industrie.

Het volledige rapport kan hier geraadpleegd worden.

Februari 2017 - Nieuwe innovatie-aftrek

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft in de zitting van 2 februari de nieuwe innovatie-aftrek goedgekeurd ter vervanging van de octrooi-aftrek. Het percentage van inkomsten uit innovatie dat vrijgesteld is van belastingen wordt opgetrokken van 80 naar 85%, maar geldt voortaan op de netto-inkomsten na het in mindering brengen van de directe kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De aftrek wordt met andere woorden gekoppeld aan de effectieve R&D-uitgaven van de betrokken onderneming.

De nieuwe maatregel heeft ook een ruimer toepassingsgebied voor intellectuele eigendom in vergelijking met de vroegere octrooi-aftrek. Zo komen van nu af aan ook inkomsten uit kwekersrechten en weesgeneesmiddelen in aanmerking wat het onderzoek in deze domeinen kan bevorderen. Een andere nieuwigheid is dat de nieuwe aftrek ook van toepassing is op software wat de toenadering tussen de sector van de chemie en life sciences en de digitale economie kan vergemakkelijken.

essenscia is tevreden dat de regering een systeem heeft uitgewerkt dat volledig conform is met de internationale richtlijnen van de OESO. Dit moet meer juridische zekerheid bieden aan ondernemingen die bovendien gebruik kunnen maken van een overgangsperiode van 5 jaar. De vernieuwde fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten moet België in het Europese koppeloton houden op vlak van innovatiesteun en investeringen in onderzoek en ontwikkeling in ons land stimuleren

December 2016: Ontdek de laatste technologiewacht voor 2016 over materialen voor 3D-printing!

De Octrooicel van essenscia publiceert haar laatste technologiewacht van 2016. Deze technologiewacht onderzoekt de trends en ontwikkelingen in materialen die gebruikt worden voor ‘Additive Manufacturing’ of ‘3D-printing’. Additive Manufacturing is een technologie waarbij voorwerpen gecrëerd worden door het aanbrengen van opeenvolgende lagen van een materiaal aan de hand van een computer en een digitaal model van het voorwerp. Er zijn verschillende technologieën ontwikkeld afhankelijk van het materiaal waarbij gewerkt wordt en afhankelijk van de toepassing.

In grote lijnen kunnen de verwerkte materialen ingedeeld worden in 3 categorieën, kunststoffen, poeders en vloeistoffen.

Naast de conventionele thermoplasten en thermoplastische rubbers is er een duidelijke groei in onderzoek rond hernieuwbare materialen, recyclage en het gebruik van afval in additive manufacturing. Ook het gebruik van biodegradeerbare materialen voor 3D printen, met name voor medische implantaten kent een groei. Naast polymeren is er veel onderzoek naar tal van composieten, nanocomposieten.

Bij poeders gaat het voornamelijk over tal van metaalpoeders, keramieken of metaal-keramiek legeringen. Ook polymeer poeders voor selectieve ‘laser sintering’ worden ontwikkeld.

Vloeistoffen worden vooral gebruikt in stereolithografie of 3D ‘inkjet’-printing die vervolgens uitgehard worden. Typische materialen hiervoor zijn acrylaten, silicones, polycarbonaten en tweecomponent-PU systemen. Ook 3D-composieten op basis van dispersies van nanodeeltjes in een vloeistoffen worden ontwikkeld.
Een –niet exhaustief- overzicht van deze nieuwe materialen en de bijhorende patenten vindt u hier.

December 2016 : EU lanceert kmo-ondersteuningspakket rond IP

Europese Commissie lanceert kmo-ondersteuningspakket rond intellectuele eigendom

Op 22 november 2016 heeft de Europees Commissie een pakket gepubliceerd gericht op start-ups en scale-ups (“uitbreidende ondernemingen”). Bedoeling is om de innovatieve ondernemingen in Europa alle kansen te bieden om wereldwijd toonaangevend te worden.

Het “staff working paper” “Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth” maakt deel uit van het pakket. Het is erop gericht om de toegang tot en het gebruik van intellectuele eigendom bij KMO’s in de Europese Unie te ondersteunen.

De sleutelrol van IP bij het succes van start-ups en innovatieve KMO’s is al langer erkend, toch blijft het potentieel op IP-vlak nog steeds onderbenut. Europa wil daarom de KMO’s bewuster maken van de voordelen die gelinkt zijn aan het gebruik van IP en de gevaren die het ontkennen van IP teweeg kunnen brengen.

In het kader van de “single market strategy” had de Europese Commissie eerder aangekondigd om dergelijke maatregelen te nemen. De Europese Commissie komt hieraan nu tegemoet met een pakket aan concrete IP steunmaatregelen:

(i) het stroomlijnen van Europese IP bewustzijn programma’s voor KMO’s en het voorzien van een samenwerkingsplatform voor de lidstaten;

(ii) het ontwikkelen van een EU IP bemiddelings- en arbitragenetwerk voor KMO’s;

(iii) het stimuleren van de creatie van een verzekeringssysteem op Europees niveau voor geschillenbeslechting, IP-diefstal, gebaseerd op een gemeenschappelijke IP-waarderingsmethode;

(iv) het verbeteren van de coördinatie van IP ondersteuningsmechanismen, ondermeer door middel van mogelijke richtsnoeren aan lidstaten, en aan de hand van monitoring.

U kunt de verdere details van deze maatregelen terugvinden in de integrale tekst die beschikbaar isvia deze link. We nodigen u verder ook uit om het document “Facts &Figures”  van Europa inzake intellectuele eigendom bij KMO’s te consulteren.

December 2016: Intellectuele eigendom draagt bij tot de economie

Het is een feit: Intellectuele eigendom draagt bij tot de economie.

Graag vestigen wij uw aandacht op een nieuwe studie over het belang van intellectuele eigendomsrechten voor de Europese economie (“Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union”). Deze studie is uitgevoerd door het Europees Octrooibureau (EOB) en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). De studie onderzoekt het effect van intellectuele eigendomsrechten op het bbp, de werkgelegenheid, de lonen en de handel in de EU. Het is een update van de studie die werd gepubliceerd in 2013 m.b.t. de periode 2008-2010. De huidige studie bestrijkt de periode 2011-2013.

Opnieuw blijkt dat sectoren die intensief gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten van wezenlijk belang zijn voor het bbp, de werkgelegenheid en de handel in Europa. Bovendien wijzen de resultaten van deze geactualiseerde studie erop dat de bijdrage van deze sectoren aan de Europese economie licht is toegenomen.

De belangrijkste conclusies van de studie zijn dat 42% van de totale economische activiteit in de EU (goed voor ongeveer 5.700 miljard EUR op jaarbasis) voortvloeit uit bedrijfssectoren die intensief gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten. Maar liefst 38% van alle werkgelegenheid in de EU (82 miljoen banen) is direct of indirect afhankelijk van deze sectoren. Bovendien zijn deze bedrijfssectoren goed voor ongeveer 90% van de EU handel met de rest van de wereld, wat leidt tot een handelsoverschot van 96 miljard EUR.

