essenscia weekly 212

18 | 01

Plastics Strategy: essenscia tevreden dat Europa belang van kunststoffen erkent

Deze week publiceerde de Europese Commissie haar visiedocument over de Plastics Strategy. essenscia waardeert dit initiatief en is tevreden dat de Europese Commissie het belang van kunststoffen in de maatschappij erkent en de focus legt op innovatie. Op deze manier kunnen uitdagingen omgezet worden in opportuniteiten om de Europese industrie te ondersteunen zodat ze zich verder kan ontwikkelen als een leider op vlak van circulaire economie.

Een van de voorgestelde oplossingen is om de recyclagegraad en de kwaliteit van de gerecycleerde kunststoffen te verhogen. Onze Belgische kunststofproducenten en –verwerkers hebben al oplossingen ontwikkeld om meer kunststoffen te recycleren en zullen verder innoveren om nog meer kunststofafvalstromen te valoriseren. Hierbij wordt ingezet op een nauwere samenwerking doorheen de waardeketens.

De Europese Commissie wil ook inzetten op het vermijden van kunststof zwerfvuil en microplastics. Ook hier neemt essenscia het voortouw. Recent heeft Detic een vrijwillig engagement afgesloten om intentioneel toegevoegde microbeads in cosmetica te vervangen. Daarnaast ondertekende essenscia vorig jaar ook samen met de Haven van Antwerpen ‘Operation Clean Sweap’ en worden doorheen de ganse logistieke keten concrete acties opgezet om te vermijden dat kunststofkorrels in het milieu terecht komen. essenscia werkt ook samen met de Universiteit van Antwerpen om de al of niet aanwezigheid van microplastics in het Scheldebekken correct in kaart te brengen.

Deze initiatieven zijn belangrijk omdat kunststoffen waardevolle materialen zijn die wel degelijk duurzame oplossingen bieden voor de vele maatschappelijke uitdagingen en dus best maximaal hergebruikt kunnen worden.

Lees meer over de Europese Plastics Strategy

Saskia Walraedt
Senior Advisor Sustainable development
essenscia

Youth & training
Symposium enseignement "Un tronc commun polytechnique & pluridisciplinaire à l'école », 22/02

Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence prévoit un «Tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire». Comment ce tronc commun peut améliorer qualité et équité de notre école? Comment relever les défis sociétaux liés aux savoirs et compétences du 21ème siècle, notamment les Sciences, Technologies, Engineering & Mathematics (STEM) ? Au cours du symposium écoles-entreprises organisé par la Fondation enseignement, vous aurez la possibilité d’interagir avec les experts belges et canadiens sur ces questions essentielles.

Découvrez le programme complet sur ce lien.

essenscia vlaanderen zet 50 ‘Ondernemers voor de Klas’
Vijftig bedrijfsleiders, managers en experten uit de chemie, kunststoffen en life sciences geven de komende maanden zowat zestig gastlessen aan leerlingen uit het secundair en hoger onderwijs. Sectorfederatie essenscia vlaanderen zet zo mee de schouders onder het Vlajo-initiatief ‘Ondernemers voor de Klas’, het grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen. Doelstelling: jongeren inspireren voor wetenschappen en techniek in hun verdere studie- of beroepskeuze. Wouter De Geest, topman van BASF Antwerpen, gaf gisteren de aftrap voor 70 ASO-leerlingen in het Gemeentelijk Instituut Brasschaat.
Nieuw dit jaar zijn de gastlessen door een tiental experten van essenscia vlaanderen. Met feiten, cijfers en boeiende verhalen zullen ze elk vanuit hun vakgebied duidelijk maken dat Vlaanderen wereldkampioen is in chemie en life sciences, een sector die de noodzakelijke innovaties levert voor maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame mobiliteit, de klimaatkwestie of de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. In april en mei is er in samenwerking met Vlajo voor de eerste keer ook een STEM-lessenreeks met specifieke aandacht voor de wondere wereld van Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Lees meer
Reach, CLP & Product policy
Niet duidelijk wat REACH, CLP, SDS… betekenen? Volg dan onze essenscia Basisopleiding Productbeleid

