Basisvorming Productbeleid

Back to agenda
14 | 01 - 11 | 03
Public
Issue
Reach, CLP & Product policy

Basisvorming Productbeleid
€ 850,00
€ 1100,00
14 | 01 - 11 | 03

5 modules:

 • Inleiding tot indeling en etikettering (CLP – GHS)
 • REACH voor nieuwe werknemers
 • Inhoud en opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB)
 • REACH voor registranten
 • Transport

Basisvorming Productbeleid - 1ste module: Inleiding tot indeling en etikettering
€ 200,00
€ 250,00
14 | 01
09:00 - 16:30
essenscia - Diamant Building, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep:
Werknemers die omgaan met gevaarlijke producten (productie, opslag, transport…) en waarvoor inzicht in de nieuwe regelgeving betreffende indeling, etikettering en verpakken van chemische stoffen en mengsels noodzakelijk is. Deze opleiding is bedoeld als eerste kennismaking met de CLP wetgeving.

Programma:

 • Wat is ‘Classification, Labeling, Packaging (CLP) en het Globally Harmonised System (GHS) ?
 • Welke wijzigingen ondergaat de gevarencommunicatie door CLP?
 • Overzicht van de nieuwe gevaarsklassen
 • Welke veranderingen heeft CLP tot gevolg voor het veiligheidsinformatieblad?
 • Impact op afgeleide wetgeving van gevaarlijke chemische producten.

Gewenste voorkennis:
Kennis van de indeling en etikettering van chemicaliën volgens de Gevaarlijke Stoffenrichtlijn 67/548 en de Gevaarlijke Preparatenrichtlijn 1999/45 is een voordeel maar geen must.

Basisvorming Productbeleid - 2de module: REACH voor nieuwe werknemers
€ 200,00
€ 250,00
28 | 01
10:00 - 16:30
essenscia - Diamant Building, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep:
Werknemers die voor het eerst te maken hebben met REACH. Deze opleiding is bedoeld als eerste kennismaking met de verplichtingen en uitdagingen van REACH.

Programma:

 • Wat is REACH en waarom is deze wetgeving er gekomen?
 • De verschillende rollen in REACH
 • Inleiding tot  preregistratie & registratie, autorisatie & restricties en evaluaties
 • Kennismaking met REACH-IT
 • Communicatieverplichtingen in de keten
 • Handhaving REACH
 • REACH en de bedrijfsvoering

Gewenste voorkennis: geen

Basisvorming Productbeleid - 3de module: Inhoud en opstellen van het veiligheidsinformatieblad
€ 200,00
€ 250,00
11 | 02
10:00 - 16:30
essenscia - Diamant Building, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep:
Werknemers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen of er gebruik van maken (preventieadviseurs, milieucoördinatoren, hiërarchische lijn...).

Programma:

 • Waarvoor dient het VIB en welke informatie bevat het?
 • Wanneer moet een VIB opgesteld en verstrekt worden?
 • Het huidige formaat van het VIB en de overgangsperiodes
 • Bespreking van de 16 verplichte rubrieken met extra aandacht voor de recente wijzigingen
 • Uitgebreide VIB’s door REACH

Gewenste voorkennis: geen.
Deze opleiding richt zich vooral op de vormvereisten van het veiligheidsinformatieblad en niet op de technische aspecten zoals de indelingscriteria en etikettering volgens CLP, transportwetgeving, (eco)toxicologie, ...

Basisvorming Productbeleid - 4de module: REACH voor registranten
€ 200,00
€ 250,00
18 | 02
10:00 - 16:30
essenscia - Diamant Building, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep:
Werknemers die te maken hebben met of verantwoordelijk zijn voor REACH registraties. Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op het hoe en waarom van het registreren van stoffen.

Programma:

 • Welke stoffen moeten ge(pre)registreerd worden
 • Praktische aspecten van een preregistratie & registratie: inhoud van het registratiedossier, wat is een chemical safety assessment?, registratie van tussenproducten, ...
 • Software nodig voor registratie: REACH-IT, IUCLID, Chesar
 • Datasharing: wat is data-sharing? van pre-SIEF naar SIEF? Hoe samenwerken in een SIEF?
 • Data-sharing voor non phase-in stoffen, ...
 • Registratie 2013: aandachtspunten, tijdslijn, ...

Gewenste voorkennis:
Basiskennis van REACH. Voorkennis van IUCLID is niet nodig voor deze module.

Basisvorming Productbeleid - 5de module: Transport
€ 150,00
€ 200,00
11 | 03
09:00 - 12:30
essenscia - Diamant Building, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep:
Werknemers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen en/of betrokken zijn bij de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels. Deze module is bedoeld als kennismaking met de classificatie van gevaarlijke goederen onder de regelgeving transport van gevaarlijke goederen.

Programma:

 • Algemene inleiding tot regelgeving transport gevaarlijke goederen.
 • Overzicht gevaarsklassen transportregelgeving
 • Hoe stoffen en mengsels indelen overeenkomstig transportregelgeving?
 • Wat is de stoffenlijst en hoe deze te gebruiken?
 • Etikettering van gevaarlijke goederen volgens de transportregelgeving
 • Waar en hoe de informatie van sectie 14 van het VIB terugvinden?
Gewenste voorkennis: Kennis van de indeling en etikettering van chemicaliën volgens CLP is een voordeel maar geen must.

Contact person details

Katrien VAN DER PLAETSEN
kvanderplaetsen@essenscia.be

Disclaimer

Prijzen (excl. BTW - inclusief syllabus, deelname-attest, koffie en broodjeslunch)

Voor essenscia-leden en VLARIP-deelnemers: Volledig programma (5 modules): € 850/deelnemer; per module: € 200/deelnemer – € 150 voor module 5

Voor niet-leden: Volledig programma (5 modules): € 1.100/deelnemer; per module: € 250/deelnemer - € 200 voor module 5

KMO-portefeuille: essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119. Het Vlaams Gewest betaalt 50% van de opleidingskosten terug, met een max. van € 45 per opleidingsuur.

Inschrijving: U kunt ook inschrijven voor een bedrijfsabonnement. Deze optie biedt de mogelijkheid om per module een andere werknemer van hetzelfde bedrijf te laten deelnemen. Gelieve deze keuze aan te geven op uw inschrijving.

Deze opleiding kan in aanmerking komen voor de bijscholing die kadert in het recht en de plicht van preventieadviseurs (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) om zich te vervolmaken, volgens het KB van 17 mei 2007, artikel 27, 28, 29 alsook voor de verplichte bijscholing [artikel 4.1.9.1.2 &2.1° d) van Titel II van het VLAREM] van milieucoördinatoren.

Back to agenda