Deze resultaten liggen in lijn met de bevindingen van het US Patent and Trademark Office. Zij hebben in september dit jaar een studie gepubliceerd gebaseerd op een min of meer gelijk onderzoek, maar dan gefocust op de Verenigde Staten. Ook daar blijkt dat de sectoren die intensief gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten een positieve impact hebben op de Amerikaanse economie.

Het is dus duidelijk dat intellectuele eigendomsrechten een cruciale rol spelen in de economie. Ze leiden niet alleen tot welvaart en groei, maar ook tot meer jobs.  Het is dan ook belangrijk dat Europa blijvend inzet op het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen en de bescherming ervan om een wereldspeler te blijven.

November 2016: Google Patents uitgebreid met 11 landen

Toen Google Patents ongeveer 10 jaar geleden opstartte, konden enkel US patenten opgezocht worden. In 2012 werd dit uitgebreid met de Europese EP-documenten en later werden ook opzoekingen in de databanken van WIPO, Duitsland, Canada en China mogelijk. Nu werden hier 11 bijkomende landen aan toegevoegd. Voortaan kan ook gezocht worden naar octrooien én octrooiaanvragen uit Japan, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk, België, Rusland, Nederland, Finland, Denemarken en Luxemburg. Hiermee staan meer dan 87 miljoen publicaties uit 17 octrooibureaus vrij ter beschikking voor opzoekingen. 
De documenten werden aan de hand van Google Translate vertaald. Opzoekingen kunnen dus zowel in het Engels als in de originele taal. De collectie bevat ook wetenschappelijke artikels en wetenschappelijke boeken van  Google Scholar en Google Books. Hiermee kunnen nieuwheidsonderzoeken uit zowel de octrooien als de niet-octrooi-literatuur uitgevoerd worden.
Google Patents is vrij te raadplegen op https://www.google.com/advanced_patent_search
Hoewel Google Patents een interessante bron van informatie en inspiratie kan zijn, moet opgemerkt worden dat de zoekmogelijkheden beperkt zijn ten opzichte van de mogelijkheden van krachtiger zoekmachines zoals Espacenet
Voor preliminaire zoekopdrachten kan u ook contact nemen met de Octrooicel van essenscia.

October 2016: European Patent Office consultation on information and innovation steps

The EPO is conducting a survey on the use of (IP) information by companies in the innovation process.
It is an on-line survey to find out which sources of information innovators use to carry out their work, at every phase of the innovation process. The survey will be managed and hosted by the Dutch company Motivaction, who will be able to provide support with all technical aspects. It is available in the EPO languages: English, French and German.

 

You are strongly encouraged as a company to participate.
Here are the links to the Survey

 

 

Juli 2016: "Ons patent boekje" nu beschikbaar

‘Ons patent boekje’ is een sensibiliserende publicatie over intellectuele eigendomsrechten voor de creatieve en innovatieve ondernemer.

De eerste uitgave dateert van 2007, de recentste actualisering gebeurde in het voorjaar van 2016.
Vanuit pragmatisch perspectief verwerft de lezer inzicht en praktische tips om de valorisatie van zijn knowhow, creaties en uitvindingen in eerste instantie te vrijwaren en vervolgens ook met succes te realiseren.
De publicatie is beschikbaar zowel in zijn geheel als per hoofdstuk (met bijhorende bijlage) op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, meer bepaald onder het thema ‘Groei & Professionalisering’ en specifiek onder het topic ‘Intellectuele eigendom’
.

Meer informatie is te bekomen bij Saskia Walraedt 
en Barbara Veranneman.

Juli 2016: Trade secrets Directive

The patent cell of essenscia organized two information sessions regarding trade secrets. Now, we can inform you about the publication of the trade Secrets Directive 2016/943 on 15 June 2016 in the Official EU Journal.
The text is available via this link.

Maart 2016: UNIFIED PATENT COURT: PREPARATORY COMMITTEE TAKES A NUMBER OF KEY DECISIONS

The Preparatory Committee had made available on its website a report, including the Protocol on Privileges and Immunities, Rules on the Registry, Rules of Procedure of the Advisory Committee.

The Committee also agreed the Rules on Court Fees and Recoverable Costs. They are available here.
 
Finally, the Committee agreed the Guidelines for the determination of Court fees and the ceiling of recoverable costs of the successful party.

Maart 2016: Belangrijke wijzigingen voor EU-merken

Op 23 maart 2016 zal de Europese merkwetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan, die een invloed kunnen hebben op uw EU merken.

Het gemeenschapsmerk (“CTM”) biedt de eigenaar met één enkele inschrijving bescherming in alle EU-lidstaten. Gemeenschapsmerken worden ingeschreven bij het Harmonisatiebureau voor de interne markt (“OHIM”). De registratie beschermt uw merk gedurende tien jaar. Zolang u het merk gebruikt, kunt u het beschermingsrecht eeuwigdurend vernieuwen. Bij de registratie van een merk duidt u aan voor welke producten en diensten u het merk wenst te gebruiken.  Deze classificatie is uiterst belangrijk omdat het de beschermingsomvang van het merk bepaalt. De classificatie bestaat uit 45 klassen, waarvan 34 productklassen en 11 dienstenklassen.
Voorbije jaren kreeg het Europese Merkenrecht een opfrisbeurt. De nieuwe wetgeving werd eind 2015 gepubliceerd en de eerste bepalingen treden in werking op 23 maart 2016.    Vanaf die dag zullen er een aantal wijzigingen doorgevoerd worden, waarvan we de belangrijkste hieronder voor u op een rijtje zetten.

1) Nieuwe benamingen
Het “Harmonisatiebureau voor de Interne markt” wordt vervangen door het “Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie”, hetzij “EU IPO” en het “Gemeenschapsmerk” zal voortaan “Uniemerk” of “EU-merk” worden genoemd.

2) Aanpassing van taksen
In het nieuwe systeem dienen de aanvragen en vernieuwingen van EU-merken voortaan per klasse te gebeuren in plaats van “drie klassen voor de prijs van één”. In het huidige systeem moet de merkhouder voor een merkinschrijving in drie klassen van producten of diensten één taks betalen. Vanaf 23 maart worden de officiële basistaksen verlaagd, maar moet er wel per klasse één taks betaald worden: € 850 voor de eerste klasse, € 50 voor de tweede en € 150 voor de derde en volgende klassen. De taksen lijken dan wel te verlagen, in feite betreft het een verdoken verhoging. Zo zal het beschermen van een merk in drie klassen in het nieuwe systeem voortaan € 1050 kosten (t.o.v. €900 in het oude systeem). Deze wijziging wordt ingegeven om de merkhouder aan te zetten alleen een merk te deponeren voor de klasse waarvoor deze daadwerkelijk wordt gebruikt, en niet voor aanverwante klassen. Daarentegen dalen de heffingen voor vernieuwingsaanvragen wel gevoelig tot op hetzelfde niveau als de die voor indieningen. De heffingen voor oppositie, aanvragen tot nietigheidsverklaring en terugtrekkingen worden eveneens verlaagd.