Begin 2018 wordt opnieuw een basisvorming productbeleid aangeboden. Dit programma omvat vier (dag)modules en kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden:

MODULE 1: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP-GHS) - 1 maart 2018
MODULE 2: REACH voor nieuwe werknemers – 8 maart 2018
MODULE 3: Registreren onder REACH - 22 maart 2018
MODULE 4: Opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB) - 29 maart 2018

Klik hier voor volledige programma en inschrijvingen

Meer info:

Tine Cattoor,
sr advisor product policy & VLARIP project leader
tcattoor@essenscia.be

VLARIP 2018 jaarprogramma beschikbaar. Schrijf nu in!
Met 10 boeiende workshops blijft VLARIP (Vlaanderens REACH implementatie project) onverminderd inzetten op een efficiënte implementatie van de complexe productbeleid wetgeving zoals REACH en CLP.

Ook in 2018 bieden we u een reeks van 10 VLARIP-sessies met wederom boeiende onderwerpen zoals safe use info voor mengsels, REACH-analoge wetgeving in de wereld en uiteraard voldoende aandacht voor de komende registratiedeadline in juni 2018.

Ontdek het programma en schrijf u in voor de 10 sessies.

Meer info:
Tine Cattoor
Sr advisor product policy & VLARIP project leader
tcattoor@essenscia.be

D4 en D5 mogen na 31 januari 2020 niet meer in afwasbare cosmetische producten in de handel worden gebracht in concentraties gelijk aan of groter dan 0,1 gewichtspercent.

Lees verder

De verordening (EU) Nr. 2018/35 van de Commissie van 10 januari 2018 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft octamethylcyclotetrasiloxaan (D4) en decamethylcyclopentasiloxaan (D5), werd gepubliceerd in het Publicatieblad L6 van de Europese Unie op 11 januari 2018.

De aanwezigheid van D4 en D5 in bepaalde cosmetische producten die na het aanbrengen met water worden verwijderd, houdt een risico in voor het milieu vanwege de gevaarlijke eigenschappen ervan, namelijk als PBT- en zPzB-stof in het geval van D4 en als zPzB-stof in het geval van D5. De Europese Commissie is van oordeel dat die risico's op het niveau van de Unie moeten worden aangepakt. De door deze beperking vastgestelde concentratiegrens van 0,1 % zal in de praktijk stopzetting betekenen van al het opzettelijke gebruik van D4 en D5, aangezien voor het beoogde doel van deze stoffen in afwasbare cosmetische producten veel hogere concentraties vereist zijn.

Aan bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt daarom de volgende beperking nr 70 toegevoegd:

Octamethylcyclotetrasiloxaan (D4) CAS-nr. 556-67-2 EG-nr. 209-136-7  & Decamethylcyclopentasiloxaan (D5) CAS-nr. 541-02-6 EG-nr. 208-764-9:

1.Geen van beide stoffen mag na 31 januari 2020 in afwasbare cosmetische producten in de handel worden gebracht in concentraties gelijk aan of groter dan 0,1 gewichtspercent.

2. In deze vermelding wordt onder „afwasbare cosmetische producten” cosmetische producten verstaan zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder a), van Verordening (EG) 1223/2009 die in normale gebruiksomstandigheden met water worden verwijderd.”

De verordening 2018/35 is hier beschikbaar.

Contact: Tine Cattoor, adviseur Productbeleid, 02 238 98 46, tcattoor@essenscia.be
Health, Safety & Environment

L’Issep, institut de recherche spécialisé dans l’environnement, vient de voir octroyer le statut d’organisme de recherche. Cela signifie qu’il peut être partenaire dans les projets de recherche financé par la DGO6.

Lire la suite
L’ISSeP est spécialisé dans la surveillance de l’environnement en Wallonie, la prévention des risques et nuisance, la recherche et développement technologique. L’ISSeP travaille pour la Région wallonne mais aussi pour le secteur privé, les particuliers et les communes. L’Institut est également le Laboratoire de référence pour la Wallonie dans ses domaines de compétences.