3) Nieuwe regels voor de aanduiding en indeling van waren en diensten
Vroeger kon men door aanduiding van de titel van een bepaalde klasse (“class heading”) alle goederen of diensten binnen deze klasse claimen. In 2012 werden de vereisten voor de warenomschrijving reeds aangescherpt als gevolg van het ’IP-Translator arrest’ (juni 2012). Sinds het arrest is het niet langer mogelijk om een vage bewoording te gebruiken: De classificatie werd letterlijk geïnterpreteerd. Dit arrest was een scharnierpunt. Zo genoot een aangevraagd merk van vóór 22 juni 2012 een ruimer beschermingsregime dan erna. Met de nieuwe regeling wordt de wetgeving voortaan in overeenstemming gebracht met het voornoemde arrest van het Hof van Justitie. Het komt er dus op aan om bij de classificatie de producten en diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig te omschrijven zodat de bevoegde overheden en marktdeelnemers de omvang van de bescherming kunnen bepalen.

Er wordt echter een overgangsregeling voorzien voor houders van vóór 22 juni 2012 aangevraagde uniemerken waarbij een éénmalige reparatie mogelijk is. Merkhouders die classificatietitels hebben gebruikt, wat indertijd alle producten in die aangevraagde klasse dekte, krijgen de mogelijkheid om dit via een verklaring recht te zetten. Zo’n verklaring dient uiterlijk op 24 september 2016 bij het Bureau te worden ingediend.

Gezien de beschermingsomvang van een merk bepaald wordt door de klasse-omschrijving, is het essentieel voor de merkhouder om de omschrijving van zijn merken nauwkeurig te controleren om zo zijn rechten te vrijwaren.

Meer info via deze link.

Maart 2016: Intellectuele eigendom in de bouw

Op 24 maart 2016 organiseert de OctrooiCel van het WTCB een infosessie om de actoren uit de bouwsector te sensibiliseren over het belang van intelectuele eigendom.
Programma en inschrijvingen via deze link

December 2015: Octrooien in de strijd tegen de klimaatverandering

Octrooien in de strijd tegen de klimaatverandering

De klimaatconferentie in Parijs is momenteel aan de gang. Deze zou moet leiden tot een globaal én juridisch bindend klimaatakkoord met gelijke spelregels voor alle grote industrielanden. Want enkel een evenwichtig klimaatbeleid biedt de chemische industrie in België en Europa voldoende kansen om duurzame innovaties te blijven ontwikkelen die noodzakelijk zijn om het klimaatprobleem te helpen oplossen. Doelstellingen kunnen vastgelegd worden om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, maar dat lukt enkel met innovatieve technologieën en nieuwe producten die zorgen voor minder energieverbruik, zoals lichtere materialen voor een lager brandstofverbruik in voertuigen of performante isolatiematerialen voor energiezuinige gebouwen

En net voor deze duurzame innovaties heeft het Europese Octrooibureau (‘EOB’) een classificatiestructuur voorzien voor octrooien, die het mogelijk maakt deze duurzame technologieën sneller en eenvoudiger te kunnen opzoeken. Vroeger zaten deze octrooien vaak verspreid over verschillende classificatiesystemen en vielen ze niet eenduidig onder één specifieke categorie. Een zoekopdracht via een octrooidatabank was dan ook geen evidentie.

In de classificatiestructuur voor octrooien, het Cooperative Patent Classification System (‘CPC’), werd hiervoor een speciale Y-sectie gecreëerd. Wanneer een document die verband houdt met een duurzame technologie wordt toegevoegd aan de database, wijst het EOB hieraan een specifiek label toe, namelijk Y02 (technologieën gericht op de bestrijding van klimaatverandering) en Y04 (slimme netwerken).

De Y02 klasse bestond uit vijf subklassen: bouw (Y02B), koolstof opvang en opslag (Y02C), energie (Y02E), productie (Y02P) en transport (Y02T). Recentelijk werd hier een nieuwe zesde subklasse aan toegevoegd “Y02W” die de technologieën verzameld gericht op de zuivering van afvalwater en het beheer van vaste afvalstoffen.

Meer info hier

November 2015: De activiteiten van de Octrooicel worden gepromoot in het Duurzaamheidsrapport 2015

Meer details en het volledige rapport vinden jullie via deze link.

Oktober 2015: Eengemaakt Europees octrooigerecht verwacht tegen 2017

Eind 2012 kwamen de Europese lidstaten tot een akkoord over een unitair octrooi, dat naar verwachting in werking zal treden begin 2017. De belangrijkste troef van dit unitair octrooi is de rechtsgeldigheid als één titel voor alle lidstaten van de Europese Unie die het unitair octrooi hebben aanvaard. Bovendien is er maar één enkele jaartaks verschuldigd. Daarnaast kan dankzij de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht een octrooi worden afgedwongen of nietig verklaard via één enkele procedure, voor één enkele rechtbank. Wij geven u graag enkele recente ontwikkelingen mee.

Eind juni heeft het Europese Octrooibureau de jaartaksen die van toepassing zijn op het unitair octrooi vastgelegd. De vastgelegde jaartaksen zullen gebaseerd zijn op de zogenaamde “Top 4”, zijnde de som van de jaartaksen van de vier landen waarin de huidige Europese octrooien het vaakst geregistreerd worden (Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland). Voor de eerste 10 jaren bedraagt de totale kostprijs (voor alle landen) slechts € 4.685, of meer dan 6 keer minder dan wat dergelijke bescherming zou kosten onder het huidige systeem.
Meer info hieromtrent is beschikbaar op: http://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150624.html.

Begin juli kwam het nieuws dat Italië alsnog beslist heeft om deel te nemen aan het Unitair Octrooi. Alle ogen zijn nu gericht op Spanje, die momenteel nog geen aanstalten maakt om toe te treden. Naar verwachting doen bij inwerkingtreding van het nieuwe systeem in 2017 direct de volgende landen mee: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Zweden.
Meer info is beschikbaar op: https://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150910.html.

Tenslotte verwijzen we nog graag naar een recente melding van het voorbereidend comité van het Eengemaakt Octrooigerecht dat, zoals de naam het omschrijft, zich bezighoudt met alle voorbereidingen voor het installeren van het Unitair Octrooigerecht. Vorige week donderdag (1 oktober) kondigde dit Comité aan dat het zijn werkzaamheden zal beëindigen in juni 2016 en dat het Unitaire Octrooigerecht zal starten begin 2017. Meer info hierover is beschikbaar op: http://www.unified-patent-court.org/news.

Oktober 2015: Lancering ThatsIP

ThatsIP is een nieuw, Nederlandstalig e-learning platform over intellectuele eigendom (IE). Het kwam tot stand via een samenwerking van het Agentschap Ondernemen en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.
Hoewel specifiek ontwikkeld voor studenten uit het hoger onderwijs in Vlaanderen, is ThatsIP gratis en vrij toegankelijk voor iedereen via www.thatsip.be. Ook (kandidaat)ondernemers die hun kennis over IE willen verruimen, kunnen dus met de e-learning aan de slag.

ThatsIP is modulair opgebouwd zodat je zelf kan kiezen welke delen je behandelt. Naast de theorie, die opgedeeld is in hapklare brokken, is er ook een quiz voorzien en zijn er praktijkvoorbeelden om het onderwerp tastbaar en aantrekkelijk te maken. Wil je bijvoorbeeld weten of je jouw producten of diensten kan beschermen via een merk of een octrooi en wat je daarvoor moet doen, dan vind je alle antwoorden via ThatsIP!

Benieuwd wat ThatsIP te bieden heeft? Bekijk dan zeker eens dit filmpje of probeer het zelf op www.thatsip.be!

Oktober 2015: essenscia/bio.be seminar: Use of Genetic Resources: the impact of a new regulatory framework on your R&D activities

 

 A workable system for access to genetic resources is crucial for the future of our life sciences and biotech companies. A new international legal framework has been set up, known as the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits arising from their Utilisation. Since the adoption of the Nagoya Protocol, the matter of so called Access and Benefit Sharing (ABS) has grown in importance. Regional and national implementing laws are currently under discussion. On October 2015, the EU Regulation 511/2014 of 16 April 2014 on compliance measures on ABS will come into full force. Work on additional (sector specific) guidance is on-going. The federal and regional authorities are currently also establishing the Belgian legal framework on ABS.
An ideal momentum to learn about this new regulatory framework, exchange views with others, check whether you are compliant with these new rules and to take part in the on-going discussions.

 

October 2015: Launch of BRILLIANT by VITO

BRILLIANT is a knowledge base full of innovative technologies. A source of inspiration in the quest for sustainable innovation. Registered BRILLIANT members are given full access to the knowledge bank.
It is constantly updated; we will keep you informed whenever anything new appears.
BRILLIANT is accessible on https://brilliant.vito.be/en

October 2015: Full-length Chinese documents in English are now available within PATENTSCOPE

Users of PATENTSCOPE, the on-line patent search tool developed by the World Intellectual Property Organization (WIPO), can now benefit from translation of full-length Chinese documents into English and vice versa thanks to WIPO Translate, the WIPO machine translation service.
The PATENTSCOPE database allows the users to search 49 million patent documents with collections from more than 40 national and regional offices including 2,8 million published PCT applications in full text format.
For more information, please click here.
To access the PATENTSCOPE database, please click here.

December 2014: Agfa Graphics wint essenscia Innovation Award met lagemigratie-inkt

     
Agfa Graphics uit Mortsel heeft met zijn nieuwe lagemigratie-inkt de essenscia Innovation Award gewonnen, een prijs die innovatie in de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences bekroont. De nieuwe inkt en bijhorende inkjetdruktechnologie zijn zeer duurzaam en voor het eerst ook geschikt voor drank- en voedselverpakkingen.
Marc Graindourze, manager business development industriële inkjetinkten, kreeg de prestigieuze Award uit handen van H.K.H prinses Astrid tijdens een plechtige ceremonie op het Academiënpaleis in Brussel.

De essenscia Innovation Award is de tweejaarlijkse prijs die essenscia, de federatie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences, uitreikt aan een project dat een concrete, innovatieve oplossing biedt voor problemen van vandaag of morgen.
Met de prijs wil de federatie de voortdurende innovaties uit de sector extra in de verf zetten en bij het grote publiek bekend maken. De winnaar krijgt een cheque ter waarde van 30.000 euro.

Klik hier voor meer informatie.


December 2014: PRAKTIKA Intern 2015 : Internships and traineeships for patent professionals

The internship programme will be running at the EPO's site in The Hague between 16 June and 3 July 2015.

The Praktika Intern programme is designed for professional representatives working in private practice or industry with experience in drafting and prosecuting European patent applications. Interns spend three weeks in Directorate-General 1 (DG 1), which is responsible for search, examination and opposition. Each intern is looked after by one or more examiners, who explain step by step how DG 1 operates.

Closing date : 30 January 2015

Click here for more information.
December 2014: België klaar voor deelname aan Europees Eengemaakt Octrooigerecht

België is klaar om deel te nemen aan het Eengemaakt Octrooigerecht, de rechtbank die vanaf 2016 een oordeel zal moeten vellen over geschillen rond patenten in de Europese lidstaten die deelnemen aan het eengemaakt patent en Italië. Dat maakte vicepremier en minister van Economie Kris Peeters woensdag bekend op de uitreiking van de essenscia Innovation Award 2014. Over het eengemaakt patent werd decennia gebakkeleid tot er in 2010 een doorbraak kwam tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU.

Het eengemaakte Europees patent laat bedrijven, kmo's, onderzoekers en anderen toe om hun producten en uitvindingen met één aanvraag in 25 EU-lidstaten te beschermen. Dat doet de kostprijs van patentaanvragen drastisch dalen. Wie vroeger een patent wilde bekomen in alle landen apart riskeerde daar meer dan 30.000 euro voor te moeten betalen. Met het eengemaakte patent zakt dat kostenplaatje tot onder de 1.000 euro.
Een onderdeel van het Europese akkoord over het eengemaakte patent, is de oprichting van een Europees Octrooigerecht. Het UPC (Unified Patent Court) moet garanderen dat de patentenwetgeving in alle ondertekenende landen op dezelfde manier wordt toegepast. "Kmo's zullen via een lokale Belgische afdeling toegang hebben tot het UPC", zegt Kris Peeters. "De afdeling zal Engels als voertaal hebben, maar ook de drie landstalen gebruiken. Dat betekent dat ondernemers hun verdediging in eigen taal kunnen voeren."
De rechtbank komt in Brussel en zal werken met een poule van gespecialiseerde rechters uit verschillende lidstaten, waaronder ook België. Het is de bedoeling dat het gerecht in 2016 van start kan gaan. "Tegenstrijdige uitspraken zijn dan niet meer aan de orde", legt Peeters uit. "Het is ook een grote plus dat ondernemers in hun eigen taal bediend zullen worden. Een van de grootste industriële troeven van België zijn onze brains."
De 27 lidstaten van de EU (Kroatië kwam er in 2013 bij) konden in 2010 geen overeenstemming bereiken over de creatie van een eengemaakt patent. Spanje en Italië konden er niet mee leven dat het Europees Octrooibureau enkel patenten in het Engels, Frans of Duits zou uitreiken. De 25 andere lidstaten beslisten daarom samen verder te gaan, zonder de steun van Madrid en Rome. Italië ondertekende wel het verdrag over de oprichting van een Eengemaakt Octrooigerecht. Van zodra 13 landen dat verdrag hebben bekrachtigd, kan het gerecht van start gaan.
Aanvragen voor een eengemaakt patent kunnen overigens in alle officiële talen van de EU gebeuren, dus ook in het Nederlands.