Sa reconnaissance comme organisme de recherche au sens du décret wallon sur la recherche du 21 mai 2015 permet de figurer comme partenaire financable à part entière dans les programme de recherche financés par la DGO6, y compris ceux qui comprennent des entreprises.

Cette reconnaissance ouvre donc la voie à l’incorporation de cet organisme au sein de vos projets R&D financés par la Region.

Plus d’infos sur les compétences de l’Issep : http://www.issep.be/

essenscia vlaanderen
essenscia vlaanderen zet 50 ‘Ondernemers voor de Klas’
Vijftig bedrijfsleiders, managers en experten uit de chemie, kunststoffen en life sciences geven de komende maanden zowat zestig gastlessen aan leerlingen uit het secundair en hoger onderwijs. Sectorfederatie essenscia vlaanderen zet zo mee de schouders onder het Vlajo-initiatief ‘Ondernemers voor de Klas’, het grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen. Doelstelling: jongeren inspireren voor wetenschappen en techniek in hun verdere studie- of beroepskeuze. Wouter De Geest, topman van BASF Antwerpen, gaf gisteren de aftrap voor 70 ASO-leerlingen in het Gemeentelijk Instituut Brasschaat.
Nieuw dit jaar zijn de gastlessen door een tiental experten van essenscia vlaanderen. Met feiten, cijfers en boeiende verhalen zullen ze elk vanuit hun vakgebied duidelijk maken dat Vlaanderen wereldkampioen is in chemie en life sciences, een sector die de noodzakelijke innovaties levert voor maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame mobiliteit, de klimaatkwestie of de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. In april en mei is er in samenwerking met Vlajo voor de eerste keer ook een STEM-lessenreeks met specifieke aandacht voor de wondere wereld van Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Lees meer
Dit jaar organiseert Delta Process Academy een aantal lezingen in samenwerking met de Universiteit van Gent.   Het programma van deze lezingen vindt U hierbij en is gratis voor de leden van Delta Process Academy.  

Lees verder

Dit jaar organiseert Delta Process Academy een aantal lezingen in samenwerking met de Universiteit van Gent. Het programma van deze lezingen vindt U hieronder en is gratis voor de leden van Delta Process Academy :

  13/02, 10h-12.45h : Introduction (ir. Paul Van Steenberge)
Theoretical and practical considerations on safety of chemical reactors: From the basics of risk analyses up to the finished implementations (LOPA/PLANOP) (ir. Frank Verschueren, FOD WASO)

20/02, 10h-12.45h : Turnarounds and contractor management (ir. Jos Vankevelaer, BASF Antwerpen)

27/02, 10h-12.45h : Catalytic Processes: Process Safety Requirements (ir. Geert Vercruysse, BASF Antwerpen)

06/03, 10h-12.45h : (to be determined)

13/03, 10h-12.45h : Hazard classification, communication and safe use of chemicals: regulatory framework (CLP, SDS, REACH) (ir. Tine Cattoor, Essenscia) 20/03, 10h-12.45h : Process Safety and Environmental Safety in Methyl Amines Process Technology (ir. Olivier Dewaele, Eastman-Taminco)

27/03, 10h-12.45h : Sustainability (dr. Saskia Walraedt, essenscia)

17/04, 10h-12.45h : Introduction to Process Safety Engineering – Distillation (ir. Kathleen Vanhaelst, BASF Antwerpen)

24/04, 10h-12.45h : Gas and dust explosions (ir. Ake Harmanny, ISMA)

08/05, 10h-12.45h : Energy and Climate (ir. Els Brouwers, essenscia)

15/05, 10h-12.45h : Hazard and Operability Study and Layer of Protection Analysis (ir. Chantal Marlé, Vinçotte)

22/05,  10h-12.45h : Risk analysis and Risk management (Geert Boogaerts, Essenscia) Q&A session (ir. Paul Van Steenberge)

Locatie : Tech Lane Ghent Science Park Campus A, building 60.05 – 905 (indicated by the red arrow on the map) Auditorium Grondmechanica Technologiepark 914 9052 Gent

Inschrijven kan voor de volledige reeks of per lezing. Voor inschrijvingen kan u terecht bij Mevr. Michèle Celis (mcelis@essenscia.be) of Dhr. Geert Boogaerts (gboogaerts@essenscia.be).