© Belga

Juli 2014: IP: Intellectual Property in Annual report bio.be

The signing on 19 February 2013, by the 25 EU Ministers of the Unitary Patent Court Agreement in Brussels, creating an unitary patent with uniform protection within the territory of the participating Member States, is welcomed by the members of bio.be improving the entrepreneurial environment and stimulating innovation. essenscia/bio.be supported the demand for a Belgian representative chamber. This will keep the local patent expertise and even Belgian judges. It is of importance for Belgian companies to have access to a nearby located Patent Court, to confront international claimants and defendants and an access to a Patent Court in their own language. This maintains also our attractiveness for investments in innovations and technology.

essenscia/bio.be informed the minister for Economy, the European Commission and EuropaBio, in line with the LESI (Licensing executives society international) comments on the proposed amendments to the Technology Transfer Block Exemption
Regulation (TTBER) and specific the draft Article 5(1)(b) that excludes from automatic exemption any clause containing: “any direct or indirect obligation on a party not to challenge the validity of intellectual property rights which
the other party holds in the European Union, including any right for a party to terminate the technology transfer agreement in the event that the other party challenges the validity of any of the intellectual property rights which a party to
the agreement holds in the European Union.” We asked to keep the termination clauses, as this is of utmost importance for start-ups and SMEs. The federal Economy administration defended our position at EC level. The follow up is done in assistance by our members active within LESI (Bird&Bird, Ablynx) and the VIB.

essenscia/bio.be follows together with the EuropaBio IP working group, the ongoing work by the European Commission regarding the implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering. They are preparing a status report on the Biotechnology Directive (98/44/EC) with specific analysis and suggestions, particularly in the area of breeding exemptions.

Bron:  Annual Report bio.be

Juni 2014: Nieuw wetboek Intellectuele eigendom treedt in werking op 1 januari 2015

Op 12 juni 2014 werd Boek XI van het Wetboek van economisch recht betreffende de intellectuele eigendom in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De inwerkingtreding ervan is vastgesteld op 1 januari 2015.
Het betreft een codificatie van de bestaande regelgeving inzake intellectuele eigendom (octrooien, auteursrechten, aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en voor gewasbeschermingsmiddelen, enz.). Tegelijk werden een aantal teksten geactualiseerd en een aantal Europese bepalingen ingevoegd.

Mei 2014: 3M bereikt 100.000ste patent

3M bereikte een mijlpaal in haar innovatieve bestaan: 52 nieuwe patenten werden uitgereikt, waardoor het totale aantal patenten van het bedrijf nu meer dan 100.000 bedraagt.

"Wij vieren deze belangrijke mijlpaal en brengen hulde aan al de wetenschappers die met hun ontdekkingen hebben bijgedragen aan het succes van 3M en de producten die wij aan bedrijven, woningen en mensen bieden," aldus Fred Palensky, executive vice president en chief technology officer bij 3M. "Onze inzetvoor onderzoek en ontwikkeling stelt ons in staat technologieën, producten en innovaties te leveren aan onze klanten wereldwijd."

Eén van de uitvinders achter de patenten die vandaag toegekend zijn, is Audrey Sherman, die in het Electronics & Energy Business Lab van 3M werkt. Zij heeft  50 patenten verworven. Haar recentste patent dekt een fascinerend veelzijdig materiaal dat potentiële toepassingen heeft in cosmetica, isolerende verpakkingen en elektronica.
Wereldwijd worden elk jaar zo'n 3.000 patenten toegekend aan 3M, waarvan meer dan 500 in de VS. Deze patenten hebben toepassingen in een reeks uiteenlopende sectoren die zo divers is als het bedrijf zelf - gaande van hechtings- en sterilisatieproducten voor de gezondheidszorg via elektronica tot reflecterende verkeersborden. 3M verwierf haar eerste patent in 1924. Een jaar later werd een tweede patent toegekend aan de vroegere voorzitter van de raad van bestuur van 3M, William McKnight, voor een greep voor schuurpapier.
"Patenten zijn cruciaal om onze innovatie en onze belangrijke investeringen in R&D te beschermen," aldus Palensky. 3M investeert bijna zes procent van de omzet in R&D, wat ook de financiering inhoudt van meerdere technologieplatformen die in de nabije toekomst op de markt gebracht worden.

Bron: Belga

Maart 2014: België dient meer octrooiaanvragen per miljoen inwoners in bij het Europees Octrooibureau

Hoewel het aantal octrooiaanvragen bij het Europees Octrooibureau (EOB) in 2013 een nieuw record bereikte, kwamen minder aanvragen uit België. Vorig jaar dienden Belgische bedrijven en uitvinders 2243 octrooiaanvragen in bij het EOB (tegenover 2421 in 2012), een daling van 7,4% (2012: -2,9%) en meteen ook het laagste aantal sinds 2009. Daardoor neemt België de 17e plaats in op de lijst van alle landen die octrooiaanvragen hebben ingediend bij het EOB (in 2012 nog de 15e plaats) en staat het op 12 in de Europese ranking (in 2012 nog op nummer 10). Met 180 octrooiaanvragen per miljoen inwoners scoort België echter veel beter dan het Europese gemiddelde van 129 aanvragen, goed voor een 8e plaats in de EOB-ranglijst. "De vraag naar octrooibescherming in Europa is voor het vierde jaar op rij gestegen", zegt Benoît Battistelli, voorzitter van het EOB. "Uit deze toename blijkt dat bedrijven overal ter wereld Europa steeds meer beschouwen als een belangrijk centrum van innovatie. De sterke positie van Europese bedrijven in industrietakken waar veel octrooien worden verleend, benadrukt nogmaals de centrale rol die deze sectoren spelen voor de werkgelegenheid en groei van de Europese economie."

IMEC, Solvay en Agfa-Gevaert zijn de drie grootste Belgische octrooiaanvragers

Universiteiten en onderzoekscentra namen eens te meer een opvallende plaats in tussen de Belgische octrooiaanvragers, die in 2013 overigens een gevarieerde en gelijkmatig gespreide octrooiportefeuille vertoonden. De drie technologiedomeinen waarvoor het grootste aantal octrooiaanvragen werd ingediend bij het EOB waren 'speciale machines' (8%), 'biotechnologie' (7%) en 'organische chemie' (7%). IMEC, het Leuvense onderzoekscentrum voor micro-elektronica en nanotechnologie, was met 125 aanvragen de grootste octrooiaanvrager van België. Op de tweede plaats kwam Solvay (112 aanvragen), gevolgd door Agfa-Gevaert (76 aanvragen), CNH Industrial (75 aanvragen) en Johnson & Johnson (54 aanvragen). Met 31 octrooiaanvragen bij het EOB is het in Gent gevestigde VIB, dat onderzoek verricht in de biowetenschappen, de veertiende grootste octrooiaanvrager in de sector van de biotechnologie. Hoewel bij de meeste octrooiaanvragers een stijging van het aantal aanvragen kon worden waargenomen in vergelijking met 2012 heeft het EOB in totaal minder octrooiaanvragen ontvangen uit België. Deze daling is te wijten aan de forse vermindering van het aantal octrooiaanvragen door Electrolux België: 36 aanvragen ten opzichte van 192 in 2012.

Evenveel octrooien verleend aan Belgische aanvragers

Vorig jaar verleende het EOB 66.700 Europese octrooien, een stijging van 1,6% in vergelijking met 2012 en het grootste aantal ooit. In totaal zijn 736 octrooien verleend aan Belgische bedrijven, iets minder dan in 2012 (743 octrooien), maar 26% meer dan in 2009. Het EOB ontving vorig jaar in totaal 266.000 octrooiaanvragen, een stijging van 2,8% in vergelijking met 2012 en meteen goed voor een nieuw record. Het merendeel van de aanvragen bij het EOB kwam opnieuw uit de VS en Japan. China en Zuid-Korea lieten opnieuw de sterkste groei zien, met respectievelijk 16,2% en 14% meer octrooiaanvragen. Het aantal aanvragen uit Europa bleef over het algemeen ongewijzigd. Sommige landen boekten winst, zoals Nederland en Ierland met respectievelijk 17,2% en 9,4% meer octrooiaanvragen, terwijl andere landen het dan weer iets minder goed deden dan in 2012.

Vijf Europese landen in de top tien, Samsung op nummer één

Koploper bij het EOB was opnieuw Samsung met 2833 aanvragen, gevolgd door Siemens (1974 aanvragen) en Philips (1839 aanvragen). Ook de Europese bedrijven BASF, Robert Bosch en Ericsson verzekerden zich van een plaats in de top tien, en stonden respectievelijk op de 5e, 6e en 10e positie. Zij lieten drie Aziatische en twee Amerikaanse bedrijven achter zich.65,5% van de octrooiaanvragers bij het EOB waren grote bedrijven, bij 29% ging het om kmo's en individuele uitvinders, en 5,5% waren universiteiten en openbare onderzoeksinstellingen.

Bron: Het Europees Octrooibureau (EOB)

Februari 2014: Parlementaire vraag over de belastingaftrek voor octrooi-inkomsten

Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de belastingaftrek voor octrooi-inkomsten" (nr. 21576)

Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, deze vraag werd aanvankelijk als een schriftelijke vraag ingediend, maar aangezien die onbeantwoord bleef, ben ik verplicht om de vraag mondeling te stellen.
Belgische vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting kunnen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Daarnaast laat artikel 236bis van het WIB 92 toe dat buitenlandse vennootschappen met een Belgische inrichting, onderworpen aan de belasting van niet-inwoners/vennootschappen, de aftrek voor octrooi-inkomsten verkrijgen onder dezelfde voorwaarden als Belgische vennootschappen. De doelstelling van die maatregel is het prikkelen van onderzoek en ontwikkeling. Natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting, of de belasting van niet-inwoners, en rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, of de belasting van niet-inwoners/RPB, kunnen niet genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Over de aftrek van die octrooi-inkomsten heb ik volgende vragen:

  • Ten eerste, hoeveel vennootschappen maken gebruik van de belastingaftrek van octrooi-inkomsten? Hoeveel vennootschappen daarvan zijn Belgische vennootschappen? Hoeveel vennootschappen zijn buitenlandse vennootschappen, die daarvan genieten op basis van artikel 236bis van het WIB 92?
  • Ten tweede, hoeveel bedraagt de totale aftrek. Kunt u ook de cijfers per categorie geven, zoals opgedeeld in mijn eerste vraag?
  • Ten derde, kunt u aangeven hoeveel elk van de 20 grootste gebruikers aftrekt van de belastingen – die gegevens mogen uiteraard anoniem zijn – met de vermelding of zij al dan niet Belgische vennootschappen zijn?
Minister Koen Geens: Mijnheer Van Hecke, het aantal Belgische vennootschappen dat gebruikmaakt van de belastingaftrek voor octrooi-inkomsten varieert uiteraard van jaar tot jaar. Wat de Belgische vennootschappen betreft, waren er voor het aanslagjaar 2013 96 vennootschappen die van die faciliteit gebruikgemaakt hebben. Het gaat daarbij om definitieve cijfers. Voor de aanslagjaren 2011 en 2012 gaat het om respectievelijk 192 en 222 vennootschappen. Daarbij dient aangestipt te worden dat het voor die jaren om voorlopige cijfers gaat, aangezien de wettelijke aanslagtermijn van drie jaar nog steeds loopt.
Er zijn geen buitenlandse vennootschappen die gebruikgemaakt hebben van de aftrek voor octrooi-inkomsten voor het aanslagjaar 2010. Voor het aanslagjaar 2011 heeft één buitenlandse onderneming gebruikgemaakt van die aftrek, terwijl er voor het aanslagjaar 2012 opnieuw geen enkele buitenlandse onderneming die aftrek toepast.
Het totale definitieve bedrag van de belastingaftrek inzake octrooi-inkomsten bedraagt voor het aanslagjaar 2010 593,6 miljoen euro, voor de aanslagjaren 2011 en 2012 beloopt de respectievelijke belastingaftrek 763,6 en 580,1 miljoen euro. Voor die laatste twee aanslagjaren gaat het dus ook om voorlopige cijfers. Aangezien de vernoemde aftrek slechts door één buitenlandse vennootschap is toegepast, zou het meedelen van de gevraagde cijfers leiden tot het verstrekken van informatie over een individuele onderneming. U begrijpt dat mijn administratie die niet kan meedelen, als gevolg van het geldende beroepsgeheim. Ik hoop niettemin dat dit antwoord uw lang beproefd geduld heeft bevredigd.

Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, uw antwoord bevredigt mij helemaal. Het was het wachten waard.

Bron: www.dekamer.be

December 2013: Nieuwe aanmeldingsplicht in het kader van lastenverlaging voor vorsers

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers van 75% naar 80% vanaf 1 juli 2013.
In juli van dit jaar hebben we u op de hoogte gebracht van de vier belangrijke nieuwigheden in de reglementering met betrekking tot de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Naast de verhoging van het percentage van 75% naar 80% (vanaf 1 juli 2013), de nieuwe definitie van Onderzoek en/of Ontwikkeling (vanaf 1 januari 2014) en de mogelijkheid om advies te vragen aan de POD Wetenschapsbeleid, wordt er voortaan ook in een aanmeldingsplicht voorzien.

Lees hier verder.