Process safety is a specific discipline within the organization of a company. The level and quality of process safety management determines the success of the organization. Delta Process Academy aims, with this 4-day Specialized Course on Process Safety in Unit Operations, to provide professionals with a process safety course offering the essentials and pointing out the pitfalls of process safety engineering.

Read more

Process Safety Engineering plays an important part during the lifecycle of a process plant. Not only are important preventive and mitigating measures defined during the project phase, also during operations changes are introduced; near misses and incidents will occur. This all requires a fundamental knowledge of process safety concepts.

Lectures :
MSc. Norbert Baron, Process Safety Consultant, former ExxonMobil
MSc. Geert Boogaerts, Senior Advisor Process Safety, essenscia
MSc. Nico Hertoghe, Core Safety Engineering, ExxonMobil
PhD, MSc. Denis Mignon, Polymers Process Specialist Total, Visiting Professor UCL
MSc. Geert Vercruysse, Process Safety expert BASF, Visiting Professor KU Leuven     and Ghent University

Attendees :

Professional engineers with industry experience for whom understanding and applying process safety thinking is an integral part of their jobs and who would benefit from an engineering view on process safety for deepening the expertise in their roles and for their career development (e.g. operations, engineering, maintenance, inspection, safety professionals…).

Location : Faculty Club, Groot Begijnhof 14, Leuven Registration
fee : 2000€ (incl.syllabus, certificate & lunch)

Discover the complete programme & subscription on our website

For additional information please contact Geert Boogaerts (gboogaerts@essenscia.be) or Michèle Celis (mcelis@essenscia.be).

essenscia wallonie
Publication de la lettre d’information Sécurité – Environnement essenscia wallonie de décembre 2017

La lettre d’information Sécurité et Environnement de essenscia wallonie du mois de décembre est disponible !

Vous pouvez dès à présent la consulter sur notre extranet en cliquant ici.

L’Issep, institut de recherche spécialisé dans l’environnement, vient de voir octroyer le statut d’organisme de recherche. Cela signifie qu’il peut être partenaire dans les projets de recherche financé par la DGO6.

Lire la suite
L’ISSeP est spécialisé dans la surveillance de l’environnement en Wallonie, la prévention des risques et nuisance, la recherche et développement technologique. L’ISSeP travaille pour la Région wallonne mais aussi pour le secteur privé, les particuliers et les communes. L’Institut est également le Laboratoire de référence pour la Wallonie dans ses domaines de compétences.

Sa reconnaissance comme organisme de recherche au sens du décret wallon sur la recherche du 21 mai 2015 permet de figurer comme partenaire financable à part entière dans les programme de recherche financés par la DGO6, y compris ceux qui comprennent des entreprises.

Cette reconnaissance ouvre donc la voie à l’incorporation de cet organisme au sein de vos projets R&D financés par la Region.

Plus d’infos sur les compétences de l’Issep : http://www.issep.be/

News from our companies
Kaneka to enhance production capacity of expanded polyolefin foam in Westerlo

Kaneka Corporation increases its production capacities of polyethylene and polypropylene expanded particle foams (product name: Eperan™ and Eperan™-PP) in Europe at its Kaneka Belgium plant, located in Westerlo. The production expansion of Kaneka Belgium NV for expanded polyolefin foams will involve an investment of about 15 million euro. The project includes the construction of additional state-of-the-art facilities. Full operation of the new production facility is scheduled for early 2019. Kaneka’s particle foams are widely used in applications for automotive parts, packaging, construction, HVAC, and many others. Moreover, the ecologically sound character of the product, being a 100% recyclable product, is highly valued on international markets.

Press release
Synvina: PEF pilot phase set to be extended
Avantium has announced that Synvina, its joint venture with BASF, plans to extend the pilot phase in order to optimize future commercial-scale production. Synvina now has completed a broad feasibility assessment for commercial-scale production of FDCA (furandicarboxylic acid) in its Reference Plant intended to be built in Antwerp. FDCA is the main building block for the new polymer PEF (polyethylenefuranoate).
The assessment confirmed that product performance and customer demand are strong. In the technical process evaluation, Synvina identified some steps that require improvement. It recommends undertaking additional development work on these steps, to ensure the most efficient process and best product for current and future customers. As a result, Synvina intends to extend the pilot phase, which will in turn extend the timeline to start up the Reference Plant by 24 to 36 months.