Oktober 2013: Uitvoering van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht

De ministerraad keurt op initiatief van de ministers van Economie, Buitenlandse Zaken en Justitie een voorontwerp van wet goed voor de ratificatie van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht*. De overeenkomst richt een gerechtshof voor het eengemaakte octrooirecht op, het Unified Patent Court (UPC). Het zal bevoegd zal zijn voor geschillen op het vlak van de geldigheid, de inbreuk op klassieke Europese octrooien en Europese octrooien met unitair effect. Het eengemaakte gerechtshof zal de procesvoering in Europa nog efficiënter maken. Momenteel moeten octrooihouders of gebruikers nog procedures instellen voor nationale rechtbanken van verschillende lidstaten voor eenzelfde Europees octrooi, wat hogere proceskosten en een risico op tegenstrijdige uitspraken tot gevolg kan hebben.
De ministerraad geeft opdracht aan de minister van Buitenlandse Zaken om alle nodige formaliteiten te verrichten om de overeenkomst te ratificeren.
* Brussel, 18 februari 2013.

© Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael, Gepubliceerd op 24/10/2013
Hoort bij Ministerraad van 24 oktober 2013


Juli 2013: De Octrooicellen

   
De stimulatie van innovatie en creativiteit is van cruciaal belang om te concurreren in de kenniseconomie. Intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien spelen een belangrijke rol bij de stimulatie van innovatie aangezien ze de waarde van uitvindingen en de daaruit voorkomende investeringen beschermen. Uitvindingen geven eveneens aanleiding tot nieuw onderzoeks- en ontwikkelingswerk, dankzij de publicatie van octrooi-informatie.
Uw onderneming heeft er bijgevolg baat bij om tijdens de ontwikkeling en lancering van haar producten, diensten en processen, de mogelijkheden van de intellectuele eigendomsrechten zo optimaal mogelijk te benutten.
Vooral bij kmo’s is er nog een gebrek aan de gepaste basiskennis en strategie inzake de bescherming en valorisatie van hun innovaties. Bovendien maken ze vaak nog geen gebruik van de gratis octrooidatabanken, een belangrijke bron van technische informatie.
De FOD Economie richtte als antwoord op deze noden de Octrooicellen op, die de ondernemingen van hun sector sensibiliseren over de intellectuele eigendomsrechten en hun vragen beantwoorden. Sinds 2004 biedt de FOD Economie financiële steun aan de Octrooicellen bij drie Collectieve Onderzoekscentra. Sinds 2011 is een vierde Octrooicel bij een sectorfederatie opgestart. De dienstverlening van de Octrooicellen wordt door de ondernemingen die er beroep op doen unaniem gewaardeerd. Waarom zou u geen gebruik maken van deze dienstverlening, die bovendien gratis is?
 
Klik hier voor de brochure.

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Juli 2013: Fiscale maatregelen om R&D te stimuleren

Op 28 juni 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de wet gepubliceerd die ondermeer voorziet in een verhoging van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en een ruimere aftrek van octrooi-inkomsten voor kleine vennootschappen. Als vertegenwoordiger van een sector die zeer intensief bezig is met R&D onthalen wij deze beslissing van de Federale Regering om R&D activiteiten meer te ondersteunen zeer positief.

Verhoging van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers
Vanaf 1 juli kan het loon van onderzoekers binnen ondernemingen en kennisinstellingen voor 80% worden vrijgesteld van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (i.p.v. de vroegere 75%). Deze vrijstelling heeft betrekking op personen die tijd besteden aan onderzoek of aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten of -programma’s.
Onder onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's worden verstaan de projecten of programma’s met één van de volgende doelen:
a) fundamenteel onderzoek: experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische toepassing of gebruik wordt beoogd;
b) industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name voor de validering van generale technologieën, met uitzondering van prototypes;
c) experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden voor plannen, schema's of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten. Hieronder kan tevens de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procedés of diensten worden verstaan en het vastleggen van informatie daarover. Deze activiteiten kunnen tevens het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn bestemd.

Onder experimentele ontwikkeling wordt daarentegen niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.

De projecten en programma’s komen enkel in aanmerking wanneer ze zijn aangemeld bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid met melding van:
  1. de identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing;
  2. de beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft;
  3. de verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of programma.
De reeds bestaande projecten moeten pas melding doen vanaf 1 januari 2015. Nieuwe projecten daarentegen moeten vanaf 1 januari 2014 voldoen aan de meldingsplicht. Er is ook voorzien in een ruling, waarbij een onderneming aan de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid kan vragen of de voorgelegde onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten of -programma's vallen binnen het toepassingsgebied. De Overheidsdienst geeft een bindend advies op deze vraag. Deze wet schetst het kader van de regelgeving. Bepaalde artikels moeten nog verdere uitwerking krijgen (specifieke procedure en modaliteiten voor bijv. de ruling) in een koninklijk besluit. Net zoals bij de bovengenoemde wetgeving zal essenscia dit nauwkeurig opvolgen en actie ondernemen waar nodig.

Aftrek van octrooi-inkomsten voor kleine vennootschappen
Deze wet maakt het ook mogelijk voor kleine vennootschappen (artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen) om vanaf het aanslagjaar 2014 te genieten van de aftrek van octrooi-inkomsten zelfs wanneer deze vennootschappen niet beschikken over een onderzoekscentrum waarin deze octrooien worden ontwikkeld of verbeterd.


Juni 2013: Parlementaire vraag over octrooien

Parlementaire vraag m.b.t. octrooicen aan Vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

1. Hoeveel nieuwheidsonderzoeken heeft het Europees Octrooibureau de afgelopen vijf jaar gevoerd naar Belgische octrooiaanvragen? Gelieve deze vraag op te splitsen naar octrooiaanvragen afkomstig uit het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2. In hoeveel gevallen gaf het Octrooibureau een positieve dan wel negatieve opinie naar de aangevraagde octrooibaarheid van de Belgische octrooiaanvragen? Gelieve deze vraag op te splitsen naar octrooiaanvragen afkomstig uit het Vlaams, Waals en Brussels Gewest. 3. Voor welk bedrag aan taksen voor de aanvraag van het vereiste nieuwheidsonderzoek werd de afgelopen vijf jaar betaald? Gelieve deze vraag op te splitsen naar octrooiaanvragen afkomstig uit het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4. Hoeveel ministeriële besluiten tot verlening van octrooi werden de afgelopen vijf jaar afgeleverd? Gelieve deze vraag op te splitsen naar verleende octrooien afkomstig uit het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
 Klik hier voor de volledige vraag en het antwoord.

Mei 2013: Uitvoering van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht

De ministerraad draagt de ministers van Economie, Buitenlandse Zaken en Justitie op om een voorontwerp van wet voor te bereiden voor de ratificatie van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht. De ministerraad neemt daarnaast nog initiatieven om het eengemaakte Europese octrooisysteem te steunen.
 
Het eengemaakte Europese octrooirecht biedt een enkele juridische structuur voor inbreukprocedures en procedures om een geldig Europees octrooi te bekomen. Het Unified Patent Court (UPC) wordt het bevoegde gerechtshof voor geschillen. België zal een lokale afdeling oprichten in Brussel dat het Nederlands, Frans, Duits en Engels als proceduretalen zal gebruiken. De ministers zullen verder onderzoeken welke rechtbank de resterende nationale octrooigeschillen zal behandelen. Ze zullen eveneens een analyse van de budgettaire impact aan de ministerraad voorleggen van de gevolgen van de ratificatie van de eengemaakte octrooiovereenkomst.

Voor meer informatie, klik hier.
Bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie http://www.presscenter.org

Februari 2013: De bescherming van octrooien, merken en modellen

Vraag van de heer volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot van 20 december 2012 (N.) aan de vice-eersteminister en minister van Economie.

Consumenten en Noordzee: De bescherming van octrooien, merken en modellen. (pdf p. 93)

Bron: De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers

Januari 2013: Aftrek voor octrooi-inkomsten

Download hier het artikel 'Rulings bieden oplossing waar wet en FAQ tekort schieten' uit de Fiscoloog, nieuwsbrief over fiscaliteit van 12 december 2012.

December 2012: The Unitary Patent package

The Unitary Patent package is composed of three elements:

  • A Regulation creating a European patent with unitary effects (or unitary patent”).
  • A Regulation establishing the language regime applicable to the unitary patent.
  • An International agreement among Member States setting up a single specialized patent court (the unified court ‘UPC’).

This Package has been adopted by the European Parliament on 11 December 2012 and by the Council on 17 December 2012. 
 The two Regulations will apply as from 1 January 2014. The international agreement will be opened for signature in 2013. It will enter into force once 13 Member States (including France, Germany and the UK) will ratify it.
In addition,  a very first draft of the rules of procedures of the UPC is being elaborated.

Factsheet unitary patent DEC 2012.pdf
CS Press release 17 DEC 2012.pdf

December 2012: Nieuwe website

In december werd de nieuwe website van essenscia gelanceerd. Ook de octrooicel werd in een nieuw kleedje gestopt. Wij hopen u in de toekomst op deze manier nog beter te kunnen informeren.

December 2012: Solvay in top 100 meest innovatieve bedrijven

Het Belgische chemiebedrijf Solvay staat dit jaar in de top 100 van meest innovatieve bedrijven van het Amerikaanse informatiebedrijf Thomson Reuters. Het is de eerste keer dat een Belgisch bedrijf daarin slaagt, al gaat het nog maar om de tweede editie van de top 100. Amerikaanse (47) en Japanse (25) bedrijven zijn daarin het talrijkst.
Een rangschikking maakt Thomson Reuters niet, wel een alfabetische lijst van 100 bedrijven. Dit jaar zijn daar ook universiteiten en overheidsinstellingen bij.
Om de "Top 100 Global Innovators" op te maken, kijkt Thomson Reuters onder meer naar de patenten die de bedrijven op hun naam hebben staan. "Patenten geven een indicatie van investeringen in innovatie", legt marketingdirecteur Jeroen Lallemand van Thomson Reuters uit. De lijst telt veel bedrijven die actief zijn in computerhardware en halfgeleiders.
Chemiebedrijf Solvay is volgens Lallemand zeer succesvol in het beschermen van een aantal patenten en kwam zo in de top 100 terecht.
België heeft voor het eerst een vertegenwoordiger in de lijst en Frankrijk gaat van 11 naar 13 bedrijven. Dat kan echter niet verhinderen dat het aantal Europese bedrijven daalde van 29 naar 21. Volgens Lallemand illustreert de top 100 dat de Amerikaanse en Aziatische economieën veel sneller recupereren.

© Belga

Oktober 2012: Emulco en BASF winnen de eerste essenscia Innovation Award.

Dit jaar reikte essenscia voor het eerst een innovatieprijs uit, de essenscia Innovation Award. Dat gebeurde tijdens een groots evenement op 25 oktober, in aanwezigheid van prins Filip en premier Elio Di Rupo. De winnaar kreeg 30.000 euro en veel media-aandacht. De prijs wordt voortaan tweejaarlijks toegekend. Hij zet de schijnwerpers op een topinnovatie en wil bedrijven in België aanmoedigen om nog meer te innoveren en hun intellectuele troeven te beschermen.
Emulco en BASF zijn de winnaars van de eerste essenscia Innovation Award.
De droom van iedereen die innoveert: een vondst die een doorbraak betekent, liefst op wereldschaal. Voor BASF en Emulco lijkt deze droom uit te komen. Zij konden de veelzijdige, maar tot dusver moeilijk bruikbare polyisobutenen (PIB’s) in nieuwe vormen gieten door hun sterke eigenschappen te combineren met watergedragen emulsies, die veel makkelijker te gebruiken zijn. Gevolg? De PIB-emulsies bieden een veel groter gebruiksgemak, en daar zat de industrie echt op te wachten. Maar dit opent ook heel wat nieuwe mogelijkheden. Deze ontdekking van Belgische makelij staat aan de vooravond van een werelddoorbraak.

Klik hier voor meer informatie. 

September 2012: O&O-uitgaven

De sector investeert onafgebroken en massaal in onderzoek en ontwikkeling. In 2011 investeerden de bedrijven actief in chemie, kunststoffen en life sciences 2,72 miljard euro in O&O, wat een aandeel vertegenwoordigt van meer dan 50% van alle industriële O&O uitgaven in België. Het betekent een toename van 11% ten opzichte van het voorgaande jaar, wat leidt tot een nieuw record in innovatie-investeringen.


bron: essenscia – enquête bij de leden

Augustus 2012: Relanceplan

De federale overheid voorziet in een versoepeling van de voorwaarden voor fiscale octrooiaftrek. O&O wordt sterk aangemoedigd door een vrijstelling van 80 % vennootschapsbelasting voor de inkomsten uit octrooien.

Klik hier voor meer informatie.

Juli 2012: Acta verworpen door Europa

Het Europees Parlement heeft op 4 juli 2012 met een grote meerderheid het ACTA-verdrag verworpen, het internationale handelsakkoord voor de bestrijding van namaak en piraterij. De landen die de tekst onderhandeld hebben (ondermeer de VS en Australië), moeten nu verder zonder de Europese Unie.

Juni 2012: Kogel door de kerk: Europees octrooigerecht

Op 29 juni 2012 heeft de Europese Raad een akkoord bereikt over de zetelverdeling van het Europese octrooigerecht. Ze zijn overeengekomen deze in Parijs te vestigen, met twee gespecialiseerde afdelingen in Munchen (werktuigbouwkundige) en London (chemie, inclusief life sciences en farma). Het Europese octrooigerecht zal de exclusieve bevoegdheid hebben voor zaken die betrekking hebben op de geldigheid van of inbreuken op een Europees eenheidsoctrooi.
“Na dertig jaar van onderhandelen hebben wij nu een akkoord over het Europees octrooi. Wanneer we er eenmaal de laatste hand aan hebben gelegd, zullen de Europese bedrijven constateren dat zij niet langer in 27 staten een octrooi hoeven aan te vragen, maar met één aanvraag kunnen volstaan. Dat zal aan de groei en het bedrijfsleven in Europa ten goede komen", verklaarde de Deense premier Helle Thorning-Schmidt.

Klik hier voor meer informatie.