Press release
News from our partners
Deze voordracht geeft een blik achter de schermen van het industriële productieproces van industriële gassen. Daarnaast staan nieuwe trends en ontwikkelingen uit dit specifieke domein in de focus. Deze voordracht wordt georganiseerd door de ie-net expertgroep Chemische en Biochemische Techniek.

Lees meer

Deze voordracht geeft een blik achter de schermen van het industriële productieproces van vloeibare en gasvormige stikstof, zuurstof en argon met hoge zuiverheid. Speciale aandacht wordt gegeven aan het technische hart van de installatie: de cryogene destillatie. Niet alleen het technologische aspect komt aan bod, maar ook aspecten zoals beschikbaarheid en veiligheid (bv. explosie gevaar) worden belicht. Tot slot wordt er gefocust op nieuwe trends en ontwikkelingen. Industriële gassen kunnen meer doen dan gewoon een proces laten draaien. Door moderne technologieën slim te gebruiken, kunnen de operationele flexibiliteit en productiviteit verhoogd worden, de kosten verminderd en de gebruiksduur van een installatie verlengd worden. Dit wordt geïllustreerd met enkele concrete toepassingen.

Deze voordracht gaat door op donderdag 22 februari 2018 van 19u00 tot 21u30.

Programma:

19u00: Ontvangst met een broodje
19u30: Start presentatie
20u30: Gelegenheid tot vragen stellen
20u45: Netwerkmoment
21u30: Einde activiteit

Locatie :

Het Ingenieurshuis - Desguinlei 214 - 2018 Antwerpen

Meer informatie over de kostprijs en inschrijvingen vindt u op de website van ie-net.  

U kan ook terecht bij : Katrien Godrie – Projectcoördinator, ie-net ingenieursvereninging vzw, Ingenieurshuis - Desguinlei 214 - B-2018 Antwerpen 1 Tel: 03 260 08 62 - Gsm: 0489 55 55 61 - Email: katrien.godrie@ie-net.be

Antwerpse haven boekt vijfde recordjaar op rij

Voor het vijfde jaar op rij boekt de Antwerpse haven een recordoverslag. Het afgelopen jaar werden 223.606.610 ton goederen behandeld, een stijging van 4,4% ten opzichte van het jaar daarvoor. Nagenoeg alle sectoren leverden een uitstekend jaarrapport af. Vloeibaar massagoed, zoals aardoliederivaten, dikte verder aan met +5,7% (73,1 miljoen ton). Het laatste kwartaal van 2017 was het beste ooit voor dit segment.

Persbericht

Wint uw onderneming de Belgische Energie- en Milieuprijs?

Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 2.300 belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Heeft uw onderneming een project inzake duurzame ontwikkeling en wenst u het bekend te maken? Schrijf vlug in!

Uiterste indieningsdatum van de dossiers: op zondag 22 april om middernacht

Prijsuitreikingceremonie: op donderdag 7 juni 2018 op het BEL, Tour & Taxis

Meer info  

 
9 March 2018: exeptional Strategy Execution session by Global & essenscia in Brussels
After the great succes of last year's session, Global is organising in partnership with essenscia, a new exceptional "Strategy Execution" one day session on the 9th of March 2018 in the Brussels Pullman with James Henderson, Professor of Strategic Management at IMD Lausanne, a world authority on strategy implementation.

How do you mobilise your management? How do you get them to champion the organisations strategy. What if your vision is not embraced by all your managers? How do you handle fear for change?  The human factor is often underestimated let alone overlooked in strategy execution. A strategy will only be successful if management full-hearted endorse it. James Henderson has a very human and down to earth approach how to successfully implement your strategy.

Please note that the number of participants is limited and only accessible to CEOs and senior executives. It will be the last time that Prof. Henderson will come to Brussels.

More information


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019